«Ὁ πα­λαι­ὸς ἡ­με­ρῶν, νη­πι­ά­σας σαρ­κί, ὑ­πὸ Μη­τρὸς παρ­θέ­νου τῷ Θε­ῶ προ­σά­γε­ται, τοῦ οἰ­κεί­ου νό­μου πλη­ρῶν τὸ ἐ­πάγ­γελ­μα».

Ἡ δε­σπο­τι­κὴ καὶ θε­ο­μη­το­ρι­κὴ ἑ­ορ­τὴ τῆς Ὑ­πα­παν­τῆς ἀ­φο­ρᾶ στὴν πα­ρου­σί­α τοῦ Κυ­ρί­ου στὸν Να­ὸ σα­ράν­τα ἡ­μέ­ρες με­τὰ τὴ Γέν­νη­σή του. Πε­ρι­τέ­μνε­ται ὁ Κύ­ρι­ος, ἀ­νά­γε­ται στὸν να­ὸ καὶ προ­σφέ­ρε­ται ὑπὸ τῶν γονέων του, τῆς Παναγίας καὶ τοῦ δικαίου Ἰωσήφ, θυ­σί­α, σύμφωνα μὲ ὅσα διέτασσε ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ. Ὁ ποι­η­τὴς λοι­πὸν καὶ δε­σπό­της τοῦ παν­τὸς γί­νε­ται καθ᾽ ὅ­λα ὑ­πή­κο­ος στὸν Νό­μο. Ἐ­πι­τε­λῶν­τας τί μὲ αὐ­τά; Κα­θι­στῶν­τας, μᾶς διδάσκει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, καθ᾽ ὅ­λα ὑ­πή­κο­ο τὴ φύ­ση μας στὸν Πα­τέ­ρα καὶ θε­ρα­πεύ­ον­τας τὴν πα­ρα­κο­ή μας καὶ με­τα­τρέ­πον­τας τὴν προγονικὴ κα­τά­ρα σὲ εὐ­λο­γί­α.

Με­τὰ τὴ γέν­νη­ση τοῦ Ἰ­η­σοῦ καὶ τὴ συμ­πλή­ρω­ση τῶν προ­κα­θο­ρι­σμέ­νων σα­ράν­τα ἡ­με­ρῶν ὁ­δή­γη­σαν ἡ Πα­να­γί­α καὶ ὁ πρεσβύτης Ἰ­ω­σὴφ τὸν Κύ­ρι­ο στὸν Να­ὸ, ὥστε νὰ ἐπιτελέσουν ὅσα ὅριζε ὁ Νόμος. Ὁ Νό­μος ἔ­λε­γε ὅ­τι κά­θε πρω­τό­το­κο ἀρ­σε­νι­κὸ παι­δὶ ἔ­πρε­πε νὰ ἀ­φι­ε­ρω­θεῖ στὸν Θε­ό. Ταυ­τό­χρο­να ἔπρεπε νὰ προ­σφερθεῖ ὡς θυ­σί­α ἕ­να ζευ­γά­ρι τρυ­γό­νια ἢ δύ­ο μι­κρὰ πε­ρι­στέ­ρια. Στὸν Να­ὸ γί­νε­ται καὶ ἡ ὑ­πα­παν­τή, ἡ προ­ϋ­πάν­τη­ση καὶ ἡ ὑ­πο­δο­χὴ τοῦ Μεσ­σί­α ἀ­πὸ τὸν δί­και­ο Συ­με­ών. Ὁ Συ­με­ὼν ἦ­ταν ἕ­νας ἄν­θρω­πος πλή­ρης Πνεύ­μα­τος Ἁ­γί­ου καὶ πε­ρί­με­νε καρ­τε­ρι­κὰ προτοῦ πε­θά­νει νὰ δεῖ τὸν Μεσ­σί­α, σύμ­φω­να μὲ τὴν ὑ­πό­σχε­ση ποὺ τοῦ ἔ­δω­σε ὁ ἴδιος ὁ Θε­ός. Μό­λις ὁ­δή­γη­σαν τὸ παι­δί­ο Ἰ­η­σοῦ στὸν Να­ό, τὸν πῆ­ρε στὶς ἀγ­κά­λες του ὁ Συ­με­ὼν καὶ ἀ­να­φώ­νη­σε μὲ ἱκανοποίηση: «Νῦν ἀ­πο­λύ­εις τὸν δοῦ­λόν σου, δέ­σπο­τα, κα­τὰ τὸ ρῆ­μά σου ἐν εἰ­ρή­νῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου». Ἔπειτα εὐ­λό­γη­σε τοὺς γο­νεῖς τοῦ Ἰ­η­σοῦ καὶ εἶ­πε στὴν Πα­να­γί­α ὅ­τι ὁ Υἱ­ός της θὰ γί­νει αἰ­τί­α νὰ σω­θοῦν, ἀλλὰ καὶ νὰ πέσουν πολ­λοὶ ἄν­θρω­ποι, ἀπὸ δὲ τὴν ψυ­χή της θὰ δι­έλ­θει ρομ­φαί­α. Δο­ξο­λο­γί­α ἀ­νέ­πεμ­ψε καὶ ἡ προ­φή­τι­δα Ἄν­να, χή­ρα ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νη στὴν προ­σευ­χὴ καὶ τὴ δο­ξο­λο­γί­α τοῦ Θε­οῦ.

Στὴν ἴ­δια ἀκριβῶς συ­νάν­τη­ση μὲ τὸν Θε­ὸ κα­λεῖ καὶ ἐ­μᾶς ἡ ὑ­μνο­λο­γί­α τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας˙ νὰ συναντήσουμε τὸν Σωτῆρα, νὰ τὸν ἀποδεχθοῦμε καὶ νὰ τὸν προσκυνήσουμε: «Δεῦ­τε καὶ ἡ­μεῖς, ἄ­σμα­σι ἐν­θέ­οις, Χρι­στῷ συ­ναν­τη­θῶ­μεν, καὶ δε­ξώ­με­θα αὐ­τόν, οὗ τὸ σω­τή­ρι­ον, ὁ Συ­με­ὼν ἑώ­ρα­κεν. Οὗ­τός ἐ­στιν, ὃν ὁ Δαυ­ΐδ κα­ταγ­γέ­λει· οὗ­τός ἐ­στιν, ὁ ἐν Προ­φή­ταις λα­λή­σας· ὁ σαρ­κω­θεὶς δι᾽ ἡ­μᾶς, καὶ νό­μῳ φθεγ­γό­με­νος. Αὐ­τὸν προ­σκυ­νή­σω­μεν».

Κα­τὰ τὸ πρό­τυ­πο τῆς ­ ­Πα­να­γί­ας, φέ­ρου­με καὶ ἐ­μεῖς τὰ τεσ­σα­ρα­κον­θή­με­ρα βρέ­φη στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ τὰ ἀ­φι­ε­ρώ­σου­με στὸν Θε­ό: «Κύ­ρι­ε ὁ Θε­ὸς ἡ­μῶν», εὔχεται ὁ ἱερέας, «ὁ ἐν τεσ­σα­ρά­κον­τα ἡ­μέ­ραις βρέ­φος τῷ νο­μι­κῷ Να­ῷ προ­σα­χθεὶς ὑ­πὸ Μα­ρί­ας τῆς ἀ­πει­ρο­γά­μου καὶ ἁ­γί­ας σου Μη­τρός… Αὐ­τὸς Δέ­σπο­τα παν­το­δύ­να­με καὶ τὸ προ­σα­χθὲν τοῦ­το βρέ­φος ἐμ­φα­νι­σθῆ­ναι σοὶ τῷ πάν­των Ποι­η­τῇ, εὐ­λό­γη­σον». Οἱ εὐ­χὲς ποὺ ἀ­να­γι­νώ­σκει ὁ ἱ­ε­ρέ­ας ἀ­πο­τε­λοῦν εὐ­λο­γί­ες γιὰ τοὺς γο­νεῖς, τοὺς ἀ­να­δό­χους καὶ τὸ βρέ­φος. Εἰ­δι­κό­τε­ρα γιὰ τὸ βρέ­φος εὔ­χε­ται στὸν Θε­ὸ ὁ ἱ­ε­ρέ­ας, ὥ­στε τοῦτο νὰ εὐ­λο­γη­θεῖ, νὰ με­γα­λώ­σει ὀρ­θά, φρό­νιμα καὶ συ­νε­τά, νὰ ἁ­γι­α­σθεῖ καὶ νὰ ἀ­πο­μα­κρυν­θεῖ ἀ­πὸ αὐ­τὸ κά­θε ἐ­ναν­τί­α δύ­να­μη, δι­ὰ τὴς ση­μει­ώ­σε­ως τοῦ τύ­που τοῦ Σταυ­ροῦ. Εὔ­χε­ται στὴ συ­νέ­χει­α νὰ ἀ­ξι­ω­θεῖ τὸ βρέ­φος τοῦ βα­πτί­σμα­τος καὶ τῆς συμ­με­το­χῆς στὴν ἐν Χρι­στῷ λα­τρευ­τι­κὴ ζω­ή: «ἵ­να καὶ τοῦ νο­η­τοῦ κα­τα­ξι­ω­θῇ φω­τὸς ἐν και­ρῷ, ᾧ προ­ώ­ρι­σας καὶ συγ­κα­τα­ριθ­μη­θῇ τῇ ἁ­γί­ᾳ σου ποί­μνῃ».

Με­τὰ τὶς εὐ­χὲς τὸ βρέ­φος βα­στα­ζό­με­νο ἀ­πὸ τὸν ἱ­ε­ρέ­α προ­σκο­μί­ζε­ται καὶ ἀ­να­τί­θε­ται στὸν Θε­ό. Τὸ ἀ­νυ­ψώ­νει ὁ ἱ­ε­ρέ­ας μὲ τὰ χέ­ρια του, σχη­μα­τί­ζον­τας τὸ ση­μεῖ­ο τοῦ σταυ­ροῦ στὸν οὐ­ρα­νὸ καὶ ἐ­πι­λέ­γον­τας: «Ἐκ­κλη­σι­ά­ζε­ται ὁ δοῦ­λος τοῦ Θε­οῦ (τά­δε) εἰς τὸ ὄ­νο­μα τοῦ Πα­τρὸς καὶ τοῦ Υἱ­οῦ καὶ τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος. Ἀ­μήν».

Συμ­μορ­φώ­θη­κε λοι­πὸν ὁ Ἰ­η­σοῦς Χρι­στὸς πρὸς τὸν νό­μο καὶ προ­σφέρ­θη­κε ἀ­φι­ε­ρού­με­νος στὸν Να­ό, ἡ δὲ πα­νά­μω­μος Πα­να­γί­α ὑ­πο­βλή­θη­κε στὶς δι­α­τά­ξεις τῆς θυ­σί­ας τοῦ κα­θα­ρι­σμοῦ, γιὰ νὰ φα­νεῖ πὼς ὅ­λοι, χω­ρὶς ἐ­ξαί­ρε­ση, ὀ­φεί­λο­υμε νὰ ἐ­πιτε­λοῦ­με μὲ τα­πει­νὸ φρό­νη­μα ὅ,­τι ἐν­τέλ­λε­ται πρὸς σω­τη­ρί­α καὶ ἁ­γι­α­σμό μας ὁ Θε­ὸς καὶ ὁ­ρί­ζει ἡ ἁ­γί­α του Ἐκ­κλη­σί­α.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πλήθος πιστών ευχήθηκε στον εορτάζοντα Μητροπολίτη Γρεβενών Δαβίδ

“Ὡς φοῖνιξ ἐξήνθησας τῶν ἀρετῶν τούς καρπούς” Στην εορτή του Οσίου Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 26-6-2022, εόρτασε τα ονομαστήρια του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Αποκαλύψεις για τον ιερέα που κατηγορείται για βιασμό: Έβαζε σε δοκιμασίες τα παιδιά, τον έβλεπαν σαν θεό

Η ώρα της κρίσης έφτασε για τον 50χρονο ιερέα που πριν από έναν χρόνο είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Αγρινίου και όχι μόνον μετά τις...

Εκδήλωση αφιερωμένη στη Μικρασιάτισσα Δόμνα Σαμίου από την Ι.Μ. Νέας Ιωνίας

Με μια εκδήλωση φόρο τιμής στη Μικρασιάτισσα Δόμνα Σαμίου, στη γυναίκα που μέσα από το ανεκτίμητο έργο της λάμπρυνε την τέχνη της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής,...

Πολυρχιερατικό Συλλείτουργο στη Νάουσα

Την Κυριακή 26 Ιουνίου το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης, τελέστηκε Πολυρχιερατικό Συλλείτουργο με την συμμετοχή Αρχιερέων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων...

Εορτάσθηκε η Ανακομιδή των Λειψάνων της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα

Εόρτασε η Ιερά Μητρόπολις Άρτης την ανάμνηση της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων της Οσίας Θεοδώρας της Βασιλίσσης και πολιούχου Άρτης. Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022,...

Θυρανοίξια ναΐσκου στα Αμπελάκια αφιερωμένο στον Άγιο Νεκτάριο

Σε υψόμετρο σχεδόν χιλίων μέτρων, στον ορεινό όγκο του Κισσάβου και πάνω από τα ιστορικά Αμπελάκια μετέβη σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου...

Σύναξη των αποφοίτων της Αθωνιάδος Σχολής

Το Σάββατο 25 Ιουνίου το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, τελέστηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο με...

Εορτή Ανακομιδής των Λειψάνων της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα

Το Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022, το απόγευμα, ετελέσθη Πανηγυρικός Εσπερινός, επί τη Μνήμη της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων της Οσίας Θεοδώρας της Βασιλίσσης Άρτης,...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός Ονομαστηρίων Μητροπολίτη Γρεβενών

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τελέστηκε το Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022, ο Εσπερινός της εορτής του Οσίου Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Στην...

Ετελέσθη η Εξόδιος Ακολουθία του π. Κωνσταντίνου Ευριπίδη

Το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 το πρωί, η Ευβοϊκή γη και συγκεκριμένα της Νέας Λαμψάκου, εδέχθη το λείψανο του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Ευριπίδη, επί...
video

Γιατί μας πολεμούν;

Γιατί μας πολεμούν; Ποιοι κρύβονται πίσω από τον πόλεμο που δεχόμαστε; Τι είναι εκείνο που τους ενοχλεί και τα «βάζουν» μαζί μας; Ποιος είναι...

Αυστραλίας: «Η έμπρακτη αγάπη προς τον πλησίον, απάντηση και στη μάστιγα των ναρκωτικών»

Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 2022 Καθώς διανύουμε τον τρίτο χρόνο της φοβεράς πανδημίας του κορωνοϊού,...

Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στη μνήμη του Αγίου Αθανασίου του Παρίου

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, στο Κώστο της Πάρου, γενετείρας του Αγίου, τελέσθηκε σήμερα το πρωί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του...

Mνήμη Μικρασίας στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ι.Μ. Νέας Ιωνίας

Στο κατάμεστο από κόσμο δημοτικό στάδιο της Νέας Ιωνίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 η έναρξη των τριήμερων εκδηλώσεων Μικρασιατικού πολιτισμού, που τελούνται...

Μεγάλη επιτυχία είχε η συναυλία προς τιμή του Κύπριου τραγουδιστή Μιχάλη Βιολάρη

Mε μεγάλη επιτυχία εστέφθη η συναυλία προς τιμή του μεγάλου Κύπριου καλλιτέχνη Μιχάλη Βιολάρη, η οποία έλαβε χώρα στην υπαίθρια σκηνή της Ιεράς Μητροπόλεως...