Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου στο Πλατύ.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λό­γον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐ­­τόν». Mέ ἕναν μακαρισμό ἀπαντᾶ ὁ Χρι­στός στόν μακαρισμό τῆς ἄγνω­­­στης γυναίκας, ἡ ὁποία, ἀκού­οντας ὅσα ἔλεγε, ὕψω­σε τή φωνή της γιά νά μακαρίσει Ἐκεί­νη πού τόν ἔφερε στά σπλάγ­χνα της, Ἐκείνη πού ὡς βρέφος τόν κρά­τησε στή μητρική της ἀγκάλη καί τοῦ προσέφερε τροφή.

Ἀδιανόητο γιά μιά γυναίκα τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ νά μιλήσει δημόσια καί μάλιστα μέσα σέ ἕνα ἄγνωστο πλῆθος, ἀλλά ἡ γυναίκα ἐκείνη τολμᾶ, γιατί ὁ λόγος της δέν εἶναι μία ὑποκειμενική ἄποψη καί κρίση, εἶναι ἐμπνευσμένος ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ, πού φώτισε τόν νοῦ της, γιά νά κατανοήσει πόσο σημαντικό ρόλο ἔπαιξε ἡ ταπεινή Κόρη τῆς Ναζαρέτ, ἡ ὁποία ἀντα­πο­κρίθηκε μέ προθυμία καί ὑπα­κοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός ἀνταπο­δί­δει τόν μακαρισμό πρός τήν Πανα­γία Μητέρα του μέ ἕναν μακαρι­σμό πρός ὅλους ὅσους ἀκοῦν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τόν φυλάσσουν στή ζωή τους, τόν τηροῦν δηλαδή καί ζοῦν σύμφωνα μέ αὐτόν.

Αὐτόν τόν μακαρισμό ὑπεν­θυμί­ζει καί σέ μᾶς τό εὐαγγε­λικό ἀνά­γνωσμα τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπερα­γίας Θεο­τό­κου, τό ὁποῖο πανηγυ­ρίζουμε ἰδιαιτέρως σήμερα ἐδῶ στήν ἐνορία σας. Καί μᾶς τόν ὑπενθυμίζει, γιατί ἡ Παναγία μας ὑπῆρξε στή ζωή της πρότυπο καί παράδειγμα ὑπακοῆς στόν λόγο τοῦ Θεοῦ.

Ἄν ἀνατρέξουμε στή ζωή της, θά τήν βροῦμε τριῶν μόλις ἐτῶν στόν ναό τοῦ Θεοῦ, στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὡς τριετίζουσα δάμαλις, ὅπως τήν ὀνομάζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, νά ἀκούει τόν νόμο καί τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ἀπό τά χείλη τῶν ἱερέων του. Καί ἀργότερα θά τήν δοῦμε νά μελετᾶ τόν θεῖο νό­μο καί νά ἐφαρ­μόζει τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, γεγονός πού ἀποδεικνύ­ε­ται καί ἀπό τήν ἄμεση καί κατα­φα­τι­κή ἀπάντησή της στόν Ἀ­ρ­χάγγελο Γαβριήλ, ὅταν ἦρθε γιά νά τῆς με­τα­φέ­ρει τήν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ νά ὑπηρετήσει τό μυ­στή­ριο τῆς θείας οἰκονομίας.

Ἡ ἄμεση ἀποδοχή τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καί ἡ ὑποταγή σ᾽ αὐτό τήν ὁποία ἐκφράζει ἡ Παναγία μας λέ­γον­τας «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου, γέ­νοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου», δεί­χνει ὅτι ἡ Κόρη τῆς Ναζαρέτ ὄχι μό­νο ἄκουε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ἀλ­λά καί τόν τηροῦσε στή ζωή της, καί γι᾽ αὐτό εἶναι ἄξια τοῦ διπλοῦ μακαρισμοῦ τοῦ Κυρίου μας.

Τήν ἴδια αὐτή ὑπακοή στόν νόμο καί τόν λόγο τοῦ Θεοῦ μαρτυρᾶ καί ἡ μόνη παρό­τρυν­­ση τῆς Πανα­γίας μας πού πα­ραδίδεται ἀπό τά ἱερά κείμενα τῶν Εὐαγγελίων. Εἶναι ἡ σύστασή της στόν γάμο τῆς Κανᾶ πρός τούς ὑπηρέτες τοῦ οἰκο­­δεσπότου νά κά­νουν ὅ,τι τούς λέγει ὁ Υἱός της, «ὅ,τι ἄν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε», τούς εἶπε.

«Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λό­γον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐ­­τόν».

Ὁ μακαρισμός αὐτός τοῦ Χριστοῦ δέν ἀφορᾶ μόνο τήν Παναγία μας. Ἀφορᾶ τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς πού ἀποφασίζουμε στή ζωή μας νά ἀκοῦμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά τόν ἐφαρμόζουμε. Κάποιοι πιστεύ­ουν ὅτι ἡ προσπά­θεια τοῦ ἀνθρώ­που νά ζήσει σύμ­φωνα μέ τίς ἐντο­λές τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ δέ­σμευ­ση καί περιορισμό τῆς ἐλευ­θερίας του, καί τόν καθι­στᾶ δυ­στυ­χῆ. Αὐτό ὅμως δέν ἰ­σχύει, γιατί ὁ Θεός σέ­βεται τήν ἐλευθερία τοῦ ἀν­θρώ­που, τήν ὁποία ἄλλωστε αὐτός τοῦ χάρισε, καί δέν τοῦ ἔδω­σε τίς ἐν­το­­λές του γιά νά τόν πε­ριορίσει ἤ νά τόν καταπιέσει, ἀλλά γιά νά τόν βοηθήσει νά βαδίσει στή ζωή του ἕνα δρόμο στόν ὁποῖο μπορεῖ νά συναντήσει δυσκολίες καί ἐμ­πό­δια, μέ τά ὁποῖα εἶναι ἄλλωστε συνυ­φασμένη ἡ ζωή τοῦ ἀν­θρώ­που, ἀλλά εἶναι ἕνας δρό­μος πού δέν καταλήγει ποτέ στήν καταστροφή.

Ὁ ἄνθρωπος πού ἀκολουθεῖ στή ζωή του τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ βα­δίζει ἀναπαυμένος, γιατί γνω­ρί­ζει ὅτι ὁ Θεός τόν καθοδηγεῖ καί τόν προφυλάττει· γιατί γνωρίζει ὅτι ὁ δρόμος τῶν ἐντολῶν του ὁδηγεῖ πράγ­ματι στήν οὐράνια μακαριό­τητα.

Γι᾽ αὐτό καί ἄς μήν ἐπαναπαυ­ό­μεθα μόνο στό γεγονός ὅτι ἀκοῦ­με ἤ με­λετοῦμε τόν λόγο τοῦ Θε­οῦ, γιατί αὐτό δέν ἀρκεῖ. Χρει­ά­ζε­ται νά τόν φυλάσσουμε στήν ψυ­χή μας καί νά τόν ἐφαρ­μόζουμε στή ζωή μας, ὅπως ἔκανε ἡ Πα­να­γία μας, γιά νά ἀξιωθοῦμε καί ἐ­μεῖς τοῦ μα­καρισμοῦ τοῦ Κυ­ρίου «μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί φυ­λάσσοντες αὐτόν», ὅπως καί Ἐκεί­νη, ἀλλά καί γιά νά ἔχουμε πάντοτε τή χάρη καί τήν προστασία καί τοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας μας, καί μάλιστα τήν περίοδο αὐτή πού ὅλοι ἀντιμετω­πίζουμε τίς δυσάρεστες συνέπειες τοῦ κορωνοϊοῦ.

Θά πρέπει νά τη­ροῦ­με τίς συστά­σεις καί τίς ὁδη­γίες τῶν εἰδικῶν, πού φροντίζουν γιά τήν ὑγεία ὅλων μας, ἀλλά συγ­χρόνως νά ἐπι­καλούμεθα μέ πίστη καί τή βοή­θεια καί προστασία τῆς Πανα­γίας μας, ἰδιαίτερα αὐτή τήν περίοδο, πού ἡ πατρίδα μας δέχεται πειρασμούς καί ἐνοχλήσεις ἀπό τούς γείτονές μας, Ἐκείνη ὡς ἄλλη Ὑπέρμαχος Στρατηγός ἄς προπορεύεται τῶν δικῶν μας δυνάμεων καί ἄς εἶναι Ἐκείνη ἡ ὁποία θά εἶναι τό τεῖχος πού θά ἐμποδίσει κάθε ἕναν, ὁ ὁποῖος θά θελήσει νά ἐνοχλήσει τή δική μας ἐλευθερία ἀλλά καί τό δικό μας κράτος. Ἄς προσευχόμεθα, λοιπόν, νά ἀπαλλα­γοῦμε σύντομα ἀπό αὐτή τή δοκι­μασία καί νά ἐπανέλθουμε στήν κανονι­κό­τητα, τήν ὁποία ὅλοι μας ἐπιθυμοῦ­με.

Ἀλλά, ἐάν πράγματι θέλουμε νά τιμήσουμε, ὅλοι ἐμεῖς πού ἤρθαμε ἐδῶ σήμερα, τήν ἑορτή τῆς Παναγίας μας, τό Γενέσιο τῆς Παναγίας μας, πού εἶναι ἡ ἀρχή τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως ψάλλει ὁ ὑμνογράφος, καλό θά εἶναι, ἀδελφοί μου, ἀφοῦ ἀκοῦμε, νά ἐφαρμόζουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Χριστώ συνεσταύρωμαι»

Αποστολικά Μηνύματα, Κυριακή μετά την Ύψωση 20/9/2020 «Χριστώ συνεσταύρωμαι» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Διανύουμε την Κυριακή μετά την Παγκόσμιο Ύψωση του...

Η Ιερωσύνη και ο Κονάνος

Αρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ιεροκήρυκος Ι. Μ. Πατρών-Δρος Θεολογίας Όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η Ιερωσύνη είναι ένα από τα ιερά Μυστήρια της...

Κρήτη: Εννέα μήνες φυλάκισης στον ιερέα που έκανε κήρυγμα για την μάσκα

Εννέα μήνες φυλάκισης για διέγερση σε ανυπακοή και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, επέβαλε σήμερα στον ιερέα το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι ο ιερέας έκανε κήρυγμα...

Και πάλιν περί του κορωνοϊού

Θά ἀρχίσω τά ἐκκλησιολογικά κηρύγματα, πού σᾶς ὑποσχέθηκα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀλλά θεωρῶ ἀνάγκη νά σᾶς γράψω ὀλίγα πάλιν περί τοῦ...

Ο τ. Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ. Φθιώτιδος νέος Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα

Συγχαρητήρια Επιστολή στον νέο Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Ραφαήλ Γρίβα, τ. Ιεροκήρυκα και Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος και τ. Καθηγούμενο...

«Εν ειρήνη προέλθωμεν», προέτρεψε τους νέους ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας

Το πρωί της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος μετέβη στην Ενορία των Αγίων Πάντων, στο Belmore του Σύδνεϋ, και τέλεσε...

Ο Μητροπολίτη Γαλλίας επισκέφθηκε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης  κ.  Παναγιώτης  Πικραμμένος  συναντήθηκε σήμερα με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κ.κ. Εμμανουήλ, ο οποίος συνοδευόταν από τον κ. Faisal bin...

Ιερά Μονή Παναγίας της Ροβέλιστας

Κατά την προφορική παράδοση, η Μονή της Ροβέλιστας ανάγει την αρχή της στον 10ο αιώνα, η δε εικόνα της Παναγίας, γνωστής και ως Μοσχοβίτισσας,...

Τί εννοούμε όταν λέμε «μνημόνευση ονομάτων στην Θ. Λατρεία» και ποιοι μνημονεύονται;

Πριν από όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει μνημόνευση ονομάτων στην θεία Λατρεία. Τα ονόματα, λοιπόν, ζώντων και τεθνεώτων, μνημονεύονται στην προσκομιδή, κατά την ακολουθία...

Κατηγορείται γιατί σταμάτησε τους Τούρκους στον Έβρο!!!…Τι άλλο θα ακούσουμε;

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων Παναγιώτης Χαρέλας τονίζει ότι για το περιστατικό με τον κτηνοτρόφο «η...

Αγιασμός στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως Δημητριάδος

Με ελπίδα και αισιοδοξία, ξεκίνησε η νέα χρονιά στην Σχολή Βυζ. Μουσικής της Τοπικής μας Εκκλησίας. Χθες, τελέστηκε ο ανεπίσημος Αγιασμός από τον Πρωτοσύγκελλο...

Εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής στην Ι.Μ. Βεροίας

Το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας η εορτή της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης. Την παραμονή της εορτής το...

Zάεφ: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μάχες για εμάς» – η εξαπάτηση του Ελληνικού λαού από τους «Μακεδονομάχους»!

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ήδη την ευκαιρία να δείξει τη στάση του απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Έδωσε μάχες για εμάς, μάχες για το...

Ερωτήματα σχετικά με την ικανοποίηση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Παναγιώτη Τσαγκάρη, Καθηγητή Θεολόγου – Υπ. Δρ. Θεολογίας Συχνά στο δημόσιο βίο κατατίθεται η πρόταση - αίτημα οι θέσεις – απόψεις που κατατίθενται στο δημόσιο...

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Ἡγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καλτεζῶν Μαντινείας

Τήν Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020, τό ἀπόγευμα, τελέστηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Μοναχῆς Βερονίκης, Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Καλτεζῶν Μαντινείας.   Ἡ κατά κόσμον...