Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Κλήμεντος Αρχιεπισκόπου Αχρίδος.

Στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τέθηκε σε προσκύνηση η Τιμία Κάρα του Αγίου Κλήμεντος που αποθησαυρίζεται στην Ιερά Μονή.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μαθητεύσας τά ἔθνη, Πάτερ σοφέ, καί κηρύξας τήν πίστιν τήν ἀληθῆ, πάντας προσήγαγες τῷ Θεῷ διά πίστεως».

Μέ αὐτούς τούς λόγους περιγρά­φει ὁ ἱερός ὑμνογράφος τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ ἑορταζομένου σήμερα ἁγίου Κλήμεντος, ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος, τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ πανηγυρικῶς τιμωμένου στήν ἱερά αὐτή Μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας, ἡ ὁποία φυλάσσει ὡς πολύτιμο θησαυρό καί ἱερό κειμήλιο τή σεπτή καί χαριτόβρυτο καί θαυματουργό κάρα του.

Καί μπορεῖ νά μᾶς φαίνεται λιτός ὁ λόγος τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου γιά νά περιγράψει μία ζωή μέ ἀγῶνες καί ἀγωνίες, μέ δυσκολίες καί προ­βλήματα, μέ ταλαιπωρίες καί διώ­ξεις, μέ φυλακίσεις καί βασανιστή­ρια, ὅπως ἦταν ἡ ζωή τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, ἀρχιεπι­σκό­που Ἀχρίδος, ὅμως οἱ λέξεις τίς ὁποῖες ἐπιλέγει ὁ ἱερός ποιητής εἶναι περιεκτικές ὅλων αὐτῶν πού προανέφερα καί τά ὁποῖα ὑπέμεινε ὁ τιμώμενος ἅγιος χάριν τοῦ Χρι­στοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου του. Διότι ὅλα αὐτά εἶναι ἡ κοινή μοίρα τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου καί ἀποστό­λων του, ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι καί πρό τοῦ ἁγίου Κλήμεντος ἐπέ­λεξαν νά βαδίσουν τήν ἀποστολι­κή ὁδό καί ἔθεσαν τόν ἑαυτό τους στή διακονία τοῦ Εὐαγγελίου, κά­νοντας πράξη τήν ἐντολή τοῦ Κυ­ρίου «πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτά εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Ὅλα αὐτά εἶναι ἡ κοινή μοίρα, εἶ­ναι τό κοινό χαρακτηριστικό ὅλων τῶν γνησίων μαθητῶν τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος τό δηλώνει κατηγορη­μα­τι­κά καί ἀπερίφραστα: «οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ· εἰ ἐμέ ἐδίωξαν καί ὑμᾶς διώξου­σιν». Δέν ὑπάρχει, λέγει ὁ Χριστός, δοῦλος ἀνώτερος τοῦ κυρίου του, καί ἑπομένως, ἐάν ἐδίωξαν ἐμένα, θά διώξουν καί σᾶς.

Καί αὐτό τό χαρακτηριστικό τῆς γνησιότητος ἀξιώθηκε νά ἀποκτή­σει καί ὁ ἑορταζόμενος ἅγιος Κλή­μης, καθώς διώχθηκε, βασανίσθη­κε καί ἀντιμετώπισε πλῆθος ἐμπο­δίων, προκειμένου νά ἐπιτελέσει τή διακονία του, νά μαθητεύσει τά ἔθνη στό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καί νά τά καταστήσει μέλη τῆς ποί­μνης τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ.

Πῶς τό ἀπέκτησε ὅμως ὁ ἅγιος Κλήμης καί πῶς ἀξιώθηκε τῆς μεγάλης τιμῆς νά μαθητεύσει τά ἔθνη καί νά τά προσαγάγει στόν Χριστό διά τῆς πίστεως;

Τό ἀπέκτησε μέ τή μαθητεία, τό ἀπέκτησε μαθητεύοντας καί ὁ ἴδιος, πρίν νά διδάξει τά σλαβικά φύλα, πλησίον τῶν ἁγίων ἰσαπό­στο­λων καί φωτιστῶν τῶν Σλά­βων, πλησίον τῶν ἁγίων Κυρίλλου καί Με­θοδίου, καί κυρίως πλησίον τοῦ ἁγίου Μεθοδίου.

Μαθήτευσε πρῶτα ὁ ἴδιος, γιατί ἡ μαθητεία εἶναι ὁ μόνος δρόμος πού ὑπάρχει μέσα στήν Ἐκκλησία, εἶναι ὁ μόνος ἀσφαλής δρόμος καί γι᾽ αὐτόν πού θέλει νά διακονήσει τό Εὐαγγέλιο, ἀλλά καί γι᾽ αὐτόν πού θέλει νά ζήσει τήν ἐν Χριστῷ ζωή, γιατί εἶναι ὁ δρόμος ὁ ὁποῖος καλ­λιερ­γεῖ τήν ταπείνωση καί ἐκριζώ­νει τόν ἐγωισμό. Εἶναι, γιά ὅποιον τόν βαδίζει, ὁ δρόμος στόν ὁποῖο δέν ὑπάρχει ἴδιον θέλημα, ἀλλά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὁ δρόμος στόν ὁποῖο δέν ὑπάρχει οὔτε τό «ἐγώ γνωρίζω» οὔτε τό «ἐγώ νομί­ζω», ἀλλά ἡ ἀσφάλεια πού προσ­φέ­ρει τό νά ἐμπιστεύεσαι τήν καθο­δή­γησή σου στήν ἐμπειρία τῶν ἁγίων καί τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νά μήν κινδυνεύεις νά ἐκπέσεις τῆς ὀρθῆς πίστεως καί νά περιπέσεις σέ αἱρέσεις καί σχίσματα.

Στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν ὑπάρχουν αὐτόκλητοι κήρυκες καί διδάσκαλοι. Δέν ὑπάρχουν ἅγιοι πού ἁγίασαν μόνοι τους, πατέρες καί ἑρμηνευτές τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, πού ἀνεδείχθησαν μόνοι τους, χωρίς νά μαθητεύσουν.

Μαθητές ἦταν καί οἱ ἅγιοι ἀπό­στο­λοι, πρίν ὁ Χριστός νά τούς δώ­σει τήν ἐντολή τῆς διαδόσεως τοῦ Εὐαγγελίου του στά πέρατα τῆς οἰκουμένης, καί μαθητές τούς εἶχε συστήσει ὁ Κύριος νά παραμείνουν, ἀκόμη καί ὅταν θά ἐλάμβαναν τό Πανάγιο Πνεῦμα καί θά πορευόταν νά μα­θη­τεύσουν πάντα τά ἔθνη, λέγο­ντας: «μή κληθῆτε καθηγηταί· εἷς γάρ ὑμῶν ὁ καθηγητής, ὁ Χριστός».

Μαθητές χρειάζεται ὁ Χριστός, γι᾽ αὐτό καί δέν ἐπέλεξε σοφούς καί γραμματεῖς γιά νά κηρύξουν τό Εὐ­αγγέλιό του, ἀλλά «τά μωρά τοῦ κό­σμου» καί τούς ἀγραμμάτους ἁλιεῖς «ἐξελέξατο».

Ὡς μαθητής, λοιπόν, καί ὁ ἅγιος Κλήμης, μαθητής τῶν ἁγίων ἰσα­πο­στόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, ἀξιώθηκε νά μαθητεύσει καί αὐτός στό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καί νά ὁδηγήσει στήν πίστη καί τό φῶς τοῦ Χριστοῦ χιλιάδες ἀνθρώπους, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τῶν διδασκάλων του, ἀλλά καί νά μπο­ρέσει μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά ἀντα­πεξέλθει μέ ὑπομονή καί στούς διωγ­μούς καί στίς δυσκολίες πού συνάντησε κατά τήν ἐπιτέλεση τοῦ ἔργου του καί νά ἁγιασθεῖ δι᾽ αὐ­τῶν, ὥστε νά εὐφραίνεται πλέον στή βα­σιλεία τῶν οὐρανῶν καί νά προσφέρει καί σέ μᾶς τή χάρη καί τήν εὐλογία καί τά θαύματα τῶν ἱερῶν του λειψάνων καί ἰδιαιτέρως τῆς χαριτοβρύτου καί μυροβλύτου κάρας του.

Ἑορτάζοντας καί ἐμεῖς καί τιμώ­ντας σήμερα τή μνήμη του μεγά­λου αὐτοῦ πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἁγίου Κλήμεντος, ἄς διδα­χθοῦμε ἀπό τό παράδειγμα τῆς μαθη­τείας του καί ἄς προσπα­θή­σουμε νά τό ἀκολουθήσουμε μέ ταπείνωση, μαθητεύοντας σέ ὅσα διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας, σέ ὅσα συστήνουν οἱ Πατέρες καί ἡ ἐμπει­ρία τῶν ἁγίων, ὥστε νά νικήσουμε τό θέλημά μας καί νά βαδίσουμε καί ἐμεῖς μέ ἀσφάλεια καί βεβαιό­τη­τα τήν ἐν Χριστῷ ζωή, γιά νά ἀξιωθοῦμε τῆς αἰνωίου βασιλείας τοῦ Θεοῦ διά πρεσβειῶν τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος τοῦ θαυ­μα­τουργοῦ.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Μητρόπολη Πρεβέζης

Σέ κλίμα ἰδιαίτερης συγκίνησης καί συναισθηματικῆς φόρτισης τελέσθηκε τήν Κυριακή 28 Νοεμβρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Εἰρήνης ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Διακόνου π....

Επετειακά γραμματόσημαγια την Επανάσταση του 1821 από τα Αυστραλιανά Ταχυδρομεία και την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Για την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, τα Αυστραλιανά Ταχυδρομεία, σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας,...

Αγρυπνία για την εορτή του Αποστόλου Ανδρέου στην Λαμία

Ιερά Αρχιερατική Αγρυπνία για τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, τέλεσε χθες το βράδυ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών στο Ιερό...

Η εορτή του Αποστόλου Ανδρέα στην Μητρόπολη Θηβών

Το εσπέρας της Τρίτης 29 Νοεμβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος χοροστάτησε στον Εσπερινό στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα του ομωνύμου...

Εκοιμήθη ο Αρχιμανδρίτης Αιμιλιανός Καζαντζίδης – Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς

Με βαθύτατη θλίψη και οδύνη, η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος αναγγέλλει την εις Κύριον εκδημία του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς, Αρχιμανδρίτου Αιμιλιανού Καζαντζίδη, ο...

Συνέρχεται αύριο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος

Συνέρχεται από την Τετάρτη 1 έως και την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 165ης Συνοδικής Περιόδου,...

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισκέφτηκε τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών επισκέφθηκε στο γραφείο του στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...

Μέ ἀφορμή τόν Πάπα

ὑπό Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη Ὁ Πάπας αὐτές τίς μέρες (4-6η Δεκεμβρίου) ἐπισκέπτεται τήν πατρίδα μας. Ἄς διαλογισθοῦμε, ἄν ὡς Ἐκκλησία εἶναι πρέπον, νά τιμήσουμε τόν...

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς αφιέρωσε το Εγκόλπιό του στην «Παναγία Βηματάρισσα»

Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς ιερούργησε την Κυριακή 28 Νοεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ με την ευκαιρία συμπληρώσεως δύο ετών από την ενθρόνιση στον...

Πανήγυρις Ενορίας Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Γάνδης

Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας τέλεσε την Θεία Λειτουργία στην πανηγυρίζουσα Ενορία...

Άγιος Ανδρέας: Ο Πρωτοκλητος Μαθητής του Χριστού

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου –Καθηγητού Οι άγιοι Απόστολοι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, διότι αυτοί υπήρξαν οι άμεσοι διάδοχοι του Κυρίου και...

Ευρήκαμεν!!!

Mακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΑΝΔΡΕΑΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΝ "Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν" (Ιω. ά, 42) Κατά το διάστημα της μακράς ιστορίας της ανθρωπότητος έγιναν αποκαλύψεις...

Θεία Κοινωνία χωρίς γλουτένη: Προώθηση μιας ακόμα ασεβούς καινοτομίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ Εν Πειραιεί τη 29η Νοεμβρίου 2021 ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΑΣΕΒΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ο Κύριος μας...

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου της Αγίας Θεοφανούς και του Αγίου Αμφιλοχίου

Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος πλαισιούμενος από τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Καμπιών πανοσ. αρχιμ....

Ημέρα τιμής και μνήμης για την Εθνική Αντίσταση και τη θυσία των Σπαρτιατών στο Μονοδένδρι

Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε ο πανελλαδικός εορτασμός της Εθνικής Αντίστασης, ενώ στη Σπάρτη τιμήθηκαν και οι εκτελεσθέντες συμπατριώτες μας στο Μονοδένδρι από...