…Τῶν ἐκπαιδευτικῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως, τῆς Ἐπαρχίας καὶ τῆς Χώρας ἡμῶν. Τῶν καθηγητῶν καὶ διδασκάλων· τῶν φοιτητῶν καὶ μαθητῶν· τῶν ἐφόρων τῶν Σχολείων· καὶ πάντων τῶν συνεργούντων τῇ πατρῴα εὐσεβείᾳ καὶ Παιδείᾳ – τῶν ἑορταζόντων τὴν ἁγίαν ἑορτὴν ταύτην….. [καὶ ἀπεκδεχομένων….]

Τῶν ἀοιδίμων Διδασκάλων τοῦ Γένους, καὶ πάντων τῶν πιστῶς καὶ θεαρέστως ἐναγωνισαμένων ὑπὲρ τῆς ἐθνικῆς Παιδείας καὶ ἀγωγῆς τῶν νέων ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων καὶ ἁπανταχοῦ ἐν πίστει ἀποκαρτερησάντων καὶ τελειωθέντων, [ὧν τὸ μνημόσυνον ἐπιτελοῦμεν· καὶ ὑπὲρ τοῦ συγχωρηθῆναι αὐτοῖς πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον] …..

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Δείτε Επίσης