Τήν Κυριακή 13 Νοεμβρίου ἔ.ἔ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί πάντων τῶν ἐν Καστορίᾳ τιμωμένων Ἁγίων, συμπληρώθηκε, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἕνας χρόνος ἀπό τήν ἐνθρόνιση τοῦ σεπτοῦ ποιμενάρχου μας, Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας κ. Καλλινίκου.

Ὁ  Σεβασμιώτατος κ. Καλλίνικος, χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί προεξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας. Μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο, ἱερούργησαν καί οἱ ἐφημέριοι τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναόυ π. Στέφανος Σχοινᾶς καί π. Φώτιος Λεβέντης καθώς καί οἱ διάκονοι π. Παῦλος καί π. Παντελεήμων.

Στόν Ἱερό Ναό τέθηκαν πρός προσκύνηση τά Ἱερά λείψανα τῶν ἐν Καστορίᾳ τιμωμένων Ἁγίων.

Κατά τήν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ ἀναγνώσθηκε ἡ ποιμαντορική ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Καλλινίκου, ἐνῶ πρίν τήν ἀπόλυση εὐλογήθηκαν τά κόλλυβα τῶν Ἁγίων.

Ὁ προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Στέφανος  Σχοινᾶς εὐχήθηκε στόν Σεβασμιώτατο ποιμενάρχη μας ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας λέγοντας:

«Σεβασμιώτατε καί πολυτίμητε ποιμενάρχα μας κ. Καλλίνικε,

Μέ τήν χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ σημερινοῦ τιμωμένου ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καί τῶν τιμωμένων πάντων ἐν Καστορῖᾳ τιμωμένων ἁγίων, ἀξιωνόμαστε νά ἑορτάσουμε τήν πρώτη ἐπέτειο ἀπό τῆς ἐγκαταστάσεως καί ἐνθρονίσεώς σας στήν ἱστορικήν καθέδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας.

Ἡ πνευματική μας λειτουργική σύναξη σήμερα, ἔχει ὡς σκοπό νά εὐχαριστήσει τόν Κύριο γιά αὐτή τοῦ τήν δωρεά σέ ἐμᾶς.

Ὑπήρξατε πνευματικός πατέρας καί ὁδηγός ἀπό πολύ πρίν βεβαίως, ὑπηρετώντας σέ διάφορες νευραλγικές θέσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, μαθητεύοντας παράλληλα παρά τούς πόδας τοῦ ἐγκρίτου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἰεροθέου. Ἡ θεία πρόνοια συγκέντρωνε μέ τά χρόνια ἕναν «πλοῦτο» ἐντός σας, γιά ἕναν μεγαλύτερο σκοπό. Καί μόνο ἐκείνη γνώριζε πότε καί μέ ποιόν τρόπο αὐτός ὁ πλοῦτος θά διοχετευθεῖ ἐπωφελῶς σέ μείζονα ἔργα.

Καί πράγματι ὁ Χριστός μας, ὁ Κύριος του ἀμπελῶνος, σᾶς ἐμπιστεύθηκε ἕναν πνευματικό ἀγρό ἀπαιτητικό καί τεραστίων διαστάσεων. Ἡ ἀπό μέρους σας «καλλιέργεια» τοῦ ἀγροῦ αὐτοῦ, εἶναι ἀδιάκοπη. Ἡ μέριμνά σας ἀνύστακτη, ἡ προσπάθειά σας ἀνεξάντλητη, οἱ θυσίες σας ἀδιάλειπτες. Τά χαρίσματά σας ἀναρίθμητα. Πράος, διακριτικός, ἁπλούς, εὐγενής, καί συνάμα ἀποφασιστικός, δραστικός καί ἀποτελεσματικός. Τό οὐσιῶδες σας ἐνδιαφέρον γιά τήν νεότητα, οἱ προσωπικές σας ἐπισκέψεις σέ ἀδελφούς καί ἡ διαρκής ἀγωνία σας γιά τήν ἐν Χριστῷ προκοπή τους, τά ἐμπνευσμένα κηρύγματα καί οἱ ὁμιλίες σας, καί ἐδῶ στήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεως, καί σέ ὅλα τά μήκη καί πλάτη αὐτῆς ἐπίσης, ἡ ἀνασύσταση τοῦ ραδιοφωνικοῦ μας σταθμοῦ μέ πλῆρες πρόγραμμα, ὁ μαθητικός διαγωνισμός πού προκηρύξατε πέρυσι μέ μεγάλη ἐπιτυχία, ἡ ἐνασχόλησή σας μέ ὅλους τους τομεῖς καί δράσης τῆς ζωῆς τῆς Μητροπόλεώς μας, εἶναι ἐλάχιστα μόνο δείγματα τῆς ἕως τώρα δραστηριότητός σας, μέσα σέ ἕναν μόλις χρόνο.

Ὅμως, σημαντικότερο ὅλων εἶναι ὅτι ἀγαπήσατε τήν Καστοριά καί τούς ἀνθρώπους της, θελήσατε νά τούς γνωρίσετε ἀπό κοντά καί νά περιηγηθεῖτε στούς τόπους τους, ὅτι εἶσθε πάντοτε προσηνής πρός ὁποιονδήποτε ἄνθρωπό σας πλησιάζει μή φειδόμενος χρόνου καί κόπου, ὥστε ὅλοι νά ἀναρωτιόμαστε ἄν ἔχετε χρόνο γιά τόν ἑαυτό σας.

Ὁ πνευματικός πατέρας, ὁ ἐπίσκοπος, δέν εἶναι κάποιος πού ὁμιλεῖ περί τοῦ Θεοῦ ἁπλῶς, ὅπως γνωρίζετε, ἀλλά ἵσταται εἷς τόπον καί τύπον Χριστοῦ, θά λέγαμε «ἐνσαρκώνει» τό Θεό, ἐννοῶ ὅτι στό πρόσωπό του ἀποκαλύπτεται ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά θεραπεύσει τό μέγα τραῦμα, τόν ἄνθρωπο.

Μέσα στήν μεγάλη καταιγίδα πού μας πλήττει στήν ἐποχή μας, ἐμεῖς, τά πνευματικά σας τέκνα στρεφόμαστε πρός ἐσᾶς καί ἐκφράζουμε τίς ἐγκάρδιες εὐχαριστίες μας διότι ἀποτελεῖτε γιά ἐμᾶς τόν «ἔνσαρκο» ἄγγελο, τό διαρκές ζωντανό παράδειγμα τῆς ὑπομονῆς, τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καί τῆς βιωμένης θεολογίας.

Ἐπιτρέψατε, πολυσέβαστε ποιμενάρχα, μαζί μέ τίς ὁλόθερμες εὐχαριστίες καί τήν εὐγνωμοσύνη μας, νά ἐκφράσουμε καί τίς εὐχές μας ὥστε ἡ Παναγία Μητέρα μας, οἱ ἐν Καστορῖᾳ τιμώμενοι ἅγιοι, καί ἐξαιρέτως ὁ οὐράνιος προστάτης σας ἅγιος Καλλίνικος ἐπίσκοπος Ἐδέσσης, νά σᾶς διατηρήσουν ἐπί μακρά ἔτη ἀκμαῖον, πλήρη Χάριτος καί Δυνάμεως, ὥστε νά οἰκοδομεῖται ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ καί νά δοξάζεται τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές ὄνομα τοῦ Πατρός, καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.»

Οἱ πιστοί εὐχήθηκαν στόν Ποιμενάρχη καί πατέρα μας νά εἶναι πάντα “Ἄξιος” καί ὁ Κύριος  νά τόν ἀξιώνει νά βρίσκεται γιά πολλά χρόνια στόν Πηδάλιο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Καστοριᾶς.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε γιά τίς ὄμορφες εὐχές ὑπογράμμισε τήν μεγάλη εὐεργεσία τοῦ ἐκκλησιασμοῦ καί προέτρεψε καί τά παιδιά πού βρισκόταν στήν Ἐκκλησία νά ἐκκλησιάζονται, λέγοντας πώς εἶναι παιδιά τοῦ Θεοῦ, καί δέν θά πρέπει νά κρατᾶμε τά παιδιά μακριά ἀπό τόν Πατέρα τους.

Τέλος οἱ ἱεροψάλτες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κ. Σωτήρης Γκάγκας καί κ. Ἰωάννης Τσακλίδης ἔψαλαν τό πολυχρόνιο στόν Μητροπολίτη Καστορίας.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Τα ζώα έχουν ψυχή;

Τα ζώα έχουν ψυχή; Τι διαβάζουμε στην Αγία Γραφή για την ψυχή των ζώων; Έχουν την ψυχή που έχει και ο άνθρωπος; Ποια η...

Εορτή Οσίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου στην Άρτα

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, το πρωί, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού στην Άρτα, εντός του οποίου ευρίσκεται το πανηγυρίζον...

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Προσκεκλημένος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου βρέθηκε στην Κέρκυρα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, ο οποίος,...

Ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου Πορφυρίου στήν Ναύπακτο

Τήν Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022, ἑορτή τοῦ νέου ὁσίου τῆς Ἐκκλησίας μας Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο...

Η πρώτη υποδειγματική Θεία Λειτουργία για μαθητές από τον Μητροπολίτη Αιτωλίας

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου τελέσθηκε υποδειγματική Θεία Λειτουργία για τους μαθητές του Παπαστρατείου Γυμνασίου Αγρινίου. Την Θεία...

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 3ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πενήντα (50) μαθητές και μαθήτριες της (Β΄) και (Γ΄) τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου Κορίνθου, συνοδευόμενοι από τον Διευθυντή του Σχολείου κ. Αντώνιο Σταυρόπουλο,...

Νέος Διευθυντής στο Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο της Μητρόπολης Χαλκίδος

Κατόπιν της από 6ης Οκτωβρίου 2022 εκλογής, από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως του έως τώρα...

Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου στην Ενορία Αγ. Νικολάου Μπούρτζι

Το βράδυ της Πέμπτης 1 Δεκεμβρίου 2022, στον Ι. Ναό του Αγίου Νικολάου Δ.Δ. Αγ. Νικολαόυ-Μπούρτζι Ληλαντίων, ετελέσθη Ιερά Αγρυπνία με αφορμή την μνήμη του...

Η Λαμία υποδέχθηκε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών

Με αισθήματα ευγνωμοσύνης η Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος υποδέχθηκε χθες το απόγευμα την Ιερά και Θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών εκ του...

Συνάντηση Μητροπολίτη Γρεβενών με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως είχε συνάντηση ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, το μεσημέρι της Παρασκευής 2.12.2022, στο Επισκοπείο....

Το Καστόρι τίμησε τον Πολιούχο του Άγιο Θεόκλητο

Τη μνήμη του Αγίου Θεοκλήτου Επισκόπου Λακεδαιμονίας τίμησε την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022 η Εκκλησία μας και το Καστόρι εόρτασε με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια τον Πολιούχο...

Πανήγυρις Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, εορτή του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο...

Η εορτή της Παναγίας της Γεροντίσσης και του Αγίου Πορφυρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος

Με κατάνυξη εορτάστηκε η σύναξη της Παναγίας της Γεροντίσσης και του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του...

Ο Ταμασού περί των αμβλώσεων

Σε πρόσφατη ραδιοφωνική  συνέντευξή μου και αναφερόμενος στο θέμα των αμβλώσεων δεν είχα την ευκαιρία να ολοκληρώσω την τοποθέτηση μου περί του θέματος πότε...

Σύναξη πρεσβυτερών της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Εκδήλωση της πατρικής αγάπης και της ποιμαντικής φροντίδας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου για την ιερατική οικογένεια και ιδιαίτερα για...