Τη Δευτέρα 20 Ιουνίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Καβασίλων, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Γνώμην οὐρανόφρονα ἐπιδειξά­μενος Ὅσιε, πολιτείαν κατάλλη­λον τῷ πόθῳ διήνυσας».

Κατά τή χθεσινή Κυριακή, Κυρια­κή τῶν Ἁγίων Πάντων, ἡ Ἐκκλη­σία μας ἑόρτασε ὅλους τούς ἁγίους της, παλαιούς καί νεωτέρους, ὅλα δηλαδή τά ἐκλεκτά τέκνα της, τά ὁποῖα ἔζησαν τήν ἐν Χριστῷ ζωή, ἔζησαν σύμ­φω­να μέ τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καί ἀξιώθηκαν νά εὐαρεστήσουν μέ τήν ὑπακοή τους τόν Θεό, ὥστε νά ἑνωθοῦν μαζί του καί νά γίνουν μέτοχοι τῆς θείας του Χάριτος, πού ἁγιάζει καί θεώ­νει τόν χοϊκό ἄν­θρωπο.

Καί σήμερα ἑορτάζουμε καί πανη­γυρίζουμε τή μνήμη ἑνός ἁγίου, ὁ ὁποῖος συνδέεται ἰδιαίτερα μέ τόν τόπο αὐτόν καί φέρει καί τό ὄνομά του, ἑορτάζουμε τή μνήμη τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ Καβάσιλα.

Ἡ ζωή του μᾶς εἶναι γνωστή, ἀλλά ὁ ἱερός ὑμνογράφος μᾶς ὑπεν­θυμίζει τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο κατόρθωσε ὁ ἅγιος Νικόλαος νά ἐπιτύχει τόν σκοπό του, τόν σκοπό πού πρέπει νά ἔχει στή ζωή του ὁ κάθε πιστός, καί νά φθάσει στήν ἁγιότητα, ὥστε νά ἀγωνι­σθοῦ­­με καί ἐμεῖς νά τόν μιμη­θοῦ­με, διότι δέν τιμοῦμε τούς ἁγίους, ἐάν δέν προσπαθοῦμε καί νά μιμη­θοῦμε τή ζωή τους.

Ποιός ἦταν, λοιπόν, ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἐπέτυχε ὁ ἅγιος Νικό­λαος τήν ἁγι­ότητα καί ἔφθασε στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ;

Τό πρῶτο στοιχεῖο αὐτοῦ τοῦ τρόπου ἦταν ἡ «οὐρα­νό­­φρων γνώ­­μη». Ὁ ἅγιος Νικό­λαος εἶχε στόν νοῦ του στόν οὐ­ρα­νό. Εἶχε τόν οὐ­ρα­νό μέσα του, μέσα στόν νοῦ καί στή σκέψη του, μέσα στήν καρδιά του καί στίς ἐπιθυμίες του. Περπα­τοῦσε στή γῆ, ἀλλά σκεφτόταν τόν οὐ­ρανό. Ζοῦ­σε στή γῆ, ἀλλά ἡ ψυχή του βρι­σκόταν διαρκῶς στόν οὐ­ρα­νό. Καί ἡ διαρκής αὐτή σκέψη καί μνή­μη τοῦ οὐρανοῦ, τόν ἔκανε καί νά ζεῖ σάν νά εἶναι στόν οὐρα­νό, τόν ἔκανε νά αἰσθάνεται ὅτι ζεῖ μαζί μέ τόν Χριστό, ὅτι ζεῖ μαζί μέ τούς ἁγίους καί τούς ἀγγέλους, πα­ρότι ζοῦσε μέσα σέ μία μεγα­λού­πολη, ὅπως ἦταν καί στήν ἐποχή του τόσο ἡ Θεσ­σα­λονίκη ὅσο καί ἡ Κωνσταντινού­πολη, μέ πο­λύ κό­σμο καί πολλούς πειρα­σμούς. Τόν ἔκανε νά ἀποφεύγει ὅ,τι θά μπο­ροῦ­σε νά τόν ἀπομα­κρύνει ἀπό τόν Χριστό, ὅ,τι θά μπο­ροῦσε νά μολύ­νει τήν ψυχή του μέ τήν ἁμαρτία.

Ἡ δεύτερη ἐπιδίωξή του, τήν ὁποία ἐπέτυχε μέ τόν ἀγώνα του, ἦταν νά ζήσει ἀνά­λογα μέ αὐτό πού ποθοῦσε. «Πολι­τεί­αν κα­τάλ­ληλον τῷ πόθῳ διή­νυ­σας», ἔψαλε ὁ ἱερός ὑμνο­γράφος. Ἔζη­σες, λέει, τή ζωή σου σύμ­φω­να μέ τόν πόθο σου.

Καί ποιός ἦταν ὁ πόθος τοῦ ἁγίου Νικο­λάου; Ποιά ἦταν ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς του; Δέν ἦταν οὔτε ὁ πλοῦτος οὔτε ἡ δόξα τοῦ κόσμου οὔτε  ἡ τιμή καί ὁ ἔπαινος τῶν ἀν­θρώπων αὐτά πού ποθοῦσε ὁ ἅγιος Νικόλαος καί εἵλκυαν τήν ψυχή του. Ἦταν ὁ οὐρανός, ἦταν ὁ Θεός, ἦταν ἡ ζωή του νά εἶναι ἐναρμονι­σμένη μέ τόν οὐ­ρανό καί σύμφωνη μέ τό θέ­λημα τοῦ Θεοῦ.

Ἀγωνιζόμενος, λοιπόν, ἀπό τή γῆ νά ζεῖ τόν οὐρανό, νά ζεῖ τή βασι­λεία τοῦ Θεοῦ, κατόρθωσε μέ τή χάρη του νά φθάσει στήν ἁγιό­τη­τα, γιατί ἡ ἁγιότητα δέν εἶναι τί­ποτε ἄλλο ἀπό τό νά ταυτίζει ὁ ἄν­θρω­πος τό θέλημά του μέ τό θέ­λημα τοῦ Θεοῦ, νά ταυτίζει τή ζωή του μέ τή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Νά ζεῖ ὅπως ἔλεγε ὁ ἀπόστολος Παῦλος γιά τόν ἑαυτό του: «ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χρι­στός».

Καί ὅποιος ζεῖ ἀπό αὐτή τή ζωή ἑνωμένος μέ τόν Χριστό, δέν μπο­ρεῖ παρά καί στήν ἄλλη ζωή νά ἀπο­λαύσει τήν αἰωνιότητα τῆς βα­σιλείας του, αὐτή τήν ὁποία ἑτοί­μασε γιά ὅλους μας ὁ Χριστός.

Γι᾽ αὐτό, ἑορτάζοντας σήμερα καί πανηγυρίζοντας τή μνήμη τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ Καβάσιλα ἄς φροντίσουμε νά ἀκολουθήσουμε καί ἐμεῖς τά βήματά του. Ἄς προ­σπαθήσουμε πρῶτα ἀπό ὅλα νά ἀπο­κτήσουμε «γνώμη οὐρανό­φρο­να», θέτοντας ὡς κέντρο τοῦ νοῦ μας, τῆς ψυχῆς καί τῆς καρ­δι­ᾶς μας τόν Χριστό καί τόν οὐρανό.

Καί ἄν ἔχουμε τόν νοῦ μας στόν οὐρανό προ­σηλωμένο, καί ἄν ἔ­χουμε στήν ψυχή μας τόν Χριστό, τότε ὁ πόθος καί ἡ ἐπιθυμία μας γι᾽ αὐτόν θά ὁδηγεῖ τά βήματα καί τῆς δικῆς μας ζωῆς στό θέλημά του. Θά ἐπι­θυμοῦμε νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τίς ἐντολές του, καί τίποτε ἄλλο δέν θά μᾶς εἶναι πιό εὐχάριστο ἤ πιό ἐπι­θυ­μητό ἀπό τό νά αἰσθανό­μα­σθε τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στή ζωή μας καί ἀπό τό νά ἐναρ­μονίζουμε τή ζωή μας μέ τή δική του, ζώντας σύμφωνα μέ τίς ἐντο­λές του, ὅπως ἔκανε καί ὁ ἅγιος Νικόλαος.

Καί εὔχομαι διά τῶν πρεσβειῶν του, νά ἀξιωθοῦμε ὅλοι νά ζήσου­με μέ τόν τρόπο αὐ­τό στή γῆ γιά νά ἀξιωθοῦμε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τῆς οὐρα­νίου βασιλείας.

                                                   Φωτογραφίες

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Oι Ανιδιοτελείς θεραπευτές άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, εορτάστηκαν στον Πύργο»

Mε την δέουσα εκκλησιαστική ευταξία και κατάνυξη, εορτάστηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πύργου, οι ανιδιοτελείς θεραπευτές με την ανόθευτη πίστη, Ανάργυροι Κοσμάς και...

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΓΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέσθηκε η ετήσια πανήγυρις του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Σκέπης Εδέσσης επί τη μνήμη των αγίων και θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και...

Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΗΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, το απόγευμα, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης , Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, πλαισιούμενος από τον Πρωτοσύγκελλό του Αρχιμ. Νικόδημο Ευσταθίου και...

Εγκαίνια του Σωματείου “Δικέφαλος” Γερίου από τον Μητροπολίτη Ταμασού

Την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, το απόγευμα, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ.  Ησαΐας τέλεσε αγιασμό κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του οικήματος...

Η μνήμη των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στην Μητρόπολη Μεσσηνίας

Με την δέουσα μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική τάξη τιμήθηκε η μνήμη των Αγίων ενδόξων και ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Επίκεντρο του...

Με ακριτική νησιωτική αύρα γιορτάστηκαν οι Άγιοι Ανάργυροι στον ομώνυμο Δήμο της Αττικής

Προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Λήμνου Ιεροθέου τελέστηκαν οι εκδηλώσεις των εορτασμών των Αγίων Αναργύρων ο οποίος έδωσε την νησιωτική ευλογία στην ενορία. Κατά τον εσπερινό μίλησε...

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Δρυοπίδος Κύθνου ιερούργησε σήμερα ο Μητροπολίτης Σύρου

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ιερούργησε σήμερα το πρωί στον κατάμεστο από τους ευσεβείς Δρυοπιδείς Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Δρυοπίδος Κὐθνου και με την...

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Ι.Μ. Αγίων Αναργύρων Παροικίας Πάρου

Στην Πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή των Αγίων Αναργύρων, η οποία βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο, ανατολικά της Παροικίας, μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Καλλίνικος, το απόγευμα...

Ο Εσπερινός Των Αγίων Αναργύρων Στον Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Λαρίσης

Στον Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Λαρίσης χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Η εορτή των Αγίων Αναργύρων στη Μητρόπολη Διδυμοτείχου

«Η ασθένεια, ο πόνος και ο θάνατος είναι ο καρπός της αμαρτίας, είναι το αποτέλεσμα της παρακοής και της απομάκρυνσης του ανθρώπου από την...

Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων Νησίου

Την Παρασκευή 1 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό...

Εορτή Αγίων Αναργύρων στο εν Άρτη Γρηγοριάτικο Μετόχι

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, το απόγευμα, στο εν Άρτη πανηγυρίζον Ιερόν Μετόχιον των Αγίων Αναργύρων, της Αγιορειτικής Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, ετελέσθη Μέγας...

Στους δύσκολους καιρούς θα βοηθήσουν τα Μοναστήρια!

«Την άνοιξη του 1985, (αφηγείται η Γερόντισσα Θεοδοσία, Ιερά Μονή των αγίων Θεοδώρων Καλαβρύτων) ευρισκόμενη εις την Μονήν των αγίων Θεοδώρων Καλαβρύτων, μία νύχτα...

Ο Αρχιερατικός Εσπερινός των Αγίων Αναργύρων στα Λουτρά της Κύθνου

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' τέλεσε απόψε τον Εόρτιο Εσπερινό στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στην εμβληματική παραθεριστική περιοχή των Λουτρών, στην Κύθνο,...

Οι χοροστασίες του Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Γερασίμου επί τη Εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και της...

Όλως ενδόξως και προσηκόντως προς την εκκλησιαστική τάξη εορτάσθηκε και φέτος η μνήμη των Αγίων ενδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Το εσπέρας της Τρίτης...