Την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας με την ευκαιρία της Δεσποτικής Εορτής της Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας ανέγνωσε την Ποιμαντορική Εγκύκλιο των Χριστουγέννων.

 ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

ΠΡΟΣ

τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Ὅπου Θεός δέ βούλεται, νικᾶται φύσεως τάξις, ὡς γέγραπται· Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου, ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας».

Θριαμβευτικό ἀντηχεῖ τό μήνυμα τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου, τό ὁποῖο ἀκούσθηκε καί σήμερα στούς ναούς μας, κατά τόν Ὄρθρο τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως.

Θριαμβευτικό, γιατί δέν ὑπάρχει μεγαλύτερος θρίαμβος ἀπό τά θαύματα τοῦ Θεοῦ. Καί ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα εἶναι τό θαῦμα τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, τό ὁποῖο ἑορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε σήμερα.

Τό μήνυμα αὐτό εἶναι ἡ ἀπάντηση πρός τήν Παρθένο Μαριάμ, ἡ ὁποία ἀξιώθηκε νά γίνει Μητέρα τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί ἐκπλήττεται κρατώντας τόν ἀχώρητο Θεό ὡς βρέφος στή μητρική της ἀγκάλη. Εἶναι ὅμως συγχρόνως καί ἡ ἀπάντηση τήν ὁποία ἐπαναλαμβάνει ὁ ἱερός ὑμνογράφος πρός ὅλον τόν κόσμο, πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους, πιστούς καί ἀπίστους, χριστιανούς καί μή, οἱ ὁποῖοι αἰῶνες τώρα στέκονται ἔκπληκτοι μπροστά στό θαῦμα τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, καί ἄλλοι τό ἀποδέχονται καί προσκυνοῦν τόν γεννηθέντα Χριστό, ἄλλοι πάλι τό ἀπορρίπτουν καί τό ἀρνοῦνται.

Καί τί ἀπαντᾶ πρός ὅλους αὐτούς, πρός ὅλους μας ὁ ἱερός ὑμνογράφος; Ἀπαντᾶ καί διακηρύσσει ὅτι ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν Παναγία Παρθένο ἀποτελεῖ ἀδιάψευστη ἀπόειξη ὅτι ὁ Θεός μπορεῖ, ὅπου καί ὅποτε θέλει, νά ὑπερβεῖ τούς νόμους τῆς φύσεως. «Ὅπου Θεός βούλεται, νικᾶται φύσεως τάξις».

Ὁ Θεός εἶναι αὐτός ὁ ὁποῖος δημιούργησε τή φύση καί τούς νόμους της, γιά νά μήν ἐπικρατεῖ ἀναρχία καί σύγχυση, ἀλλά γιά νά λειτουργοῦν τά πάντα ἁρμονικά καί πρός ὠφέλεια τῶν ἀνθρώπων, τούς ὁποίους ἔπλασε γιά νά τά ἀπολαμβάνουν. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Θεός ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά ὑπερβαίνει τούς νόμους τῆς φύσεως, ὄχι γιά νά τούς καταστρατηγήσει ἀλλά γιά νά βοηθήσει καί νά διευκολύνει μέ τόν τρόπο αὐτό τό πλάσμα του, τόν ἄνθρωπο. Ὁ Θεός παρακάμπτει τούς ὅρους, τούς ὁποίους ὁ ἴδιος ἐθέσπισε καί λειτουργοῦσαν χιλιάδες χρόνια, κινούμενος ἀπό τήν ἀγάπη του γιά τόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο, προκειμένου νά λυτρώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά τόν σώσει ἀπό τήν καταδυναστεία τοῦ διαβόλου.

Καί ὁ τρόπος τόν ὁποῖο ἐπινοεῖ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ὑπέρβαση τῶν ὅρων τῆς φύσεως, ὄχι προκειμένου νά διασαλεύσει τήν τάξη, ἀλλά προκειμένου νά φέρει τήν εἰρήνη, καταλύοντας τό μεσότοιχον τῆς ἔχθρας, προκειμένου νά χαρίσει στούς «ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου» καθημένους ἀνθρώπους «τό φῶς τῆς γνώσεως», τό ὁποῖο θά φέρει ὡς «φῶς τοῦ κόσμου» ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής Χριστός, ὁ ἄσαρκος Υἱός καί Λόγος του, ὁ ὁποῖος λαμβάνει σάρκα ἀπό τήν Παναγία Παρθένο, πού παραμένει καί μετά τόκον Παρθένος.

«Ὅπου Θεός βούλεται νικᾶται φύσεως τάξις».

Τό μήνυμα αὐτό τῆς ἑορτῆς τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ δέν ἀφορᾶ ὅμως μόνο τό μέγα θαῦμα τῆς θείας ἀγάπης τό ὁποῖο ἑορτάζουμε. Ἀφορᾶ καί τή δική μας ζωή καί τή ζωή ὅλου τοῦ κόσμου. Μᾶς δίδει δύναμη καί ἐλπίδα καί προοπτική. Γιατί ὁ Θεός μπορεῖ νά ἐπέμβει ἐκεῖ ὅπου ὁ ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ νά προχωρήσει. Ὁ Θεός μπορεῖ νά ἀνοίξει δρόμους ἐκεῖ ὅπου ὁ ἄνθρωπος βλέπει μόνο ἀδιέξοδα. Ὁ Θεός μπορεῖ νά δώσει λύσεις ἐκεῖ ὅπου ἡ ἀνθρώπινη λογική παραλύει. Ὁ Θεός μπορεῖ νά φέρει τήν εἰρήνη καί τήν καταλλαγή ἐκεῖ ὅπου ἐπικρατοῦν οἱ συγκρούσεις καί οἱ ἀντιπαραθέσεις. Ὁ Θεός μπορεῖ νά μεταβάλλει τίς σκέψεις καί τίς ἀποφάσεις τῶν ἀνθρώπων, ἀκόμη ὅταν κανείς δέν μπορεῖ νά τούς ἐπηρεάσει.

Δέν εἶναι δύσκολο νά τό πιστεύσουμε. Ἀρκεῖ νά στρέψουμε τό βλέμμα μας στήν εἰκόνα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἀρκεῖ νά μεταφερθοῦμε νοερά στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ καί νά δοῦμε τόν δι᾽ ἡμᾶς γεννηθέντα Χριστό. Ἀρκεῖ νά δοῦμε δίπλα του τήν Παναγία Παρθένο, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Ἀρκεῖ νά ἀνοίξουμε τήν ψυχή μας γιά νά ὑποδεχθοῦμε μέ ταπείνωση καί ἀγάπη τόν γεννηθέντα Χριστό, γιά νά ζήσουμε καί ἐμεῖς τό θαῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στήν ψυχή μας, στή ζωή μας, στόν κόσμο μας.

Διάπυρος πρός τόν ἐν σπηλαίῳ γεννηθέντα Κύριον εὐχέτης

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Σαντορίνη εόρτασε την Υπαπαντή του Κυρίου

Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέστηκε σήμερα στο Μητροπολιτικό Ναό των Φηρών προεξάρχοντος του Σεβ. Σύρου κ.Δωροθέου Β', συνιερουργούντων και των Σεβ. Μητροπολιτών Θεσσαλιώτιδος κ.Τιμοθέου και...

Πανηγύρισε η ενορία της Υπαπαντής του Κυρίου στη Βέροια

Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της...

Ο εορτασμός της Υπαπαντής του Κυρίου σε Πλατάνα και Βορδώνια

Την Δεσποτική εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου τίμησε την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 η Εκκλησία μας. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ευστάθιος το απόγευμα της...

Η εορτή του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου στο Μεσολόγγι

Με λαμπρότητα πανηγύρισε η Ιερά Μονή Αγίου Συμεών Μεσολογγίου την μνήμη του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023. Στην ακολουθία του Όρθρου...

Η εορτή της Υπαπαντής στην Πάρο

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και την συμμετοχή πλήθους κόσμου τιμήθηκε η εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου στη νήσο Πάρο. Την Τετάρτη 1-2-2023, παραμονή της εορτής, ο...

Αγιασμός και κοπή πίτας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Σήμερα, Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός στα γραφεία του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, καθώς και η καθιερωμένη...
video

Bεροίας Παντελεήμων: «Θαυμαστά γεγονότα της ζωής του Οσίου Γερασίμου του Υμνογράφου»

Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος»...

Αρχιερατική Αγρυπνία για την εορτή της μητέρας στην Ι.Μ. Φθιώτιδος

Ιερά κατανυκτική αγρυπνία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών στο Ιερό Παρεκκλήσιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Ιερό Επισκοπείο, για την εορτή της Υπαπαντής...

Η Μητρόπολη Κίτρους για τον μακαριστό Περγάμου Ιωάννη

Θλίψη και πένθος επικράτησε στον συνοικισμό «Καταφιώτικα» της Κατερίνης στο άκουσμα της εκδημίας του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννη. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και...

Συνέρχεται από την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου η ΔΙΣ

Συνέρχεται από την Τρίτη 7 έως και την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 166ης Συνοδικής Περιόδου,...

Πρόγραμμα εορτασμού του προστάτη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεντέλης, θα τιμηθεί, όπως κάθε χρόνο, η μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών...

Το Γύθειο εόρτασε την Υπαπαντή

Ὡς εἶναι γνωστόν, ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου εἶναι ἐπισήμως ἡμέρα ἀργίας γιά ὁλόκληρο τό Γύθειο μέ Π.Δ. ὑπ' ἀριθμ. 226/16-7-1932 ἐπί Προέδρου...

«Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί»

Στην κωμόπολη Καστελλάνοι στην Μέση Κέρκυρα, λειτούργησε και ομίλησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, στον ιστορικό και παλαίφατο ιερό...

H πίστις σας στον Θεό πάντα κερδίζει το έλεος Του

Την Κυριακή 17η του Ματθαίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βρυούλων κ.κ. Παντελεήμων Ιερούργησε είς τον Ιερόν Ναόν της Παναγίας στο Ωραιόκαστρο της Ι. Μητροπόλεως Νεαπόλεως...

Λαοθάλασσα πιστών στον εορτασμό της «Παναγίας Υπαπαντής» στην Καλαμάτα

Με λαμπρότητα, κατάνυξη και την παρουσία χιλιάδων πιστών, εόρτασε η Καλαμάτα την Πολιούχο της «Παναγία Υπαπαντή», στο πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της. Στον Όρθρο και...