Την Τρίτη 30 Ιουνίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Κυμίνων.

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἐάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς ἔχητε ἐν Χριστῷ ἀλλ᾽ οὐ πολλούς πα­τέρας· ἐν γάρ Χριστῷ Ἰησοῦ διά τοῦ εὐαγγελίου ἐγώ ὑμᾶς ἐγέννη­σα».

Στόν ἀπόηχο τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων ἐνδόξων πρω­τοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου ἡ Ἐκκλη­σία μας ἑορ­τάζει σήμερα τή σύναξη τῶν ἁγίων δώδεκα ἀπο­στόλων καί μαθητῶν τοῦ Κυρίου μας.Τιμᾶ ὅλους ἐκείνουςοἱ ὁποῖοι κή­ρυξαν τό εὐαγ­γέλιο στόν κόσμο, ἀναγέννησαν τούς ἀν­θρώπους διά τοῦ ἁγίου βα­πτί­σμα­τος καί τούς ἔκαναν τέκνα τοῦ Θεοῦκαί κλη­ρονόμους τῆς βασι­λεί­ας του.

Πα­τέρες πνευματικοί τῶν πιστῶν, λοιπόν, οἱ ἀπόστολοι, πατέρες πνευ­­­ματικοί τῆς Ἐκκλησίας, πατέ­ρες πνευματικοί τοῦ καθενός ἀπό ἐμᾶς πού εἴμαστε μέλη τῆς Ἐκκλη­σίας τοῦ Χριστοῦ.Γιατί ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἕνα ἔργο προσωπικό, δέν εἶναι ἔργο ἑνός ἀνθρώπου, εἴτε αὐτός εἶναι ἱερέας εἴτε ἀρχιερέας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τοῦ Χριστοῦ. Καί δέν εἶναι ἁπλῶς δική του, ἀλλά εἶναι τό σῶμα του, εἶναι ἡ θεαν­θρώπινη παρουσία του πού ἐπε­κτεί­νεται ἀνά τούς αἰῶνες μέσα στόν κόσμο γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι τό γεώργιό του, μέσα στό ὁποῖο οἱ ἅγιοι ἀπό­στολοι ἔσπειραν τόν σπόρο τοῦ θείου λό­γου του, τόν πότισαν μέ τόν τίμιο ἱδρῶτα τους καί ἀγω­νίσθηκαν γιά νά ἀπομακρύνουν τά ζιζάνια τῶν κακοβούλων καί τῶν αἱρετικῶν πού τόν ἀπειλοῦσαν.

Οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι εἶναι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι διέτρεξαν ὅλο τόν κόσμο χωρίς νά ὑπολογίζουν οὔτε κό­πους οὔτε ταλαιπωρίες οὔτε διωγ­­μούς, οὔτε φυλακίσεις, προκειμένου νά «μαθητεύσουν πάντα τά ἔθνη» στόν λόγο τοῦ Κυρίου κατά τήν ἐντολή του καί νά τά ὁδηγήσουν στό φῶς τῆς ἀληθοῦς πίστεώς του.

Καί τό ἔργο τῶν ἁγίων ἀποστό­λων συνεχίζεται καί θά συνεχίζε­ται ἀνά τούς αἰῶνες γιά νά ἀνα­γεννῶνται οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώ­πων μέσα στήν Ἐκκλησία καί νά σώζονται. Συνεχίζεται καί θά συ­νεχίζεται διά τῶν ἁγίων πατέρων, πού δια­δέ­χθηκαν τούς ἁγίους ἀπο­στό­­λους, ἀλλά καί διά τῶν ἐπι­σκό­πων καί τῶν πρεσβυ­τέρων, οἱ ὁποῖοι ἀνά τούς αἰῶνες καί κατά ἀποστολική διαδοχή συνε­χίζουν νάλαμβάνουν τή χάρη τοῦ πανα­γίου Πνεύ­ματος, πού ἔλα­βαν οἱ ἀπόστολοι τήν ἡμέ­ρα τῆς Πεντη­κο­στῆς γιά νά μπο­ρέσουν νά εὐαγ­γε­λι­σθοῦν στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ πάν­τα τά ἔθνη. Ἵστανται εἰς τύπον καί τόπον τῶν ἁγίων ἀποστόλων καί συνεχίζουν τό ἔργο τους παι­δαγωγώντας τούς ἀνθρώπους ἐν Χριστῷ καί μετα­δίδοντας τή χάρη τοῦ Χριστοῦ διά τῶν ἱερῶν μυστη­ρίων τῆς Ἐκκλη­σίας.

Ἄν ἀναλογισθοῦμε τό ἔργο τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ἄν σκεφθοῦμε πῶς δώδεκα ἄνθρωποι, ἁπλοί καί ταπεινοί ἁλιεῖς οἱ περισσότεροι, χωρίς μόρφωση, χωρίς κοσμικές διασυνδέσεις, χωρίς μέσα καί ἔχο­ντας τίς ἀρχές καί τίς ἐξουσίες τοῦ κόσμου ἐναντίον τους, νά τούς διώ­κουν, νά τούς φυλακίζουν, νά τούς ὁδηγοῦν στό μαρτύριο, κα­τόρ­­θωσαν νά διαδώσουν τό Εὐαγ­γέ­λιο σέ ὅλο τόν κόσμο καί νά ἑλκύσουν στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ ἑκατομμύρια ἀνθρώπων, δέν μπο­ροῦμε παρά νά θαυμάσουμε τή θέ­λησή τους καί τή δύναμη τῆς ψυ­χῆς τους, ἀλλά καί τό μεγαλεῖο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος, κατά τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστο­λο Παῦ­λο, «τά μωρά τοῦ κόσμου ἐξε­λέξατο, ἵνα τούς σοφούς καται­σχύ­νῃ». Διάλεξε δηλαδή ἀνθρώ­πους, τούς μαθητές του, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἀγράμματοι, γιά νά νικήσει μέ αὐ­τούς τούς σοφούς καί νά τούς κα­ται­σχύνει. Γιατί οἱ ἅγιοι ἀπόστο­λοι ἀποδείχθηκαν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἱκανοί νά σταθοῦν ἐνώπιον ἐθνῶν καί βασιλέων, νά ἀνα­τρέψουν τά ἐπιχειρήματα τῶν σο­φῶν καί τῶν ρητόρων τοῦ κό­σμου καί νά ἀπο­δεί­ξουν τήν ἀλή­θεια τοῦ Εὐαγγε­λίου πού κήρυτ­ταν.

Μπό­ρεσαν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά διδάξουν τούς ἀνθρώπους τά μυ­στή­ρια τοῦ Θεοῦ καί νά τούς ὁδη­γήσουν στή σωτηρία. Μπό­ρε­σαν νά γίνουν πνευματικοί πατέ­ρες ὄχι μόνο τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς τους ἀλλά καί ὅλων μας.

Γι᾽ αὐτό τούς τιμοῦμε καί τούς ἐκφράζουμε τόν σεβασμό καί τήν εὐγνωμοσύνη μας. Γι᾽ αὐτό καί ἔχου­με χρέος νά ἀκολουθοῦμε τό παράδειγμα τῆς ζωῆς τους καί νά προσπαθοῦμε νά μιμηθοῦμε τήν ἀγάπη τους γιά τόν Χριστό, τήν ἀποφασιστικότητά τους νά τόν ἀκο­λουθήσουν, τόν ζῆλο τους νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιό του, χωρίς νά ὑπολογίζουν τούς κόπους καί τίς ταλαιπωρίες πού ἀπαιτοῦσαν οἱ ἀποστολικές τους περιοδεῖες.

Ὁ ἀγώνας μας γιά νά μιμηθοῦμε, κατά τό μέτρο τῶν δικῶν του δυ­νάμεων ὁ καθένας μας, εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος γιά νά τούς ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τήν προσφορά τους· εἶναι ἡ καλύτερη ἀνταπόδοση γιά ὅλα ὅσα ὑπέμει­ναν, ὥστε νά γνωρίσουμε καί ἐμεῖς τόν Χριστό καί νά ἔχουμε τή δυνατότητα νά κληρονομή­σου­με τήν αἰώνια ζωή πού Ἐκεῖνος χαρίζει.

Αὐτήν ἀπο­λαμ­βάνουν καί οἱ τι­μώ­­μενοι ἅγιοι ἀπόστολοι κοντά στόν Χριστό, δεόμενοι καί γιά τή δική μας πνευματική πρόοδο ἀλλά καί σωτηρία, ἐφόσον ἐμεῖς ἀκο­λου­θοῦμε τό παράδειγμά τους καί ἐπικαλούμεθα τή βοήθειά τους.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Οσίου Νικάνορος του Θαυματουργού στα Γρεβενά

Την Τίμια Κάρα του Οσίου Πατρός ημών Νικάνορος του Θαυματουργού, από την Ιερά Μονή Ζάβορδας, υποδέχτηκε η πόλη των Γρεβενών, το απόγευμα του Σαββάτου,...

Εκδημία Συνταξιούχου Κληρικού Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Πανέρη

Η Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος με την κατ’ άνθρωπον θλίψη αναγγέλλει την προς Κύριον εκδημίαν του Συνταξιούχου Κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως μας, μακαριστού Πρωτ. π....

Ο Φθιώτιδος Συμεών στην Ομβριακή Δομοκού

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ομβριακής Δομοκού, ιερούργησε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών.   Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, μεταξύ...

Ἁγιολογικό ἀφιέρωμα Β΄ Ἑβδομάδος μηνός Ἰουλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 6 Ἰουλίου † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Σισώη, τοῦ Μεγάλου. Ὁ Ὅσιος Σισώης καταγόταν ἀπό τήν Αἴγυπτο...

Πανδήμως η Σίφνος ετίμησε την προστάτιδα της Παναγία Χρυσοπηγή

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Απολλωνίας Σίφνου, στον οποίο από εχθές είχε μεταφερθεί η ιερά Εικόνα της Παναγίας Χρυσοπηγής, ιερούργησε σήμερα το...

Η πρώτη επίσκεψη Αρχιεπισκόπου μετά από 24 χρόνια στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καμπέρας

Κοντά στο ελληνορθόδοξο ποίμνιο της Καμπέρας βρέθηκε την Κυριακή, 5 Ιουλίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος.  Μολονότι μέσα στον ένα χρόνο από την...

Κατέκλυσαν και φέτος οι πιστοί τη σκήτη του κτήτορος της Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγίου Οσίου Λεοντίου

Την ευλογία τού Οσίου Λεοντίου έλαβαν σήμερα πολλοί ευσεβείς πιστοί από την Αιγιάλεια, την Αχαΐα και την Κόρινθο που ανηφόρισαν στο κατανυκτικό και επιβλητικό...

Ενθρόνιση του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Παναγίας Καλλίπετρας Αρχιμ. Παλαμά

Την Κυριακή 5 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλλίπετρας. Στο...

Στην κωμόπολη της Βαλύρας Μεσσηνίας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Στην κωμόπολη της Βαλύρας Μεσσηνίας βρέθηκε το πρωί της Κυριακής 5ης Ιουλίου ε.έ. ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ως προεξάρχων...

Ακολουθία επί τη διασαλεύση της Αγίας Τραπέζης στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Ασσήρου

Φωτογραφικό Υλικό  Μέσα κλίμα πνευματικής χαράς και σύμφωνα με την τάξη και το τυπικό που ορίζει η Αγία μας Εκκλησίας, τελέσθηκε υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου...

Εκδηλώσεις 199ης επετείου Επαναστάσεως Καλαρρυτών

Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020, το πρωΐ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος ελειτούργησε στον Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Καλαρρυτών. Μετά το πέρας...

O Πλαταμώνας υποδέχθηκε την εικόνα της Παναγίας Τριχερούσας

Μέσα σε κλίμα κατάνυξης και ευλάβειας προς το πάνσεπτο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου ο Πλαταμώνας υποδέχθηκε την εικόνα της Παναγίας Τριχερούσας, αντίγραφο της ομώνυμης...

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου γιά τόν ἅγιο Καλλίνικο Ἐδέσσης

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Πρόσφατα ἡ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν Συνεδρίασή της τῆς 23ης Ἰουνίου 2020, μέ ἀπόφασή της ἐνέταξε στό...

Έναρξη νέου συσσιτίου απόρων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Το Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Καμπέρα, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος μετέβη στην πόλη Queanbeyan και χοροστάτησε στον...

Εκοιμήθει η Οσιολογιωτάτη Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίας Κυριακής Λουτρού, Φιλοθέη Μοναχή

Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας αγγέλει την προς Κύριον εκδημίαν της Οσιολογιωτάτης Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίας Κυριακής Λουτρού, Φιλοθέης Μοναχής. Η εξόδιος ακολουθία αυτής...