Το Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταί αὐτοῦ νυ­κτός ἔκλεψαν αὐτόν ἡμῶν κοι­μωμένων».Αὐτή τή συμβουλή ἔδωσαν οἱ ἀρχιερεῖς στούς φύλακες τοῦ τά­φου τοῦ Κυρίου μας. Τούς εἶχαν τοποθετήσει ἐκεῖ μέ τήν ἄδεια τοῦ Πι­λά­του, ἐπειδή ἐφοβοῦντο μήπως οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ ἔλθουν κατά τή διάρκεια τῆς νύκτας καί κλέψουν τό σῶμα του γιά νά ποῦν ὅτι ἀναστήθηκε, ὅπως εἶχε προα­ναγ­γείλει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, πρίν νά σταυρωθεῖ. Ὅμως ἡ ἐπιδίωξή τους δέν εὐοδώθηκε. Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε, ἀλλά ἡ κουστωδία, πού φύλασσε τόν τάφο του, δέν τό ἀντελήφθη. Καί τώρα σπεύδουν νά δικαιολογήσουν καί νά δικαιολο­γη­θοῦν.

Τό περιστατικό μέ τούς φύλακες τοῦ τάφου τοῦ Κυρίου καί τούς ἀρ­χιερεῖς πού πίστευαν ὅτι βάζο­ντας φρουρούς θά μπορέσουν νά ἀπο­τρέψουν τήν ἀνάσταση δέν εἶναι μοναδικό. Ἀπό τήν ἡμέρα τῆς γεν­νήσεως τοῦ Χριστοῦ στόν κό­σμο μέχρι σήμερα, εἴκοσι αἰῶνες τώρα, οἱ ἐχθροί του προσπαθοῦν μέ κάθε τρόπο καί ἀγωνίζονται χρησιμο­ποι­ώντας κάθε μέσο νά τόν ἐξαφα­νίσουν. Ἀπό τόν Ἡρώδη πού ἔδωσε ἐντολή νά θανατώσουν τά νήπια «ἀπό διετοῦς καί κατωτέρω», νομί­ζοντας ὅτι ἔτσι θά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τόν Ἰησοῦ, μέχρι τούς γραμματεῖς καί τούς φαρισαίους πού πληρώ­νουν μέ τριάκοντα ἀργύρια τόν Ἰούδα γιά νά τόν προδώσει καί νά τόν ὁδηγήσουν στόν Σταυρό καί τόν θάνατο, μέχρι τούς ἀρχιερεῖς πού τοποθετοῦν φύλακες στόν τά­φο του γιά νά ἐμποδίσουν τήν ἀνά­στασή του, ἀλλά καί ὅλους ἐκεί­νους τούς μεγαλύτερους καί μικρό­τερους, παλαιότερους καί συγ­χρό­νους ἐχθρούς καί διῶκτες του, ὅλοι γιά τόν ἴδιο σκοπό ἀγωνίζονται. Ἀγωνίζονται εἴτε ἐξαγοράζοντας ἀνθρώπους καί συνειδήσεις εἴτε ψευ­δόμενοι νά συκοφαντήσουν καί νά ἀφανίσουν τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία του. Προσπαθοῦν νά βλάψουν τούς μαθητές του καί νά κλονίσουν τήν πίστη τῶν ἀνθρώ­πων, ἀμφισβητώντας τό Ἅγιο Φῶς πού ἐξέρχεται κάθε χρόνο τό Μέγα Σάββατο ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο καί μόνο ἀπό τά χέρια τοῦ Ἕλληνος Ὀρθοδόξου Πατριάρχου, ἀμφισβητώντας τήν ἀλήθεια καί τή γνησιότητα τῶν Εὐαγγελίων καί ἀνακαλύπτοντας δῆθεν ἄλλα κείμενα πού ἀναδεικνύουν ἄγνω­στες πλευρές τῆς ἱστορίας.

Ἐπιδιώκουν νά μήν ἀκούεται  τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστά­σεως τοῦ Κυρίου μας, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ὄχι μόνο τή μεγαλύτερη ἐπιβεβαίωση τῆς Θεότητός του ἀλ­λά καί τῆς σωτηρίας μας, ἀπο­τελεῖ τό μόνο μήνυμα ἐλπίδος καί σωτη­ρίας τοῦ ἀνθρώπου.

Ὅμως ἀποτυγχάνουν καί ἀποτυγ­χάνουν οἰκτρά κάθε φορά πού τό ἐπιχειροῦν, γιατί ὁ Χριστός εἶναι ὄντως Θεός καί ἡ δύναμή του ὑπερβαίνει τήν ἀνθρώπινη δύναμη, ὑπερβαίνει καί τή δύναμη τοῦ δια­βόλου, τήν ὁποία συνέτριψε μέ τήν κάθοδό του στόν Ἅδη καί τήν Ἀνά­στασή του. Καί ὅπως κανείς δέν μπορεῖ νά περιορίσει τή δύναμη τοῦ ἡλίου νά φωτίζει μέ τίς ἀκτί­νες του τόν κόσμο, ἔτσι δέν μπορεῖ νά περιορίσει καί τή δύναμη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου νά καταυγάζει μέ τό φῶς τῆς Ἀναστάσεώς του τόν κόσμο καί τίς ψυχές τῶν ἀνθρώ­πων.

Κανείς δέν ἐπαινεῖ τόν Ἰούδα πού πρόδωσε τόν Χριστό, ἐξυπηρετώ­ντας τά σχέδια τῶν Ἰουδαίων. Κανείς δέν θυμᾶται τήν πρόφαση πού πρότειναν οἱ ἀρχιερεῖς στούς φύλακες τοῦ τάφου, γιά νά δικαι­ο­λογήσουν τήν ἀπουσία τοῦ σώμα­τός του ἀπό τόν τάφο καί νά δυσφημήσουν τήν Ἀνάστασή του. Ὅ,τι καί ἐάν ἐπινοήσουν, ὅ,τι καί ἄν μηχανευθοῦν οἱ ἐχθροί τῆς πίστεως, ὁ Χριστός ἀνέστη. Ὁ Χρι­στός εἶναι ἀναστημένος, καί αὐτό ἀποτελεῖ μία πραγματικότητα ἀδιαμ­φισβήτητη μέ τεράστια ἐπί­δραση στόν κόσμο καί στή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Γιατί ὁ Χριστός ὡς Θεός, ὡς κύριος καί ἀρχηγός τῆς ζωῆς, δέν περιορίζεται οὔτε ἀπό τόν τάφο οὔτε ἀπό τόν θάνατο οὔτε ἀπό τά ἐμπόδια καί τά ψεύδη τῶν ἀνθρώπων. Σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε ἀκολουθώντας τό δικό του θεῖο σχέδιο, τό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Δέν σταυρώθηκε, ἐπειδή ἡττήθηκε ἀπό τούς ἐχθρούς του. Σταυρώθηκε ἑκουσίως καί ἀπό ἀγάπη γιά τό πλάσμα του. Σταυ­ρώθηκε, συγχωρώντας καί τούς σταυρωτές του. Σταυρώθηκε καί ἀπέθανε, γιά νά ἀναστήσει μαζί του καί τούς ἀπ᾽ αἰῶνος κεκοιμη­μένους πού εὑρίσκοντο στόν Ἅδη.

Ἀναστήσθηκε, γιατί «θά­να­τος αὐ­τοῦ οὐκέτι κυριεύει». Ἀναστή­θηκε γιά νά ἀναστήσει ὅσους θά τόν πιστεύσουν καί θά τόν ἀκολουθή­σουν, γιά νά τούς χαρίσει τό φῶς καί τή χαρά τῆς Ἀναστάσεώς του.

Γι᾽ αὐτό, ἄς μήν φοβούμεθα ὅσους συκοφαντοῦν τόν Χριστό καί ὅσους τόν διώκουν καί μαζί του τήν Ἐκκλησία του καί τήν πίστη μας. Ἐμεῖς ἄς μένουμε ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι στήν πίστη μας σέ Αὐτόν καί νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι τό φῶς καί ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεώς του θά κα­ταυ­γάζει πάντοτε τίς ψυχές μας καί μέ τή δύναμή του θά μπορέ­σουμε νά ὑπερβοῦμε ὅλες τίς δυσκο­λίες καί ὅλα τά ἐμπόδια καί τόν πειρασμό τῆς πανδημίας, πού τόσο μᾶς δοκίμασε καί τόσα μᾶς στέρησε, γιά νά τόν δοξάζουμε καί νά τόν τιμοῦμε πάντοτε ὡς Ἀνα­στάντα Κύριο καί Θεό μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Ποιοι δεν πρέπει να μπαίνουν στο ιερό της εκκλησίας;

Ποιοι δεν πρέπει να μπαίνουν στο ιερό της εκκλησίας; Τι λένε οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας μας για το ποιος επιτρέπεται να μπει μέσα...

Η Μικρή Παράκληση προς την Παναγία στην Αλεξάνδρεια

Τη Δευτέρα 2 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Μικρή Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου...

Παράκληση προς την Θεοτόκο στο Δημαριό Άρτης

Την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021, το απόγευμα, στον ενοριακό Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Δημαριού Άρτης, ετελέσθη η Ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος, χοροστατούντος...

Μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα καὶ τὴν προσήκουσα τιμή, ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῆς ἁγίας Θεοδώρας τῆς Μυροβλύτιδος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ

Μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα καὶ τὴν προσήκουσα τιμή, ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῆς ἁγίας Θεοδώρας τῆς Μυροβλύτιδος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ, στὴν ὀμώνυμη ἀνδρώα ἱερὰ Μονή τῆς...

Ἐπί τέλους, ἄς ἀκούσουν, κυρίως οἱ ἡμέτεροι, τά ἀνησυχητικά μηνύματα τῶν καιρῶν

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις: «Ὁ μεγάλος καί ἅγιος Προκάτοχός μου, ἀοίδιμος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης...

Τελείωσαν τα προβλήματα;;;

Αρχιμ. Φιλίππου Χαμαργιά, Πρωτοσυγκέλλου  Ι. Μητροπόλεως Μεσσηνίας Μέσα στη δίνη της πανδημίας, κατά το παρελθόν διάστημα, αναδείχθηκαν πλείστα όσα προβλήματα, τα οποία η ανθρωπότητα δυσκολεύτηκε...

Η Μυροβλύτισσα Αγία Θεοδώρα η εν Θεσσαλονίκης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Στα αγιολόγια της Εκκλησίας μας υπάρχουν άγιοι οι οποίοι αγίασαν ομού με μέλη των βιολογικών τους οικογενειών. Μια τέτοια...

Τρεις νέες μοναχικές κουρές στο Τρίκορφο Φωκίδος

Η τελευταία ημέρα του μηνός Ιουλίου, μπορεί να ήταν αρκετά ζεστή από τα καιρικά φαινόμενα, ταυτόχρονα όμως ήταν μια ημέρα πνευματικής δροσιάς, πλήρης χάριτος...

Αυστραλίας Μακάριος: «Εκτός από το ποιοι είμαστε, να αναδείξουμε και πόσοι είμαστε»

Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Είμαι πεπεισμένος ότι, ακολουθώντας το παράδειγμα των γονέων, των γιαγιάδων και των παππούδων σας, εκείνων που με θάρρος ταξίδεψαν...

Ο Παρακλητικός Κανόνας προς την Παναγία στην Κομνήνειο Ιερά Μονή Στομίου

Στην Κομνήνειο Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου – Κοιμήσεως της Θεοτόκου Στομίου χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Και σε μεσίτριαν έχω….

Και σε μεσίτριαν έχω, προς τον φιλάνθρωπον Θεόν καλό δεκαπεντάρη, ο μήνας της παναγιάς. την πρωταυγουστιά αλλά και όλες τις μέρες, μέχρι τον δεκαπενταύγουστο,...

Eσχάτως κάποιοι κοντόφθαλμοι, ιδιοτελείς, μικρόνοες και θρησκόληπτοι διό και επικίνδυνοι άνθρωποι μας υβρίζουν

Στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Βέλου λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021, πλαισιωμένος από τον Πανοσ. Αρχιμ. π....

Φωτιά στη Χρυσοκελλαριά: Απειλείται το ιστορικό μοναστήρι της περιοχής

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από ενημέρωση για φωτιά κοντά στη Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χρυσοκελλαριάς. Η φωτιά που καίει χαμηλή βλάστηση, είναι...

Ο Παρακλητικός Κανόνας προς την Παναγία στην Ερμούπολη

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ερμουπόλεως τελέσθηκε απόψε η πρώτη Ακολουθία των Παρακλήσεων προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου κ....

Με την υποδοχή αντιγράφου της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας ξεκίνησαν οι Παρακλήσεις στον Πλατύκαμπο

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους Πλατυκάμπου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 1ης Αυγούστου 2021 η υποδοχή αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της...