ΚΥΡΙΑΚΗ  Ι΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. ιγ΄ 10-17) 

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἦρθε στὴ γῆ καὶ ἔγινε ἄνθρωπος ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τήν δικὴ μας σωτηρία. Ἦρθε καὶ ἀποκάλυψε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ Πατέρα, προκειμένου νὰ σωθοῦμε ἀπὸ τό κράτος τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς φθορᾶς καὶ αὐτὸ γίνεται φανερὸ στὴν σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ. Οἱ ἄνθρωποι, ὅμως, ἐπειδή εἶναι πάντα ἀγνώμονες καὶ ἐγωϊστές, δὲν δέχονται τήν θεία πρόνοια σὰν λύτρωση ἢ σὰν  ἀπελευθέρωση ἀπό τό κράτος τοῦ διαβόλου καὶ ἔτσι πάντα βρίσκουν διάφορους τρόπους γιὰ νὰ παραποιοῦν ἀκόμη καὶ  τήν ἀλήθεια.

«Ἦταν ὁ Κύριος σὲ μιὰ συναγωγή κάποιο Σάββατο καὶ δίδασκε», μᾶς λέει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς καὶ «ἐκεῖ εἶδε μία γυναῖκα ποὺ ἦταν κυρτωμένη καὶ δὲν μποροῦσε διόλου νὰ ἀνορθωθεῖ. Εἶχε πάει στὴ συναγωγή, σύμφωνα μὲ τή συνήθεια τῶν  Ἰουδαίων, γιὰ νὰ προσευχηθεῖ ἀλλὰ καὶ νὰ ἀκούσει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὅταν τήν εἶδε ὁ Ἰησοῦς τήν κάλεσε κοντὰ Tου, ἔβαλε τά χέρια Του πάνω της καί τῆς εἶπε: «γυναῖκα, λυτρώνεσαι ἀπὸ τήν ἀρρώστεια σου». Αὐτή ἀμέσως θεραπεύτηκε, ἀνώρθωσε τό κυρτωμένο σῶμα της καὶ μὲ τήν καρδιὰ της πλημμυρισμένη ἀπὸ εὐγνωμοσύνη δόξαζε τό Θεό».

Ὅμως, στὸ γενικὸ αἴσθημα τῆς χαρᾶς καί τῆς δοξολογίας, κάποιος διαμαρτύρεται καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ ἀρχισυνάγωγος, ὁ ἐκπρόσωπος δηλαδὴ τῆς Ἰουδαϊκῆς θρησκείας, ὁ ὁποῖος ὑψώνει τήν φωνή του ἀπὸ φθόνο˙ καὶ αὐτὸ μόνο ἐπειδὴ ὁ Ἰησοῦς μέ ἕνα Του λόγο θεράπευσε τήν συγκύπτουσα γυναῖκα. Προκειμένου δὲ  νὰ δικαιολόγησει τήν ἀγανακτήση του ἔλεγε στὸ πλῆθος  συμβουλευτικά: «ὑπάρχουν ἕξι ἡμέρες ποὺ πρέπει κάποιος  νὰ ἐργάζεται, αὐτὲς τίς ἡμέρες  νὰ ἔρχεσθε γιὰ νὰ θεραπεύεσθε καὶ ὄχι τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου».

 Ὁ ἀρχισυνάγωγος δὲν δυσαρεστεῖται ἁπλῶς, ἀλλά ἀγανακτεῖ καὶ μιλάει γιὰ τήν καταπάτηση δῆθεν τοῦ νόμου,  γιὰ τήν καταπάτηση δηλαδὴ τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου. Ὅμως ἀδελφοί μου, ἡ διαμαρτυρία του αὐτή ἦταν ὅλως διόλου  ὑποκριτικὴ καὶ σκόπιμη. Δὲν εἶχε τό θάρρος νὰ ἀπευθυνθῆ ἀπ” εὐθείας στὸν Κύριο καὶ νὰ πεῖ αὐτὰ ποὺ ἔκρυβε μέσα του. Ἀπευθύνεται  ἀόριστα πρὸς τόν  λαὸ διότι ὁ ἐγωϊσμός του καὶ ἡ κακία του δὲν τόν ἀφήνουν νὰ δεῖ τό θαῦμα καὶ  μιλάει μόνο γιὰ τήν παράβαση τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου. Σκοπίμως παραποιεῖ τήν ἀλήθεια καὶ χαρακτηρίζει «ἐργασία» τήν ἀγάπη καὶ παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐκφράστηκε μὲ ἕναν καὶ μόνο λόγο τοῦ Ἰησοῦ. Μέ τόν τρόπο αὐτὸ κάνει μιὰ αὐστηρὴ θρησκευτικὴ κριτική καὶ, ὅπως συμβαίνει πάντα σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, στηρίζεται σὲ πρόχειρα καὶ γελοία ἐπιχειρήματα ἐπειδὴ ὑποκινεῖται ἀπό τό ψέμα καὶ τή ζήλεια.

Ὁ τύπος αὐτός τοῦ ἀρχισυναγώγου δὲν εἶναι τό μοναδικὸ δεῖγμα στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Τέτοιοι ἄνθρωποι ὑπάρχουν πολλοὶ σὲ κάθε ἐποχὴ καὶ ἐνεργοῦν πάντα περίεργα γιὰ τό καλὸ ποὺ κάνουν οἱ ἄλλοι, βρίσκοντας τρόπο ὥστε νὰ τούς συκοφαντήσουν. Δὲν μποροῦν νὰ δεχθοῦν ὅτι μιὰ ἀξιόλογη προσπάθεια ἀναλαμβάνεται ἀπὸ κάποιον ἄλλον, ὅτι δηλαδὴ ἐπαινεῖται ἄλλος καὶ ὄχι αὐτοί, μέ ἀποτέλεσμα νὰ ἀντιδροῦν ἀλλὰ καὶ νὰ κατηγοροῦν.

Κάτω ἀπὸ τόν μανδύα ὑπερασπίσεως δῆθεν ἱερῶν καὶ ὁσίων κρύβονται συχνὰ ζήλειες, πικρίες καὶ προσωπικὸ συμφέρον. Τό φαινόμενο αὐτὸ ἔχει πολύμορφες προεκτάσεις σὲ πολλούς τομεῖς καὶ εἰδικὰ στὶς κοινωνικὲς καὶ προσωπικὲς σχέσεις μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Μιὰ συκοφαντία γιὰ τήν ἀλήθεια εἶναι ἀρκετὴ γιὰ νὰ ἐπιφέρη δυσάρεστα ἀποτελέσματα. Ἔτσι, ὅταν ἡ ἀλήθεια, ξεσκεπάζει πράγματα ποὺ δὲν μᾶς ἀρέσουν, κάνουμε τά πάντα ὥστε αὐτὴ νὰ μὴ διαλάμψει. Ἄλλοτε πάλι θεωροῦμε ὅτι εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ συμβιβασθοῦμε μέ ὁ,τιδήποτε κακὸ συμβαίνει γύρω μας, ἀκόμη καὶ μὲ τό ψέμα, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ μήν μᾶς κατηγορήσουν σὰν ἀντικοινωνικούς.

Ὁ ἀρχισυνάγωγος τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου, ἀντὶ νὰ δοξολογήσει τόν Θεὸ γιὰ τό θαῦμα ποὺ πραγματοποίησε ὁ  Κύριος   θεραπεύοντας   τὴν   ἄρρωστη γυναῖκα,  ἐπικαλεῖται  τόν  Μωσαϊκὸ νόμο καὶ τήν ἀργία τοῦ Σαββάτου. Ἀντὶ, δηλαδὴ, νὰ δοξολογήσει τήν παντοδυναμία καὶ εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ, τήν μεταχειρίσθηκε γιὰ νὰ καλύψει τήν προσωπική του ἔχθρα. Προσκολλημένος ὑποκριτικὰ στὸ γράμμα τοῦ νόμου, ἀγαπάει ἀρχὲς καὶ συστήματα παρὰ τούς ἀνθρώπους. Ὅμως,  ἡ  ἀντίληψη τοῦ νομοθέτη  Θεοῦ εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετη στὴ σχέση Νόμου καὶ ἀνθρώπου. «Τό Σάββατο ἔγινε γιὰ τόν ἄνθρωπο καὶ ὄχι ὁ  ἄνθρωπος γιὰ τό Σάββατο» μᾶς λέει στὸ κατὰ Μάρκον εὐαγγέλιο, ποὺ σημαίνει πὼς πρῶτ” ἀπ” ὅλα ὁ Θεὸς θέλει ἁγνὴ τήν ἐσωτερική μας διάθεση καὶ ὄχι τήν ὑποκριτικὴ τήρηση τῶν ἐντολῶν Του.

Ἡ στοργή τοῦ Θεοῦ γιὰ τόν ἄνθρωπο φαίνεται ἀπό τό ἐνδιαφέρον τοῦ Χριστοῦ στὸν πόνο τῆς ἄρρωστης γυναῖκας. Ἡ κυρτωμένη ἐκείνη γυναῖκα δὲν ζήτησε κάτι ἀπὸ τόν Ἰησοῦ,  ἀλλά, μόνος Του πῆρε τήν πρωτοβουλία. Θὰ μποροῦσε βέβαια νὰ κάνει τή θεραπεία μιὰ ἄλλη μέρα γιὰ νὰ ἀποφύγει τόν σκανδαλισμὸ τῶν δῆθεν αὐστηρῶν τηρητῶν τοῦ νόμου. Ὅμως γιὰ τόν Κύριο ἡ ἄγνωστη ἐκείνη γυναῖκα ἦταν μιὰ θυγατέρα τοῦ Ἀβραάμ ποὺ πονοῦσε. Αὐτὴ ἡ φροντίδα δείχνει ὅτι ἡ βοήθεια στὴ θλίψη τοῦ ἄλλου πρέπει νὰ εἶναι ἄμεση, ἀκόμη καὶ ἂν νομίζουμε πὼς ἡ στιγμὴ εἶναι ἀκατάλληλη. Ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη ἔχει προτεραιότητα, δημιουργεῖ νέες συνθῆκες ζωῆς καὶ δίνει νόημα στὸν ἐσωτερικό μας κόσμο.

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν ἀφήνει τόν ἀρχισυνάγωγο νὰ παραπλανήσει τόν λαὸ  μέ τήν δῆθεν ἀκρίβεια στήν τήρηση τοῦ νόμου. «Ὑποκριτὴ», τοῦ εἶπε, «ὁ καθένας σας δὲν λύνει τό Σάββατο τό βόδι του ἢ τόν γάϊδαρὸ του ἀπό τό παχνὶ καί τό πάει νὰ τό ποτίσει; Αὐτὴ, λοιπόν, ποὺ εἶναι θυγατέρα τοῦ Ἀβραάμ, ποὺ τήν εἶχε δεμένη ὁ σατανᾶς δέκα ὀκτὼ χρόνια, δὲν ἔπρεπε νὰ λυθεῖ ἀπό τά δεσμά της τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου;»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἄς μὴν ξεχνοῦμε ὅτι Αὐτὸν ποὺ ὀνομάζουμε Κύριο μας καὶ Θεὸ μας, εἶναι Αὐτὸς ποὺ δὲν συμπάθησε ποτέ τή ζήλεια, τόν φθόνο καὶ τήν ὑποκρισία. Εἶναι Αὐτὸς ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ ζητᾶ περισσότερη εἰλικρίνεια καὶ  ἄμεση ἀγάπη γιὰ τόν κάθε ἄνθρωπο ποὺ φέρνει στὸν δρόμο μας. Θέλει ἀπὸ μᾶς νὰ ἐφαρμόζουμε τήν ἀγάπη ἔμπρακτα, ἐπειδὴ καὶ  ὁ ἴδιος ἀπὸ ἀγάπη ἔπαθε, σταυρώθηκε καὶ ἀναστήθηκε καὶ μὲ τόν τρόπο αὐτὸ μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπὸ τά δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας, τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου ὁδηγώντας μας καὶ πάλι κοντὰ στὸν Θεὸ  Πατέρα μας καὶ  στὴν οὐράνια Βασιλεία Του. Ἀμήν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Βεροίας Παντελεήμων: «Οι επτά λόγοι της Υπεραγίας Θεοτόκου»

Την Πέμπτη 18 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος»...

Οι κρίση του Θεού και οι κρίσεις των ανθρώπων…

Ένας ασκητής βλέποντας την αδικία πού υπάρχει στον κόσμο προσευχόταν στο Θεό και του ζητούσε να του αποκαλύψει το λόγο που δίκαιοι και ευλαβείς...

H ηρωική Νάουσα εορτάζει και τιμά τον Πολιούχο της Όσιο Θεοφάνη

Την Πέμπτη 18 Αυγούστουτο απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης, όπου αποθησαυρίζεται η Θαυματουργός Ιερά Εικόνα της Παναγίας «Παντανάσσης», τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός...

Η «Φιλτάτη Φιλόξενη Λήμνος» και ο Όσιος Βησσαρίων ο Αγαθωνίτης

Η αρχοντική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιεροθέου του Γ’ είλκυσε για μια ακόμη φορά στα βόρεια υδάτινα σύνορα της...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η αγάπη ούτε διακοπές πάει ούτε αργίες έχει»

Οι κοινωνικοπρονοιακές δράσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος δεν σταμάτησαν ούτε την περίοδο των εορτών της Μεταμορφώσεως και της Παναγίας μας, καθώς εντολή και...

Εγκαίνια Ιερού Ναού σήμερα από τον Σεβ. Κονίτσης Ανδρέα

Μέσα σέ πανηγυρικό κλίμα σήμερα 18-08-2022 στό χωριό Σιταριά τῆς ἐπαρχίας Πωγωνίου καί συγκεκριμένα στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, τελέστηκε ὁ Ἐγκαινισμός διασαλευθείσης Ἁγίας Τραπέζης, ὑπό...
video

Το σχέδιο που χάλασε αλλά…

Το σχέδιο που χάλασε αλλά... Τα πάντα είναι φτιαγμένα από τον Θεό με μια αρμονία. Υπάρχει ένα σχέδιο που ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο....

Επιτυχής η εκδήλωση της Ι.Μ. Ζιχνών «Ἀναγινώσκοντας τὴν ἱστορία μετὰ τῶν ἁγίων Ἐθνοϊερομαρτύρων»

Μετὰ χαρᾶς πνευματικῆς, κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς ἑορτῆς τῆς πανσεβασμίου Κοιμήσεως καὶ τῆς εἰς οὐρανούς Μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας,...

Δύναται, ν’ ἀσκηθεῖ ποινική δίωξη γιά μετάδοση Θείας Κοινωνίας;

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ Κατά καιρούς, ἔχουν διατυπωθεῖ ἀπόψεις περί ποινικῆς δίωξης σέ κληρικούς, οἱ ὁποῖοι μετέδωσαν τήν Θεία Κοινωνία σέ πιστούς. * Ἐν...

Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας μέ τίς χρυσές παγκόσμιες Πρωταθλήτριες τοῦ Ν.Ο.Κ.

Τήν Τετάρτη 17 Αὐγούστου τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος παραβρέθηκε στήν τιμητική ἐκδήλωση τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Καστορίας γιά τίς δύο χρυσές...

Εκδημία Πρωτοσβυτέρου π. Νικολάου Μητράκου

Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος μετά θλίψεως αναγγέλλει την εκδημία του αειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Μητράκου, εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίας...

Από την μία άκρη της Φθιώτιδας στην άλλη…

Συνεχίζει τις ποιμαντικές του περιοδείες σε όμορφα ορεινά χωριά της ευλογημένης Φθιωτικής γης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, τα οποία επισκέπτεται καθ΄όλο το...

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ

Με κατάνυξη και ιδιαίτερη Ευλάβεια και Λαμπρότητα τιμήθηκε η Κοίμησις της Θεοτόκου στα Ακριτικά Νησιά μας, της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων. Στο...

Η Πάρος τίμησε τον Όσιο Αρσένιο

Αρχιερατικό συλλείτουργο τελέσθηκε την Πέμπτη 18-8-2022 στην Πάρο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος βρίσκεται παραπλεύρως της Ιεράς Μονής Χριστού Δάσους-Αγίου...

Πανηγυρικός Εσπερινός για τον Άγιο Αρσένιο στην Πάρο

Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του εν Πάρω, τελέσθηκε την Τετάρτη 17-8-2022 το απόγευμα στην πανηγυρίζουσα...