Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου στο Πλατύ.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λό­γον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐ­­τόν». Mέ ἕναν μακαρισμό ἀπαντᾶ ὁ Χρι­στός στόν μακαρισμό τῆς ἄγνω­­­στης γυναίκας, ἡ ὁποία, ἀκού­οντας ὅσα ἔλεγε, ὕψω­σε τή φωνή της γιά νά μακαρίσει Ἐκεί­νη πού τόν ἔφερε στά σπλάγ­χνα της, Ἐκείνη πού ὡς βρέφος τόν κρά­τησε στή μητρική της ἀγκάλη καί τοῦ προσέφερε τροφή.

Ἀδιανόητο γιά μιά γυναίκα τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ νά μιλήσει δημόσια καί μάλιστα μέσα σέ ἕνα ἄγνωστο πλῆθος, ἀλλά ἡ γυναίκα ἐκείνη τολμᾶ, γιατί ὁ λόγος της δέν εἶναι μία ὑποκειμενική ἄποψη καί κρίση, εἶναι ἐμπνευσμένος ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ, πού φώτισε τόν νοῦ της, γιά νά κατανοήσει πόσο σημαντικό ρόλο ἔπαιξε ἡ ταπεινή Κόρη τῆς Ναζαρέτ, ἡ ὁποία ἀντα­πο­κρίθηκε μέ προθυμία καί ὑπα­κοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός ἀνταπο­δί­δει τόν μακαρισμό πρός τήν Πανα­γία Μητέρα του μέ ἕναν μακαρι­σμό πρός ὅλους ὅσους ἀκοῦν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τόν φυλάσσουν στή ζωή τους, τόν τηροῦν δηλαδή καί ζοῦν σύμφωνα μέ αὐτόν.

Αὐτόν τόν μακαρισμό ὑπεν­θυμί­ζει καί σέ μᾶς τό εὐαγγε­λικό ἀνά­γνωσμα τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπερα­γίας Θεο­τό­κου, τό ὁποῖο πανηγυ­ρίζουμε ἰδιαιτέρως σήμερα ἐδῶ στήν ἐνορία σας. Καί μᾶς τόν ὑπενθυμίζει, γιατί ἡ Παναγία μας ὑπῆρξε στή ζωή της πρότυπο καί παράδειγμα ὑπακοῆς στόν λόγο τοῦ Θεοῦ.

Ἄν ἀνατρέξουμε στή ζωή της, θά τήν βροῦμε τριῶν μόλις ἐτῶν στόν ναό τοῦ Θεοῦ, στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὡς τριετίζουσα δάμαλις, ὅπως τήν ὀνομάζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, νά ἀκούει τόν νόμο καί τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ἀπό τά χείλη τῶν ἱερέων του. Καί ἀργότερα θά τήν δοῦμε νά μελετᾶ τόν θεῖο νό­μο καί νά ἐφαρ­μόζει τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, γεγονός πού ἀποδεικνύ­ε­ται καί ἀπό τήν ἄμεση καί κατα­φα­τι­κή ἀπάντησή της στόν Ἀ­ρ­χάγγελο Γαβριήλ, ὅταν ἦρθε γιά νά τῆς με­τα­φέ­ρει τήν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ νά ὑπηρετήσει τό μυ­στή­ριο τῆς θείας οἰκονομίας.

Ἡ ἄμεση ἀποδοχή τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καί ἡ ὑποταγή σ᾽ αὐτό τήν ὁποία ἐκφράζει ἡ Παναγία μας λέ­γον­τας «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου, γέ­νοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου», δεί­χνει ὅτι ἡ Κόρη τῆς Ναζαρέτ ὄχι μό­νο ἄκουε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ἀλ­λά καί τόν τηροῦσε στή ζωή της, καί γι᾽ αὐτό εἶναι ἄξια τοῦ διπλοῦ μακαρισμοῦ τοῦ Κυρίου μας.

Τήν ἴδια αὐτή ὑπακοή στόν νόμο καί τόν λόγο τοῦ Θεοῦ μαρτυρᾶ καί ἡ μόνη παρό­τρυν­­ση τῆς Πανα­γίας μας πού πα­ραδίδεται ἀπό τά ἱερά κείμενα τῶν Εὐαγγελίων. Εἶναι ἡ σύστασή της στόν γάμο τῆς Κανᾶ πρός τούς ὑπηρέτες τοῦ οἰκο­­δεσπότου νά κά­νουν ὅ,τι τούς λέγει ὁ Υἱός της, «ὅ,τι ἄν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε», τούς εἶπε.

«Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λό­γον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐ­­τόν».

Ὁ μακαρισμός αὐτός τοῦ Χριστοῦ δέν ἀφορᾶ μόνο τήν Παναγία μας. Ἀφορᾶ τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς πού ἀποφασίζουμε στή ζωή μας νά ἀκοῦμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά τόν ἐφαρμόζουμε. Κάποιοι πιστεύ­ουν ὅτι ἡ προσπά­θεια τοῦ ἀνθρώ­που νά ζήσει σύμ­φωνα μέ τίς ἐντο­λές τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ δέ­σμευ­ση καί περιορισμό τῆς ἐλευ­θερίας του, καί τόν καθι­στᾶ δυ­στυ­χῆ. Αὐτό ὅμως δέν ἰ­σχύει, γιατί ὁ Θεός σέ­βεται τήν ἐλευθερία τοῦ ἀν­θρώ­που, τήν ὁποία ἄλλωστε αὐτός τοῦ χάρισε, καί δέν τοῦ ἔδω­σε τίς ἐν­το­­λές του γιά νά τόν πε­ριορίσει ἤ νά τόν καταπιέσει, ἀλλά γιά νά τόν βοηθήσει νά βαδίσει στή ζωή του ἕνα δρόμο στόν ὁποῖο μπορεῖ νά συναντήσει δυσκολίες καί ἐμ­πό­δια, μέ τά ὁποῖα εἶναι ἄλλωστε συνυ­φασμένη ἡ ζωή τοῦ ἀν­θρώ­που, ἀλλά εἶναι ἕνας δρό­μος πού δέν καταλήγει ποτέ στήν καταστροφή.

Ὁ ἄνθρωπος πού ἀκολουθεῖ στή ζωή του τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ βα­δίζει ἀναπαυμένος, γιατί γνω­ρί­ζει ὅτι ὁ Θεός τόν καθοδηγεῖ καί τόν προφυλάττει· γιατί γνωρίζει ὅτι ὁ δρόμος τῶν ἐντολῶν του ὁδηγεῖ πράγ­ματι στήν οὐράνια μακαριό­τητα.

Γι᾽ αὐτό καί ἄς μήν ἐπαναπαυ­ό­μεθα μόνο στό γεγονός ὅτι ἀκοῦ­με ἤ με­λετοῦμε τόν λόγο τοῦ Θε­οῦ, γιατί αὐτό δέν ἀρκεῖ. Χρει­ά­ζε­ται νά τόν φυλάσσουμε στήν ψυ­χή μας καί νά τόν ἐφαρ­μόζουμε στή ζωή μας, ὅπως ἔκανε ἡ Πα­να­γία μας, γιά νά ἀξιωθοῦμε καί ἐ­μεῖς τοῦ μα­καρισμοῦ τοῦ Κυ­ρίου «μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί φυ­λάσσοντες αὐτόν», ὅπως καί Ἐκεί­νη, ἀλλά καί γιά νά ἔχουμε πάντοτε τή χάρη καί τήν προστασία καί τοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας μας, καί μάλιστα τήν περίοδο αὐτή πού ὅλοι ἀντιμετω­πίζουμε τίς δυσάρεστες συνέπειες τοῦ κορωνοϊοῦ.

Θά πρέπει νά τη­ροῦ­με τίς συστά­σεις καί τίς ὁδη­γίες τῶν εἰδικῶν, πού φροντίζουν γιά τήν ὑγεία ὅλων μας, ἀλλά συγ­χρόνως νά ἐπι­καλούμεθα μέ πίστη καί τή βοή­θεια καί προστασία τῆς Πανα­γίας μας, ἰδιαίτερα αὐτή τήν περίοδο, πού ἡ πατρίδα μας δέχεται πειρασμούς καί ἐνοχλήσεις ἀπό τούς γείτονές μας, Ἐκείνη ὡς ἄλλη Ὑπέρμαχος Στρατηγός ἄς προπορεύεται τῶν δικῶν μας δυνάμεων καί ἄς εἶναι Ἐκείνη ἡ ὁποία θά εἶναι τό τεῖχος πού θά ἐμποδίσει κάθε ἕναν, ὁ ὁποῖος θά θελήσει νά ἐνοχλήσει τή δική μας ἐλευθερία ἀλλά καί τό δικό μας κράτος. Ἄς προσευχόμεθα, λοιπόν, νά ἀπαλλα­γοῦμε σύντομα ἀπό αὐτή τή δοκι­μασία καί νά ἐπανέλθουμε στήν κανονι­κό­τητα, τήν ὁποία ὅλοι μας ἐπιθυμοῦ­με.

Ἀλλά, ἐάν πράγματι θέλουμε νά τιμήσουμε, ὅλοι ἐμεῖς πού ἤρθαμε ἐδῶ σήμερα, τήν ἑορτή τῆς Παναγίας μας, τό Γενέσιο τῆς Παναγίας μας, πού εἶναι ἡ ἀρχή τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως ψάλλει ὁ ὑμνογράφος, καλό θά εἶναι, ἀδελφοί μου, ἀφοῦ ἀκοῦμε, νά ἐφαρμόζουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Αν η ψήφος των Συνοδικών ήταν μυστική, τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά»

Tον διχασμό της Ιεράς Συνόδου αναφορικά με το Ουκρανικό ζήτημα επιβεβαίωσε η χθεσινή θυελλώδης συνεδρίαση των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Κύπρου, σύμφωνα με τον...

Τα βάζει με τον Βαρθολομαίο ο Ρώσος Πρέσβης στην Κύπρο

Tην απόφαση χθες της Ιεράς Συνόδου στο ζήτημα της μνημόνευσης του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ουκρανίας, Επιφανίου σχολιάζει στο ΚΥΠΕ ο Πρέσβης της Ρωσίας...

Χωρίς την παρουσία πιστών η φετινή πανήγυρη του Πολιούχου της Σπάρτης

Δυστυχώς χωρίς την παρουσία πιστών εντός του περικαλλούς Ιερού Ναού τίμησε φέτος τον Πολιούχο της, Όσιο Νίκωνα τον ‘’Μετανοείτε’’, η Σπάρτη, λόγω των μέτρων...

14 επέτειος από της εγκαταστάσεώς του στον Αποστολικό θρόνο της Κορίνθου

Σε ανάμνηση της δεκάτης τετάρτης (14) επετείου από της εγκαταστάσεώς του στον Αποστολικό θρόνο της Κορίνθου ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Διονύσιος λειτούργησε σήμερα Πέμπτη,...

Τηρούμε τα μέτρα μέχρι να μας λυπηθεί και να μας ελεήσει o Θεός

Με αφορμή την ιδιαίτερη επιβάρυνση της περιοχής από την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων covid-19 η Ιερά Μητρόπολις Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας ανακοινώνει ότι στις...

Το κουτσομπολιό τυφλώνει τον άνθρωπο

Η καταλαλιά είναι πολύ βαρύ και ολέθριο αμάρτημα. Ωστόσο μερικοί άνθρωποι την έχουν σαν τροφή και ξεκούραση. Εσύ όμως, πιστή στον Κύριο αδελφή, να...

«Πόλεμος» Συνοδικών με αλληλοκατηγορίες για παιχνίδια…

του Γιώργου Χρυσάνθου Έψαχνε την πλειοψηφία και την βρήκε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου με αποτέλεσμα και επίσημα από σήμερα η Κυπριακή Εκκλησία να αναγνωρίζει το Αυτοκέφαλο...

Εκδημία Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Νικολάου Κοκολάκη

Εξεδήμησεν εις Κύριον Ο Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Νικόλαος Κοκολάκης, σε ηλικία 90 ετών. Ο π. Νικόλαος διακρίθηκε για το πλούσιο πνευματικό και κοινωνικό...

Βαθαίνει το σχίσμα στην Εκκλησία της Κύπρου

(Δηλώσεις στο ΚΥΠΕ του Καθηγητή Χρήστου Κ. Οικονόμου)  Την σημερινή απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου σχολίασε ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου...

Απολογία Μητροπολίτη Κύκκου για το συμβάν με δημοσιογράφο

Απολογία  Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου Σχετικά με το σημερινό επεισόδιο με τον δημοσιογράφο Αριστείδη Βικέτο, ο οποίος εμφανίστηκε προς το τέλος της συνέντευξής...

Άγιος Στυλιανός, ο Προστάτης των παιδιών – Eορτάζεται στις 26 Νοεμβρίου

Ο Αγιος Στυλιανός γεννήθηκε στην Παφλαγονία της Μικράς Ασίας , μεταξύ του 400 και 500 μ.Χ. Ήταν ευλογημένος από την κοιλιά της μητέρας του...

Μητροπολίτης Κύκκου: Ζητώ συγνώμη από όλο τον κόσμο

Ο Μητροπολίτης Κύκκου Νικηφόρος μίλησε αποκλειστικά στο AlphaNews.live για τη λεκτική αντιπαράθεση που είχε με τον δημοσιογράφο Αριστείδη Βικέτο κατά τη διάρκεια της οποίας...

Η εορτή της Αγίας Αικατερίνης στην Ι.Μ. Θηβών

«Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ, Αἰκατερίναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ» τιμά η Εκκλησία μας την 25η Νοεμβρίου. Η μνήμη της Αγίας Αικατερίνης τιμήθηκε στο...

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των 118 στο Μονοδένδρι από τον Μητροπολίτη Σπάρτης

Θλιβερή επέτειο αποτελεί για τη Σπάρτη η 25η Νοεμβρίου, καθώς την ημερομηνία αυτή, το έτος 1943, στη θέση Μονοδένδρι εκτελέσθηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα...