ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00 Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX :2736031202
Ἐν Κυθήροις τῇ 22ᾳ Σεπτεμβρίου 2020
Ἀριθ. Πρωτ.: 525

Πρός
Τήν Ἱεράν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰωάννου Γενναδίου 14
115 21 Ἀθήνας

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
ἅγιοι Συνοδικοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Εὐλογεῖτε·

Εὐσεβάστως προάγομαι, εἰς ἀπάντησιν τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 4272/1799/21-9-2020 Ὑμετέρου ἐπείγοντος ἐγγράφου, ἀφορῶντος εἰς τό ἐνδεχόμενον τῆς ἀναβολῆς τῆς Τακτικῆς, κατά μῆνα Ὀκτώβριον, Συνελεύσεως τοῦ σεπτοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νά καταθέσω τήν ταπεινήν γνώμην μου ὡς κάτωθι:
1. Συμμερίζομαι πρός στιγμήν τήν ἄποψιν πολλῶν Σεβασμιωτάτων ἁγίων Ἀδελφῶν, αἰτούντων τήν ἀναβολήν τῆς Συνελεύσεως τῆς Ἱεραρχίας μας δι’ εὐθετώτερον χρόνον, λόγῳ τῶν περιοριστικῶν μέτρων καί τῆς ἐπιδεινώσεως τῶν ὑγιεινομικῶν συνθηκῶν εἰς τήν Περιφέρειαν Ἀττικῆς.

Ὅμως, δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου παρατείνεται ἐπ’ ἀόριστον ἡ ἀπουσία τοῦ Κυριάρχου Σώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας (Ι.Σ.Ι.) ἐκ τῆς διαχειρίσεως ἑνός τόσον σημαντικοῦ καί νευραλγικοῦ διά τήν πνευματικήν ζωήν τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας θέματος, οἷόν ἐστι τό τῆς Θείας Λατρείας, Θείας Κοινωνίας καί τοῦ ὁσημέραι ἐπιβαλλομένου νέου τρόπου ζωῆς εἰς τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, τό λογικόν μας ποίμνιον, μέ ὅσα τοῦτο συνεπάγεται. Ἔκλεισαν οἱ Ἱεροί Ναοί, κατεπολεμήθη -καί καταπολεμᾶται λυσσωδῶς- καί ἀπηγορεύθη ὑπό σκοτεινῶν δυνάμεων ἡ Θεία Κοινωνία κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα καί τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Κυριακήν τοῦ Πάσχα. Κατεπιέσθη ἀφορήτως ὁ Χριστώνυμος λαός τῆς Ἐκκλησίας, καί ἐνῷ ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) ἐλάμβανε ὀρθάς καί κανονικάς Ἀποφάσεις διά τήν ἀκώλυτον συνέχισιν τῆς Θείας Λατρείας καί τήν εἴσοδον εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ δύο γνωστοί Ὑπουργοί μέ τάς Κ.Υ.Α. ἠγνόησαν παντελῶς τάς Ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου (βλ. ἡμέτερον ἔγγραφον πρός τήν Δ.Ι.Σ. ὑπ’ ἀριθ. 256/28-4-2020) καί τάς συνταγματικάς ἐπιταγάς περί ἐλευθέρας Θείας Λατρείας. Ἡ ὀλιγαρχία τῶν συναρμοδίων Ὑπουργῶν τῶν Κ.Υ.Α. καί ἡ ἀπόρριψις τῶν Ἀποφάσεων τῆς Δ.Ι.Σ., ἐρήμην τῆς Ι.Σ.Ι., ἔφεραν τά γνωστά ἀποτελέσματα. Καί τώρα, ἀναβαλλομένης τῆς Συνελεύσεως τῆς Ι.Σ.Ι., τά ἴδια καί χειρότερα θά ἐπακολουθήσουν, καθότι οἱ «προφῆται», ἀφοῦ ἀπέτυχον εἰς τόν στόχον των νά κλείσουν τούς Ἱερούς Ναούς μας τό τριήμερον τοῦ Δεκαπενταυγούστου (14, 15 καί 16 Αὐγούστου ἐ.ἔ.), προλέγουν ὅτι θά κλείσουν τάς Ἐκκλησίας μας κατά τάς ἑορτάς τῶν Χριστουγέννων, ὁπότε θά ἀναστατωθῆ καί πάλιν ὁ φιλόχριστος Ὀρθόδοξος Ἑλληνικός Λαός μας. Αὐτός εἶναι ὁ ἰσχυρός προβληματισμός μου.
2. Θά παρεκάλουν, Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε, πρό τῆς ἐνδεχομένης λήψεως Ἀποφάσεως διά τήν ἀναβολήν τῆς συγκλήσεως τῆς Ι.Σ.Ι., νά μελετήση ἡ Δ.Ι.Σ. τά πορίσματα τοῦ Διεθνοῦς Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου: Ἐπιστήμη καί Κοινωνία στόν Πόλεμο τῆς Πανδημίας, τό ὁποῖο συνεκλήθη προσφάτως ἐν Ἀθήναις (19 καί 20 Σεπτεμβρίου 2020) καί ἐξέφραζε τό σύνολον τῆς ἐπιστημονικῆς Ἰατρικῆς κοινότητας τῆς Ἑλλάδος καί ὅλου τοῦ κόσμου, συμμετεῖχαν δέ κολοσσοί τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης καί ἡ Ἀνεξάρτητη συμμαχία Ἰατρῶν τῶν Ἀθηνῶν.
Εἰς τό Διεθνές αὐτό Ἰατρικόν Συνέδριον, Μακαριώτατε, γίνονται σημαντικές ἀποκαλύψεις περί τό θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ. Θά ἐκπλαγῆτε, ἐάν ἔχετε τόν χρόνον νά παρακολουθήσετε μέσῳ Internet τούς διακεκριμένους ὁμιλητάς – Καθηγητάς Ἰατρικῶν Σχολῶν τῶν Πανεπιστημίων ὅλου τοῦ κόσμου (ὡρισμένοι ἐξ αὐτῶν εἶναι καί νομπελίστες). Ἀναφέρονται εἰς τόν χαρακτηρισμόν τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ ὡς πανδημίας καί μέ στατιστικά στοιχεῖα τόν ἀπορρίπτουν. Ὁμιλοῦν διά τό γενόμενον ἐν Ἑλλάδι lockdown, τό ὁποῖον ἐχαρακτήρισαν ὄχι μόνον ὡς μή καλῶς γενόμενον, ἀλλά καί ὡς ἐπιζήμιον διά τήν ὑγιείαν τῶν συνανθρώπων μας καί τήν οἰκονομίαν. Χαρακτηρίζουν ὡς ὑπερβολικούς τούς χαρακτηρισμούς διά τήν δραστικότητα τοῦ κορωνοϊοῦ ἔναντι τῶν ἄλλων ἰῶν τῆς γρίππης, τοῦ πνευμονιοκόκου κ.ἄ. Κάμνουν λόγον διά τήν διόγκωσιν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κρουσμάτων, καθώς ὑπολογίζονται εἰς αὐτά καί οἱ ἀσυμπτωματικοί. Τάσσονται κατά τῆς χρήσεως τῆς μάσκας ἀπό τούς ὑγιεῖς ἀνθρώπους καί ἀπό τήν μαθητιῶσαν νεολαίαν. Ὁμολογοῦν ὅτι ἡ μάσκα ἐπεβλήθη ὡς ὑποχρεωτική -κακῶς κάκιστα- διά πολιτικο-οἰκονομικούς λόγους καί ὄχι διά ἰατρικούς, κ.λπ, κ.λπ. Ὁ Καθηγητής τῆς καρδιολογίας κ.Γιαννουλόπουλος εἰς μίαν προηγουμένην ἐκπομπήν εἶπε ὅτι τό Διεθνές αὐτό Ἰατρικόν Συνέδριον ἐκάλεσε τιμητικά καί τούς γνωστούς λοιμωξιολόγους κ.κ. Τσιόδραν καί Μόσιαλον διά νά τούς ὑποβάλουν διαφόρους ἐρωτήσεις.

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,

Νομίζω ὅτι ἡ διαδικτυακή παρακολούθησις τοῦ πολύ σπουδαίου αὐτοῦ Διεθνοῦς Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου θά συντελέσῃ εἰς τήν ἐν πολλοῖς ἀπομυθοποίησιν τῆς ἱστορίας τοῦ κορωνοϊοῦ καί θά πεισθῆτε μετά τῆς Δ.Ι.Σ. ὅτι δέν εἶναι τόσον τραγικά, ὅσον παρουσιάζονται τά πράγματα.
Δι’ αὐτόν τόν λόγον ταπεινῶς φρονῶ ὅτι δέν πρέπει εἰς τάς κρισίμους αὐτάς ἡμέρας, τάς ὁποίας διάγομεν, νά ἀναβάλωμεν τήν σύγκλησιν τῆς Ἱεραρχίας μας. Πρέπει νά προλάβωμεν καί ὄχι νά μᾶς προφθάσουν τά προσδοκώμενα. Διότι ἄλλως, ἐάν ἡμεῖς ὑποχωρήσωμεν, θά παραλύσῃ εὐκολώτερον ὁ Κρατικός μηχανισμός μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται.
Οἱ προβεβηκότες τῇ ἡλικίᾳ καί πάσχοντες Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀδελφοί, ἄς μείνουν ἐπί τοῦ παρόντος εἰς τά μετόπισθεν, διότι «οἱ καιροί οὐ μενετοί».
Ἀφοῦ τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱ. Μονῆς Πεντέλης καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ εἰς τήν αἴθουσαν συνεδριάσεων, πιστεύομεν ὅτι θά πραγματοποιηθοῦν ἀκινδύνως αἱ Συνεδρίαι μας.
Ἐξαιτούμενος, ὅθεν, τάς Ὑμετέρας εὐχάς ὑποσημειοῦμαι,

Μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ
Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις
Ὁ Μητροπολίτης 

†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μέγας Αθανάσιος: Ο Στύλος της Ορθοδοξίας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Ελάχιστοι άνθρωποι αξιώθηκαν να λάβουν τον τίτλο του «Μεγάλου» στην ιστορία της ανθρωπότητας, διότι αυτό προϋποθέτει να υπάρξει κάποιος...

Συναξάρι 18ης ᾿Ιανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καί Κυρίλλου, πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. ῾Ο Μέγας Ἀθανάσιος ἐγεννήθηκε κατά...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον Μητροπολίτη Σύρου

Τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων υγειονομικής προστασίας, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ ιερούργησε σήμερα το πρωί στον Μητροπολιτικό Nαό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η καρδιακή ένωση θεραπεύει την κοινωνική απομόνωση και την σωματική αποστασιοποίηση»

Πολλά μηνύματα με αναγωγές στην σύγχρονη πραγματικότητα  απέστειλε από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών ερμηνεύοντας...

«Μνημονεύετε Ψαρά και Μεσολόγγι!»

Με μια συμβολική κίνηση, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ σηματοδότησε σήμερα την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 χρόνων από την...

«Ο Αρχιεπίσκοπος και η Εκκλησία μας σέβονται έμπρακτα όλες τις γνωστές θρησκείες»

Από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ανακοινώνονται τα ακόλουθα: «Με όλα όσα είπε για το Ισλάμ ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος...

Στον Πανηγυρίζοντα Ναό του Αγιου Αντωνίου Αγιάς ο Μητροπολίτης Δημητριάδος

Στον Πανηγυρίζοντα Ιερό  Ναό του Αγίου  Αντωνίου  Αγιάς λειτούργησε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, ημέρα κατά την οποία  η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη των Αγίων...

Τον πολιούχο της Όσιο Αντώνιο τον Νέο πανηγύρισε η Βέροια

Κατά το διήμερο 16 και 17 Ιανουαρίου πανηγύρισε στη Βέροια ο πολιούχος της πόλεως, Όσιος Αντώνιος ο νέος. Δυστυχώς φέτος εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού...

Η Ισχύουσα ΚΥΑ για τη λειτουργία των Ναών και Μονών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 89/16-1-2021)

Πρός τήν Ἱ­ε­ρά Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πή Ἀ­θη­νῶν καί τίς Ἱ­ε­ρές Μη­τρο­πό­λεις τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος Θέμα: «Περί τῆς λει­τουρ­γί­ας τῶν Ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν κα­τά τό χρονικό διάστημα ἀπό τήν 18η Ἰανουαρίου...

Μέγας Αντώνιος: Ο πρώτος ασκητής του Χριστιανισμού

Ο Μέγας Αντώνιος είναι Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ο πρώτος ασκητής του Χριστιανισμού, που θεμελίωσε τον υγιή Μοναχισμό. Έζησε στα χρόνια των αυτοκρατόρων...

«Τοῖς ἐρημικοῖς, ἄπαυστος ὁ θεῖος πόθος ἐγγίνεται»

Υπάρχουν στιγμές που προσπαθεί κανείς να αποτιμήσει και να περιγράψει συναισθήματα και αξίες, αλλά αδυνατεί η γλώσσα και τρέμει το χέρι. Και τούτο διότι,...

Γεώργιος ο Νεομάρτυρας: Πνευματικός καθρέπτης στα Ιωάννινα

του Σεβ. Μητροπολίτου Χριστόδουλου Μουστάκα Kαί πάλιν ἐφέτος μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ εὐκλεής πόλη τῶν Ἰωαννίνων, λάμπουσα ἀπό χαρά καί καυχόμενη, γιορτάζει τόν...

Πανηγυρικός Εσπερινός του πολιούχου της Βεροίας Οσίου Αντωνίου του Νέου

Το διήμερο 16 και 17 Ιανουαρίου η Βέροια εορτάζει και πανηγυρίζει τον προστάτη και πολιούχο της Όσιο Αντώνιο τον Νέο. Δυστυχώς φέτος εξαιτίας της...

Συναξάρι 17ης ᾿Ιανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν ᾿Αντωνίου τοῦ Μεγάλου. ῾Ο Μέγας Ἀντώνιος ἐγεννήθηκε περί τό 251 μ.Χ....

40ήμερο Μνημόσυνο Μητροπολίτου πρώην Τρίκκης και Σταγών Αλεξίου

Μέσα σε κλίμα βαθειάς συγκινήσεως τελέσθηκε το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021 το πρωί η Θεία Λειτουργία και το τεσσαρακονθήμερο αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της...