Συ­νήλ­θε, την Τε­τάρ­τη 22 και την Πέμ­πτη 23 Μα­ΐ­ου 2019, η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Συ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος της 162ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου για τον μή­να Μά­ι­ο, υ­πό την Προ­ε­δρί­α του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου.

Προ της ε­νάρ­ξε­ως των ερ­γα­σι­ών πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η Δι­α­βε­βαί­ω­ση του νέ­ου Αρ­χι­γραμ­μα­τέ­ως Αυ­τής Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ω­τά­του Αρ­χι­μαν­δρί­του κ. Φι­λο­θέ­ου Θε­ο­χά­ρη, στον ο­ποί­ο ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Πρό­ε­δρος και τα Μέ­λη της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου ευ­χή­θη­καν κα­λή και καρ­πο­φό­ρο δι­α­κο­νί­α.

Κα­τά τις Συ­νε­δρί­ες η Δ.Ι.Σ.:

Συ­νήλ­θε σε κοι­νή σύ­σκε­ψη με την Συ­νο­δι­κή Ε­πι­τρο­πή Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως και Ε­πι­μορ­φώ­σε­ως του Ε­φη­με­ρια­κού Κλή­ρου και με την Ε­πι­στη­μο­νι­κή Ε­πι­τρο­πή και τις Συγ­γρα­φι­κές Ο­μά­δες του έρ­γου «Α­να­βάθ­μι­ση της Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως» του Ιν­στι­τού­του Εκ­παι­δευ­τι­κής Πο­λι­τι­κής (ΙΕΠ), με την πα­ρου­σί­α και του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­ως Θρη­σκευ­μά­των κ. Γε­ωρ­γί­ου Κα­λαν­τζή, προς αλ­λη­λο­γνω­ρι­μί­α και ε­νη­μέ­ρω­ση για την πρό­ο­δο του ως ά­νω έρ­γου, που α­φο­ρά στην δι­α­μόρ­φω­ση νέ­ων Ω­ρο­λο­γί­ων Προ­γραμ­μά­των και στην συγ­γρα­φή αν­τι­στοί­χως νέ­ων βι­βλί­ων για τα ει­δι­κά – θε­ο­λο­γι­κά μα­θή­μα­τα των σχο­λεί­ων της Δευ­τε­ρο­βαθ­μί­ου Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως.

Ε­νέ­κρι­νε την συμ­με­το­χή της Εκ­κλη­σί­ας η­μών εν Canterbury Αγ­γλί­ας, α­πό 27ης έ­ως 28ης μη­νός Ι­ου­νί­ου 2019, στην Συ­νε­δρί­α της Συν­τα­κτι­κής Ε­πι­τρο­πής της Δι­ε­θνούς Ε­πι­τρο­πής για τον Θε­ο­λο­γι­κό Δι­ά­λο­γο με­τα­ξύ Ορ­θο­δό­ξων και Αγ­γλι­κα­νών.

Δι­ό­ρι­σε τον Θε­ο­φι­λέ­στα­το Ε­πί­σκο­πο Τε­γέ­ας κ. Θε­ό­κλη­το Πρω­το­σύγ­κελ­λο της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Μαν­τι­νεί­ας και Κυ­νου­ρί­ας.

Δι­ό­ρι­σε τον Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­το Αρ­χι­μαν­δρί­τη κ. Νι­κό­λα­ο Γιαν­νου­σά Πρω­το­σύγ­κελ­λο της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Κα­στο­ρί­ας.

Ε­νέ­κρι­νε την πα­ρου­σί­α του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Προ­έ­δρου της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου, ως και των Με­λών Αυ­τής, στις ε­όρ­τι­ες εκ­δη­λώ­σεις για την συμ­πλή­ρω­ση ε­κα­τό ε­τών α­πό της α­πε­λευ­θε­ρώ­σε­ως της Ξάν­θης εκ του βουλ­γα­ρι­κού ζυ­γού.

Ε­νη­με­ρώ­θη­κε ε­πί του εγ­γρά­φου του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­α Θρη­σκευ­μά­των κ. Γε­ωρ­γί­ου Κα­λαν­τζή, δι’ ου κοι­νο­ποι­εί ε­πι­στο­λή αυ­τού προς τον Α­ξι­ό­τι­μο Υ­πουρ­γό Δι­και­ο­σύ­νης, με θέ­μα «Πα­ρα­τη­ρή­σεις επί του σχε­δί­ου νέ­ου ποι­νι­κού κώ­δι­κα».

Ε­πι­χο­ρή­γη­σε με το πο­σό των ε­βδο­μήν­τα χι­λιά­δων (70.000) ευ­ρώ την Ε­στί­α Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως, για τη σί­τι­ση των μα­θη­τών και την κά­λυ­ψη των λει­τουρ­γι­κών δα­πα­νών των Πε­ρι­φε­ρεια­κών Εκ­κλη­σι­α­στι­κών Ε­στι­ών.

Α­πο­φά­σι­σε την α­πο­στο­λή Εγ­κυ­κλί­ου Συ­νο­δι­κού Ση­μει­ώ­μα­τος προς την Ι­ε­ρά Αρ­χι­ε­πι­σκο­πή Α­θη­νών, το ο­ποί­ο θα κοι­νο­ποι­η­θεί και στις Ι­ε­ρές Μη­τρο­πό­λεις της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, με το ο­ποί­ο θα ε­νη­με­ρώ­νον­ται, ό­τι σε πε­ρί­πτω­ση κα­τά την ο­ποί­α κά­ποι­ος Δή­μος αξι­ώ­νει την εν γέ­νει δι­οί­κη­ση των Ι­ε­ρών Κοι­μη­τη­ρια­κών Να­ών, οι Εξό­δι­ες Α­κο­λου­θί­ες και τα ι­ε­ρά Μνη­μό­συ­να θα τε­λούν­ται στους Ενο­ρια­κούς Ι­ε­ρούς Να­ούς.

Τέ­λος, ε­νέ­κρι­νε α­πο­σπά­σεις κλη­ρι­κών, α­σχο­λή­θη­κε με θέ­μα­τα Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων και τρέ­χον­τα υ­πη­ρε­σια­κά ζη­τή­μα­τα.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εις μνήμην κυρού Νικολάου Μητροπολίτου πρώην Καρπενησίου

Του π. Ευαγγέλου Φεγγούλη Συμπληρώθηκαν στις 15 Ιανουαρίου 2021, δυο χρόνια από την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτου Καρπενησίου κυρού Νικολάου. Ο σπουδαίος αυτός Ιεράρχης της Ελλαδικής...

Συναξάρι 22ας Ἰανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Τιμοθέου, μαθητοῦ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου. Σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες πού μᾶς...

Ο Φθιώτιδος Συμεών κοντά σε εορτάζοντες Ιερείς της Μητροπόλεως

Για άλλη μια φορά βρέθηκε κοντά σε εορτάζοντες Ιερείς της Μητροπόλεως μας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών το διήμερο 20 & 21 Ιανουαρίου,...

Η Πανήγυρις της Παναγίας Παραμυθίας στην Ι. Μητρόπολη Κορίνθου

Εορτάστηκε κι εφέτος στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου η Ι. Πανήγυρις της Παναγίας της Παραμυθίας, το ακριβές αντίγραφο της θαυματουργού Εικόνος της Oποίας βρίσκεται στο...

Από τη Μονή Σταυροβουνίου στις ουράνιες Μονές του Παραδείσου

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου, Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος, πλήρης ημερών (1925-2021) μετέστη στις ουράνιες Μονές του Παραδείσου. Από τα δεκαπέντε του χρόνια προσήλθε στη...

Τέτοιες θεάρεστες πράξεις είναι ευλογία Θεού και ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον

Στις 21 του Ιουλίου του 2020 η Ουγγρική Κυβέρνηση διαμέσου της Αυτοδιοικήσεως ων Ελλήνων της Ουγγαρίας και γνωρίζοντας τα δεινά και τις καταστροφές που...

Μητροπολίτης Γαλλίας: “Η ειρηνική συνύπαρξη δεν απαιτεί κοινή πίστη”

Η Ορθόδοξος Εκκλησία συμμετέχει εδώ και αρκετές δεκαετίες στον Διαθρησκειακό Διάλογο με πνεύμα ειρήνης, αλληλεγγύης και σεβασμού προς όλες τις θρησκευτικές παραδόσεις. Αυτό είναι...

Τιμήθηκε στην Άρτα ο βλαστός της Άγιος Μάξιμος ο Γραικός

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021, το πρωΐ, στον εν Άρτη πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού, ελειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ....

Συγκλονιστική μαρτυρία μάγου: Την ημέρα των Θεοφάνειων λύνονται όλα τα μάγια!

Απόσπασμα συνέντευξης του Σπύρου Φιλιάνου, μετανοημένου μάγου στη δημοσιογράφο Βικτωρία Ντακουνάκη (1996): "Την ημέρα της εορτής των Θεοφανείων και 40 ημέρες μετά, λόγω του...

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Άρτα για τον Άγιο Μάξιμο τον Γραικό

Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού, ετελέσθη Μέγας Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης...

Επαναπατρισμός δύο εικόνων που είχαν κλαπεί από Μοναστήρι της Καρδίτσας

Δύο δεσποτικές εικόνες του Χριστού Παντοκράτορα και της Παναγίας Οδηγήτριας, των ετών 1735 και 1785 αντίστοιχα, παραδόθηκαν στις 19 Ιανουαρίου 2021 στην Πρεσβεία της...

Συναξάρι 21ης ᾿Ιανουαρίου

  Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Μαξίμου τοῦ ῾Ομολογητοῦ. ῾Ο Ὅσιος Μάξιμος ὁ ῾Ομολογητής καταγόταν ἀπό ἐπιφανῆ...

Συναντήσεις Αρχιεπισκόπου

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κασαπίδης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. Ο...

Eίναι παρατηρημένο ότι μόνο ο Ορθόδοξος Αγιασμός διατηρείται χωρίς να χαλάει

«Είναι γνωστό ότι ο Αγιασμός έχει πολύ ισχυρή και σταθερή δομή. Αυτό το νερό μπορεί να μεταβιβάσει τις ιδιότητές του. Πάρτε μόνο 10 γραμμάρια...

Απλά και ταπεινά τα ονομαστήρια του Επισκόπου Ωλένης κ.κ. Αθανασίου!

Μέσα σε κλίμα πνευματικής Χαράς, εόρτασε απλά και ταπεινά τα σεπτά ονομαστήριά του, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ.κ. Αθανάσιος. Ο ακούραστος και ακάματος εργάτης της...