Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων, τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου;» (Λουκᾶ 12, 17)

Τὴν φιλαργυρία καὶ τὴν πλεονεξία, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, τὴν καταδικάζει ἀπερίφραστα ὁ Θεός. Γιὰ νὰ δώση δὲ μὲ τὸν πιὸ ἁπλὸ καὶ κατανοητὸ τρόπο νὰ τὸ ἐννοήσωμε ἡ Θεία Σοφία, ἔπλεξε ὁ Κύριος μας τὴν σύντομη, ἀλλὰ τόσο περιεκτικὴ παραβολή, ποὺ ἀκούσαμε σήμερα στὸ Εὐαγγέλιο. Τὴν παραβολὴ τοῦ ἄφρονος, ὅπως συνηθίζομε νά λέμε, πλουσίου, τὴν ὁποίαν κατέκλεισε μὲ τὸν ἑξῆς ἀποφθεγματικό Του λόγο: «οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν».

Ἰδού, μᾶς εἶπε συμπερασματικά ὁ Θεάνθρωπος, τί παθαίνει ἐκεῖνος, ποὺ παλεύει νὰ συγκεντρώση μέ πάθος, ἀλόγιστα, πλούτη ὑλικὰ καὶ ὄχι πνευματικά. Πλούτη φθαρτὰ καὶ ἐπίκηρα καὶ ὄχι τὴν ἀρετή τῆς ψυχῆς, ποὺ εἶναι ἄφθαρτος καὶ αἰώνιος πλοῦτος. Ὅ,τι ἐξάλλου διεκήρυσσαν παραπλήσια φιλοσοφώντας καὶ οἱ πρόγονοί μας λέγοντας ὅτι, «πᾶς ὁ ἐπὶ γῆς καὶ ὑπὸ γῆς χρυσὸς ἀρετῆς οὐκ ἀντάξιος». Γι’ αὐτὸ καὶ λίγο πρὶν διδάξη τὴν σημερινὴ παραβολή μᾶς προέτρεψε νὰ μένωμε μακρυὰ ἀπὸ τὴν πλεονεξία. «Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε, εἶπε, ἀπὸ πάσης πλεονεξίας».

Ἀργότερα μάλιστα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κάνοντας λόγο γιὰ τὴν πλεονεξία θὰ τονίση πρὸς τοὺς χριστιανούς, ὅτι οὔτε ὡς ὄνομα δὲν πρέπει ἡ πλεονεξία νὰ εἶναι γνωστὴ μεταξὺ τῶν χριστιανῶν! «…πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις» (Ἐφεσίους 5,3).

Ἔχοντας ὅλα αὐτὰ ὑπόψη ἀντιλαμβανόμεθα, τί δυστυχία προκαλεῖ μέσα στὴν οἰκογένεια, ἐὰν ὁ οἰκοδεσπότης, ὁ πατέρας, εἶναι κυριευμένος ἀπὸ τὸ πάθος τῆς φιλαργυρίας. Ἆραγε, θὰ ἐρωτήσωμε κατ’ ἀρχάς, ὑπάρχει χῶρος στὴν καρδιὰ τοῦ παθολογικὰ φιλάργυρου γιὰ τὸν συνάνθρωπό του; Σύμφωνα μάλιστα καὶ μὲ τὴν διαπίστωση τοῦ Κυρίου μας, ὅτι «ὅπου ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν» (Ματθ. 6,21).

Ἐὰν, ἑπομένως, ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου, ὅλος ὁ συναισθηματικός του κόσμος καὶ ἡ σκέψη του καὶ οἱ ἐπιθυμίες του καὶ οἱ ὁραματισμοὶ του εἶναι στραμμένα στὸ χρῆμα καὶ στὸν ὑλικὸ πλοῦτο, ποῦ θὰ εὑρεθῆ χῶρος γιὰ αἰσθήματα, γιὰ σκέψεις, γιά ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν πλησίον, γιὰ τὸν συνάνθρωπο;

Ὡραιότατα καὶ ψυχολογικώτατα παρουσίασε ὁ Κύριος μας τὸν φιλάργυρο τὴν ὥρα τῆς βραδυνῆς ἀνάπαυσης, καθώς διελογίζετο καί εἶχε συμβούλιο μὲ τὸν ἑαυτό του, νὰ μὴ σκέπτεται τίποτε ἄλλο παρὰ τὰ ἀγαθά του. Κανέναν ἄλλον νά μή φέρη στό νοῦ του, ἀπὸ τοὺς διπλανούς του, ποὺ θὰ ὑπέφεραν καὶ θὰ εἶχαν κάποια ἀνάγκη.

Δυστυχῶς τὸ ἴδιο θὰ ἐπαναλαμβάνεται καὶ μέσα στὴν οἰκογένεια, στή μικρή κοινωνία.  Ὁ φιλάργυρος πατέρας οὐδὲποτε θὰ κυττάξη τὶς πνευματικὲς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν του. Ποῦ νά σκεφθῆ γιά τήν θρησκευτική καί πνευματική τους πρόοδο; Θὰ ἀδιαφορήση ἀκόμη καὶ γιά τὴ σύζυγό του. Στήν περίπτωση του ὅλα τὰ ἀνθρώπινα, τά ὡραῖα αἰσθήματα, συμπυκνώνονται στὴν ἀγάπη τοῦ χρήματος. Ἐκεῖ ἐπάνω ἀναπνέει.

Ἡ οἰκογένεια κάποτε ὑποφέρει πολὺ ἀπὸ τὸν φιλάργυρο πατέρα. Μπορεῖ νὰ διαθέτη οἰκονομικὴ ἄνεση, ἀλλὰ τὸ σφιχτὸ χέρι τοῦ πατέρα τὴν ἔχει πρὸ πολλοῦ ἐξοβελίσει ἀπὸ τὴν οἰκογενειακὴ ἑστία. Ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ πάθους ζωηρές, ἀνοίκιες διαμαρτυρίες, φωνές, διαπληκτισμοί, βαρβαρότητες ἀμαυρώνουν τελείως τὴν καθαρὴ ἀτμόσφαιρα τῆς οἰκογένειας. Αἰτία πάντα εἶναι ἡ ἀθεράπευτη φιλαργυρία τοῦ πατέρα.

Εἶναι φοβερὸς, ἀπαίσιος δαίμονας ἡ πλεονεξία καὶ ἀπληστία. Εἶναι ὁ Μαμωνάς, ὁ μεγάλος ἀντίπαλος τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Τὸν ἀντιμάχεται θανάσιμα. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος μᾶς προέτρεψε ἐνθέρμως τονίζοντας «οὐ δύνασθε Θεῶ δουλεύειν καὶ μαμωνᾶ» (Ματθ. 6,24).

Μεγάλα δεινὰ ἐπισωρεύει στὴν οἰκογένεια ἡ κακία τῆς φιλαργυρίας, ὅταν βρῆ μόνιμο καταφύγιο στὴν καρδιὰ ἰδίως τοῦ πατέρα. Δὲν εἶναι λίγα τὰ διαζύγια, οἱ σοβαροὶ κλονισμοὶ τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου, οἱ ὁποῖοι ὀφείλονται σὲ ὄχι ἄλλη αἰτία, παρὰ στὴν φιλαργυρία. Ἕνα εἶναι πάντως βέβαιο, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ πεῖρα τοῦ καθενός μας, ὅτι ἡ εὐτυχία καὶ ἡ χαρὰ καὶ ἡ γαλήνη ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἐξοστρακισθῆ ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, ὅπου ἐκεῖ λατρεύεται ὁ Μαμωνᾶς. Τοὺς πικροὺς καρποὺς δέ τῆς ἐμπαθοῦς προσκολλήσεως στὸ χρῆμα τοὺς γεύονται τελικά καὶ ἡ σύζυγος καὶ τὰ παιδιά.

Θλιβερόν, ἀξιοθρήνητον, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τὸ τέλος τοῦ φιλάργυρου τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου μας. «Ἄφρον, ταύτη τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπό σου, ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;», ἀντήχησε στή σκοτεινή του συνείδηση τό πικρό μήνυμα τοῦ τέλους του. Ἀλλὰ μήπως καὶ τὸ τέλος τοῦ κάθε φιλάργυρου πατέρα, ποὺ τυραννεῖ τὴν οἰκογένειά του μὲ τὸ πάθος του, μήπως εἶναι καλύτερο; Εἴθε ὁ Κύριος νὰ φυλάξη τὴν κάθε οἰκογένεια ἀπὸ παρόμοια δοκιμασία. Ἀπό φιλάργυρο καί ἄπληστο πατέρα. Ἀμὴν!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εις πολλά έτη Δέσποτα!

Μία ευχή σαν προσευχή Αφιερωμένη στην εορτή του Αρχιεπισκόπου Του Δημ.Ιωάννου Οικονομολόγου-Αναλογιστή «Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Ιερωνύμου ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ,...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός Ονομαστηρίων Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη και τηρουμένων των μέτρων προστασίας από την πανδημία, τελέστηκε απόψε 14 Ιουνίου 2021, ο Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη Ιερά...

Ρασοφορία Μοναχής στην Ι.Μ. Αγ. Βλασίου Τρικάλων & Μεγαλοσχημία Μοναχής στο Ησυχ. Τιμίου Σταυρού Μαψού

Στην Ι. Μονή Αγίου Βλασίου Άνω Τρικάλων μετέβη ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το πρωί της Κυριακής, 13 Ιουνίου 2021, όπου ετέλεσε την...

Σερρών Θεολόγος: «Οι Νεομάρτυρες είναι η δόξα της Εκκλησίας και το καύχημα της Ελλάδος»

Ταξίδι νοσταλγικό και διδακτικό σε δρόμους φωτεινούς του αειζώου ορθοδόξου πνεύματος και της φιλογενούς ελληνικής παραδόσεώς μας, απήλαυσαν όσοι συμμετείχαν στην επετειακού χαρακτήρος εκδήλωση...

Παράκληση για τους υποψηφίους των Πανελληνίων στην Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών

Το απόγευμα του Σαββάτου 12 Ιουνίου 2021, τελέσθηκε Παράκληση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμoύ της Θεοτόκου Γρεβενών για  τους  μαθητές της  Γ΄ Λυκείου  που ...

Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικ. Συνόδου στην Χαλκίδα

Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Παρασκευής...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η αλήθεια της Πίστεως είναι η κόκκινη γραμμή μας»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών ετέλεσε την Κυριακή των Αγίων Πατέρων 13 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, η οποία...
video

Παράκληση για τους υποψηφίους των Πανελληνίων στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας,  τελέσθηκε την Κυριακή 13 Ιουνίου,  η καθιερωμένη από ετών Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο,  υπέρ ενισχύσεως...

Το ετήσιο προσκύνημα του Μητροπολίτη Σύρου στην Δωροθέα Αλμωπίας

Με την άδεια και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσσης κ. Ιωήλ, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ , πραγματοποίησε σήμερα το καθιερωμένο ετήσιο προσκύνημά του...
video

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος σε 60″- Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη (video)

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, 14 Ιουνίου 2021. “Ο...

Πανηγυρίζει το Μοναστήρι του Τρικόρφου και μας περιμένει με πολλή χαρά να εορτάσουμε μαζί

Στις 14 και 15 Ιουνίου η Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σαρώφ Τρίκορφο Φωκίδος πανηγυρίζει, τον Άγιο Αυγουστίνο και την μητέρα...

Tεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του π. Εμμανουήλ Κοντάκη

Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας ιερούργησε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Παλαιόκαστρο, όπου και τέλεσε το  τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστού π. Εμμανουήλ Κοντάκη, ο οποίος...

Χειροτονία Διακόνου στη Μητρόπολη Μαρωνείας

Τὴν Κυριακή, 13-6-2021, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, ἱερούργησε  στὸν Καθεδρικό Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς καί ἐτέλεσε τὴν εἰς Διάκονον Χειροτονίαν τοῦ Ἁδελφοῦ τῆς...

Σερρών Θεολόγος « Ο αδαπάνητος θησαυρός της Εκκλησίας είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος και η συγκινητική...

Στο νεόδμητο αλλά εισέτι ημιτελή ιερό Ναό Αγ. Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας, στον Κ. Λευκώνα Σερρών, ιερούργησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών...

Ο Μακαριώτατος θα εορτάσει ιδιωτικώς φέτος τα ονομαστήριά του

Λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης και στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων που έχει θεσπίσει η Πολιτεία για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον...