Ευαγγέλιον: Ματθ. ιε´ 21 – 28

Ήχος: δ´ .– Εωθινόν: Δ

Περί προσευχής

«Η δε ελθούσα προσεκύνησεν αυτώ λέγουσα, Κύριε, βοήθει μοι»

Α´

Είναι αναγκαιοτάτη η προσευχή. Το βλέπομεν εις το πρόσωπον της Χαναναίας. Η ειδωλολάτρις αυτή ηναγκάσθη να καταφύγη εις τον Χριστόν και να τον παρακαλέση επιμόνως, διότι είχε μεγάλο βάσανον εις το σπίτι της. Εδαιμονίζετο η θυγάτηρ της. Φαντασθήτε τον πόνον της να βλέπη το παιδί της, το σπλάγχνο της, να το πετά ο σατανάς κάτω και να το βασανίζη. Δεν μπορεί κανείς, κανείς να την βοηθήση. Μόνον ο Χριστός μπορεί να την βοηθήση και εις Αυτόν καταφεύγει και τον παρακαλεί. «Κύριε, του λέγει, ελέησόν με. Κύριε, βοήθει μοι».

Όπως η Χαναναία έτσι και εμείς είναι ανάγκη να καταφεύγωμεν εις τον Θεόν. Διότι έτσι και εμάς μας περιβάλλουν ανάγκες πολλές και διάφορες. Και εμάς μας ζώνουν τόσες στενοχώριες, φτώχειες, πείνες και δυστυχίες. Και μας κυνηγά ο θάνατος και απειλεί να μας κόψη το νήμα της ζωής μας από στιγμής εις στιγμήν. Και εμείς έχομεν ανάγκας σωματικάς, ανάγκας ψυχικάς. Και εμείς έχομεν ανάγκην να μας φωτίση ο Θεός, να μας ελεήση ο Θεός.

Και αυτάς τας ανάγκας, εάν δεν είχαμε, ανάγκην της προσευχής θα είχαμε. Διότι ανήκομεν εις τον ουράνιον, τον πνευματικόν κόσμον, «Ημών το πολίτευμα εν ουρανοίς υπάρχει». Ανήκομεν εις την οικογένειαν του Θεού. Είμεθα «οικείοι του Θεού». Κάθε οικογένεια δεν έχει ζητήματα να συζητήση; Πόσα δεν έχομε να πούμε! Διατί εμείς εις την οικογένειαν αυτήν να μένωμε βωβοί και άλαλοι; Ποία θλίψις δε εις την οικογένειαν, όταν ένα παιδί και πολύ περισσότερο περισσότερα, δεν μιλούν. Ημπορεί ποτέ το παιδί εις το σπίτι να μη μιλήση, να μη συζητήση με τον πατέρα, την μητέρα, τα αδέλφια; Ημπορεί και ο χριστιανός να μη προσευχηθή εις τον Θεόν Πατέρα, τον Χριστόν, την Παναγία, τους Αγίους, τους Αγγέλους;

Πολύ περισσότερον είναι ανάγκη να προσευχώμεθα, διότι ευρισκόμεθα μακράν της οικογενείας μας αυτής εις τον αφιλόξενον αυτόν κόσμον, διεξάγοντες ένα πόλεμον άνευ προηγουμένου. Όπως ένα παιδί, που βρίσκεται εις το μέτωπον και πολεμάει, λαχταρά πότε να επικοινωνήση με το σπίτι του και τους ιδικούς του και χρησιμοποιεί τηλέφωνα, επιστολές, σήματα κ.λπ., έτσι και ο χριστιανός, που ευρίσκεται μακρυά εις αυτόν τον κόσμο και διεξάγει λυσσώδη πόλεμον, με την προσευχή θα επικοινωνήση με τον Θεόν, τον Πατέρα του. Η προσευχή είναι το τηλέφωνον. Με αυτήν συνομιλούμε με τον Θεόν και τον Πνευματικόν κόσμον. Εις αυτήν δεν βλέπομεν μεν τον Θεόν, με τον οποίον συνομιλούμε, μας ακούει όμως αυτός και μας απαντά δίδοντας ο,τι του ζητήσωμεν.

Διακόπτεται η προσευχή; Νεκρούται ο χριστιανός. Η προσευχή είναι κατ᾽ ευθείαν ανάλογος της ψυχικής υγείας και προόδου του ανθρώπου. Είναι το θερμόμετρον, που δείχνει τον ζήλον και την υγείαν. Ανάγκη λοιπόν απόλυτος η προσευχή.

Β´

Έχει εμπόδια, όμως, τα οποία πρέπει να υπερπηδώνται.

Τον κόπον πρώτον. Η Χαναναία, μόλις επληροφορήθη που ευρίσκετο ο Κύριος, εξήλθεν εκ των ορίων της πατρίδος της και έτρεξε προς Αυτόν, να τον παρακαλέση. Δεν υπελόγισε τον δρόμον και τον κόπον. Ούτε ανέβαλε.

Μήπως ο Κύριος, που ήταν και άνθρωπος, σαν και μας, δεν ήταν κουρασμένος μετά την διατροφήν των πεντακισχιλίων; Και όμως «ανήλθεν εις το όρος και ην εκεί διανυκτερεύων εν τη προσευχή». Ο Δαβίδ ο βασιλεύς, ο πολυάσχολος κυβερνήτης του Ισραήλ, με την πολυμελεστάτην εκείνην οικογένειαν, δεν εκουράζετο; Και όμως επτά φορές την ημέρα προσηύχετο. «Επτάκις της ημέρας ήνεσά σε», λέγει.

Λέγεις ότι είσαι κουρασμένος και δεν μπορείς να προσευχηθής. Και εγώ σε ερωτώ: Αν το βράδυ, που είσαι κουρασμένος και δυσκολεύεσαι να προσευχηθής, έλθη φίλος η αγαπητόν πρόσωπον, δεν κάθησαι ώρες ολόκληρες και συζητείς και μπορεί να διανυκτερεύσητε εις την συζήτησιν; Αχ! Χριστιανοί μου, δεν γλυκαθήκαμε από την προσευχήν. Όποιος γλυκάθηκε δεν εμποδίζεται από τον κόπο.

Ούτε και από τα εμπόδια των άλλων εμποδίζεται. Διότι δυστυχώς παρεμβάλλουν εμπόδια οι άλλοι και οι δικοί μας πολλάκις. Μη αμφιβάλλετε ότι την Χαναναίαν την ημπόδισαν να υπάγη εις τον Χριστόν οι ομοεθνείς της, οι ειδωλολάτραι.

Εμπόδιον άλλο δι᾽ εμάς είναι ο σατανάς. Ο σατανάς, ο οποίος επείραζε την κόρην της Χαναναίας, ο ίδιος και εμάς μας εμποδίζει. Πόσα δεν μας σφυρίζει εις το αυτί! Πόσες φορές μας απογοητεύει με την σκέψιν ότι είμεθα αμαρτωλοί και δεν μας ακούει ο Θεός! Εκείνη την ώρα της προσευχής μας φέρει ύπνον, τεμπελιά, χασμουρητό.

Ο σατανάς κατά την ώραν της προσευχής επιτίθεται λυσσωδώς. Και ξεύρετε διατί; Διότι βλέπει αυτός καλλίτερα από εμάς την ωφέλειαν, που λαμβάνομεν εκ της προσευχής. Δια της προσευχής παίρνομεν όπλα, δια να τον πολεμήσωμεν. Όπως δε ο εχθρός όλα τα πυρά του τα συγκεντρώνει και κτυπά τους κόμβους των συγκοινωνιών, δια να παρακωλύη τον ανεφοδιασμόν, ούτω και ο σατανάς ως έμπειρος στρατηγός εις την προσευχήν επιτίθεται λυσσωδώς. Δι᾽ αυτό όμως πρέπει να γνωρίζωμε.

Γ´

Πως πρέπει να προσευχώμεθα. Με ησυχίαν. Χρειάζεται να εκλέγωμεν ήσυχον μέρος δια την προσευχήν. Θα κλεισθής εις το δωμάτιόν σου και θα ανοίξης την καρδιάν σου εις τον Θεόν «Συ δε, όταν προσ­εύχη, συνέστησεν ο Κύριος, είσελθε εις το ταμιείόν σου, και κλείσας την θύραν σου, πρόσευξαι τω Πατρί σου, τω εν τω κρυπτώ».

Μπορούμε όμως και εις πάντα χώρον και χρόνον να προσευχώμεθα, εφ᾽ όσον ο Θεός είναι πανταχού παρών και τόσον καταδεκτικός, ώστε να μας ακούη «εν παντί καιρώ και τόπω». Η Χαναναία τον παρεκάλεσεν εις τον δρόμον του που εβάδιζε. Μπορείς επομένως και εις το λεωφορείον, εις το τραίνον, εις το πλοίον, εις το καφενείον, εις το γραφείον, εις τον δρόμον ν᾽ ανυψώσης τον ασύρματον της προσευχής και να επικοινωνήσης με τον ουράνιον κόσμον. Θα προσεύχεσαι εν ανάγκη και καθήμενος. Μπορείς φανερά. Μπορείς και κρυφά ν᾽ ανυψώνης τον νου σου, χωρίς να σε αντιλαμβάνεται κανείς. Μπορείς με καθιερωμένες προσευχές. Μπορείς και με αυτοσχέδιες.

Μπορείς μόνος σου. Μπορείς και με άλλους. Με άλλους εις την εκκλησία. Με την οικογένεια εις το σπίτι. Αυτή συνδέει τα μέλη προς άλληλα και την οικογένειαν με τον Θεόν. Αυτή συγκρατεί τα παιδιά.

Συνηθισμένοι δε από εδώ, όταν απέλθωμεν εκεί θα εισέλθωμεν εις την ομήγυριν των ανωτέρων πνευμάτων, δια να τον λατρεύωμεν μαζύ με αυτά ακαταπαύστως, διότι είναι ο προορισμός παντός ανωτέρου πνεύματος και εις αυτό έγκειται η μακαριότης.

†Αρχ/της Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, «Τα Μυστικά της Ευτυχίας», Ορθόδοξος Τύπος,12/02/2016

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο νέος Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Μητρ. Λαρίσης

Με την ευκαιρία της αναλήψεως των καθηκόντων του στην Αστυνομική Διεύθυνση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, επισκέφθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο, ο...

Η εορτή του Αγίου Τρύφωνος στην Παλαιοκαρυά Τριχωνίδος

Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Παλαιοκαρυάς Τριχωνίδος ιερούργησε την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας...

Η εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου στην Παναγία την Παρηγορήτρια

Μία από τις πιο όμορφες εορτές του Ενιαυτού θα γιορτάσουμε αύριο: Την Υπαπαντή του Κυρίου μας, μία από τις 12 μεγάλες εορτές της Ορθόδοξης...

Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος στο 1ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, μετέβη, κατόπιν προσκλήσεως, στο 1ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Χαλκίδος, όπου τον...

10ετές μνημόσυνο π. Θεοφίλου Ζησοπούλου

Με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 10 ετών από την προς Κύριον εκδημία του αειμνήστου αρχιμανδρίτου π. Θεοφίλου Ζησοπούλου τελέστηκε την ημέρα της μνήμης του,...

Ημερίδα στην Σύνοδο για την εκκλησιαστική περιουσία και τους δασικούς χάρτες.

Εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης στην Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 10ης μηνός Ιανουαρίου 2023 και κατόπιν προτάσεως του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης...

«Είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριον σου»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ «ΕΙΔΟΝ ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΜΟΥ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΣΟΥ»   (Λουκ.2,31)    ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού      Η μεγάλη θεομητορική και συνάμα...

Η Υπαπαντή του Κυρίου και ο Σαραντισμός των βρεφών

Η Υπαπαντή του Κυρίου και Σαραντισμός των βρεφών. «Κόλπους Πατρός τυπούσι του σου, Χριστέ μου, του Συμεών αι χείρες, αι φέρουσί σε.» (Τους κόλπους του ουρανίου...

«Φως εις αποκάλυψιν εθνών»

Του μακαριστού Μητροπολίτου Καστορίας κυρού Σεραφείμ Μας γεμίζει με ιερή συγκίνηση η δεσποτική και συγχρόνως θεομητορική εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου στις 2 του μηνός...

Ο Μητρ. Λαρίσης στην αλλαγή Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 έγινε στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, παρουσία του Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης Αεροπορικής...

Οι νέοι επικεφαλής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής στον Μητρ. Φθιώτιδος

Εθιμοτυπικές επισκέψεις επί τη αναλήψει των καθηκόντων τους πραγματοποίησαν στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών ο νέος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδας Ταξίαρχος...

Επίσκεψη της επιτετραμμένης της Πρεσβείας των ΗΠΑ Maria Olson στον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως

Το πρωί της Τρίτης 31 Ιανουαρίου 2023 επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη μας κ. Άνθιμο στο Επισκοπείο της Μητροπόλεως η επιτετραμμένη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην...

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Καστορίας τίμησε τούς συνταξιοδετηθέντες ἐκπαιδευτικούς

Μέσα στούς κατάμεστους ἀπό μαθητές καί ἐκπαιδευτικούς Ἱερούς Ναούς, τιμήθηκε ἡ Ἑορτή τῶν Τριῶν Ἁγίων Μεγάλων Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων στήν Ἱερά Μητρόπολη Καστορίας. Ὁ...

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών στο Λονδίνο

Εορταστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το βράδυ, 30 Ιανουαρίου 2023, στον Ι. Ναό Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ Golders Green του Λονδίνου, για τον...

Επίσκεψη στην Πατριαρχική Καθέδρα του Πρέσβη της Ελλάδος στην Αίγυπτο

Επίσημη επίσκεψη στην Πατριαρχική Καθέδρα πραγματοποίησε την 31η Ιανουαρίου 2023 ο νέος Πρέσβυς της Ελλάδος στην Αίγυπτο, Εξοχ. κ.Νικόλαος Παπαγεωργίου. Υποδεχόμενος ο Μακαριώτατος τον κ....