Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης.

Στο τέλος τελέστηκε Δοξολογία για την 109η επέτειο της απελευθερώσεως της πόλεως από τον τουρκικό ζυγό παρουσία των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, ενώ ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλεως.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Καί ἕτερον ἔπεσεν εἰς τήν γῆν τήν ἀγαθήν καί φυέν ἐποίησεν καρπόν ἑκατονταπλασίονα».

Στήν πνευματική σπορά ἀναφέ­ρεται ὁ Χριστός στήν παραβολή τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου πού μᾶς εἶναι γνωστή ὡς παραβολή τοῦ σπο­ρέως.

Ἀκούοντας τήν παραβολή αὐτή ἑστιάζουμε συνήθως στήν ἑρμη­νεία τῶν στοιχείων πού ἐμποδί­ζουν τήν καρποφορία τῆς θείας σπορᾶς καί ἐπιχειροῦμε νά διε­ρευ­νήσουμε ποιό ἀπό αὐτά μᾶς ἀφορᾶ, ἔτσι ὥστε ὁ θεῖος σπόρος δέν καρ­ποφορεῖ στίς ψυχές μας.

Σήμερα ὅμως ἡ ἐπέτειος τῶν Ἐλευθερίων τῆς πόλεώς μας ἀπό τόν τουρκικό ζυγό μᾶς παρακινεῖ νά ἑστιάσουμε στήν τελευταία πε­ρί­πτωση πού ἀναφέρει ὁ Χριστός στήν παραβολή, νά ἑστιάσουμε στόν σπόρο πού ἔπεσε «εἰς τήν γῆν τήν ἀγαθήν καί φυέν ἐποίησεν καρ­πόν ἑκατονταπλασίονα». Καί μᾶς παρακινεῖ ἀκόμη νά τήν συν­δυάσουμε μέ τόν προφητικό λόγο τοῦ Κυρίου μας: «ἐάν μή ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσών εἰς τήν γῆν ἀπο­θάνῃ αὐτός μόνος μένει· ἐάν δέ ἀποθάνῃ, πολύν καρπόν φέρει».

Ὁ σπόρος τῆς σημερινῆς παραβο­λῆς δέν εἶναι μόνο ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος, ὅταν πέσει σέ ἀγα­θή γῆ, στίς καλοπροαίρετες δηλα­δή καί εὐσεβεῖς ψυχές τῶν πιστῶν ἀνθρώπων, φυτρώνει καί ἀποδίδει πλούσιους καρπούς, ἔργα δηλαδή ἀρετῆς καί ἁγιότητος. Εἶναι καί τά πιστά καί εὐσεβῆ τέκνα τῆς Ἐκκλη­σίας, τά ὁποῖα, ἀφοῦ καλλιέργησαν στήν ἀγαθή γῆ τῆς ψυχῆς τους τόν σπόρο τοῦ Εὐαγγελίου καί ἀπέδω­σαν καρπόν πολύν, ἐπέλεξαν στή συνέχεια τόν δρόμο τῆς προσφορᾶς καί τῆς θυσίας, ἐπέλεξαν νά γίνουν σπόρος καί νά ἀποθάνουν γιά τό κοινό καλό, νά ἀποθάνουν φέρο­ντας «πολύν καρπόν» γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους.

Αὐτό ἔκαναν οἱ πρόγονοί μας, οἱ πατέρες καί οἱ μητέρες μας, πού ἐπαναστάτησαν γιά νά ἀποτινά­ξουν τόν βαρύ τουρκικό ζυγό· πού ἀποφάσισαν μέ γενναιότητα καί τόλμη νά προσφέρουν τή ζωή τους καί τήν ὕπαρξή τους «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία». Αὐτό ἔκα­ναν οἱ πρόγονοί μας πού θυσία­σαν τή ζωή τους κατά τό ὁλοκαύ­τωμα τῆς Ναούσης εἴτε μαχόμενοι γιά τήν ἐλευθερία εἴτε πέφτοντας στά νερά τῆς Ἀράπιτσας εἴτε μαρ­τυρώντας γιά τήν πίστη τους στόν Χριστό στό Κιόσκι καί στίς φυλα­κές τοῦ Λουμπούτ πασᾶ στή Θεσσαλονίκη.

Θά μποροῦσαν νά μήν ἐπαναστα­τή­σουν, θά μποροῦσαν νά μήν δια­κινδυνεύσουν τή ζωή καί τά προ­νόμιά τους. Ὅμως δέν τό ἔκαναν. Ἐπέλεξαν νά ξεσηκωθοῦν γιά τό κοινό καλό, γιά τήν ἐλευθερία, πού ἤξεραν πώς ἴσως δέν θά μπορέσουν νά τήν ἀπολαύσουν οἱ ἴδιοι. Προτίμη­σαν νά θυσιασθοῦν καί ἔγιναν ὁ σπόρος πού ἔπεσε στή γῆ γιά νά ἀποδώσει καρπό. Ἔγιναν ὁ σπόρος πού πέθανε καί βλάστησε 90 περί­που χρόνια ἀργότερα τήν ἐλευθε­ρία γι᾽ αὐτήν τήν πόλη καί γιά τή Μακεδονία μας. Γιατί ἡ δική τους θυσία, ἡ θυσία καί τό μαρ­τύριο τῶν ἡρωικῶν Ναουσαίων, ἦταν ἡ ἀπαρχή τῆς ἐλευθερίας τῆς πόλεώς μας τό 1912. Ὁ δικός τους ξεσηκωμός, ἡ δική τους συμμετοχή στήν ἑλληνική ἐπανάσταση τοῦ 1821 γιά τήν ἐλευθερία τοῦ Ἔθνους ἦταν αὐτή πού ἔκανε τόν ἐλεύθερο Ἑλληνισμό νά αἰσθά­νεται τό χρέος καί τήν ἀνάγκη νά ἐλευθερώσει καί τή Μακεδονία καί τή Νάουσα καί ὁλόκληρη τήν πε­ριο­χή μας, πού στέναζε ἀκόμη κάτω ἀπό τόν τουρκικό ζυγό ἀλλά καί ἀπό τίς ἐχθρικές βλέψεις γει­τονικῶν λαῶν πού ἐποφθαλ­μιοῦ­σαν τή Μακεδονία καί ἐμπόδισαν τήν ἀπελευθέρωσή της μέ τόν Μα­κε­δονικό ἀγώνα πού εἶχε προη­γηθεῖ.

Ἑορτάζοντας, λοιπόν, σήμερα τά Ἐλευθέρια τῆς πόλεώς μας, τῆς ἡρωικῆς πόλεως τῆς Ναούσης ἀπό τόν τουρκικό ζυγό, λίγους μῆνες πρίν νά ἑορτάσουμε τή συμπλή­ρω­ση 200 χρόνων ἀπό τό ὁλοκαύ­τω­μά της τό 1822, τιμοῦμε ὅλους ὅσους ἀγωνίσθηκαν γιά τήν ἐλευ­θερία μας. Ὅλους ὅσους ἀγωνίσθη­καν γιά νά διατηρηθεῖ ἡ πίστη καί ἡ ἐλπίδα γιά τήν ἐλευθερία. Ὅλους ὅσους ἔδωσαν τή ζωή τους στόν κοινό ἀγώνα τοῦ Ἔθνους γιά τήν ἀνεξαρτησία καί τήν ἐλευθερία. Τούς τιμοῦμε μνημονεύοντας «τῆς ὑπε­ρό­χου αὐτῶν θυσίας», ἀλλά καί μή ξεχνώντας ὅτι εἶναι καί δικό μας χρέος νά βάζουμε τό κοινό συμφέ­ρον, νά βάζουμε τό συμφέρον τῆς πατρίδος καί τοῦ Ἔθνους μας πά­νω ἀπό τό προσωπικό καί ἰδιοτελές μας συμφέρον, πάνω ἀπό τίς μι­κρό­τητες καί τίς διχόνοιες πού μᾶς χωρίζουν, νά εἴμαστε ἐνεργοί πολί­τες γιά νά συμβάλλουμε καί ἐμεῖς στήν ἐνίσχυση καί στήν πρό­ο­δο τῆς πατρίδος μας, χωρίς νά ἐπαναπαυόμεθα σέ ὅσα μᾶς χάρι­σαν οἱ πατέρες μας μέ τή θυσία καί τό αἷμα τους, ἀλλά νά συνεισφέ­ρουμε ὅσο περισσότερο μποροῦμε γιά νά παραδώσουμε στίς νεώτερες γενεές τήν πατρίδα μας καλύτερη ἀπό ὅ,τι τήν παραλάβαμε. Αὐτό πε­ρι­μένουν ἀπό ἐμᾶς καί οἱ ἡρωι­κοί πρόγονοί μας πού τιμοῦμε σή­με­ρα καί σέ κάθε ἐθνική ἐπέτειο. Ἄς κάνουμε, λοιπόν, καί ἐμεῖς τό χρέος μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εκοιμήθη ο Αρχιμανδρίτης Αιμιλιανός Καζαντζίδης – Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς

Με βαθύτατη θλίψη και οδύνη, η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος αναγγέλλει την εις Κύριον εκδημία του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς, Αρχιμανδρίτου Αιμιλιανού Καζαντζίδη, ο...

Συνέρχεται αύριο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος

Συνέρχεται από την Τετάρτη 1 έως και την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 165ης Συνοδικής Περιόδου,...

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισκέφτηκε τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών επισκέφθηκε στο γραφείο του στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...

Μέ ἀφορμή τόν Πάπα

ὑπό Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη Ὁ Πάπας αὐτές τίς μέρες (4-6η Δεκεμβρίου) ἐπισκέπτεται τήν πατρίδα μας. Ἄς διαλογισθοῦμε, ἄν ὡς Ἐκκλησία εἶναι πρέπον, νά τιμήσουμε τόν...

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς αφιέρωσε το Εγκόλπιό του στην «Παναγία Βηματάρισσα»

Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς ιερούργησε την Κυριακή 28 Νοεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ με την ευκαιρία συμπληρώσεως δύο ετών από την ενθρόνιση στον...

Πανήγυρις Ενορίας Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Γάνδης

Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας τέλεσε την Θεία Λειτουργία στην πανηγυρίζουσα Ενορία...

Άγιος Ανδρέας: Ο Πρωτοκλητος Μαθητής του Χριστού

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου –Καθηγητού Οι άγιοι Απόστολοι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, διότι αυτοί υπήρξαν οι άμεσοι διάδοχοι του Κυρίου και...

Ευρήκαμεν!!!

Mακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΑΝΔΡΕΑΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΝ "Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν" (Ιω. ά, 42) Κατά το διάστημα της μακράς ιστορίας της ανθρωπότητος έγιναν αποκαλύψεις...

Θεία Κοινωνία χωρίς γλουτένη: Προώθηση μιας ακόμα ασεβούς καινοτομίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ Εν Πειραιεί τη 29η Νοεμβρίου 2021 ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΑΣΕΒΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ο Κύριος μας...

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου της Αγίας Θεοφανούς και του Αγίου Αμφιλοχίου

Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος πλαισιούμενος από τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Καμπιών πανοσ. αρχιμ....

Ημέρα τιμής και μνήμης για την Εθνική Αντίσταση και τη θυσία των Σπαρτιατών στο Μονοδένδρι

Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε ο πανελλαδικός εορτασμός της Εθνικής Αντίστασης, ενώ στη Σπάρτη τιμήθηκαν και οι εκτελεσθέντες συμπατριώτες μας στο Μονοδένδρι από...

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος. Τον Πατριάρχη συνόδευαν ο Έξαρχος του...

Μνημόσυνο Μητροπολίτου Χίου Χρυσοστόμου

  Τήν Κυριακήν 28ην Νοεμβρίου ἐ. ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, πλαισιούμενος ἀπό τόν Ἡγούμενον τῆς Μονῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ....

Εγκαινιάστηκε ο πρώτος Ναός του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσσης

Το πρωί της Κυριακής 28 Νοεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ πραγματοποίησε τα εγκαίνια του ιερού παρεκκλησίου Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η Εκκλησία είναι χώρος ευρυχωρίας, αγάπης και έκφρασης»

«Έρχομαι και απλώνω το χέρι μου, για να σας ευλογήσω όλους αλλά και για να συνεργαστώ με όλους σας.           Απευθύνω όμως σήμερα και ένα...