Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκώς  υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ,  καὶ αὕτη ἦν χήρα»  (Λουκᾶ 7, 12)

Βαρὺ ἦτο τὸ πένθος, ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ, ποὺ συνάντησε ὁ Κύριος μας καθὼς ἔμπαινε στὴ πόλι Ναΐν, συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς μαθητές Του καὶ λαὸ πολύ. Τὴν ὥρα τῆς εἰσόδου Του στὴν πόλι ἐκείνη, ἔβγαινε ἀπὸ τὴν πύλη της μία νεκρικὴ πομπή. Μία μητέρα, χήρα μάλιστα, ἐκήδευε τὴν ἡμέρα αὐτὴ τὸν μοναχογυιό της. Μποροῦμε νὰ ἀναλογισθοῦμε, πόσο βαρειά, πένθιμη καὶ πόσο φορτισμένη συναισθηματικὰ ἦτο ἡ ἀτμόσφαιρα λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι. Τί γοερὲς κραυγὲς πόνου καὶ ἀπόγνωσης θὰ ἀκούγονταν, πόσα μάτια θὰ ἦσαν δακρυσμένα καὶ τί θλίψη θὰ πλάκωνε τὶς καρδιές.

Ἀλλὰ πότε ἔλειψαν οἱ σκηνὲς αὐτὲς τοῦ πόνου καὶ τῆς θλίψεως ἀπὸ τὴ ζωή μας καὶ πιὸ συγκεκριμένα ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς οἰκογένειας; Ἡ οἰκογένεια, τὸ θερμοκήπιο αὐτὸ τῆς γαλήνης καὶ τῆς χαρᾶς, κάποτε συνταράσσεται ἀπὸ τὴν ξαφνικὴ θύελλα τοῦ θανάτου. Τὰ ἡλικιωμένα μέλη της, οἱ γέροντες γονεῖς, μία ἡμέρα θὰ ἀποχωριστοῦν ἀπὸ τὴν οἰκογένεια καὶ τὰ νεώτερα μέλη της θὰ πρέπει νὰ τὰ συνοδεύσουν στὴν τελευταία τους κατοικία καὶ νὰ τὰ παραδώσουν στὴν ἀγκαλιὰ τῆς παμμήτορος γῆς.

Εἶναι σπαρακτικὴ ἡ σκηνή, ὅταν τὰ παιδιὰ ἀναγκάζονται ἀπὸ τὸ δρεπάνι τοῦ θανάτου νὰ ἀποχαιρετίσουν τὰ πιὸ ἀγαπημένα τους πρόσωπα στὸν κόσμο αὐτό, τὸν πατέρα ἤ τὴν μητέρα. Ἀλλὰ τί νὰ ποῦμε, γιὰ τοὺς γονεῖς, ὅταν βρίσκωνται στὴ θέση τῆς μητέρας τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου, ἡ ὁποία μετὰ τὸν ἄνδρα της τώρα κηδεύει τὸν μοναχογυιό της; Στὶς θλιβερὲς αὐτὲς περιπτώσεις ὑπάρχει τίποτε, ὅπως παρατηρεῖ ἡ Ἐκκλησία μας, «πατρὸς συμπαθέστερον καὶ μητρὸς ἀθλιώτερον»; Πιό συμπαθής ὕπαρξη ἀπό τόν πατέρα, ἄνθρωπος σέ πιό ἀξιολύπητη θέση ἀπό ἐκείνη τή μητέρα;

Καὶ ὅμως τὸ σκάφος τῆς οἰκογένειας, τῆς κάθε οἰκογένειας, καθὼς πλέει τώρα ἀμέριμνο στὸ πέλαγος τῆς ζωῆς, θὰ περάση καὶ ἀπὸ αὐτὲς τὶς συμπληγάδες πέτρες. Δηλαδὴ κάποτε τὸν ἥλιο τῆς εὐτυχίας της θὰ τὸν σκιάση ὁ πικρὸς θάνατος. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας ἔχει καὶ ἐδῶ τὴν θέση του. «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔξετε». Τὴν ἤρεμη καὶ γλυκειά της ἀτμόσφαιρα θὰ ταράξη ἡ ἀπώλεια ἑνὸς προσφιλοῦς μας προσώπου.

Στὴν περίπτωση αὐτὴ ἂς ἔχωμε ὑπόψη πάντοτε, ὅτι δὲν θὰ εἴμαστε μόνοι. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ περιβάλλοντός μας, οἱ ὁποῖοι, ὅπως συμπαραστάθηκαν στὴν πονεμένη χήρα τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου («καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῆ», σημειώνει ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς), θὰ βρεθοῦν κοντά μας, ὑπάρχει προπάντων Ἐκεῖνος, ὁ Εὔσπλαχνος Κύριος, ὁ μόνος ἀγαθὸς καὶ πολυέλεος, ὁ Θεὸς τῶν οἰκτιρμῶν καὶ πάσης παρακλήσεως, γιὰ νὰ μᾶς στηρίξη.

Ἄς μὴ λησμονοῦμε, ὅτι Ἐκεῖνος ποὺ ἐπέτρεψε τὸν πειρασμό, τή δοκιμασία τοῦ θανάτου, θὰ χαρίση καὶ τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς τὴν ἀπαραίτητη, γιὰ νὰ τὸν ἀντέξουμε, «Ὃς οὐκ ἐάσει ἡμᾶς πειρασθῆναι, ὑπέρ ὅ δυνάμεθα, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῶ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ἡμᾶς ὑπενεγκεῖν», μᾶς παρηγορεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Α΄ Κορ.10,13).

Δυστυχῶς τὶς ὧρες αὐτές, ποὺ ἡ οἰκογένεια δοκιμάζει τὴν θλίψη ἀπὸ τὸ θάνατο, ὁ πονηρὸς ἐκμεταλλευόμενος τὴν ἀπόγνωση καὶ τὴν θλίψη, στρέφει μερικές φορές τὸ χριστιανὸ κατὰ τοῦ Θεοῦ, ὡς τάχα αἰτίου τῆς ἀπροσδόκητης συμφορᾶς. Ἀλλ’ ὄχι! Ὁ Θεός δέν εἶναι ἡ αἰτία τοῦ θανάτου. «Φθόνῳ διαβόλου θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τόν κόσμον» (Σοφία Σολομῶντος 2,24). Ἐμεῖς τὸν φέραμε στὴ ζωή μας μὲ τὴν παράβαση τοῦ ἁγίου καὶ ζωοποιοῦ Του θελήματος. Γι’ αὐτὸ καὶ θὰ πρέπη νὰ ἀποδιώκωμε τὶς βλάσφημες αὐτὲς σκέψεις καὶ τὶς ὧρες αὐτὲς μὲ περισσότερη θέρμη νὰ προσφεύγωμε στὴ Χάρη Του, ὥστε μὲ πίστη καὶ ἀξιοπρέπεια νὰ ἐκτελέσωμε τὸ πικρὸ καθῆκον, νὰ κηδέψουμε καί νά ξεπροβοδίσουμε στὴν ἄλλη ζωὴ τὰ ἀγαπημένα μας πρόσωπα.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ. Ἡ οἰκογένειά μας θὰ ὑπομείνη καὶ αὐτὲς τὶς βαρειές θλίψεις, θὰ βρεθῆ κάποτε ἀντιμέτωπη μὲ τὸν πικρὸ θάνατο. Ἄς μὴ λησμονοῦμε ὅμως τότε τὴν παρήγορη διδαχὴ τοῦ Ἀποστόλου μας. «Ἀδελφοὶ μὴ λυπεῖσθε, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα». (Αʹ Θεσ. 4,13). Δέν μᾶς ἀπαγορεύει τή λύπη. Εἶναι ἀφύσικο πρᾶγμα. Μόνο αὐτὴ ἡ ἐλπίδα ἄς μᾶς στηρίξη τὸ βῆμα τὶς κατάπικρες ἐκεῖνες ὧρες. Ἡ ἐλπίδα στὸν Ἰησοῦ Χριστό μας τὸν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, τὸν πρωτότοκον ἐκ τῶν νεκρῶν. Ἡ ἐλπίδα ὅτι ἡ ψυχὴ τῶν ἀγαπημένων μας δὲν χάθηκε, ὅπως τὸ σῶμα. Ὅτι μία ἡμέρα ὅλοι μαζὶ θὰ βρεθοῦμε στὴν κοινή μας Βασιλεία, τὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἀμὴν!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας από την Ι.Μ. Κίτρους για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης

Συνεχίζονται τα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας με τον τίτλο «Διάκος», η παραγωγή της οποίας εντάσσεται στον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 200 ετών από την...

«Με λαμπρότητα τα Ελευθέρια του Λαγκαδά»

Με την προσήκουσα λαμπρότητα και με κάθε επισημότητα και σεβασμό, τιμήθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, η ημέρα μνήμης του συμπολιούχου της...

Η εορτή του Αγίου Δημητρίου στην Ι.Μ. Φθιώτιδος

 Με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εόρτασε η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος την μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου σε δεκάδες πανηγυρίζοντες Ιερούς Ναούς σε όλη την Περιφερειακή...

Λιτανεύτικε η Δακρυρούσα και Μυροβλύζουσα θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας της Παρηγορητρίας στον Βύρωνα

Το εσπέρας τελέσθηκε ο Μεθέορτος Εσπερινός και εν συνεχεία μεταφέρθηκε η Ιερά Εικόνα από το Προσκυνητάρι σε φορητή σκαλιστή προθήκη προκειμένου να λιτανευθεί  δια των...

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στον Άγιο Δημήτριο Νέας Ελβετίας Βύρωνος

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος  του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ.κ. Δανιήλ. Παρέστη δε και ο Εντιμότατος Υπουργός Προστασίας του...

Εορτάστηκε μεγαλοπρεπώς στην Θεσσαλονίκη ο Άγιος Δημήτριος

Λαμπρό πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο επί τη ευκαιρία της μεγάλης εορτής του Προστάτου και Πολιούχου της Αποστολικής πόλεως των Θεσσαλονικέων, Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, τελέσθηκε...

Σερρών Θεολόγος: «Το ήθος των αγίων, φιλόθεο, φιλάνθρωπο, φιλεκκλήσιο»

Στον εορτάζοντα ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Σερρών, ιερούργησε σήμερα, Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος. Στο τέλος της θ....

Η Εορτή του Αγίου Δημητρίου στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Νικησιάνης

Με λαμπρότητα και εκκλησιαστική τάξη εορτάσθηκε η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου στην ομώνυμη γυναικεία Ιερά Μονή στη Νικήσιανη Παγγαίου. Την Δευτέρα 25...

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε στήν Ναύπακτο ἡ μνήμη τοῦ πολιούχου της Aγ. Δημητρίου

Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα ἑορτάσθηκε στήν Ναύπακτο ἡ μνήμη τοῦ πολιούχου της Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου. Στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις συμμετεῖχε ἐφέτος καί ὁ μέχρι πρότινος...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στον Πανηγυρίζοντα Ι.Ν.Αγίου Δημητρίου Συκεών

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021, τέλεσε την εις πρεσβύτερο χειροτονία του διακόνου π. Ευαγγέλου Μπαμπατζιάνη στον...

Η εορτή του Αγίου Δημητρίου στη Κέρκυρα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών & Διαποντίων νήσων κ. Νεκτάριος λειτούργησε στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου, στη βόρεια Κέρκυρα. Κατά την πανύγηρι της...

Η πανήγυρις του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και συμμετοχή Ιερού Κλήρου και πιστού Λαού του Θεού, υπό τα προβλεπόμενα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού (covid-19), πανηγύρισε ο...

Στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Παλαίρου o Μητροπολίτης Αιτωλίας

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα καθώς και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών τελέστηκε την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός στην ιστορική Ιερά Μονή...

Η εορτή του Αγίου Δημητρίου στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας

Στον πανηγυρίζοντα  Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην πόλη της Μεσσήνης μετέβη την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος...

Η Εκκλησία της Δημητριάδος τίμησε μεγαλοπρεπώς τον Άγιο Δημήτριο

Με την δέουσα ιεροπρέπεια και μεγαλοπρέπεια, η Τοπική Εκκλησία της Δημητριάδος τίμησε και φέτος την μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, με επίκεντρο...