Kάθε Σάββατο 

«Ἄκου ἕνα βιβλίο»

μέ τόν ἀρχιμανδρίτη Ἰάκωβο Κανάκη

Τό πιθανότερο εἶναι τά δύο αὐτά βιβλία νά ἀποτελοῦσαν ἕνα, ὅπως ἔχουμε δεῖ καί σέ ἄλλα βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τά ὀνόματα πού ἔχουν λάβει ἀφοροῦν δύο πρόσωπα, τούς ἰουδαίους Ἔσδρα καί Νεεμία. Ὁ πρῶτος ἦταν ἱερέας καί γραμματέας καί ὁ δεύτερος ἀξιωματοῦχος καί ἀργότερα πολιτικός διοικητής τῆς Ἰουδαίας. Καί οἱ δύο εἶχαν κοινά χαρακτηριστικά. Εἶχαν καταφέρει νά γίνουν ἔμπιστα πρόσωπα τῶν Περσῶν καί διακρίνονταν γιά τήν πίστη τους, τόν ζῆλο τους καί τόν πατριωτισμό τους. Ὁ μέν Ἔσδρας μέ τά πολλά χαρίσματά του καί τήν γνώση του στά θρησκευτικά θέματα βοήθησε στά τῆς λατρείας ἐνῶ ὁ Νεεμίας ὡς γνώστης τῶν πολιτικῶν καταστάσεων προώθησε ζητήματα σχετικά μέ τήν ἐθνική ἀσφάλεια καί τήν κοινωνική πρόνοια. Ὅλα αὐτά ἀποτελοῦσαν σημαντικές παραμέτρους γιά τήν παλινόρθωση τῶν ἰουδαίων, πού προέρχονταν ἀπό μιά μακρά περίοδο αἰχμαλωσίας.

Ἡ ὅλη αὐτή ἱστορία τῆς ἀνασυγκρότησης τῆς ἰουδαϊκῆς κοινότητας ἀποτελεῖ καί τό βασικό περιεχόμενο τῶν βιβλίων Β´Ἔσδρας καί Νεεμίας. Χρονικά, ἡ ἱστορία ξεκινᾶ μέ τό διάταγμα τοῦ Κύρου (538 π.Χ.), μέ τό ὁποῖο δίνεται ἡ δυνατότητα ἐπιστροφῆς τῶν αἰχμαλώτων στήν πατρίδα τους καί φθάνει μέχρι τήν δεύτερη ἐπίσκεψη τοῦ Νεεμία στά Ἰεροσόλυμα (464-463π.Χ.).

Ἄν δοῦμε ξεχωριστά τά βιβλία παρατηροῦμε ὅτι στά δέκα κεφάλαια τοῦ « Β´ Ἔσδρα » γίνεται καταγραφή γεγονότων ἀπό τό 538 μέχρι τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ ναοῦ τοῦ Ζοροβάβελ (516π.Χ.). Ἀπό τά ἀναφερόμενα στό βιβλίο σημειώνουμε τήν καταγραφή τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἰερουσαλήμ, πού ἦταν ἀπό τά πρώτα σημαντικά γεγονότα. Ἄλλο σημαντικό θέμα εἶναι ἡ ἀνέγερση τοῦ ναοῦ, ἡ προσωρινή διακοπή τῶν ἐργασιῶν καί τό ἐκ νέου ξεκίνημα.

Ὁ Ἔσδρας στό ἔργο τῆς στήριξης τῶν ἰουδαίων ὡς γνώστης τῶν Γραφῶν ὀργάνωσε τήν θρησκευτική ζωή τῶν ἐπαναπατρισθέντων καί μάλιστα προχώρησε σέ μιά κίνηση πού σήμερα κάποιοι θά χαρακτήριζαν ἀκραία. Πρόκειται γιά τήν διάλυση τῶν ὑφισταμένων γάμων μεταξύ ἰουδαίων καί ἀλλοεθνῶν γυναικῶν, ὅπως καί τήν ἀποτροπή τέτοιων νέων γάμων. Στήν προσπάθεια αὐτή ἡγήθηκε ὁ Ἔσδρας προκειμένου νά μήν ἀλλοιωθεῖ ὁ λαός μέ ξένα ἤθη καί ἔθιμα ἀλλά κυρίως ἀπό τούς θεούς τῶν εἰδωλολατρῶν.

Τό βιβλίο Νεεμίας ἀποτελεῖται ἀπό δεκατρία κεφάλαια καί χρονικά ἐκτείνεται ἀπό τό 445 π.Χ. μέχρι τό 433 π.Χ. Μέσα σέ αὐτά περιλαμβάνονται οἱ προσπάθειες τοῦ Νεεμία νά στηρίξει τούς πρώην αἰχμαλώτους ἰουδαίους, πού ἀντιμετωπίζουν προβλήματα στήν ἐγκατάστασή τους. Πράγματι, ἡ παρουσία του ἐμψύχωσε τούς ἰουδαίους καί μάλιστα ὅλοι ἀκολουθοῦσαν μέ πιστότητα τίς ἐντολές του. Περιτειχίζει λοιπόν τήν πόλη, ὀργανώνει τήν ἄμυνα ἀλλά στρώνει καί ἐπιθετικά σχέδια.

Ἡ ἀναφορά τοῦ βιβλίου στόν Ἔσδρα μᾶς δίνει μιά σημαντική πληροφορία πού ἰσχύει μέχρι καί σήμερα. Αὐτός ὡς θρησκευτικός ἡγέτης διαβάζει δημοσίως στούς ἀνθρώπους τόν Νόμο καί στήν συνέχεια τόν ἐξηγεῖ, τόν ἑρμηνεύει. Στήν συνέχεια προσεύχεται ἐκτενῶς γιά τόν λαό καί τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ ἐκδήλωση μετάνοιας ἀπό τούς ἀνθρώπους. Αὐτός ὁ τρόπος εἶναι ὁ ἴδιος μέ ἐκεῖνον πού μᾶς προτρέπουν νά προσεγγίζουμε τά θέματα οἱ ἅγιοι Πατέρες.

Ὁ σκοπός συγγραφῆς τοῦ βιβλίου εἶναι ὁ τονισμός περί τῆς πιστότητας τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἰουδαίους. Ὅ,τι εἶχε προαναγγελθεῖ καί προφητευθεῖ γίνεται πραγματικότητα ἀκόμα καί μέ ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ στήν ἱστορία, ὅπως ἡ ἀπόφαση τοῦ Πέρση βασιλιᾶ Κύρου γιά ἀπελευθέρωση τῶν αἰχμαλώτων. Δέν εἶναι ἡ ἱστορία τυχαῖα πλοκή γεγονότων.

Ἕνα δεύτερο πού τονίζεται στά κείμενα εἶναι ὅτι ὁ Θεός δέν ἄφησε ποτέ τόν λαό ἀπροστάτευτο καί μόνο, ἀφοῦ καί στίς δυσκολίες τοῦ ἐπαναπατρισμοῦ ἔστειλε ὡς ἀντιπροσώπους Του δύο σπουδαίες μορφές, τόν Ἔσδρα καί τόν Νεεμία.

Ἡ διδασκαλία τῶν βιβλίων μπορεῖ νά καταγραφεῖ συνοπτικά στίς ἑξῆς ἰδέες:
α) Στήν συνέπεια τῶν ὅσων εἶχε ὑποσχεθεῖ στούς ἰουδαίους καί στήν βεβαιότητα ὅτι εἶναι ὁ λαός πού ἔχει ἐκλέξει γιά ἕναν ἰδιαίτερο σκοπό, ὅπως ἐπίσης καί γιά τήν ἀνανέωση αὐτῆς τῆς ὑπόσχεσης. β) Στήν ἀνοικοδόμηση ναοῦ καί στήν γενικότερη εὔρυθμη λειτουργία τῆς λατρείας
καί γ) στήν ἰδέα πού προείπαμε ὅτι ἡ ἱστορία κατευθύνεται ἀπό τόν Θεό καί δέν εἶναι τυχαῖα πλοκή γεγονότων. Σέ αὐτήν τήν τρίτη ἰδέα, ὡς παράδειγμα νά σημειώσουμε ὅτι «ὁ Νεεμίας δέχεται τίς ἀποφάσεις τοῦ Θεοῦ καί καλεῖται νά τίς πραγματοποιήσει πρός ὄφελος τοῦ λαοῦ του ἀλλά καί ὁ βασιλιᾶς Κύρος ὁδηγεῖται ἐμπνεόμενος ἀπό τό Θεό, στήν ἔκδοση τοῦ σχετικοῦ μέ τήν πολιτική ἐλευθερία τῶν ἰουδαίων διατάγματός του (Β´Ἔσδρ.1,1-4). Ὁ Θεός μεταβάλλει τή διάθεση τοῦ βασιλιᾶ Δαρείου καί ἐπιτρέπει τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ ναοῦ (Β´Ἔσδρ.6,22). Τό αὐτό πράττει καί στήν περίπτωση τοῦ βασιλιᾶ Ἀρταξέρξη Α´, παρακινώντας τον νά δώσει στό Νεεμία ἄδεια καθόδου στήν Ἰερουσαλήμ καί οἰκονομική ἐπιχορήγηση γιά τήν ἀνέγερση τῶν τειχῶν της (Β´Ἔσδρ.7, 12-26)».

Αὐτά εἶναι τά βασικά σημεῖα τοῦ βιβλίου, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν συνέχεια τῶν ὅσων ἔχουν λεχθεῖ καί σέ προηγούμενα βιβλία, ἀφοῦ ἡ Βιβλική ἱστορία συνεχίζεται καί ἀλήθειες περί τοῦ Θεοῦ, ὅπως γνωρίζουμε, βρίσκονται σέ ὅλα τά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εγκαίνια Παρεκκλησίου στο Ακόντιο Διποταμίας

Κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, βρίσκεται το χωριό Ακόντιο, που ανήκει στην Αρχιερατική Περιφέρεια της Διποταμίας Καστοριάς. Το χωριό αυτό, δυστυχώς, έχει ερημώσει...

«Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;»

Ιεροδιακόνου Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, Ραφαήλ Μισιαούλη  «Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» Στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός τονίζει την αξία...

Εναρκτήρια δράση της Ι.Α. Αυστραλίας για την επέτειο των 200 χρόνων απο την Ελληνική Επανάσταση

Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Picton της Νέας Νοτίου Ουαλίας η εναρκτήρια δράση της Εθνικής Επιτροπής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας για την επέτειο...

Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ι.M. Καλαβρύτων

Η Ιερά Μητρόπολή μας, στο πλαίσιο του κοινωνικού της έργου, συνεχίζει και φέτος τη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου, το οποίο θα παρέχει δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα...

Με λαμπρότητα εορτάστηκε η ανακομιδή των Λειψάνων του Οσίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω στη Βέροια

Με επίκεντρο τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας, εορτάστηκε το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου, στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας,...

Θεία Εὐχαριστία καί σύγχρονες ἀμφισβητήσεις της

Ἡ Θεία Εὐχαριστία στό στόχαστρο νέων ἐπιθέσεων   Ἀφορμή νά ἀσχοληθοῦμε μέ τό θέμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας δίνει τό γεγονός ὅτι, μεταξύ τῶν τραγικῶν καταστάσεων, πού...

Η γνώση μόνη της είναι επικίνδυνη

τοῦ ἀρχιμ.Ἰακώβου Κανάκη Η γνώση είναι δύναμη και η αγάπη σκοπός, όταν τα δύο αυτά συνοδοιπορούν, έχουμε ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα. Κατά τον άγιο Μάξιμο...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η καρδιά μου επιβάλλει να βρεθώ κοντά στο ποίμνιό μου»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η θεομηνία, ενεργοποίησε όλο τον μηχανισμό στήριξης της Ιεράς Μητροπόλεως, προκειμένου να συμπαρασταθεί και...

Ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος απαντά στον κ. Ανδριόπουλο: ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΜΑΣ – Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΜΑΣ-Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ  *********** ΑΓΑΠΗΤΕ κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΕ, Δεχθήτε, παρακαλώ, τις θερμές μου ευχαριστίες για το υβριστικό δημοσίευμά σας...

Ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό κρίθηκε ο Κτηνοτρόφος του Έβρου.. Στα «μαλακά» οι Τούρκοι! (μίλησε η δικαιοσύνη;)

Ένοχος κρίθηκε τελικά ο  κτηνοτρόφος που προσπάθησε να εμποδίσει Τούρκους να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Συγκεκριμένα του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 26 μηνών με αναστολή αλλά χωρίς κανένα...

Αυταπάρνηση και οικογένεια – Κυριακή μετά την Ύψωση

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «...ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν  καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ...»  (Μάρκ.8,34) Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, περιλαμβάνουν τὴν ἀπαραίτητη προυπόθεση γιὰ...

Επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού στον Μητροπολίτη Σύμης

Tήν Παρασκευή 18η Σεπτεμβρίου 2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος μέ ἰδιαιτέρα χαρά ὑπεδέχθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης τήν Ὑπουργό Πολιτισμοῦ...

Αγιασμό στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας τέλεσε ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Αγιασμός τελέστηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας χοροστατούντος του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερωνύμου, στο πλαίσιο της έναρξης της νέας σχολικής...

«Ήρθα να σας γνωρίσω έναν έναν» -Ο Μητρ. Φθιώτιδος στα χωριά Βούζι, Αχλαδιά και Πετρωτό

Παρά την έντονη βροχόπτωση, πραγματοποιήθηκε κανονικά η προγραμματισμένη περιοδεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Συμεών σε όμορφα και γραφικά χωριά της περιοχής του Δήμου...

Η εορτή της Αγίας Σοφίας στα Άσπρα Σπίτια

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος χοροστάτησε στον Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Άσπρων Σπιτιών, για την εορτή...