«Ὁ πα­λαι­ὸς ἡ­με­ρῶν, νη­πι­ά­σας σαρ­κί, ὑ­πὸ Μη­τρὸς παρ­θέ­νου τῷ Θε­ῶ προ­σά­γε­ται, τοῦ οἰ­κεί­ου νό­μου πλη­ρῶν τὸ ἐ­πάγ­γελ­μα».

Ἡ δε­σπο­τι­κὴ καὶ θε­ο­μη­το­ρι­κὴ ἑ­ορ­τὴ τῆς Ὑ­πα­παν­τῆς ἀ­φο­ρᾶ στὴν πα­ρου­σί­α τοῦ Κυ­ρί­ου στὸν Να­ὸ σα­ράν­τα ἡ­μέ­ρες με­τὰ τὴ Γέν­νη­σή του. Πε­ρι­τέ­μνε­ται ὁ Κύ­ρι­ος, ἀ­νά­γε­ται στὸν να­ὸ καὶ προ­σφέ­ρε­ται ὑπὸ τῶν γονέων του, τῆς Παναγίας καὶ τοῦ δικαίου Ἰωσήφ, θυ­σί­α, σύμφωνα μὲ ὅσα διέτασσε ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ. Ὁ ποι­η­τὴς λοι­πὸν καὶ δε­σπό­της τοῦ παν­τὸς γί­νε­ται καθ᾽ ὅ­λα ὑ­πή­κο­ος στὸν Νό­μο. Ἐ­πι­τε­λῶν­τας τί μὲ αὐ­τά; Κα­θι­στῶν­τας, μᾶς διδάσκει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, καθ᾽ ὅ­λα ὑ­πή­κο­ο τὴ φύ­ση μας στὸν Πα­τέ­ρα καὶ θε­ρα­πεύ­ον­τας τὴν πα­ρα­κο­ή μας καὶ με­τα­τρέ­πον­τας τὴν προγονικὴ κα­τά­ρα σὲ εὐ­λο­γί­α.

Με­τὰ τὴ γέν­νη­ση τοῦ Ἰ­η­σοῦ καὶ τὴ συμ­πλή­ρω­ση τῶν προ­κα­θο­ρι­σμέ­νων σα­ράν­τα ἡ­με­ρῶν ὁ­δή­γη­σαν ἡ Πα­να­γί­α καὶ ὁ πρεσβύτης Ἰ­ω­σὴφ τὸν Κύ­ρι­ο στὸν Να­ὸ, ὥστε νὰ ἐπιτελέσουν ὅσα ὅριζε ὁ Νόμος. Ὁ Νό­μος ἔ­λε­γε ὅ­τι κά­θε πρω­τό­το­κο ἀρ­σε­νι­κὸ παι­δὶ ἔ­πρε­πε νὰ ἀ­φι­ε­ρω­θεῖ στὸν Θε­ό. Ταυ­τό­χρο­να ἔπρεπε νὰ προ­σφερθεῖ ὡς θυ­σί­α ἕ­να ζευ­γά­ρι τρυ­γό­νια ἢ δύ­ο μι­κρὰ πε­ρι­στέ­ρια. Στὸν Να­ὸ γί­νε­ται καὶ ἡ ὑ­πα­παν­τή, ἡ προ­ϋ­πάν­τη­ση καὶ ἡ ὑ­πο­δο­χὴ τοῦ Μεσ­σί­α ἀ­πὸ τὸν δί­και­ο Συ­με­ών. Ὁ Συ­με­ὼν ἦ­ταν ἕ­νας ἄν­θρω­πος πλή­ρης Πνεύ­μα­τος Ἁ­γί­ου καὶ πε­ρί­με­νε καρ­τε­ρι­κὰ προτοῦ πε­θά­νει νὰ δεῖ τὸν Μεσ­σί­α, σύμ­φω­να μὲ τὴν ὑ­πό­σχε­ση ποὺ τοῦ ἔ­δω­σε ὁ ἴδιος ὁ Θε­ός. Μό­λις ὁ­δή­γη­σαν τὸ παι­δί­ο Ἰ­η­σοῦ στὸν Να­ό, τὸν πῆ­ρε στὶς ἀγ­κά­λες του ὁ Συ­με­ὼν καὶ ἀ­να­φώ­νη­σε μὲ ἱκανοποίηση: «Νῦν ἀ­πο­λύ­εις τὸν δοῦ­λόν σου, δέ­σπο­τα, κα­τὰ τὸ ρῆ­μά σου ἐν εἰ­ρή­νῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου». Ἔπειτα εὐ­λό­γη­σε τοὺς γο­νεῖς τοῦ Ἰ­η­σοῦ καὶ εἶ­πε στὴν Πα­να­γί­α ὅ­τι ὁ Υἱ­ός της θὰ γί­νει αἰ­τί­α νὰ σω­θοῦν, ἀλλὰ καὶ νὰ πέσουν πολ­λοὶ ἄν­θρω­ποι, ἀπὸ δὲ τὴν ψυ­χή της θὰ δι­έλ­θει ρομ­φαί­α. Δο­ξο­λο­γί­α ἀ­νέ­πεμ­ψε καὶ ἡ προ­φή­τι­δα Ἄν­να, χή­ρα ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νη στὴν προ­σευ­χὴ καὶ τὴ δο­ξο­λο­γί­α τοῦ Θε­οῦ.

Στὴν ἴ­δια ἀκριβῶς συ­νάν­τη­ση μὲ τὸν Θε­ὸ κα­λεῖ καὶ ἐ­μᾶς ἡ ὑ­μνο­λο­γί­α τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας˙ νὰ συναντήσουμε τὸν Σωτῆρα, νὰ τὸν ἀποδεχθοῦμε καὶ νὰ τὸν προσκυνήσουμε: «Δεῦ­τε καὶ ἡ­μεῖς, ἄ­σμα­σι ἐν­θέ­οις, Χρι­στῷ συ­ναν­τη­θῶ­μεν, καὶ δε­ξώ­με­θα αὐ­τόν, οὗ τὸ σω­τή­ρι­ον, ὁ Συ­με­ὼν ἑώ­ρα­κεν. Οὗ­τός ἐ­στιν, ὃν ὁ Δαυ­ΐδ κα­ταγ­γέ­λει· οὗ­τός ἐ­στιν, ὁ ἐν Προ­φή­ταις λα­λή­σας· ὁ σαρ­κω­θεὶς δι᾽ ἡ­μᾶς, καὶ νό­μῳ φθεγ­γό­με­νος. Αὐ­τὸν προ­σκυ­νή­σω­μεν».

Κα­τὰ τὸ πρό­τυ­πο τῆς ­ ­Πα­να­γί­ας, φέ­ρου­με καὶ ἐ­μεῖς τὰ τεσ­σα­ρα­κον­θή­με­ρα βρέ­φη στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ τὰ ἀ­φι­ε­ρώ­σου­με στὸν Θε­ό: «Κύ­ρι­ε ὁ Θε­ὸς ἡ­μῶν», εὔχεται ὁ ἱερέας, «ὁ ἐν τεσ­σα­ρά­κον­τα ἡ­μέ­ραις βρέ­φος τῷ νο­μι­κῷ Να­ῷ προ­σα­χθεὶς ὑ­πὸ Μα­ρί­ας τῆς ἀ­πει­ρο­γά­μου καὶ ἁ­γί­ας σου Μη­τρός… Αὐ­τὸς Δέ­σπο­τα παν­το­δύ­να­με καὶ τὸ προ­σα­χθὲν τοῦ­το βρέ­φος ἐμ­φα­νι­σθῆ­ναι σοὶ τῷ πάν­των Ποι­η­τῇ, εὐ­λό­γη­σον». Οἱ εὐ­χὲς ποὺ ἀ­να­γι­νώ­σκει ὁ ἱ­ε­ρέ­ας ἀ­πο­τε­λοῦν εὐ­λο­γί­ες γιὰ τοὺς γο­νεῖς, τοὺς ἀ­να­δό­χους καὶ τὸ βρέ­φος. Εἰ­δι­κό­τε­ρα γιὰ τὸ βρέ­φος εὔ­χε­ται στὸν Θε­ὸ ὁ ἱ­ε­ρέ­ας, ὥ­στε τοῦτο νὰ εὐ­λο­γη­θεῖ, νὰ με­γα­λώ­σει ὀρ­θά, φρό­νιμα καὶ συ­νε­τά, νὰ ἁ­γι­α­σθεῖ καὶ νὰ ἀ­πο­μα­κρυν­θεῖ ἀ­πὸ αὐ­τὸ κά­θε ἐ­ναν­τί­α δύ­να­μη, δι­ὰ τὴς ση­μει­ώ­σε­ως τοῦ τύ­που τοῦ Σταυ­ροῦ. Εὔ­χε­ται στὴ συ­νέ­χει­α νὰ ἀ­ξι­ω­θεῖ τὸ βρέ­φος τοῦ βα­πτί­σμα­τος καὶ τῆς συμ­με­το­χῆς στὴν ἐν Χρι­στῷ λα­τρευ­τι­κὴ ζω­ή: «ἵ­να καὶ τοῦ νο­η­τοῦ κα­τα­ξι­ω­θῇ φω­τὸς ἐν και­ρῷ, ᾧ προ­ώ­ρι­σας καὶ συγ­κα­τα­ριθ­μη­θῇ τῇ ἁ­γί­ᾳ σου ποί­μνῃ».

Με­τὰ τὶς εὐ­χὲς τὸ βρέ­φος βα­στα­ζό­με­νο ἀ­πὸ τὸν ἱ­ε­ρέ­α προ­σκο­μί­ζε­ται καὶ ἀ­να­τί­θε­ται στὸν Θε­ό. Τὸ ἀ­νυ­ψώ­νει ὁ ἱ­ε­ρέ­ας μὲ τὰ χέ­ρια του, σχη­μα­τί­ζον­τας τὸ ση­μεῖ­ο τοῦ σταυ­ροῦ στὸν οὐ­ρα­νὸ καὶ ἐ­πι­λέ­γον­τας: «Ἐκ­κλη­σι­ά­ζε­ται ὁ δοῦ­λος τοῦ Θε­οῦ (τά­δε) εἰς τὸ ὄ­νο­μα τοῦ Πα­τρὸς καὶ τοῦ Υἱ­οῦ καὶ τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος. Ἀ­μήν».

Συμ­μορ­φώ­θη­κε λοι­πὸν ὁ Ἰ­η­σοῦς Χρι­στὸς πρὸς τὸν νό­μο καὶ προ­σφέρ­θη­κε ἀ­φι­ε­ρού­με­νος στὸν Να­ό, ἡ δὲ πα­νά­μω­μος Πα­να­γί­α ὑ­πο­βλή­θη­κε στὶς δι­α­τά­ξεις τῆς θυ­σί­ας τοῦ κα­θα­ρι­σμοῦ, γιὰ νὰ φα­νεῖ πὼς ὅ­λοι, χω­ρὶς ἐ­ξαί­ρε­ση, ὀ­φεί­λο­υμε νὰ ἐ­πιτε­λοῦ­με μὲ τα­πει­νὸ φρό­νη­μα ὅ,­τι ἐν­τέλ­λε­ται πρὸς σω­τη­ρί­α καὶ ἁ­γι­α­σμό μας ὁ Θε­ὸς καὶ ὁ­ρί­ζει ἡ ἁ­γί­α του Ἐκ­κλη­σί­α.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πανηγύρισε η Ιερά Μονή του Αγίου Αθανασίου στην Πουλίτσα

Στην Ι. Μονή Αγίου Αθανασίου, στην Πουλίτσα Κορινθίας, λειτούργησε σήμερα Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021, ανήμερα της εορτής των Αγίων Ιεραρχών Αθανασίου του Μεγάλου και...

Ο εορτασμός του Αγίου Αθανασίου στην Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων

Με λαμπρότητα εορτάστηκε η μνήμη των εν Αγίοις Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας στην Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων. Επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων...

Τον Στύλο της Ορθοδοξίας Άγιο Αθανάσιο τίμησαν στην I.M. Καρυστίας

Με λαμπρότητα   και βάση των υγειονομικών διατάξεων εορτάσθηκε η μνήμη των εν αγίοις πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας στην έδρα της Ιεράς...

Συναξάρι 19ης ᾿Ιανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου τοῦ ἀναχωρητοῦ. Ὁ Ὅσιος Μακάριος ἐγεννήθηκε περί...

Τον στύλο της Ορθόδοξης πίστης Μέγα Αθανάσιο εόρτασαν στην Σύμη

Σήμερα Δευτέρα 18η Ἰανουαρίου 2021, τήν ἱερά μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, τίμησε μέ τήν δέουσα λαμπρότητα καί σύμφωνα μέ...

Ο ευσεβής λαός της Καστροπολιτείας του Διδυμοτείχου τίμησε τον στύλο της Ορθόδοξης πίστης Μέγα Αθανάσιο

Ο ευσεβής λαός της Καστροπολιτείας του Διδυμοτείχου, έστω και υπό υγειονομικούς περιορισμούς, τίμησε και εώρτασε τον προστάτη και πολιούχο του, τον «ἡρωϊκότερο τῶν ἁγίων...

Εορτή των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου (18 Ιανουαρίου)

Μέγας Αθανάσιος (293; - 373 μ. Χ.) Ο Mέγας Πατήρ και Στύλος της Ορθοδοξίας, Aθανάσιος, διεξήγαγε πολλούς αγώνες για την Oρθόδοξη πίστη. Για το λόγο...

«Το Ουκρανικό ζήτημα» Αναστάσιος Βαβούσκος

Το παρόν πόνημα συνετάγη με έναν και μόνο σκοπό. Να ανεύρει τις  ιστορικοκανονικές απαντήσεις στα θέματα, που ανεφύησαν από την στάση  τόσο του Οικουμενικού...

Τα Ονομαστήρια του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Πανορμίτου

Στήν παλαίφατη Μονή τοῦ Μεγάλου Σωτῆρος, τοῦ Πανορμίτου Μετόχιο, σήμερα ἡμέρα Κυριακή 17η Ἰανουαρίου 2021, ὁ Ἀρχιθύτης τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ....

Επιτυχής η διαδικτυακή εκδήλωση της Ι.Μ. Φθιώτιδος με θέμα «Προεπαναστατικά Κινήματα»

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία διαδικτυακώς και με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό Star Κεντρικής Ελλάδος η τρίτη...

Η πανήγυρις της Αγίας Νίνας Παρισίων

Πανηγυρικά εόρτασε σήμερα η ενορία Αγίας Νίνας της Ισαποστόλου Παρισίων, προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μελιτηνής κ. Μαξίμου. Επετράπη περιορισμένος αριθμών πιστών συμφώνως προς τις οδηγίες...

Μητροπολίτης Γαλλία: «Η επιστήμη είναι Θείο δώρο στην υπηρεσία του ανθρώπου»

Στον Μητροπολιτικό Ι. Ναό Αγίου Στεφάνου Παρισίων λειτούργησε χθες ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ.  Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στη σημερινή ευαγγελική περικοπή...

Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου Αγρινίου

Με κατάνυξη και εκκλησιαστική λαμπρότητα αλλά υπό ιδιαίτερες συνθήκες εορτάστηκε την φετινή χρονιά η εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου...

Μέγας Αθανάσιος: Ο Στύλος της Ορθοδοξίας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Ελάχιστοι άνθρωποι αξιώθηκαν να λάβουν τον τίτλο του «Μεγάλου» στην ιστορία της ανθρωπότητας, διότι αυτό προϋποθέτει να υπάρξει κάποιος...

Συναξάρι 18ης ᾿Ιανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καί Κυρίλλου, πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. ῾Ο Μέγας Ἀθανάσιος ἐγεννήθηκε κατά...