ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗΣ ΕΝ Τῌ ΝΕᾼ ΑΡΓΥΡῌ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΙΩΣ ΠΕΠΟΙΚΙΛΜΕΝῌ ΛΑΡΝΑΚΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΚΗΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΟΣΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΑΘΩΝΙΤΟΥ ΕΝ Τῌ ΙΕΡᾼ ΜΟΝῌ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΑΘΩΝΟΣ

 Ἡ μετακομιδὴ τοῦ Ἱεροῦ Σκηνώματος ἔλαβε χώραν τὰς βραδινὰς ὥρας τῆς 18ης τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 2023, ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀγάθωνος ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καὶ Ποιμενάρχου ἡμῶν, Φθιώτιδος Συμεὼν τοῦ Α’, κατὰ τὴν ἑξῆς τάξιν:

Λαβὼν καιρὸν ὁ Ἀρχιερεύς, ἀνέγνωσεν εἷτα σχετικὴν συγχωρητικὴν εὐχὴν εἰς τοὺς συμμετασχόντας εἰς τὸ τοιοῦτον θεάρεστον ἐγχείρημα Ἱερομονάχους καὶ Μοναχούς, ἀδελφοὺς τῆς Μονῆς, ὡς καὶ τοὺς συνοδεύοντας αὐτὸν Κληρικούς.

Πάντων ἀλληλοσυγχωρηθέντων, ἤρχισεν εὐθὺς ἀμέσως Ἱερὰ Παννυχίς. Ἀνοιγείσης τῆς παλαιᾶς λάρνακος καὶ ἀφ’ οὗ ἐξητάσθῃ πάνυ λεπτομερῶς τὸ ἀνοικτὸν ἀρχικὸν φέρετρον ἐντὸς τοῦ ὁποίου κεῖται ἐξ’ ἀρχῆς τὸ θαυματουργὸν ἄφθαρτον σκήνωμα τοῦ Ὁσίου, διὰ τυχὸν ἐπελθούσας φθορὰς αἵτινες θὰ ἐπῃρέαζον ἀρνητικῶς τὴν ἀνθεκτικότητά του, τελικῶς, οὐδὲ μία φθορὰ εἰς τὸ φέρετρον εὑρέθη ἥτις θὰ παρῃμπόδιζεν τὴν ἀσφαλῆ μετακομιδήν του, σχετικῶς εὐκόλως ἡ τοιαύτη μετακομιδὴ ἐπραγματοποιήθῃ ὑπὸ τῶν Πατέρων τῆς Μονῆς.

 Εἰς τὸν Νάρθηκα τοῦ Καθολικοῦ ἀνέμενεν ἵνα δεχθῇ ἐντός της τὸ χαριτόβρυτον λείψανον, ἡ νέα ἀργυροποίκιλτος λάρναξ, μερίμνῃ τοῦ Σεβασμιωτάτου, διακεκοσμημένη ἐπίσης μετωπικῶς  καὶ περιτέχνως μετὰ ἁγιογραφιῶν, αἵτινες σχέσιν ἔχουσιν μὲ τὸν βίον τοῦ Ὁσίου Βησσαρίωνος καὶ τὴν ἐν Φθιῴτιδι Ἐκκλησίαν. Εἰδικὴ βάσις ἐρειδομένη ἐπὶ στηριγμάτων ἐν τῷ βάθει τῆς Νέας Λάρνακος εἶχεν ἀποσπασθεῖ ἐκ τοῦ δαπέδου της καὶ άνέμενεν τὸ ζωηφόρον σῶμα, κεκαλυμμένη ὑπὸ πορφυροῦ πολυτελοῦς ὑφάσματος, ὅπως καὶ τὸ καθ’ ὅλου ἐσωτερικὸν τῆς δευτέρας. Ἱμάντες ἐρυθροὶ κατὰ ζεύγη ἔχουσιν τοποθετηθῇ εἰς τὰς πλευρὰς τῆς βάσεως, πρὸς εὐχερεστέραν τοποθέτησιν τοῦ Ὁσίου ἐντὸς τῆς Νέας Λάρνακος. Τὸ φέρετρον ἐτοποθετήθη παραπλεύρως,  ἵνα εὐτρεπισθῶσιν, κατὰ τὸ δυνατόν, τὰ εὐῳδιάζοντα ἄμφια τοῦ Ὁσίου καὶ ἵνα -τὸ κατὰ δύναμιν- ἀπαλλαγῷσιν ταῦτα τοῦ εὐλογηθέντος χοός, ἔτι ἐκ τῆς ταφῆς. Τὸ μικρὸν Τετραευαγγέλιον τὸ ὁποῖον κρατεῖ ὁ Ὅσιος εἰς τὴν δεξιάν του χεῖρα παρουσιάζει τοιαύτην  ἀναλλοίωτον ὄψιν, καινουργοῦς σχεδὸν βιβλιδίου! Αἱ χεῖρες καὶ οἱ πόδες σιτόχροες, εἶναι ἱλαρῶς καὶ φυσικῶς κεχρωσμένοι, ἡ δὲ κεφαλὴ μὲ πλήρεις σχεδὸν τὰς ὀφθαλμικὰς κόγχας καὶ εὐκρινὲς τὸ ἀνοικτόχρουν ὑπογένειον γεννοῦν ζωηροτάτην τὴν ἐντύπωσιν ὅτι ὁ Ὅσιος ἀκροᾶται τῶν λογισμῶν καὶ τῶν ζητημάτων ἡμῶν. Λεπτὴ εὐῳδία ἐξήρχετο διαρκοῦντος τοῦ εὐπρεπισμοῦ τοῦ κεχαριτωμένου τούτου σώματος, ἡ δὲ συγκίνησις πάντων τῶν μετεχόντων εἰς τὴν περὶ ἧς εὐλογίαν, ὑπῆρξεν ἐντονωτάτη. Πῶς ὁ Ὅσιος ταπεινῶς καὶ ἡσύχως παρεδίδετο εἰς τὰς φροντίδας τοῦ Ποιμενάρχου του, τῶν ἀδελφῶν καὶ συλλειτουργῶν του, τῶν νῦν πεφιλημένων δακρυόντων συμμοναστῶν του, ἀλλὰ καὶ τῶν ἑτέρων εὐσεβῶν λαϊκῶν τῶν διακονούντων τὴν Μονήν, οἵτινες ὡς ἐνσαρκώσεις τῆς κυρηνείου Χάριτος ἐκοπίαζον ἀόκνως!

Μετὰ πολλοῦ σεβασμοῦ καὶ ἐνώπιον τοῦ συγκεκλονισμένου Ἱεράρχου μας, οἱ Πατέρες αἵρουν τὸ χριστοφόρον σῶμα καὶ τοποθετοῦσιν τοῦτο ἐπὶ τῇ ρηθείσῃ βάσει. Ὁποῖα ἀνέκφραστα  συναισθήματα ἅτινα γεννῶσιν δάκρυα εἰς τοὺς καμμύοντας ὀφθαλμοὺς ἡμῶν, παλμοὺς τε ἁγιοπνευματικούς, οἵτινες καθιστῶσιν χοροβατούσας θεαρέστως τὰς ψυχάς!

Αἵρεται ἡ βάσις καὶ μετὰ τοῦ ἐπ’ αὐτῆς σώματος κατατίθεται ἐντὸς τῆς Νέας Λάρνακος, περίτεχνον δὲ κάλυμμα κρύπτει τὴν ὄψιν καὶ τὴν κεφαλήν. Ἀκολούθως ἡ Λάρναξ σφραγίζεται δι’ εἰδικοῦ διαφανοῦς πίνακος.

Ἀπόλαυσον Ὅσιε Πάτερ τὴν νέαν, πανταχοῦ διατρανουμένην, ἤδη καὶ μετ’ ὀλίγον, ἐνθρόνισίν σου, τόσον εἰς τὴν νέαν  ἀργυρῆν σου Θήκην, ὅσον καὶ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν, εὔχου δὲ δι’ ἡμᾶς τὰ σὰ τέκνα!

Πληρωθείσης τῆς Ἱερᾶς Παννυχίδος, τῆς δὲ νυκτὸς προϊούσης, ἐπακολουθεῖ θυμίασις καὶ νῖψις τῶν χειρῶν τοῦ Ἀρχιερέως, εἷτα δ’ ἁπάντων τῶν συμμετασχόντων, μεθ’ ὧν, κύκλῳ τῆς λαμπρᾶς Λάρνακος ψάλλονται εἰς τρεῖς στάσεις τὰ Ἐγκώμια τοῦ Ὁσίου ἐκ τῆς Ἱερᾶς αὐτοῦ Δέλτου, ἔνθα προσφάτως ἐκδοθεῖσα καλλιεπεστάτη Ἀκολουθία, μεθ’ αἰτήσεων καὶ θυμιάσεως εἰς τὰ ἐνδιάμεσα τῶν τριῶν στάσεων. Μεθ’ ὧν ἀκολουθοῦσιν ὁ Πολυχρονισμὸς τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου πατρὸς Γερμανοῦ καί, τέλος, ἐπισφραγίζεται ἡ τοιαύτη πνευματικὴ εὐφροσύνη διὰ τοῦ Πολυχρονισμοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καὶ πεφιλημένου Πατρός ἡμῶν, κκ Συμεών.

Ἀκολούθως, συγκεκινημένοι ἅπαντες, ἀπήλθομεν ἐν τοῖς κελλίοις, αἰνοῦντες, ὑμνοῦντες καὶ δοξάζοντες τὸν Θεόν.

Ἐν τῇ Ἳερᾷ Μονῇ Ἀγάθωνος

Ἀρχιμ. Ἐφραὶμ Γ. Τριανταφυλλόπουλος

Πρωτοσύγκελλος  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιῴτιδος

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ κ. ΣΥΜΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Σαντορίνη εόρτασε την Υπαπαντή του Κυρίου

Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέστηκε σήμερα στο Μητροπολιτικό Ναό των Φηρών προεξάρχοντος του Σεβ. Σύρου κ.Δωροθέου Β', συνιερουργούντων και των Σεβ. Μητροπολιτών Θεσσαλιώτιδος κ.Τιμοθέου και...

Πανηγύρισε η ενορία της Υπαπαντής του Κυρίου στη Βέροια

Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της...

Ο εορτασμός της Υπαπαντής του Κυρίου σε Πλατάνα και Βορδώνια

Την Δεσποτική εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου τίμησε την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 η Εκκλησία μας. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ευστάθιος το απόγευμα της...

Η εορτή του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου στο Μεσολόγγι

Με λαμπρότητα πανηγύρισε η Ιερά Μονή Αγίου Συμεών Μεσολογγίου την μνήμη του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023. Στην ακολουθία του Όρθρου...

Η εορτή της Υπαπαντής στην Πάρο

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και την συμμετοχή πλήθους κόσμου τιμήθηκε η εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου στη νήσο Πάρο. Την Τετάρτη 1-2-2023, παραμονή της εορτής, ο...

Αγιασμός και κοπή πίτας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Σήμερα, Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός στα γραφεία του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, καθώς και η καθιερωμένη...
video

Bεροίας Παντελεήμων: «Θαυμαστά γεγονότα της ζωής του Οσίου Γερασίμου του Υμνογράφου»

Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος»...

Αρχιερατική Αγρυπνία για την εορτή της μητέρας στην Ι.Μ. Φθιώτιδος

Ιερά κατανυκτική αγρυπνία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών στο Ιερό Παρεκκλήσιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Ιερό Επισκοπείο, για την εορτή της Υπαπαντής...

Η Μητρόπολη Κίτρους για τον μακαριστό Περγάμου Ιωάννη

Θλίψη και πένθος επικράτησε στον συνοικισμό «Καταφιώτικα» της Κατερίνης στο άκουσμα της εκδημίας του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννη. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και...

Συνέρχεται από την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου η ΔΙΣ

Συνέρχεται από την Τρίτη 7 έως και την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 166ης Συνοδικής Περιόδου,...

Πρόγραμμα εορτασμού του προστάτη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεντέλης, θα τιμηθεί, όπως κάθε χρόνο, η μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών...

Το Γύθειο εόρτασε την Υπαπαντή

Ὡς εἶναι γνωστόν, ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου εἶναι ἐπισήμως ἡμέρα ἀργίας γιά ὁλόκληρο τό Γύθειο μέ Π.Δ. ὑπ' ἀριθμ. 226/16-7-1932 ἐπί Προέδρου...

«Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί»

Στην κωμόπολη Καστελλάνοι στην Μέση Κέρκυρα, λειτούργησε και ομίλησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, στον ιστορικό και παλαίφατο ιερό...

H πίστις σας στον Θεό πάντα κερδίζει το έλεος Του

Την Κυριακή 17η του Ματθαίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βρυούλων κ.κ. Παντελεήμων Ιερούργησε είς τον Ιερόν Ναόν της Παναγίας στο Ωραιόκαστρο της Ι. Μητροπόλεως Νεαπόλεως...

Λαοθάλασσα πιστών στον εορτασμό της «Παναγίας Υπαπαντής» στην Καλαμάτα

Με λαμπρότητα, κατάνυξη και την παρουσία χιλιάδων πιστών, εόρτασε η Καλαμάτα την Πολιούχο της «Παναγία Υπαπαντή», στο πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της. Στον Όρθρο και...