Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων, τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου;» (Λουκᾶ 12, 17)

Τὴν φιλαργυρία καὶ τὴν πλεονεξία, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, τὴν καταδικάζει ἀπερίφραστα ὁ Θεός. Γιὰ νὰ δώση δὲ μὲ τὸν πιὸ ἁπλὸ καὶ κατανοητὸ τρόπο νὰ τὸ ἐννοήσωμε ἡ Θεία Σοφία, ἔπλεξε ὁ Κύριος μας τὴν σύντομη, ἀλλὰ τόσο περιεκτικὴ παραβολή, ποὺ ἀκούσαμε σήμερα στὸ Εὐαγγέλιο. Τὴν παραβολὴ τοῦ ἄφρονος, ὅπως συνηθίζομε νά λέμε, πλουσίου, τὴν ὁποίαν κατέκλεισε μὲ τὸν ἑξῆς ἀποφθεγματικό Του λόγο: «οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν».

Ἰδού, μᾶς εἶπε συμπερασματικά ὁ Θεάνθρωπος, τί παθαίνει ἐκεῖνος, ποὺ παλεύει νὰ συγκεντρώση μέ πάθος, ἀλόγιστα, πλούτη ὑλικὰ καὶ ὄχι πνευματικά. Πλούτη φθαρτὰ καὶ ἐπίκηρα καὶ ὄχι τὴν ἀρετή τῆς ψυχῆς, ποὺ εἶναι ἄφθαρτος καὶ αἰώνιος πλοῦτος. Ὅ,τι ἐξάλλου διεκήρυσσαν παραπλήσια φιλοσοφώντας καὶ οἱ πρόγονοί μας λέγοντας ὅτι, «πᾶς ὁ ἐπὶ γῆς καὶ ὑπὸ γῆς χρυσὸς ἀρετῆς οὐκ ἀντάξιος». Γι’ αὐτὸ καὶ λίγο πρὶν διδάξη τὴν σημερινὴ παραβολή μᾶς προέτρεψε νὰ μένωμε μακρυὰ ἀπὸ τὴν πλεονεξία. «Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε, εἶπε, ἀπὸ πάσης πλεονεξίας».

Ἀργότερα μάλιστα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κάνοντας λόγο γιὰ τὴν πλεονεξία θὰ τονίση πρὸς τοὺς χριστιανούς, ὅτι οὔτε ὡς ὄνομα δὲν πρέπει ἡ πλεονεξία νὰ εἶναι γνωστὴ μεταξὺ τῶν χριστιανῶν! «…πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις» (Ἐφεσίους 5,3).

Ἔχοντας ὅλα αὐτὰ ὑπόψη ἀντιλαμβανόμεθα, τί δυστυχία προκαλεῖ μέσα στὴν οἰκογένεια, ἐὰν ὁ οἰκοδεσπότης, ὁ πατέρας, εἶναι κυριευμένος ἀπὸ τὸ πάθος τῆς φιλαργυρίας. Ἆραγε, θὰ ἐρωτήσωμε κατ’ ἀρχάς, ὑπάρχει χῶρος στὴν καρδιὰ τοῦ παθολογικὰ φιλάργυρου γιὰ τὸν συνάνθρωπό του; Σύμφωνα μάλιστα καὶ μὲ τὴν διαπίστωση τοῦ Κυρίου μας, ὅτι «ὅπου ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν» (Ματθ. 6,21).

Ἐὰν, ἑπομένως, ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου, ὅλος ὁ συναισθηματικός του κόσμος καὶ ἡ σκέψη του καὶ οἱ ἐπιθυμίες του καὶ οἱ ὁραματισμοὶ του εἶναι στραμμένα στὸ χρῆμα καὶ στὸν ὑλικὸ πλοῦτο, ποῦ θὰ εὑρεθῆ χῶρος γιὰ αἰσθήματα, γιὰ σκέψεις, γιά ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν πλησίον, γιὰ τὸν συνάνθρωπο;

Ὡραιότατα καὶ ψυχολογικώτατα παρουσίασε ὁ Κύριος μας τὸν φιλάργυρο τὴν ὥρα τῆς βραδυνῆς ἀνάπαυσης, καθώς διελογίζετο καί εἶχε συμβούλιο μὲ τὸν ἑαυτό του, νὰ μὴ σκέπτεται τίποτε ἄλλο παρὰ τὰ ἀγαθά του. Κανέναν ἄλλον νά μή φέρη στό νοῦ του, ἀπὸ τοὺς διπλανούς του, ποὺ θὰ ὑπέφεραν καὶ θὰ εἶχαν κάποια ἀνάγκη.

Δυστυχῶς τὸ ἴδιο θὰ ἐπαναλαμβάνεται καὶ μέσα στὴν οἰκογένεια, στή μικρή κοινωνία.  Ὁ φιλάργυρος πατέρας οὐδὲποτε θὰ κυττάξη τὶς πνευματικὲς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν του. Ποῦ νά σκεφθῆ γιά τήν θρησκευτική καί πνευματική τους πρόοδο; Θὰ ἀδιαφορήση ἀκόμη καὶ γιά τὴ σύζυγό του. Στήν περίπτωση του ὅλα τὰ ἀνθρώπινα, τά ὡραῖα αἰσθήματα, συμπυκνώνονται στὴν ἀγάπη τοῦ χρήματος. Ἐκεῖ ἐπάνω ἀναπνέει.

Ἡ οἰκογένεια κάποτε ὑποφέρει πολὺ ἀπὸ τὸν φιλάργυρο πατέρα. Μπορεῖ νὰ διαθέτη οἰκονομικὴ ἄνεση, ἀλλὰ τὸ σφιχτὸ χέρι τοῦ πατέρα τὴν ἔχει πρὸ πολλοῦ ἐξοβελίσει ἀπὸ τὴν οἰκογενειακὴ ἑστία. Ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ πάθους ζωηρές, ἀνοίκιες διαμαρτυρίες, φωνές, διαπληκτισμοί, βαρβαρότητες ἀμαυρώνουν τελείως τὴν καθαρὴ ἀτμόσφαιρα τῆς οἰκογένειας. Αἰτία πάντα εἶναι ἡ ἀθεράπευτη φιλαργυρία τοῦ πατέρα.

Εἶναι φοβερὸς, ἀπαίσιος δαίμονας ἡ πλεονεξία καὶ ἀπληστία. Εἶναι ὁ Μαμωνάς, ὁ μεγάλος ἀντίπαλος τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Τὸν ἀντιμάχεται θανάσιμα. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος μᾶς προέτρεψε ἐνθέρμως τονίζοντας «οὐ δύνασθε Θεῶ δουλεύειν καὶ μαμωνᾶ» (Ματθ. 6,24).

Μεγάλα δεινὰ ἐπισωρεύει στὴν οἰκογένεια ἡ κακία τῆς φιλαργυρίας, ὅταν βρῆ μόνιμο καταφύγιο στὴν καρδιὰ ἰδίως τοῦ πατέρα. Δὲν εἶναι λίγα τὰ διαζύγια, οἱ σοβαροὶ κλονισμοὶ τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου, οἱ ὁποῖοι ὀφείλονται σὲ ὄχι ἄλλη αἰτία, παρὰ στὴν φιλαργυρία. Ἕνα εἶναι πάντως βέβαιο, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ πεῖρα τοῦ καθενός μας, ὅτι ἡ εὐτυχία καὶ ἡ χαρὰ καὶ ἡ γαλήνη ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἐξοστρακισθῆ ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, ὅπου ἐκεῖ λατρεύεται ὁ Μαμωνᾶς. Τοὺς πικροὺς καρποὺς δέ τῆς ἐμπαθοῦς προσκολλήσεως στὸ χρῆμα τοὺς γεύονται τελικά καὶ ἡ σύζυγος καὶ τὰ παιδιά.

Θλιβερόν, ἀξιοθρήνητον, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τὸ τέλος τοῦ φιλάργυρου τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου μας. «Ἄφρον, ταύτη τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπό σου, ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;», ἀντήχησε στή σκοτεινή του συνείδηση τό πικρό μήνυμα τοῦ τέλους του. Ἀλλὰ μήπως καὶ τὸ τέλος τοῦ κάθε φιλάργυρου πατέρα, ποὺ τυραννεῖ τὴν οἰκογένειά του μὲ τὸ πάθος του, μήπως εἶναι καλύτερο; Εἴθε ὁ Κύριος νὰ φυλάξη τὴν κάθε οἰκογένεια ἀπὸ παρόμοια δοκιμασία. Ἀπό φιλάργυρο καί ἄπληστο πατέρα. Ἀμὴν!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας – Ανοικτή Επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο

Ανοικτή Επιστολή Προς τήν Αγία και Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος   Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας Αγιοι Αρχιερείς˙ Το πολυθρύλητο εμβόλιο, κατά του ιού sars-cov-2,...

Η Εκκλησία της Ελλάδος ανακοινώνει τη δημιουργία μουσικών συνόλων

Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος αναγγέλλει την κατόπιν εγρκίσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου συγκρότηση των Μουσικών Συνόλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα οποία...

Η Ιερά Σύνοδος για την εκδημία του μακαριστού Χα­ρι­λά­ου Τα­λι­α­δώ­ρου

Ἡ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος ἐ­πί τῷ θλι­βε­ρῷ ἀγ­γέλ­μα­τι τῆς ἐν Κυ­ρί­ῳ κοι­μή­σε­ως τοῦ ἀ­οι­δί­μου Πρω­το­ψάλ­του Χα­ρι­λά­ου Τα­λι­α­δώ­ρου, τι­μη­θέν­τος ὑ­πό τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ...

Γίνεται προσπάθεια για να ξεριζωθεί ο Χριστός απ’ τις καρδιές μας

Διαδικτυακή νεανική συνάντηση πραγματοποιήθηκε, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «zoom», του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά με τα στελέχη της Ιεράς...

Εκλογές Αρχιερέων – Εξαρχία η Μάλτα – Άρση Καθαιρέσεων

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος κατά τό τριήμερον 12-14 Ἰανουαρίου 2021, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ...

Με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο αρνούμαστε όποιας μορφής κατηγορία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΩΚΙΔΟΣ Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητος στο διαδίκτυο, σχετικά με την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κουτσουριωτίσσης,...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Αξέχαστος στην μνήμη και στην καρδιά μας ο δικός μας Μπάμπης»

Με βαθειά θλίψη και ειλικρινή ευγνωμοσύνη η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος πληροφορήθηκε την εκδημία του Μεγάλου Ευεργέτου της Μαγνησίας και της Τοπικής μας Εκκλησίας Χαράλαμπου...

Συναξάρι 15ης Ἰανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Παύλου τοῦ Θηβαίου.     Ὁ Ὅ­σι­ος Παῦ­λος ὁ Θη­βαῖ­ος ἤ­κμα­σε στά...

Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρονται εκφράσεις που παρουσιάζουν τον θεό «εκδικητικό»;

του αρχιμ. Ιακώβου Κανάκη Η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης για κάποιον που δεν έχει σημαντικές εισαγωγικές γνώσεις των ιερών βιβλίων χρειάζεται διάκριση. Μπορείς να διαβάσεις...

Συναξάρι 14ης ᾿Ιανουαρίου

  Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῶν ἁγίων τριάκοντα ὀκτώ καί ἄλλων Ἀββάδων τῶν ἐν τῷ ὄρει Σινᾷ ἀναιρεθέντων. Ἡ ἱερότητα...

Στενή συνεργασία Π.Ε. Πιερίας με την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους προς όφελος της κοινωνίας

Επίσκεψη στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας πραγματοποίησε, το πρωί της Τρίτης 12 Ιανουαρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος. Κατά τη διάρκεια...

«Το Ωδείο της Ι.Μ. Φθιώτιδος για την κοίμηση του Χαρίλαου Ταλιαδώρου»

Ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ο άνθρωπος που σημάδεψε την ιστορία της ψαλτικής τέχνης και των αναλογίων όλο τον εικοστό αιώνα, έφυγε από κοντά μας. Πολλοί ήδη...

Tρισάγιο για τον μακαριστό π. Γρηγόρίο Μουσουρούλη στην Χίο

Τήν Τετάρτην 13ην Ἰανουαρίου ἐ. ἔ. καί ὥραν 12.00΄ εἰς τήν Ἐνορίαν τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου ἐτελέσθη Ἀρχιερατικῶς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου,...

Ανακοινωθέν Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Συνήλθε χθες και σήμερα, 12 και 13 Ιανουαρίου 2021, μέσω τηλεδιασκέψεως, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος της 164ης Συνοδικής Περιόδου,...

Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο Γερόντισσας Φιλοθέης Ηγουμένης Ιεράς Μονής Ρουσάνου Μετεώρων

Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου θα τελεσθή το τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο τῆς σεβαστής Γερόντισσάς μας Φιλοθέης, Ηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίας Βαρβάρας Ρουσάνου Μετεώρων. Η αοίδιμος Γερόντισσα...