Συ­νήλ­θε, την Τε­τάρ­τη 22 και την Πέμ­πτη 23 Μα­ΐ­ου 2019, η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Συ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος της 162ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου για τον μή­να Μά­ι­ο, υ­πό την Προ­ε­δρί­α του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου.

Προ της ε­νάρ­ξε­ως των ερ­γα­σι­ών πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η Δι­α­βε­βαί­ω­ση του νέ­ου Αρ­χι­γραμ­μα­τέ­ως Αυ­τής Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ω­τά­του Αρ­χι­μαν­δρί­του κ. Φι­λο­θέ­ου Θε­ο­χά­ρη, στον ο­ποί­ο ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Πρό­ε­δρος και τα Μέ­λη της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου ευ­χή­θη­καν κα­λή και καρ­πο­φό­ρο δι­α­κο­νί­α.

Κα­τά τις Συ­νε­δρί­ες η Δ.Ι.Σ.:

Συ­νήλ­θε σε κοι­νή σύ­σκε­ψη με την Συ­νο­δι­κή Ε­πι­τρο­πή Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως και Ε­πι­μορ­φώ­σε­ως του Ε­φη­με­ρια­κού Κλή­ρου και με την Ε­πι­στη­μο­νι­κή Ε­πι­τρο­πή και τις Συγ­γρα­φι­κές Ο­μά­δες του έρ­γου «Α­να­βάθ­μι­ση της Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως» του Ιν­στι­τού­του Εκ­παι­δευ­τι­κής Πο­λι­τι­κής (ΙΕΠ), με την πα­ρου­σί­α και του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­ως Θρη­σκευ­μά­των κ. Γε­ωρ­γί­ου Κα­λαν­τζή, προς αλ­λη­λο­γνω­ρι­μί­α και ε­νη­μέ­ρω­ση για την πρό­ο­δο του ως ά­νω έρ­γου, που α­φο­ρά στην δι­α­μόρ­φω­ση νέ­ων Ω­ρο­λο­γί­ων Προ­γραμ­μά­των και στην συγ­γρα­φή αν­τι­στοί­χως νέ­ων βι­βλί­ων για τα ει­δι­κά – θε­ο­λο­γι­κά μα­θή­μα­τα των σχο­λεί­ων της Δευ­τε­ρο­βαθ­μί­ου Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως.

Ε­νέ­κρι­νε την συμ­με­το­χή της Εκ­κλη­σί­ας η­μών εν Canterbury Αγ­γλί­ας, α­πό 27ης έ­ως 28ης μη­νός Ι­ου­νί­ου 2019, στην Συ­νε­δρί­α της Συν­τα­κτι­κής Ε­πι­τρο­πής της Δι­ε­θνούς Ε­πι­τρο­πής για τον Θε­ο­λο­γι­κό Δι­ά­λο­γο με­τα­ξύ Ορ­θο­δό­ξων και Αγ­γλι­κα­νών.

Δι­ό­ρι­σε τον Θε­ο­φι­λέ­στα­το Ε­πί­σκο­πο Τε­γέ­ας κ. Θε­ό­κλη­το Πρω­το­σύγ­κελ­λο της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Μαν­τι­νεί­ας και Κυ­νου­ρί­ας.

Δι­ό­ρι­σε τον Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­το Αρ­χι­μαν­δρί­τη κ. Νι­κό­λα­ο Γιαν­νου­σά Πρω­το­σύγ­κελ­λο της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Κα­στο­ρί­ας.

Ε­νέ­κρι­νε την πα­ρου­σί­α του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Προ­έ­δρου της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου, ως και των Με­λών Αυ­τής, στις ε­όρ­τι­ες εκ­δη­λώ­σεις για την συμ­πλή­ρω­ση ε­κα­τό ε­τών α­πό της α­πε­λευ­θε­ρώ­σε­ως της Ξάν­θης εκ του βουλ­γα­ρι­κού ζυ­γού.

Ε­νη­με­ρώ­θη­κε ε­πί του εγ­γρά­φου του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­α Θρη­σκευ­μά­των κ. Γε­ωρ­γί­ου Κα­λαν­τζή, δι’ ου κοι­νο­ποι­εί ε­πι­στο­λή αυ­τού προς τον Α­ξι­ό­τι­μο Υ­πουρ­γό Δι­και­ο­σύ­νης, με θέ­μα «Πα­ρα­τη­ρή­σεις επί του σχε­δί­ου νέ­ου ποι­νι­κού κώ­δι­κα».

Ε­πι­χο­ρή­γη­σε με το πο­σό των ε­βδο­μήν­τα χι­λιά­δων (70.000) ευ­ρώ την Ε­στί­α Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως, για τη σί­τι­ση των μα­θη­τών και την κά­λυ­ψη των λει­τουρ­γι­κών δα­πα­νών των Πε­ρι­φε­ρεια­κών Εκ­κλη­σι­α­στι­κών Ε­στι­ών.

Α­πο­φά­σι­σε την α­πο­στο­λή Εγ­κυ­κλί­ου Συ­νο­δι­κού Ση­μει­ώ­μα­τος προς την Ι­ε­ρά Αρ­χι­ε­πι­σκο­πή Α­θη­νών, το ο­ποί­ο θα κοι­νο­ποι­η­θεί και στις Ι­ε­ρές Μη­τρο­πό­λεις της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, με το ο­ποί­ο θα ε­νη­με­ρώ­νον­ται, ό­τι σε πε­ρί­πτω­ση κα­τά την ο­ποί­α κά­ποι­ος Δή­μος αξι­ώ­νει την εν γέ­νει δι­οί­κη­ση των Ι­ε­ρών Κοι­μη­τη­ρια­κών Να­ών, οι Εξό­δι­ες Α­κο­λου­θί­ες και τα ι­ε­ρά Μνη­μό­συ­να θα τε­λούν­ται στους Ενο­ρια­κούς Ι­ε­ρούς Να­ούς.

Τέ­λος, ε­νέ­κρι­νε α­πο­σπά­σεις κλη­ρι­κών, α­σχο­λή­θη­κε με θέ­μα­τα Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων και τρέ­χον­τα υ­πη­ρε­σια­κά ζη­τή­μα­τα.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συναξάρι 2ας Ἰουνίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νικηφόρου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ. Ὁ Ἅγιος Νικηφόρος, ὁ...

Κυριακή των Aγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων στην Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος, την Κυριακή Ζ΄ από του Πάσχα (των αγίων 318 θεοφόρων πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου) 31 Μαΐου 2020, χοροστάτησε...

Μητρ. Κορίνθου: Οι Πιστοί οφείλουμε να υπακούμε στην Σύνοδο και στους Επισκόπους

Στον Ενοριακό Ι. Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου λειτούργησε χθες Κυριακή, 31 Μαΐου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, πλαισιούμενος από τους συνοδούς του...

Πένθιμες κωδωνοκρουσίες στον Ι.Ν. της Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως

Με πένθιμη κωδωνοκρουσία το μεσημέρι της 29ης Μαΐου 2020, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την αποφράδα ημέρα, στην εκκλησιαστική κοινότητα του ναού της Αγίας...

Αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στην Κόρινθο

Ιερά Αγρυπνία τέλεσε την Παρασκευή, 29η προς 30η Μαΐου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου στην...

Συλλείτουργο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος Ησυχίου

Τήν Κυριακήν, 18ην / 31η Μαΐου 2020, Κυριακήν τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῶν καταδικασάντων τόν Ἄρειον καί δογματισάντων τό ὁμοούσιον τοῦ Υἱοῦ...

Ἅγιος Κωνσταντίνος ὁ Νεομάρτυρας ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν (2 Ιουνίου)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μεταξύ των χιλιάδων Νεομαρτύρων, οι οποίοι ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό και έδωσαν τη ζωή τους, στα μαύρα...

Ευχαριστήρια επιστολή Μητροπολίτη Σπάρτης προς τους συμμετέχοντες στο οικογενειακό του πένθος

Θερμά Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν ὁλόψυχη συμμετοχή Σας στό οἰκογενειακό μας πένθος. Τά ἐγκάρδια ἐπαινετικά λόγια Σας, γιά τόν ἀείμνηστο ἀδελφό μας, εἶναι πολύ παρηγορητικά...

Νέος Καθηγούμενος της Ι. Μονής Αγ. Βλασίου Στυλίδος ο Αρχιμ. Άγγελος Ανθόπουλος

Η αρχή του Θέρους ξεκίνησε για την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος με μία ιδιαίτερα ευλογημένη τελετή και με μία πολύ χαρμόσυνη είδηση.   Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Μας χρειάζεται Χριστός και Ελλάδα, για να στερεώσουμε την καρδιά μας

Πριν δεκατρία χρόνια, το Σάββατο 2 Ιουνίου του έτους 2007, η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας υποδέχθηκε, στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά Αιτωλού στο...

Τα πρώτα εγκαίνια Ιερού Ναού από τον Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων Ιερώνυμο

Με ιδιαίτερη ευλάβεια, λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια τελέστηκαν χθες, Κυριακή (31 Μαΐου), τα εγκαίνια του ιερού παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου παλαιάς Κουλούρας Αιγίου, υπό...

Τους υπουργού Εθνικής Αμύνης και Υγείας θα δεχθούν οι Συνοδικοί Αρχιερείς

Στο πλαίσιο των Συνεδριών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τον μήνα Ιούνιο, ο Μακαριώτατος Πρόεδρος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και τα...

«H ποιμαντική εμπλέκεται με διάφορα προγράμματα, γιατί είναι μια ποιμαντική «που θέλει να ξεκουράζει τον άνθρωπο»

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ....

Λαμπρά η πανήγυρις του Πανναξιακού Προσκυνήματος Παναγίας Αργοκοιλιωτίσσης

Την Κυριακή 31-5-2020 (Κυριακή των Αγίων Πατέρων) ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας χοροστάτησε της Ακολουθίας του Όρθρου, ευλόγησε τους προσφερθέντες Άρτους και ιερούργησε στον νέο...

Παναγία Πελεκητή: Η «βασίλισσα» των Αγράφων

Είναι ένα από τα μοναστήρια που ξεχωρίζουν. Το τοπίο, η αρχιτεκτονική του, η ιστορία του καθιστούν την Ιερά Μονή της Παναγίας Πελεκητής προσκυνηματικό κέντρο....