«Ὁ πα­λαι­ὸς ἡ­με­ρῶν, νη­πι­ά­σας σαρ­κί, ὑ­πὸ Μη­τρὸς παρ­θέ­νου τῷ Θε­ῶ προ­σά­γε­ται, τοῦ οἰ­κεί­ου νό­μου πλη­ρῶν τὸ ἐ­πάγ­γελ­μα».

Ἡ δε­σπο­τι­κὴ καὶ θε­ο­μη­το­ρι­κὴ ἑ­ορ­τὴ τῆς Ὑ­πα­παν­τῆς ἀ­φο­ρᾶ στὴν πα­ρου­σί­α τοῦ Κυ­ρί­ου στὸν Να­ὸ σα­ράν­τα ἡ­μέ­ρες με­τὰ τὴ Γέν­νη­σή του. Πε­ρι­τέ­μνε­ται ὁ Κύ­ρι­ος, ἀ­νά­γε­ται στὸν να­ὸ καὶ προ­σφέ­ρε­ται ὑπὸ τῶν γονέων του, τῆς Παναγίας καὶ τοῦ δικαίου Ἰωσήφ, θυ­σί­α, σύμφωνα μὲ ὅσα διέτασσε ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ. Ὁ ποι­η­τὴς λοι­πὸν καὶ δε­σπό­της τοῦ παν­τὸς γί­νε­ται καθ᾽ ὅ­λα ὑ­πή­κο­ος στὸν Νό­μο. Ἐ­πι­τε­λῶν­τας τί μὲ αὐ­τά; Κα­θι­στῶν­τας, μᾶς διδάσκει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, καθ᾽ ὅ­λα ὑ­πή­κο­ο τὴ φύ­ση μας στὸν Πα­τέ­ρα καὶ θε­ρα­πεύ­ον­τας τὴν πα­ρα­κο­ή μας καὶ με­τα­τρέ­πον­τας τὴν προγονικὴ κα­τά­ρα σὲ εὐ­λο­γί­α.

Με­τὰ τὴ γέν­νη­ση τοῦ Ἰ­η­σοῦ καὶ τὴ συμ­πλή­ρω­ση τῶν προ­κα­θο­ρι­σμέ­νων σα­ράν­τα ἡ­με­ρῶν ὁ­δή­γη­σαν ἡ Πα­να­γί­α καὶ ὁ πρεσβύτης Ἰ­ω­σὴφ τὸν Κύ­ρι­ο στὸν Να­ὸ, ὥστε νὰ ἐπιτελέσουν ὅσα ὅριζε ὁ Νόμος. Ὁ Νό­μος ἔ­λε­γε ὅ­τι κά­θε πρω­τό­το­κο ἀρ­σε­νι­κὸ παι­δὶ ἔ­πρε­πε νὰ ἀ­φι­ε­ρω­θεῖ στὸν Θε­ό. Ταυ­τό­χρο­να ἔπρεπε νὰ προ­σφερθεῖ ὡς θυ­σί­α ἕ­να ζευ­γά­ρι τρυ­γό­νια ἢ δύ­ο μι­κρὰ πε­ρι­στέ­ρια. Στὸν Να­ὸ γί­νε­ται καὶ ἡ ὑ­πα­παν­τή, ἡ προ­ϋ­πάν­τη­ση καὶ ἡ ὑ­πο­δο­χὴ τοῦ Μεσ­σί­α ἀ­πὸ τὸν δί­και­ο Συ­με­ών. Ὁ Συ­με­ὼν ἦ­ταν ἕ­νας ἄν­θρω­πος πλή­ρης Πνεύ­μα­τος Ἁ­γί­ου καὶ πε­ρί­με­νε καρ­τε­ρι­κὰ προτοῦ πε­θά­νει νὰ δεῖ τὸν Μεσ­σί­α, σύμ­φω­να μὲ τὴν ὑ­πό­σχε­ση ποὺ τοῦ ἔ­δω­σε ὁ ἴδιος ὁ Θε­ός. Μό­λις ὁ­δή­γη­σαν τὸ παι­δί­ο Ἰ­η­σοῦ στὸν Να­ό, τὸν πῆ­ρε στὶς ἀγ­κά­λες του ὁ Συ­με­ὼν καὶ ἀ­να­φώ­νη­σε μὲ ἱκανοποίηση: «Νῦν ἀ­πο­λύ­εις τὸν δοῦ­λόν σου, δέ­σπο­τα, κα­τὰ τὸ ρῆ­μά σου ἐν εἰ­ρή­νῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου». Ἔπειτα εὐ­λό­γη­σε τοὺς γο­νεῖς τοῦ Ἰ­η­σοῦ καὶ εἶ­πε στὴν Πα­να­γί­α ὅ­τι ὁ Υἱ­ός της θὰ γί­νει αἰ­τί­α νὰ σω­θοῦν, ἀλλὰ καὶ νὰ πέσουν πολ­λοὶ ἄν­θρω­ποι, ἀπὸ δὲ τὴν ψυ­χή της θὰ δι­έλ­θει ρομ­φαί­α. Δο­ξο­λο­γί­α ἀ­νέ­πεμ­ψε καὶ ἡ προ­φή­τι­δα Ἄν­να, χή­ρα ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νη στὴν προ­σευ­χὴ καὶ τὴ δο­ξο­λο­γί­α τοῦ Θε­οῦ.

Στὴν ἴ­δια ἀκριβῶς συ­νάν­τη­ση μὲ τὸν Θε­ὸ κα­λεῖ καὶ ἐ­μᾶς ἡ ὑ­μνο­λο­γί­α τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας˙ νὰ συναντήσουμε τὸν Σωτῆρα, νὰ τὸν ἀποδεχθοῦμε καὶ νὰ τὸν προσκυνήσουμε: «Δεῦ­τε καὶ ἡ­μεῖς, ἄ­σμα­σι ἐν­θέ­οις, Χρι­στῷ συ­ναν­τη­θῶ­μεν, καὶ δε­ξώ­με­θα αὐ­τόν, οὗ τὸ σω­τή­ρι­ον, ὁ Συ­με­ὼν ἑώ­ρα­κεν. Οὗ­τός ἐ­στιν, ὃν ὁ Δαυ­ΐδ κα­ταγ­γέ­λει· οὗ­τός ἐ­στιν, ὁ ἐν Προ­φή­ταις λα­λή­σας· ὁ σαρ­κω­θεὶς δι᾽ ἡ­μᾶς, καὶ νό­μῳ φθεγ­γό­με­νος. Αὐ­τὸν προ­σκυ­νή­σω­μεν».

Κα­τὰ τὸ πρό­τυ­πο τῆς ­ ­Πα­να­γί­ας, φέ­ρου­με καὶ ἐ­μεῖς τὰ τεσ­σα­ρα­κον­θή­με­ρα βρέ­φη στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ τὰ ἀ­φι­ε­ρώ­σου­με στὸν Θε­ό: «Κύ­ρι­ε ὁ Θε­ὸς ἡ­μῶν», εὔχεται ὁ ἱερέας, «ὁ ἐν τεσ­σα­ρά­κον­τα ἡ­μέ­ραις βρέ­φος τῷ νο­μι­κῷ Να­ῷ προ­σα­χθεὶς ὑ­πὸ Μα­ρί­ας τῆς ἀ­πει­ρο­γά­μου καὶ ἁ­γί­ας σου Μη­τρός… Αὐ­τὸς Δέ­σπο­τα παν­το­δύ­να­με καὶ τὸ προ­σα­χθὲν τοῦ­το βρέ­φος ἐμ­φα­νι­σθῆ­ναι σοὶ τῷ πάν­των Ποι­η­τῇ, εὐ­λό­γη­σον». Οἱ εὐ­χὲς ποὺ ἀ­να­γι­νώ­σκει ὁ ἱ­ε­ρέ­ας ἀ­πο­τε­λοῦν εὐ­λο­γί­ες γιὰ τοὺς γο­νεῖς, τοὺς ἀ­να­δό­χους καὶ τὸ βρέ­φος. Εἰ­δι­κό­τε­ρα γιὰ τὸ βρέ­φος εὔ­χε­ται στὸν Θε­ὸ ὁ ἱ­ε­ρέ­ας, ὥ­στε τοῦτο νὰ εὐ­λο­γη­θεῖ, νὰ με­γα­λώ­σει ὀρ­θά, φρό­νιμα καὶ συ­νε­τά, νὰ ἁ­γι­α­σθεῖ καὶ νὰ ἀ­πο­μα­κρυν­θεῖ ἀ­πὸ αὐ­τὸ κά­θε ἐ­ναν­τί­α δύ­να­μη, δι­ὰ τὴς ση­μει­ώ­σε­ως τοῦ τύ­που τοῦ Σταυ­ροῦ. Εὔ­χε­ται στὴ συ­νέ­χει­α νὰ ἀ­ξι­ω­θεῖ τὸ βρέ­φος τοῦ βα­πτί­σμα­τος καὶ τῆς συμ­με­το­χῆς στὴν ἐν Χρι­στῷ λα­τρευ­τι­κὴ ζω­ή: «ἵ­να καὶ τοῦ νο­η­τοῦ κα­τα­ξι­ω­θῇ φω­τὸς ἐν και­ρῷ, ᾧ προ­ώ­ρι­σας καὶ συγ­κα­τα­ριθ­μη­θῇ τῇ ἁ­γί­ᾳ σου ποί­μνῃ».

Με­τὰ τὶς εὐ­χὲς τὸ βρέ­φος βα­στα­ζό­με­νο ἀ­πὸ τὸν ἱ­ε­ρέ­α προ­σκο­μί­ζε­ται καὶ ἀ­να­τί­θε­ται στὸν Θε­ό. Τὸ ἀ­νυ­ψώ­νει ὁ ἱ­ε­ρέ­ας μὲ τὰ χέ­ρια του, σχη­μα­τί­ζον­τας τὸ ση­μεῖ­ο τοῦ σταυ­ροῦ στὸν οὐ­ρα­νὸ καὶ ἐ­πι­λέ­γον­τας: «Ἐκ­κλη­σι­ά­ζε­ται ὁ δοῦ­λος τοῦ Θε­οῦ (τά­δε) εἰς τὸ ὄ­νο­μα τοῦ Πα­τρὸς καὶ τοῦ Υἱ­οῦ καὶ τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος. Ἀ­μήν».

Συμ­μορ­φώ­θη­κε λοι­πὸν ὁ Ἰ­η­σοῦς Χρι­στὸς πρὸς τὸν νό­μο καὶ προ­σφέρ­θη­κε ἀ­φι­ε­ρού­με­νος στὸν Να­ό, ἡ δὲ πα­νά­μω­μος Πα­να­γί­α ὑ­πο­βλή­θη­κε στὶς δι­α­τά­ξεις τῆς θυ­σί­ας τοῦ κα­θα­ρι­σμοῦ, γιὰ νὰ φα­νεῖ πὼς ὅ­λοι, χω­ρὶς ἐ­ξαί­ρε­ση, ὀ­φεί­λο­υμε νὰ ἐ­πιτε­λοῦ­με μὲ τα­πει­νὸ φρό­νη­μα ὅ,­τι ἐν­τέλ­λε­ται πρὸς σω­τη­ρί­α καὶ ἁ­γι­α­σμό μας ὁ Θε­ὸς καὶ ὁ­ρί­ζει ἡ ἁ­γί­α του Ἐκ­κλη­σί­α.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου, τιμωμένου επ’ ονόματι της Αγίας Σοφίας στη Μύκονο

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ τέλεσε χθες τα Θυρανοίξια ιερού Παρεκκλησίου, τιμωμένου επ' ονόματι της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων αυτής, Πίστεως, Σοφίας και...

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό «των ψηφίδων» στη Μύκονο

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου "των Ψηφίδων", στην περιοχή "Μαού" Μυκόνου, ιερούργησε σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ και τέλεσε Μνημόσυνο...

Φθιώτιδος Συμεών: «Εορτάζουμε σήμερα το πρότυπο μιας Αγίας Οικογένειας»

Στο Λιανοκλάδι και στη Λαμία εορτάσθηκε η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Σοφίας και των τριών θυγατέρων της Αγίων Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης το διήμερο...

Πανήγυρις Αγίας Σοφίας στις Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης

Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021, το πρωΐ, στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Σοφίας, στις Κατασκηνώσεις θηλέων της Μητροπόλεως Άρτης στο Άνω Αθαμάνιο, ελειτούργησε...

Πανηγυρικά εόρτασε η Ενορία της Του Θεού Σοφίας Λαρίσης

Στην Ενορία Της του Θεού Σοφίας Λαρίσης μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, όπου χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Πανηγυρική...

Τον Μητροπολίτη Πρεβέζης επισκέφθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά

Επίσκεψη στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πρεβέζης κ. Χρυσόστομο πραγματοποίησε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος, σήμερα Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. στα Γραφεία...

Η εορτή της Αγίας Σοφίας στο κάστρο της Λιβαδειάς

Το εσπέρας της Πέμπτης 16 Σεπτεμβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος χοροστάτησε στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, που βρίσκεται εντός του...

Διανομή υλικών αγαθών και οικοσκευών στους πυρόπληκτους της Μεσσηνίας

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 16/9 και την Παρασκευή 17/9/2021 η Β’ φάση διανομής υλικής βοήθειας στους πυρόπληκτους κατοίκους των χωριών της Αρχιερατικής Περιφέρειας Διαβολιτσίου, της...

140 πρωτότυπα επιμορφωτικά προγράμματα του Ι.Π.Ε. με 3.000 συμμετέχοντες εγκαινίασε ο Αρχιεπίσκοπος

Την έναρξη 140 επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ι.Α.Α., με 3.000 συμμετέχοντες, τα οποία καλύπτουν 20 διαφορετικές θεματικές ενότητες, όπως Λειτουργική-Τελετουργική, Εξομολογητική,...

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος τέλεσε το Μυστήριο του Γάμου εντός της Θείας Λειτουργίας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού 12 Σεπτεμβρίου 2021, χοροστάτησε στην ακολουθία...

Επιτυχής η φιλανθρωπική εκδήλωση του Σουρλιγκείου Ιδρύματος Καναλίων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου η φιλανθρωπική εκδήλωση του Σουρλιγκείου Ιδρύματος Καναλίων στους φιλόξενους χώρους του ξενοδοχείου DOMOTEL XENIA VOLOS, με...

Ὁ Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος πού ἀφόρισε τόν Μητσοτάκη, ἐπανέρχεται μέ νέο κείμενο – φωτιά!

Ἀσεβέστατε Κύριε Πρωθυπουργέ Ἐπιστολή στόν Κυριάκο Μητσοτάκη γιά τό σταυροπόδι στήν Ἐκκλησία Ἐξοχώτατε, ἤ μᾶλλον Ἀσεβέστατε, Κύριε Πρωθυπουργέ, Μέ πολλή χαρά Σᾶς εἴδαμε νά παρίστασθε στό Μητροπολιτικό...

Νέος Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος στην Μητρόπολη Λαρίσης

Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου για το νέο Εκκλησιαστικό έτος. Ο Σεβασμιώτατος...

Τελετή Μνήμης για τον Εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Λαρίσης Πολύκαρπο Δαρδαίο

Τέτοιες μέρες, διακόσια χρόνια πίσω, ένας ρασοφόρος άφηνε το κεφάλι του στις όχθες του Πηνειού κάτω από την εκκλησία που υπηρέτησε. Στις 17 Σεπτεμβρίου...

Πανηγυρικός Εσπερινός της Αγίας Σοφίας στη Φτέρη Μαντινείας

Με λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τῆς ἁγίας Σοφίας καί τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς, Πίστεως, Ἐλπίδος καί  Ἀγάπης τό Ἱερό Ἐξωκκλήσιο τους, στή Φτέρη Μαντινείας, λίγα χιλιόμετρα ἔξω ἀπό τήν Τρίπολη, τό ὁποῖο ἔχουν ὑπό τήν ἐπιμέλειά τους...