Την Τρίτη 30 Ιουνίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Κυμίνων.

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἐάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς ἔχητε ἐν Χριστῷ ἀλλ᾽ οὐ πολλούς πα­τέρας· ἐν γάρ Χριστῷ Ἰησοῦ διά τοῦ εὐαγγελίου ἐγώ ὑμᾶς ἐγέννη­σα».

Στόν ἀπόηχο τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων ἐνδόξων πρω­τοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου ἡ Ἐκκλη­σία μας ἑορ­τάζει σήμερα τή σύναξη τῶν ἁγίων δώδεκα ἀπο­στόλων καί μαθητῶν τοῦ Κυρίου μας.Τιμᾶ ὅλους ἐκείνουςοἱ ὁποῖοι κή­ρυξαν τό εὐαγ­γέλιο στόν κόσμο, ἀναγέννησαν τούς ἀν­θρώπους διά τοῦ ἁγίου βα­πτί­σμα­τος καί τούς ἔκαναν τέκνα τοῦ Θεοῦκαί κλη­ρονόμους τῆς βασι­λεί­ας του.

Πα­τέρες πνευματικοί τῶν πιστῶν, λοιπόν, οἱ ἀπόστολοι, πατέρες πνευ­­­ματικοί τῆς Ἐκκλησίας, πατέ­ρες πνευματικοί τοῦ καθενός ἀπό ἐμᾶς πού εἴμαστε μέλη τῆς Ἐκκλη­σίας τοῦ Χριστοῦ.Γιατί ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἕνα ἔργο προσωπικό, δέν εἶναι ἔργο ἑνός ἀνθρώπου, εἴτε αὐτός εἶναι ἱερέας εἴτε ἀρχιερέας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τοῦ Χριστοῦ. Καί δέν εἶναι ἁπλῶς δική του, ἀλλά εἶναι τό σῶμα του, εἶναι ἡ θεαν­θρώπινη παρουσία του πού ἐπε­κτεί­νεται ἀνά τούς αἰῶνες μέσα στόν κόσμο γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι τό γεώργιό του, μέσα στό ὁποῖο οἱ ἅγιοι ἀπό­στολοι ἔσπειραν τόν σπόρο τοῦ θείου λό­γου του, τόν πότισαν μέ τόν τίμιο ἱδρῶτα τους καί ἀγω­νίσθηκαν γιά νά ἀπομακρύνουν τά ζιζάνια τῶν κακοβούλων καί τῶν αἱρετικῶν πού τόν ἀπειλοῦσαν.

Οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι εἶναι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι διέτρεξαν ὅλο τόν κόσμο χωρίς νά ὑπολογίζουν οὔτε κό­πους οὔτε ταλαιπωρίες οὔτε διωγ­­μούς, οὔτε φυλακίσεις, προκειμένου νά «μαθητεύσουν πάντα τά ἔθνη» στόν λόγο τοῦ Κυρίου κατά τήν ἐντολή του καί νά τά ὁδηγήσουν στό φῶς τῆς ἀληθοῦς πίστεώς του.

Καί τό ἔργο τῶν ἁγίων ἀποστό­λων συνεχίζεται καί θά συνεχίζε­ται ἀνά τούς αἰῶνες γιά νά ἀνα­γεννῶνται οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώ­πων μέσα στήν Ἐκκλησία καί νά σώζονται. Συνεχίζεται καί θά συ­νεχίζεται διά τῶν ἁγίων πατέρων, πού δια­δέ­χθηκαν τούς ἁγίους ἀπο­στό­­λους, ἀλλά καί διά τῶν ἐπι­σκό­πων καί τῶν πρεσβυ­τέρων, οἱ ὁποῖοι ἀνά τούς αἰῶνες καί κατά ἀποστολική διαδοχή συνε­χίζουν νάλαμβάνουν τή χάρη τοῦ πανα­γίου Πνεύ­ματος, πού ἔλα­βαν οἱ ἀπόστολοι τήν ἡμέ­ρα τῆς Πεντη­κο­στῆς γιά νά μπο­ρέσουν νά εὐαγ­γε­λι­σθοῦν στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ πάν­τα τά ἔθνη. Ἵστανται εἰς τύπον καί τόπον τῶν ἁγίων ἀποστόλων καί συνεχίζουν τό ἔργο τους παι­δαγωγώντας τούς ἀνθρώπους ἐν Χριστῷ καί μετα­δίδοντας τή χάρη τοῦ Χριστοῦ διά τῶν ἱερῶν μυστη­ρίων τῆς Ἐκκλη­σίας.

Ἄν ἀναλογισθοῦμε τό ἔργο τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ἄν σκεφθοῦμε πῶς δώδεκα ἄνθρωποι, ἁπλοί καί ταπεινοί ἁλιεῖς οἱ περισσότεροι, χωρίς μόρφωση, χωρίς κοσμικές διασυνδέσεις, χωρίς μέσα καί ἔχο­ντας τίς ἀρχές καί τίς ἐξουσίες τοῦ κόσμου ἐναντίον τους, νά τούς διώ­κουν, νά τούς φυλακίζουν, νά τούς ὁδηγοῦν στό μαρτύριο, κα­τόρ­­θωσαν νά διαδώσουν τό Εὐαγ­γέ­λιο σέ ὅλο τόν κόσμο καί νά ἑλκύσουν στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ ἑκατομμύρια ἀνθρώπων, δέν μπο­ροῦμε παρά νά θαυμάσουμε τή θέ­λησή τους καί τή δύναμη τῆς ψυ­χῆς τους, ἀλλά καί τό μεγαλεῖο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος, κατά τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστο­λο Παῦ­λο, «τά μωρά τοῦ κόσμου ἐξε­λέξατο, ἵνα τούς σοφούς καται­σχύ­νῃ». Διάλεξε δηλαδή ἀνθρώ­πους, τούς μαθητές του, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἀγράμματοι, γιά νά νικήσει μέ αὐ­τούς τούς σοφούς καί νά τούς κα­ται­σχύνει. Γιατί οἱ ἅγιοι ἀπόστο­λοι ἀποδείχθηκαν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἱκανοί νά σταθοῦν ἐνώπιον ἐθνῶν καί βασιλέων, νά ἀνα­τρέψουν τά ἐπιχειρήματα τῶν σο­φῶν καί τῶν ρητόρων τοῦ κό­σμου καί νά ἀπο­δεί­ξουν τήν ἀλή­θεια τοῦ Εὐαγγε­λίου πού κήρυτ­ταν.

Μπό­ρεσαν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά διδάξουν τούς ἀνθρώπους τά μυ­στή­ρια τοῦ Θεοῦ καί νά τούς ὁδη­γήσουν στή σωτηρία. Μπό­ρε­σαν νά γίνουν πνευματικοί πατέ­ρες ὄχι μόνο τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς τους ἀλλά καί ὅλων μας.

Γι᾽ αὐτό τούς τιμοῦμε καί τούς ἐκφράζουμε τόν σεβασμό καί τήν εὐγνωμοσύνη μας. Γι᾽ αὐτό καί ἔχου­με χρέος νά ἀκολουθοῦμε τό παράδειγμα τῆς ζωῆς τους καί νά προσπαθοῦμε νά μιμηθοῦμε τήν ἀγάπη τους γιά τόν Χριστό, τήν ἀποφασιστικότητά τους νά τόν ἀκο­λουθήσουν, τόν ζῆλο τους νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιό του, χωρίς νά ὑπολογίζουν τούς κόπους καί τίς ταλαιπωρίες πού ἀπαιτοῦσαν οἱ ἀποστολικές τους περιοδεῖες.

Ὁ ἀγώνας μας γιά νά μιμηθοῦμε, κατά τό μέτρο τῶν δικῶν του δυ­νάμεων ὁ καθένας μας, εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος γιά νά τούς ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τήν προσφορά τους· εἶναι ἡ καλύτερη ἀνταπόδοση γιά ὅλα ὅσα ὑπέμει­ναν, ὥστε νά γνωρίσουμε καί ἐμεῖς τόν Χριστό καί νά ἔχουμε τή δυνατότητα νά κληρονομή­σου­με τήν αἰώνια ζωή πού Ἐκεῖνος χαρίζει.

Αὐτήν ἀπο­λαμ­βάνουν καί οἱ τι­μώ­­μενοι ἅγιοι ἀπόστολοι κοντά στόν Χριστό, δεόμενοι καί γιά τή δική μας πνευματική πρόοδο ἀλλά καί σωτηρία, ἐφόσον ἐμεῖς ἀκο­λου­θοῦμε τό παράδειγμά τους καί ἐπικαλούμεθα τή βοήθειά τους.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η εορτή του Αγίου Παντελεήμονος στην Καλαμάτα

Στο Παρεκκλήσιο, της Ιστορικής Ιεράς Μονής Βελανιδιάς, το τιμώμενο επ’ ονόματι του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού, τίμησαν τον προστάτη τους Άγιο τα Μέλη της...

Η εορτή της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής στην Ι.Μ. Γρεβενών

Την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021, παραμονή της εορτής της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, χοροστάτησε στους Πανηγυρικούς Αρχιερατικούς Εσπερινούς του...

Αρχιερατικό Συλλείτουργο στους Μολάους για την Πολιούχο Αγία Παρασκευή

Με την δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια εόρτασε η ενορία των Μολάων την Πολιούχο και προστάτιδά της, Αγία Παρασκευή. Την κυριώνυμη ημέρα της εορτής τελέστηκε Αρχιερατικό...

Στο Ιερό Προσκύνημα των Τεμπών και στη Σπηλιά ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών , χοροστάτησε στην Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνος της Αγίας Παρασκευής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ....

H εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άννης στο Περιβόλι Γρεβενών

Την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021, εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άννης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, ιερούργησε στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Περιβολίου...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός Ονομαστηρίων Μητροπολίτου Βεροίας Παντελεήμονος

Τη Δευτέρα 26 Ιουλίου το απόγευμα τελέστηκε στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, Πολυαρχιερατικός Εσπερινός επί τη...

Εξεδήμησε προς κύριον ο Σύγκελλος π. Αθανάσιος Γκότσης

Αγγέλλεται μετά λύπης ότι χθες ημέρα Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021, εξεδήμησε εις Κυριόν, μετά από τροχαίο δυστύχημα, ο Σύγκελλος κυρός Αθανάσιος (κατά κόσμον Ελευθέριος)...

Η εορτή της Αγίας Παρασκευής στην Ι.Μ. Κορίνθου

Πανηγύρισε κι εφέτος ο Ενοριακός Ι. Ναός Αγίας Παρασκευής Βραχατίου. Συγκεκριμένα την Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021, τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός κατά την διάρκεια του...

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας και Ιαματικός Παντελεήμων {27 Ιουλίου}

Ενός νέου ανθρώπου και γιατρού την ιερή μνήμη εορτάζει και τιμά σήμερα η Εκκλησία, του αγίου μεγαλομάρτυρα και ιαματικού Παντελεήμονος. Από την πρώτη εποχή...

Ἡ Ἑορτή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στήν Ναύπακτο

Ἡ ἁγία ὁσιοπαρθενομάρτυς Παρασκευή εἶναι ἰδιαίτερα ἀγαπητή στήν Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου. Ἐκτός ἀπό τόν Ἱερό Ναό της στήν πόλη τῆς Ναυπάκτου,...

Η πανήγυρις της πολιούχου της Χαλκίδας Αγίας Παρασκευής

Με λαμπρότητα και ευλάβεια, αλλά και με πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας του πληθυσμού, που επιβάλλει η Πολιτεία και συνιστά η Ι. Σύνοδος της...

Φθιώτιδος Συμεών: «Να ζητήσουμε από την Αγία Παρασκευή πνευματικό φως»

Στην Λοκρίδα και στον Δομοκό ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών για τον εορτασμό της μνήμης της Αγίας Παρασκευής.     Χθες στον Πανηγυρικό...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «τότε θα είστε πολύτιμοι για όλον τον κόσμο!»

Στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, βρέθηκε για ακόμη μία φορά, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος  κ.Ιγνάτιος, προκειμένου να τελέσει τον αγιασμό...

Ο Παραμυθίας Τίτος ιερουργός στην εορτάζουσα Ιερά Μονή της Αγίας και ενδόξου Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε και φέτος η μνήμη της Αγίας και ενδόξου Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής, στην ομώνυμη Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Πούντας στο Καναλάκι Πρεβέζης, με ...

Η Κομοτηνή τίμησε την Πολιούχο Αγία Παρασκευή

Τήν Κυριακή, 25ῃ Ἰουλίου 2021, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ, ἀρχικῶς στόν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς 21ης...