1. Ἐπιμένω, ἀδελφοί χριστιανοί, στήν νέα σειρά τῶν κηρυγμάτων μας «Ἑρμηνεία στούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας» καί εὐχαριστῶ τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, γιατί μέ φώτισε νά ἀρχίσω μία τέτοια σοβαρή κατηχητική διδασκαλία, πού ἔχει ὅλη τήν ὀρθόδοξη πίστη μας. Παρακαλῶ νά προσέχετε τίς ἑρμηνεῖες ἐπί τῶν Ἱερῶν Κανόνων πού σᾶς δίδω, γιατί δέν εἶναι δικές μου. Εἶναι τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, μεγάλου πατέρα τῆς Ὀρθόδοξης θεολογίας μας, γιατί εἶναι «ἡ συνισταμένη ὅλων τῶν ἁγίων Πατέρων» τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅσοι διαβάζουν τά βιβλία τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ ἁγιορείτου, πού ἐκτείνονται σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς θεολογίας μας, μαθητεύονται σέ σωστή θεολογία, σέ διδασκαλία καθαρή ἀπό τά καυσαέρια τῆς παπικῆς καί προτεσταντικῆς Δύσης.

Τούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας, λοιπόν, σᾶς ἑρμηνεύω στά Κυριακάτικα κηρύγματά μου, ἀδελφοί χριστιανοί. Ὅταν ὅμως παρεμβάλλονται μεγάλες ἑορτές ἤ σημαντικά γεγονότα, στά ὁποῖα πρέπει νά ἀκούγεται ὁ λόγος τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας, θά διακόπτω τόν λόγο περί τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί θά ἀναφέρομαι στά γεγονότα αὐτά.

2. Σήμερα θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν ἕκτο Ἀποστολικό Κανόνα. Ὁ Κανόνας αὐτός λέγει ὅτι οἱ ἱερωμένοι, δηλαδή οἱ Ἐπίσκοποι, οἱ Ἱερεῖς καί οἱ Διάκονοι, νά μήν ἀσχολοῦνται μέ κοσμικά πράγματα, ἀλλά νά καταγίνονται μέ τήν θεία τους ὑπηρεσία, μέ τήν ἱερή τους διακονία στήν Ἐκκλησία. Ἡ ἱερή διακονία τῶν ἱερωμένων εἶναι νά συνεχίζουν τό ἔργο πού ἔκανε ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί μου, ἔκανε αὐτά τά δύο: Κήρυξε ἅγια λογάκια, πού εἶναι γραμμένα στό ἅγιο Εὐαγγέλιο καί ἔχυσε τό πανάγιό Του Αἷμα στόν Γολγοθᾶ, γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἐμεῖς οἱ Ἐπίσκοποι καί οἱ Πρεσβύτεροι, μέ βοηθούς τούς Διακόνους, τό ἔργο πού πρέπει νά κάνουμε σέ σᾶς τόν λαό τοῦ Θεοῦ εἶναι νά συνεχίζουμε αὐτό τό ἔργο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νά σᾶς κηρύττουμε δηλαδή τό ἅγιο Εὐαγγέλιο, ἑρμηνεύοντας τά λόγια τοῦ Χριστοῦ μας, καί νά σᾶς κράζουμε νά ἔρχεστε στήν θεία λειτουργία, γιά νά πίνετε τό Αἷμα, τοῦ Χριστοῦ τό Αἷμα, πού εἶναι στό ἅγιο Ποτήριο. Εἶναι τό ἴδιο Αἷμα, πού ἔχυσε ὁ Ἰησοῦς Χριστός στόν Γολγοθᾶ γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἐπειδή ὅμως, γιά νά ἔχει τά σωστικά της ἀποτελέσματα ἡ θεία Κοινωνία πού λαμβάνετε, πρέπει νά καθαρεύει ἡ καρδιά ἀπό τά ἁμαρτωλά πάθη, γι᾽ αὐτό οἱ Ἱερεῖς πρέπει νά σᾶς διδάσκουμε τήν μέθοδο πῶς καθαρίζεται ἡ ψυχή μας ἀπό τήν ἁμαρτία, γιά νά κατοικήσει ὁ Χριστός σ᾽ αὐτήν. Γιατί εἶναι ἀδύνατο γιά τόν πεντακάθαρο Ἰησοῦ Χριστό νά κατοικήσει σέ ἀκάθαρτη καρδιά. «Οἱ καθαροί στήν καρδιά θά δοῦν τόν Θεό», εἶπε ὁ Χριστός (Ματθ. 5,8).

3. Αὐτό λοιπόν εἶναι τό ἱερό ἔργο ἡμῶν τῶν ἱερωμένων, ἀγαπητοί μου, καί σ᾽ αὐτό τό ἔργο πρέπει νά λειώνουμε. Μακρυά ἀπό μᾶς τά κοσμικά ἀξιώματα καί οἱ φροντίδες πού θά μᾶς ἀποσποῦν ἀπό τό θεῖο αὐτό ἔργο μας. Ἔτσι μᾶς λέγει ὁ ἕκτος Κανόνας τῶν ἁγίων Ἀποστόλων πού ἑρμηνεύουμε. Τόν ἀναφέρω ἐπί λέξει: «Ἐπίσκοπος ἤ Πρεσβύτερος ἤ Διάκονος κοσμικάς φροντίδας μή ἀντιλαμβανέτω. Εἰ δέ μή καθαιρείσθω». Κατά τόν Κανόνα αὐτόν δέν ἐπιτρέπεται ἕνας Ἐπίσκοπος ἤ ἕνας ἱερωμένος γενικά νά γίνει πολιτικός ἡγέτης. Καθαιρεῖται. Καί ὅμως παλαιότερα ἀρχιεπίσκοπος ἔγινε παραβάτης τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Κανόνα καί ἔγινε ἀντιβασιλέας. Εἶναι τόσο σημαντικό αὐτό, ἀγαπητοί μου, τό νά μήν καταγίνεται δηλαδή ὁ ἱερωμένος μέ κοσμικά ἔργα καί φροντίδες, ὥστε ὄχι μόνο ὁ Κανόνας αὐτός πού ἑρμηνεύουμε, ἀλλά στήν συνέχεια τῆς σειρᾶς αὐτῆς τῶν κηρυγμάτων μας θά δοῦμε καί ἄλλους ἱερούς Κανόνες νά ἐπαναλαμβάνουν τήν ἴδια ἐντολή, νά ἐμποδίζουν δηλαδή τίς κοσμικές φροντίδες ἀπό τούς κληρικούς. Καί γιά νά ὑπάρχει συμφωνία πολλῶν Κανόνων στό ἴδιο θέμα σημαίνει ὅτι εἶναι σοβαρό τό θέμα αὐτό, γι᾽ αὐτό καί θίγεται ἀπό πολλούς ἱερούς Κανόνες. Ἔτσι εἶναι! Οἱ ἱερωμένοι πρέπει νά ἀσχολοῦνται μέ τά ἱερά τους καθήκοντα καί ὄχι μέ τά κοσμικά πράγματα. Ὁ λαός μας τό ἐκφράζει αὐτό πολύ καλά μέ μία σοφή του παροιμία: «Ἤ παπᾶς- παπᾶς, ἤ ζευγᾶς – ζευγᾶς»!

4. Γιά νά γίνει ὅμως αὐτό, ἀδελφοί χριστιανοί, γιά νά καταγινόμαστε δηλαδή  ἐμεῖς οἱ κληρικοί ἱερεῖς ἀποκλειστικά μέ τά ἱερά μας καθήκοντα, θά πρέπει ἐννοεῖται νά ἔχουμε ζῆλο καί θερμή ἀγάπη πρός αὐτά. Θά πρέπει ἐμεῖς πρῶτα νά ἔχουμε θερμή ἀγάπη πρός τήν προσευχή καί τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί αὐτό θά μᾶς φέρει τήν σφοδρή ἐπιθυμία νά τά δώσουμε αὐτά τά δύο σέ σᾶς τούς χριστιανούς, νά κάνουμε καί σᾶς νά ἀγαπήσετε τήν προσευχή καί τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Αὐτό θά μᾶς κάνει ἀκριβεῖς τηρητές τοῦ ἕκτου ἀποστολικοῦ Κανόνα πού ἑρμηνεύουμε. Ἀλλά βοηθῆστε μας καί σεῖς σ᾽ αὐτό. Θέλουμε ἀπό σᾶς, ὅταν μᾶς συναντᾶται, νά μᾶς λέτε γιά πνευματικά καί σωτηριώδη πράγματα. Νά μᾶς λέτε δηλαδή τό τί πρέπει νά κάνετε γιά νά γνωρίσετε τόν Θεό, πῶς θά νικήσετε τά ἁμαρτωλά πάθη πού σᾶς ταλαιπωροῦν, τί σημαίνει ἐκεῖνο τό λογάκι πού διαβάσατε χθές στόν προφήτη Ἠσαΐα ἤ στήν πρός Ἐφεσίους ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί ἄλλα καί τόσα ἄλλα σπουδαῖα πνευματικά θέματα. Ἔτσι σᾶς θέλουμε νά εἶστε. Κάπου ὁ προφήτης Μαλαχίας λέγει ὅτι «ὁ λαός κρεμιέται ἀπό τά χείλη τοῦ ἱερέα ζητῶντας ἀπ᾽ αὐτόν λόγο», τόν λόγο τοῦ Θεοῦ (2,7). Τότε καί μεῖς θά νοήσουμε ὅτι ἔχουμε πολύ μεγάλη δουλειά νά κάνουμε μέ τέτοιο καλό λαό, πού ἔχει πόθο γιά τόν Θεό, καί δέν ἔχουμε λοιπόν περιθώριο νά ἀσχοληθοῦμε μέ ἄλλα δευτερεύοντα καί ξένα πρός τήν ἀποστολή μας πράγματα. – Ἄς δώσει ἡ Παναγιά τήν Εὐχή Της, ὥστε καί σεῖς οἱ λαϊκοί καί μεῖς οἱ κληρικοί νά γίνουμε καλοί, ὅπως πρέπει, γιά νά ἀρέσουμε στόν Κύριο τόν Θεό μας, τόν Εὐλογημένον εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ΑΜΗΝ.

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Άσκηση στην Εκκλησία

Του αρχιμ. Ιακώβου Κανάκη Μια σημαντική λέξη στην Πίστη μας λέγεται Παράδοση. Μία λέξη που γενικά θυμίζει κάτι από το παρελθόν, κάτι για πολλούς ξεπερασμένο....

Νέα διαμαρτυρία της ΠΕΘ προς το ΙΕΠ

Προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Αναστασίου Τσόχα 36, Αθήνα 115 21  Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Στη συνέχεια του εγγράφου μας αρ. πρωτ. 21/ 11 Μαϊου 2020 και παρά...

Με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου ξεκίνησαν τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Ι.Π.Ε.

Με την παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου Β΄ ξεκίνησαν τα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί το Ιδρυμα Ποιμαντικής...

Συναξάρι 5ης Ἰουνίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Ἀπόδοσις ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως. † Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Δωροθέου, ἐπισκόπου Τύρου. Εἶναι ἄγνωστο ἀπό ποῦ καταγόταν...

Σύναξη Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου Ι. Μητροπόλεως Περιστερίου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Κλήμης στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του εὐθύνης γιά τούς ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας κάλεσε σέ Γενική Σύναξη τό Δ.Σ. τοῦ...

Δήμαρχος Αχαρνών και Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος στον Αρχιεπίσκοπο

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος πραγματοποίησε σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών...

Συνεχίζονται οι εργασίες ανακαίνισης των κτηρίων της Εκκλησίας στην Δεινοκράτους

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Για την πορεία των εργασιών ανακαίνισης των κτηρίων της Εκκλησίας στην Δεινοκράτους ενημερώθηκαν σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών...

Μπογδάνος: H ευλογία του Μακαριωτάτου είναι ένα πολύ σημαντικό εφόδιο

Ο Βουλευτής της Ν.Δ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, όπου συζήτησαν διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. «Σε...

Διαμαρτυρία της Μητροπόλεως Περιστερίου για συκοφαντικό δημοσίευμα

Ἐν Περιστερίῳ, τῇ 4ῃ Ἰουνίου 2020 Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Περιστερίου ἐξ ἀφορμῆς δημοσιεύματος με τίτλο «Ξεσηκωμός τῶν πιστῶν γιά τήν Μητρόπολη Περιστερίου», πού ἀναρτήθηκε τήν...

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου για την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΗΜΕΡΑΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η σημερινή ημέρα - Παγκόσμιος Ημέρα Περιβάλλοντος - η οποία, ως γνωστόν, εθεσπίσθη...

Ψυχοσάββατο Πεντηκοστής

Μία ακόμη ευκαιρία μάς προσφέρει η αγία μας Εκκλησία, να θυμηθούμε και να τιμήσουμε τους νεκρούς μας, τόσο τα πρόσωπα που υπήρξαν προσφιλή για...

Τι σημαίνει η λέξη ανάθεμα; Ποια είναι η σημασία της;

Ἡ λέξη ἀνάθεμα καί ἡ σημασία της ὑπό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (Μαξίμοβιτς), Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Σάν Φρανσίσκο Ἡ ἑλληνική λέξη ἀνάθεμα, ἀποτελεῖται ἀπό δύο λέξεις: τήν ἀνά, πού εἶναι...

Ἡ Ὀρθόδοξη Ποιμαντική καί ἡ ψηφιακή μετάδοση τοῦ μηνύματός της

τοῦ καθηγητῆ Γεωργίου Μαντζαρίδη Ἡ Ὀρθόδοξη Ποιμαντική στηρίζεται στήν ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία πού θεμελιώνεται στόν καινό ἐν Χριστῷ ἄνθρωπο καί διέπεται ἀπό τήν ἀρχή τοῦ προσώπου....

Ἐπίκαιρες σκέψεις μέ ἀφορμή τό κείμενο τοῦ Μητροπολίτου Ἀργολίδος

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου, ἐφημερίου τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς Οἱ «ροπαλοφόροι», οἱ «φωνασκοῦντες ὁμολογητές» και τό... «γλυφιτζούρι περί σφραγίσματος  τοῦ Ἀντι-χρίστου». Ἐπίκαιρες σκέψεις μέ ἀφορμή τό  κείμενο...

Η Ιερά Μονή Παναγίας Ρεματιανής

Η Ιερά Μονή Παναγίας Ρεματιανής, βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μέτρων και απέχει 32 χιλ. από τη Σπάρτη, όπου τη συναντούμε αριστερά του δρόμου που...