Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκώς  υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ,  καὶ αὕτη ἦν χήρα»  (Λουκᾶ 7, 12)

Βαρὺ ἦτο τὸ πένθος, ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ, ποὺ συνάντησε ὁ Κύριος μας καθὼς ἔμπαινε στὴ πόλι Ναΐν, συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς μαθητές Του καὶ λαὸ πολύ. Τὴν ὥρα τῆς εἰσόδου Του στὴν πόλι ἐκείνη, ἔβγαινε ἀπὸ τὴν πύλη της μία νεκρικὴ πομπή. Μία μητέρα, χήρα μάλιστα, ἐκήδευε τὴν ἡμέρα αὐτὴ τὸν μοναχογυιό της. Μποροῦμε νὰ ἀναλογισθοῦμε, πόσο βαρειά, πένθιμη καὶ πόσο φορτισμένη συναισθηματικὰ ἦτο ἡ ἀτμόσφαιρα λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι. Τί γοερὲς κραυγὲς πόνου καὶ ἀπόγνωσης θὰ ἀκούγονταν, πόσα μάτια θὰ ἦσαν δακρυσμένα καὶ τί θλίψη θὰ πλάκωνε τὶς καρδιές.

Ἀλλὰ πότε ἔλειψαν οἱ σκηνὲς αὐτὲς τοῦ πόνου καὶ τῆς θλίψεως ἀπὸ τὴ ζωή μας καὶ πιὸ συγκεκριμένα ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς οἰκογένειας; Ἡ οἰκογένεια, τὸ θερμοκήπιο αὐτὸ τῆς γαλήνης καὶ τῆς χαρᾶς, κάποτε συνταράσσεται ἀπὸ τὴν ξαφνικὴ θύελλα τοῦ θανάτου. Τὰ ἡλικιωμένα μέλη της, οἱ γέροντες γονεῖς, μία ἡμέρα θὰ ἀποχωριστοῦν ἀπὸ τὴν οἰκογένεια καὶ τὰ νεώτερα μέλη της θὰ πρέπει νὰ τὰ συνοδεύσουν στὴν τελευταία τους κατοικία καὶ νὰ τὰ παραδώσουν στὴν ἀγκαλιὰ τῆς παμμήτορος γῆς.

Εἶναι σπαρακτικὴ ἡ σκηνή, ὅταν τὰ παιδιὰ ἀναγκάζονται ἀπὸ τὸ δρεπάνι τοῦ θανάτου νὰ ἀποχαιρετίσουν τὰ πιὸ ἀγαπημένα τους πρόσωπα στὸν κόσμο αὐτό, τὸν πατέρα ἤ τὴν μητέρα. Ἀλλὰ τί νὰ ποῦμε, γιὰ τοὺς γονεῖς, ὅταν βρίσκωνται στὴ θέση τῆς μητέρας τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου, ἡ ὁποία μετὰ τὸν ἄνδρα της τώρα κηδεύει τὸν μοναχογυιό της; Στὶς θλιβερὲς αὐτὲς περιπτώσεις ὑπάρχει τίποτε, ὅπως παρατηρεῖ ἡ Ἐκκλησία μας, «πατρὸς συμπαθέστερον καὶ μητρὸς ἀθλιώτερον»; Πιό συμπαθής ὕπαρξη ἀπό τόν πατέρα, ἄνθρωπος σέ πιό ἀξιολύπητη θέση ἀπό ἐκείνη τή μητέρα;

Καὶ ὅμως τὸ σκάφος τῆς οἰκογένειας, τῆς κάθε οἰκογένειας, καθὼς πλέει τώρα ἀμέριμνο στὸ πέλαγος τῆς ζωῆς, θὰ περάση καὶ ἀπὸ αὐτὲς τὶς συμπληγάδες πέτρες. Δηλαδὴ κάποτε τὸν ἥλιο τῆς εὐτυχίας της θὰ τὸν σκιάση ὁ πικρὸς θάνατος. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας ἔχει καὶ ἐδῶ τὴν θέση του. «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔξετε». Τὴν ἤρεμη καὶ γλυκειά της ἀτμόσφαιρα θὰ ταράξη ἡ ἀπώλεια ἑνὸς προσφιλοῦς μας προσώπου.

Στὴν περίπτωση αὐτὴ ἂς ἔχωμε ὑπόψη πάντοτε, ὅτι δὲν θὰ εἴμαστε μόνοι. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ περιβάλλοντός μας, οἱ ὁποῖοι, ὅπως συμπαραστάθηκαν στὴν πονεμένη χήρα τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου («καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῆ», σημειώνει ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς), θὰ βρεθοῦν κοντά μας, ὑπάρχει προπάντων Ἐκεῖνος, ὁ Εὔσπλαχνος Κύριος, ὁ μόνος ἀγαθὸς καὶ πολυέλεος, ὁ Θεὸς τῶν οἰκτιρμῶν καὶ πάσης παρακλήσεως, γιὰ νὰ μᾶς στηρίξη.

Ἄς μὴ λησμονοῦμε, ὅτι Ἐκεῖνος ποὺ ἐπέτρεψε τὸν πειρασμό, τή δοκιμασία τοῦ θανάτου, θὰ χαρίση καὶ τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς τὴν ἀπαραίτητη, γιὰ νὰ τὸν ἀντέξουμε, «Ὃς οὐκ ἐάσει ἡμᾶς πειρασθῆναι, ὑπέρ ὅ δυνάμεθα, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῶ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ἡμᾶς ὑπενεγκεῖν», μᾶς παρηγορεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Α΄ Κορ.10,13).

Δυστυχῶς τὶς ὧρες αὐτές, ποὺ ἡ οἰκογένεια δοκιμάζει τὴν θλίψη ἀπὸ τὸ θάνατο, ὁ πονηρὸς ἐκμεταλλευόμενος τὴν ἀπόγνωση καὶ τὴν θλίψη, στρέφει μερικές φορές τὸ χριστιανὸ κατὰ τοῦ Θεοῦ, ὡς τάχα αἰτίου τῆς ἀπροσδόκητης συμφορᾶς. Ἀλλ’ ὄχι! Ὁ Θεός δέν εἶναι ἡ αἰτία τοῦ θανάτου. «Φθόνῳ διαβόλου θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τόν κόσμον» (Σοφία Σολομῶντος 2,24). Ἐμεῖς τὸν φέραμε στὴ ζωή μας μὲ τὴν παράβαση τοῦ ἁγίου καὶ ζωοποιοῦ Του θελήματος. Γι’ αὐτὸ καὶ θὰ πρέπη νὰ ἀποδιώκωμε τὶς βλάσφημες αὐτὲς σκέψεις καὶ τὶς ὧρες αὐτὲς μὲ περισσότερη θέρμη νὰ προσφεύγωμε στὴ Χάρη Του, ὥστε μὲ πίστη καὶ ἀξιοπρέπεια νὰ ἐκτελέσωμε τὸ πικρὸ καθῆκον, νὰ κηδέψουμε καί νά ξεπροβοδίσουμε στὴν ἄλλη ζωὴ τὰ ἀγαπημένα μας πρόσωπα.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ. Ἡ οἰκογένειά μας θὰ ὑπομείνη καὶ αὐτὲς τὶς βαρειές θλίψεις, θὰ βρεθῆ κάποτε ἀντιμέτωπη μὲ τὸν πικρὸ θάνατο. Ἄς μὴ λησμονοῦμε ὅμως τότε τὴν παρήγορη διδαχὴ τοῦ Ἀποστόλου μας. «Ἀδελφοὶ μὴ λυπεῖσθε, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα». (Αʹ Θεσ. 4,13). Δέν μᾶς ἀπαγορεύει τή λύπη. Εἶναι ἀφύσικο πρᾶγμα. Μόνο αὐτὴ ἡ ἐλπίδα ἄς μᾶς στηρίξη τὸ βῆμα τὶς κατάπικρες ἐκεῖνες ὧρες. Ἡ ἐλπίδα στὸν Ἰησοῦ Χριστό μας τὸν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, τὸν πρωτότοκον ἐκ τῶν νεκρῶν. Ἡ ἐλπίδα ὅτι ἡ ψυχὴ τῶν ἀγαπημένων μας δὲν χάθηκε, ὅπως τὸ σῶμα. Ὅτι μία ἡμέρα ὅλοι μαζὶ θὰ βρεθοῦμε στὴν κοινή μας Βασιλεία, τὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἀμὴν!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Φθιώτιδος Συμεών: «Να αισθάνεστε υπερηφάνεια για το Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας»

Υλοποιώντας την συνεχή και αμείωτη στήριξή του προς το Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας, βράβευσε τους...

Τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού Μητροπολίτη Δράμας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, αμέσως μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο "Μ.Αλέξανδρος" της Χρυσούπολης Καβάλας, μετέβη στην Ιερά Μονή Αναλήψεως του Σωτήρος, στο χωριό...

Παράκληση στην Παναγία την Παρηγορήτρια για τις Πανελλαδικές

Η μέριμνα και η συναντίληψή μας  προς την μαθητιώσα νεολαίαείναι συνεχής και αδιάκοπη, ειδικά την περίοδο αυτή  κατά την οποία θα διεξαχθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022. Για το λόγο...

«Καλοκαίρι…στον Παράδεισο!» – Καλοκαιρινή Κατασκήνωση στην πόλη μας

Ο Πολυχώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών "Ο Μικρός Παράδεισος" του Ιερού Ναού Αναλήψεως του Χριστού Βόλου επιστρέφει δυναμικά με τον θεσμό της κατασκήνωσης στην πόλη...

Η Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών για το νέο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Ιδρυμάτων

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ακολουθώντας πάντα πιστά τις διατάξεις που ορίζουν την αποτελεσματική και διαφανή λειτουργία των Ιδρυμάτων της, εκφράζει την ικανοποίησή της για...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κεντρικός ομιλητής στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ελληνική Διασπορά

«Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η αποστολή της στον κόσμο» είναι το θέμα που θα αναπτύξει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, ως κεντρικός ομιλητής...

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Ναυπάκτου στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου

Το Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου επισκέφθηκε την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, ύστερα από πρόσκληση της Διευθύντριας, κ. Δέσποινας Γεωργιάδη - Αλεξοπούλου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου...

Αναχώρηση του Οικουμενικού Πατριάρχου για την Ελλάδα

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αναχώρησε σήμερα, Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022, από την έδρα του, για την Ελλάδα, και συγκεκριμένα για...

Ο Άγιος Νεομάρτυς Αλέξανδρος ο Δερβίσης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ.ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μια κατηγορία ενδόξων Νεομαρτύρων στα τετρακόσια μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς ήταν και αυτοί που είχαν αλλαξοπιστήσει και...

Χείμαρρος ο Μόρφου! Έσπασε την σιωπή του για τον πόλεμο που δέχτηκε

Μετά από έναν χρόνο σιωπής ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος εξήγησε, μεταξύ άλλων, τον λόγο που δεν έκανε δημόσιες ομιλίες ύστερα από τις παραινέσεις...

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου η Ιερατική Σύναξη στο Μπραχάμι

Ρεπορτάζ : Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου ομωνύμου...

Φοιτητές Θεολογίας και Μαθητές Δημοτικού στον Αρχιεπίσκοπο

Στις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας, στην αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, καθώς και στα ζητήματα του εφημεριακού κλήρου και των εκκλησιαστικών σχολείων αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και...

«Μπροστά στην Πατρίδα δεν υπάρχει τίποτα το ατομικό και προσωπικό»

Με μία συγκινητική εκδήλωση και υπό τους ήχους της ποντιακής λύρας, έκλεισε η «Εβδομάδα Μνήμης και Προσευχής 1919 – 1922 – 2022» της Ιεράς...

Eκδήλωση “Παραποδηλασία – Πηγή Ζωής”

Πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Λευκωσίας και συγκεκριμένα στην Πλατεία Ελευθερίας, η εκδήλωση ΠΑΡΑΠΟΔΗΛΑΣΙΑ – ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ, την οποία διοργάνωσε ο ποδηλατικός όμιλος της Ιεράς...