Την Πέμπτη 6 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Μεθεόρτιο Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Λιανοβεργίου.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Φῶς ἡ τε­κοῦ­σα, Θεοτόκε, σκο­τι­σθέντα με νυκτί ἁμαρτημάτων, φω­­­ταγώγησον σύ, φωτός οὖσα δο­χεῖον».

Ἑορτάσαμε σήμερα τή μεγάλη ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου μαςκαί ὑμνήσαμε μαζί μέ τούς μαθητές του τή δόξα του. Καί ἀπόψε,ψάλ­αμε στόν πανηγυρίσα­ντα ἱερό ναό σαςτόν Μεγάλο Πα­ρα­κλητικό Κανόνα καί ὑμνή­σαμετήν Παναγία Μητέρα του, τήν Ὑπε­ραγία Θεοτόκο, τήν ὁποία ὁ ἱερός ποιητής τοῦ Κανό­νος τήν ὀνομάζει «φῶς τεκοῦσα» καί «φω­τός δοχεῖ­ον», καί τήν πα­ρα­­καλεῖ νά φωτα­γωγήσει τή σκο­τι­σμένη ἀπό τήν ἁμαρτία ψυχή του.

Καί εἶναι ὄντως «φωτός δοχεῖ­ον» καί «φῶς τεκοῦσα» ἡ Παναγία Παρ­θέ­νος καί Ὑπεραγία Θεο­τόκος, διότι αὐτή ἔφερε στά σπλάγ­χνα της καί γέννησε τόν Χριστό πού εἶ­ναι  «φῶς θεῖον καί προαιώ­νι­ον», ὅσο παρά­δο­ξο καί ἀκατάλη­πτο καί ἄν φαί­νεται γιά τήν πεπε­ρα­σμένη καί ἀδύ­να­μη ἀνθρώ­πι­νη λογική μας πῶς εἶναι δυνα­τόν νά γεννηθεῖ ἐν χρόνῳ ὁ προ­αι­ώνιος Θεός, πῶς εἶναι δυνα­τόν νά λάβει σάρκα ὁ ἄσαρκος Θεός.

Ὅμως αὐτό τό θεῖο καί προαιώ­νιο φῶς πού κυοφόρησε καί γέν­νη­σε ἡ Παναγία μας, αὐτό τό φῶς πού τό εἶδαν νά ἀστράπτει ὡς ὁ ἥλιος στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ οἱ μαθητές τουἐπάνω στό ὄρος Θα­βώρ,ὥστε νά ἀναγκασθοῦν νά πέ­σουν στή γῆ τυφλωμένοι ἀπό τή λάμψη του, αὐτό τό φῶς εἶναι πού ἐνοίκησε στήν ψυχή τῆς Ὑπερα­γίας Θεοτόκου καί τῆς χάρισε τή λαμπρό­τητα καί τήν αἴγλη πού τήν περιβάλλει, τή λαμπρότητα καί τήν αἴγλη πού ἀντανακλᾶ ἡ ἱερή μορφή της.

Διότι, φέροντας ἡ Παναγία μέσα της τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, ὡς «φω­τός δοχεῖο», φωτίζει καί λά­μπει ὄχι μόνο ἡ ἴδια,ἀλλά ἀκτινο­βολεῖ αὐτό τό φῶς καί σέ ὅποιον βρί­σκε­­ται κοντά της, σέ ὅποι­ον τῆς τό ζη­τᾶ καί τήν παρα­καλεῖ νά τοῦ τό χαρίσει.

Καί τό φῶς αὐτό εἶναι τόσο ἰσχυ­ρό πού διαλύει τό σκοτάδι τῆς κα­κίας καί τῆς ἁμαρτίας πού ὑ­πάρ­χει στόν κόσμο καί στίς ψυ­χές τῶν ἀνθρώπων.Καί τό διαλύει μέ δύο τρόπους.

Ὁ ἕνας τρόπος εἶναι μέ τήν πα­ρου­­σία της.

Ποιός ἀπό ἐμᾶς δέν στάθηκε ἐνώ­πιον τῆς ἱερῆς της εἰ­κόνος, ποιός δέν συνά­ντησε τό μη­τρικό βλέμμα της νά τόν ἀτενίζει ἀπό τήν κόγχη τοῦ ἱε­ροῦ βήματος, ποιός δέν τῆς ἀνέ­θε­σε τό αἴτημά του, τόν πόνο του, τήν ἀγωνία του ἀσπαζόμενος τήν ἱερή μορφή της καί γονατί­ζο­ντας ἐνώπιόν της καί δέν αἰσθάν­θηκε τή χάρη της νά ἀγ­γίζει τήν ψυχή του, δέν αἰσθάν­θηκε νά φω­τίζεται ἡ σκέ­ψη καί ὁ νοῦς του;

Καί ὅλα αὐτά δέν εἶναι φαντα­σί­ες ἤ κενοί συναισθηματισμοί. Εἶ­ναι ἡ χάρη τῆς Παναγίας μας. Εἶ­ναι τό φῶς της πού μεταβάλλει καί τόν δικό μας ἐσωτερικό κόσμο, πού φωτίζει τήν ψυχή μας, ἡ ὁποία πολλές φο­ρές εἶναι σκοτι­σμέ­­νη ἀπό τήν ἀχλύ τῶν πται­σμά­των μας καί τίς ζάλες τοῦ βίου. Καί, ἐάν τό φυ­σι­κό φῶς τοῦ ἡλίουδρᾶ εὐεργετικά στόνἄνθρωπο, πό­σο μᾶλλοντό θεῖο φῶς τῆς Ὑπε­ρα­γίας Θεοτόκου!

Ὁ δεύτερος τρόπος εἶναι ἡ μεσι­τεία της. Ἡ Παναγία μας, ἀνάμεσα στίς πολλές χάρες πού ἔχει λάβει ἀπό τόν Υἱό καί Θεό της, ἔχει λά­βει καί τό ἐξαιρετικό προνόμιο νά εἶ­ναι ἡ διαρκής πρέσβειρα καί με­σί­­τρια τῶν ἀνθρώπων στόν θρόνο τῆς χάριτος. Ἔχει λάβει τή χάρη νά βρίσκεται δίπλα στόν Υἱό της καί συγχρόνως δίπλα στούς ἀν­θρώ­πους, στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς, σέ ὅλους ὅσους προστρέ­χουν σ᾽ αὐτήν καί ἐπικαλοῦνται τή βοή­θειά της, γιά νά μεταφέρει τά αἰ­τήματά τους στόν Χριστό.

Καί μεσιτεύει ἡ Παναγία μας διη­νε­­κῶς γιά χάρη μας στόν Κύριό μας. Μεσιτεύει ὅ­μως ἰδιαιτέρως γιά ὅσους αἰσθά­νο­νται τήν ἁμαρ­τω­λότητά τους καί τήν παρακα­λοῦν νά τούς ἀπαλ­­­λάξει ἀπό τήν ἁμαρτία. Καί εἶναι πλῆθος ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν στή σωτηρία χάρη στίς δικές της πρεσβεῖες καί στή δική της μεσιτεία. Κανείς, ἄλ­λωστε, μπορεῖ νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι δέν ἔχει ἁμαρ­τίες καί δέν χρει­ά­­ζεται τή βοήθεια τῆς Πανα­γίας μας.

Γι᾽ αὐτό, ἄς ἀπευ­θυ­νόμαστε ὅλοι μας, ὄχι μό­νο τίς ἡμέρες αὐτές τοῦ Δεκα­πε­νταυγού­στου, ἀλλά καί σέ ὅλη μας τή ζωή πρός τήν ὑπεραγία Θεοτόκο, πού γιά χάρη μας δέν ἐγκατέλειψε καί δέν θά ἐγκατα­λεί­ψει ποτέ τόν κό­σμο· καί ἄς τήν παρακαλοῦμε μα­ζί μέ τόν ἱερό ὑμνο­γράφο, νά φωτί­σει τήν ψυχή μας καί ζωή μας μέ τό φῶς τοῦ Υἱοῦ της καί νά μᾶς καθοδηγεῖ ὥστε γιά νά πο­ρευόμε­θα στήν ὁδό τῶν ἐντο­λῶν του καί νά ἀξιω­θοῦ­με μέ τίς πρε­σβεῖες της νά ἐπιτύ­χουμε καί ἐμεῖς τή σωτη­ρία μας.

Καί ἄς τήν παρακαλοῦμε ἀκόμη, ἰδιαιτέρως αὐτό τό διάστημα, νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τήν ἀπειλή τῆς πανδημίας πού ἐπικρέμαται καί πάλι καί νά μᾶς λυτρώ­σει μέ τή χάρη της.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ὁ Ἐπίσκοπος, ὡς διάδοχος καὶ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νὰ ζῆ ὡς μάρτυς καὶ ὁμολογητής!

Ὁ Ἐπίσκοπος, ὡς διάδοχος καὶ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νὰ ζῆ ὡς μάρτυς καὶ ὁμολογητής, καὶ νὰ εἶναι γιὰ τοὺς πιστοὺς κανὼν πίστεως, δηλαδὴ...

Αυγουστίνος Καντιώτης: Πρέπει οι Χριστιανοί να είναι αγωνιστές με όπλα τις φωνές

Για την ανάγκη μη αδιαφορίας στα εκκλησιαστικά θέματα  είχε τοποθετηθεί ο μακαριστός μητροπολίτης Φλώρινας Αυγουστίνος Καντιώτης. Σύμφωνα με τον μακαριστό, ως «στρατιῶται Χριστοῦ, ὡς πιστά τέκνα...

Θέλετε να σωθείτε;

Ως γνωστόν, οι άνθρωποι της εποχής μας, ευρίσκονται χωρισμένοι σε δυο στρατόπεδα. Εις το πρώτο στρατόπεδο ευρίσκονται οι συνειδητοί Χριστιανοί, οι οποίοι ζουν ζωήν Χριστιανικήν....

Εκδηλώσεις μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στην Καστοριά

Το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικάνορος οι εκδηλώσεις μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Το...

Καστορίας Σεραφείμ: Η Καστοριά σβήνει…

Του Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας Σεραφείμ, Υπερτίμου και Εξάρχου Άνω Μακεδονίας Και πάλι ο λόγος μου αφορά την Καστοριά. Και πάλι η αγωνία μου σχετίζεται με...

Τα ονομαστήρια του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεγχρεών Αγαπίου

Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020, στην ανδρώα Κοινοβιακή Ι. Μονή Αναστάσεως Χριστού Λουτρακίου, τελέστηκε Αρχιερατική Θ. Λειτουργία επί τη μνήμη του Άγιου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος...

Αγιασμός από το Μητροπολίτη Μεσσηνίας στον Παιδικό Σταθμό της Μητροπόλεως

Αγιασμό τέλεσε σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, στον «Παπαδοπού­λειο» Παιδικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, με την ευκαιρία...

Η εν Θεσσαλιώτιδι Εκκλησία εόρτασε την Σύναξη των οκτώ Αγίων της

Εν μέσω της τραγικής καταστάσεως που επικρατεί στην Μητροπολιτική Περιφέρεια λόγω της σφοδρής βροχοπτώσεως, η τοπική μας Εκκλησία εόρτασε την Σύναξη των οκτώ Αγίων...

Tα Εγκαίνια του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου στα Αηδόνια Κορινθίας

Με κατάνυξη και ιεροπρέπεια, όπως αρμόζει σε μια τελετή εγκαινίων Ι. Ναού, τελέστηκαν το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020, τα Εγκαίνια του Ι. Ναού Αγίου...

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας: Ας υπερασπιστούμε, την ειρήνη σε κάθε πτυχή της ζωής μας

Η 21η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως ημέρα αφιερωμένη στην ενίσχυση των ιδανικών της ειρήνης και στην προσπάθεια εξάλειψης των...

Τουλάχιστον οχτώ κρούσματα κορονοϊού σε μονή του Αγίου Όρους

Τουλάχιστον οχτώ επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες σε μία μόνο μονή (Αγίου Παύλου) του Αγίου Όρους, που τέθηκε ήδη σε καραντίνα. Ένας μοναχός,...

Ο Σατανισμός νομιμοποιείται στη Σουηδία

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ  Εν Πειραιεί τη 21η Σεπτεμβρίου 2020 Ο ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ Είμαστε δυστυχώς αναγκασμένοι να φέρνουμε στο φως της...

Τα Ονομαστήρια του Μητροπολίτη Σπάρτη Ευσταθίου

Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, της συζύγου του Θεοπίστης και των τέκνων αυτών, Αγαπίου και Θεοπίστου, τίμησε  την  Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020, η Εκκλησία μας. Παράλληλα ο...

Φορώντας μάσκα χειροτονήθηκε Διάκονος

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας λειτούργησε στην Ενορία...

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κοντά στους πληγέντες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις

Από την Παρασκευή το βράδυ, ο Νομός Καρδίτσας και η Επαρχία Φαρσάλων βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αφού η σφοδρή βροχόπτωση δημιούργησε τεράστια προβλήματα...