Συνήλθε επί διήμερο, την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2021, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 164ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Κατά τις δύο Συνεδρίες η Δ.Ι.Σ.:

– Κατήρτισε την Ημερησία Διάταξη της Τακτικής Συνελεύσεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, συγκληθησομένης, συν Θεώ, από της 4ης έως της 8ης μηνός Οκτωβρίου 2021. Κατ’ αυτήν θα αναπτυχθούν τα ως κάτωθι θέματα:

1. «Συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου εις το Εκκλησιαστικόν γεγονός», Εισηγητής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας.

2. «Η αξία, η σημασία και η υπακοή εις το Συνοδικόν Πολίτευμα της Εκκλησίας», Εισηγητής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος.

3. «Επιστημονική και Θεολογική προσέγγισις του ιού της πανδημίας. Απαντήσεις εις θεωρίας συνομωσίας», Εισηγητής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ.

Επί πλέον, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας θα κληθεί να εγκρίνει και την δημοσίευση Κανονισμών, τους οποίους θα εισηγηθούν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ. Δημήτριος, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, Πειραιώς κ. Σεραφείμ, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλος, ενώ θα προβεί και στην πλήρωση των κενών Ιερών Μητροπόλεων.

– Μελέτησε επισταμένως και ενδελεχώς το ληφθέν, διά του υπ’ αριθ. πρωτ. 246/25.5.2021 εγγράφου του Γενικού Γραμματέως της Γ.Γ. Θρησκευμάτων, κείμενο με θέμα: «Σχέδιο Νόμου για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση» και ό­ρισε συνοδική αν­τι­προ­σω­πεία, αποτελούμενη από τους Σεβασμιωτάτους Συ­νο­δικούς Μητροπολίτες: Δι­δυ­μο­τεί­χου, Ο­ρε­στι­ά­δος και Σου­φλίου κ. Δα­μα­σκη­νό και Ι­λίου, Α­χαρ­νών και Πε­τρου­πό­λεως κ. Α­θη­να­γό­ρα, η ο­ποία ε­πι­σκέ­φθηκε την Υ­πουργό Παι­δείας κ. Νίκη Κε­ρα­μέως το με­ση­μέρι της 24ης Ι­ου­νίου 2021 προ­κει­μέ­νου:

Α) Να την ευ­χα­ρι­στή­σει ε­πειδή, συμ­με­ριζόμενη την α­γω­νία της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος ως προς την α­να­βά­θμιση της Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σεως και την ί­δρυση και λει­τουρ­γία των από πολ­λών ε­τών α­να­με­νο­μέ­νων με­τα­λυ­κει­α­κών δο­μών μα­θη­τείας υ­πο­ψη­φίων Κλη­ρι­κών, των ο­ποίων την ί­δρυση είχε α­πο­φα­σί­σει κατά τα έτη 2014 και 2017 η Ι­ερά Σύ­νο­δος της Ι­ε­ραρ­χίας, προ­χώ­ρησε στην κα­τά­θεση του εν λόγω Νο­μο­σχε­δίου, ύ­στερα από πολλά χρό­νια συ­ζη­τή­σεων και προ­σπα­θειών.

Β) Να ε­πι­δώ­σει προς την κ. Υπουργό ε­πι­στολή της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου διά της ο­ποίας γνω­ρί­ζει τις α­πο­φά­σεις Της περί:

α) τρο­πο­ποι­ή­σεως της προ­γε­νεστέ­ρας από 20ής Α­πρι­λίου ε.έ. Α­πο­φά­σεώς Της ως προς την συ­ζή­τηση του Νο­μο­σχε­δίου από την Ι­ερά Σύ­νοδο της Ι­ε­ραρ­χίας του μη­νός Ο­κτω­βρίου ε.έ. και τούτο λαμ­βά­νον­τας υπ’ όψιν την ήδη γε­νο­μένη πα­ρου­σί­αση του Σχε­δίου Νό­μου στο Υ­πουρ­γικό Συμ­βού­λιο και την εν­τός των προ­σε­χών η­με­ρών κα­τά­θεσή του σε δη­μό­σια δι­α­βού­λευση, κα­θώς και την εκ­πε­φρα­σμένη βού­ληση της Πο­λι­τείας, σε α­νώ­τατο μά­λι­στα κυ­βερ­νη­τικό ε­πί­πεδο, για τον ε­ξορ­θο­λο­γι­σμό των Α­νω­τά­των Εκ­παι­δευ­τι­κών Ι­δρυ­μά­των της Πα­τρί­δος μας, καθώς και την θέσπιση της «ε­λά­χι­στης βά­σης ει­σα­γω­γής», με προφανή συνέπεια τον ά­μεσο κίν­δυνο μη ει­σα­γω­γής νέων φοι­τη­τών στις Α­νώ­τα­τες Εκ­κλη­σι­α­στι­κές Α­κα­δη­μίες,

β) συμ­φω­νίας, επί της αρ­χής, με το «Σχέ­διο Νό­μου για την Εκ­κλη­σι­α­στική Εκ­παί­δευση», εφ᾿ όσον ως προς το με­γα­λύ­τερο μέ­ρος του (άρ­θρα 1-60), το ο­ποίο α­φορά στην Δευ­τε­ρο­βά­θμια Εκ­κλη­σι­α­στική Εκ­παί­δευση και τις Σχο­λές Μα­θη­τείας Υ­πο­ψη­φίων Κλη­ρι­κών, έ­χει ήδη α­πο­φαν­θεί το Σώμα της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Ι­ε­ραρ­χίας της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος κατά τα έτη 2014 και 2017, και

γ) κα­τα­θέ­σεως δε­κα­τεσ­σά­ρων (14) συγ­κε­κρι­μέ­νων προ­τά­σεων προς την Κυ­βέρ­νη­ση, οι οποίες αφορούν σε τρο­πο­ποί­ηση δι­α­τά­ξεων του εν θέ­ματι Νο­μο­σχε­δίου, σύμ­φωνα με τις ει­ση­γή­σεις της αρ­μό­διας Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σεως, της Τρι­με­λούς Ε­πι­τρο­πής για τις Α.Ε.Α. και των Υ­πο­μνη­μά­των των Α­νω­τά­των Εκ­κλη­σι­α­στι­κών Α­κα­δη­μιών.

– Ενέκρινε την πρόταση της Συνοδικής Επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητος περί της δι­ορ­γα­νώ­σεως Ε­πε­τει­α­κής Συ­ναυ­λίας στο Καλ­λι­μάρ­μα­ρο Στά­διο, το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου ε.έ., επ’ ευκαιρία της συμπληρώσεως 200 ε­τών από την έναρξη της Ε­θνι­κής Επαναστάσεως το έ­τος 2021.

– Ενέκρινε, κατόπιν προτάσεως της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματικών και εισήγηση της Συνοδικής Επιτροπής επί της Θείας Λατρείας και του Ποιμαντικού Έργου, την ανακήρυξη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα ως προστάτου των Ελλήνων Εφέδρων Αξιωματικών.

– Ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών, ασχολήθηκε με θέματα Ιερών Μητροπόλεων, Συνοδικών Επιτροπών και με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

Τέλος, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να συγκληθεί κανονικά και περί τα μέσα του ερχομένου μηνός Ιουλίου.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Σταγών και Μετεώρων στην Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους

Στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους μετέβη κατά το διήμερο 16-17 Οκτωβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος, προσκεκλημένος του Καθηγουμένου της...

Ο Οικ. Πατριάρχης Βαρθολομαίος και το όραμα της I. Μητροπόλεως Σουηδίας

Η 30η επέτειος της ευκλεούς Πατριαρχίας της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικ. Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, του Πνευματικού Ηγέτου 300 εκατομμυρίων Ορθοδόξων ανά την οικουμένην, συνιστά αφορμή δοξολογίας...

$636.000 για τους πυρόπληκτους στην Ελλάδα, από τον έρανο της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας με χαρά ανακοινώνει ότι το τελικό χρηματικό ποσό το οποίο συγκεντρώθηκε από τον έρανο που διενεργήθηκε υπέρ των πληγέντων από...

Ιερά αποδημία Ι.Μ. Νέας Ιωνίας στην Ιερά Νήσο Τήνο

Υπό τη συνοδεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτουκ. Γαβριήλ και την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων πραγματοποιήθηκε ο Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 η διενοριακή προσκυνηματική αποδημία...

Χειροτονήθηκε ο νέος Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού και Νήσων κ. Αμφιλόχιος

Να παλέψει για να διατηρηθεί και να διασωθεί το ήθος του ορθοδόξου πολιτισμού κάλεσε τον Μητροπολίτη Θήρας Αμφιλόχιο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος...

Ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς (18 Οκτωβρίου)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού  Οι τέσσερις Ιεροί Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης, κατέχουν ιδιαίτερη τιμή μέσα στην Εκκλησία...

Μνημόσυνο της ηρωίδας Λέλας Καραγιάννη στην Χαλκίδα

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, ημέρα μνήμης των θεοφόρων πατέρων των συγκροτησάντων την Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας το 787μ.Χ. και του...

​Η πανήγυρις του Ευαγγελιστού Λουκά στο Μπέρμιγχαμ

Πανηγυρικά εορτάστηκε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ι. Ναό του Μπέρμιγχαμ. Της ιεράς πανηγύρεως προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, συνοδευόμενος...

Υποδοχή λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου στην Καλαμάτα

Με την δέουσα εκκλησιαστική τάξη και μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 17 Οκτωβρίου 2021, η Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου νεομάρτυρας Ιωάννου...

Χειροτονία εις Διάκονον στην Ι.Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβας τέλεσε σήμερα, Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, την εις διάκονο χειροτονία του νεόκουρου Μονάχου π. Σεραφείμ Τερζή, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ευκαρπία. Ο Σεβασμιώτατος, μέσα...

Η Ελευθερούπολη εόρτασε τα Ελευθέρια της

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε στην Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2021 η 109η επέτειος απελευθέρωσης της Ελευθερούπολης από τους Οθωμανούς (17 Οκτωβρίου 1912). Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για τη μνήμη του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά Πολιούχου Λαμίας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέσθηκε απόψε ο Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για τη μνήμη του Πολιούχου και Ελευθερωτού της πόλεως Λαμίας, του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά...

Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό του Ευαγγελιστού Λουκά στην πόλη της Άρτας

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα ερειπιώδη Ιερό Ναό του Ευαγγελιστού Λουκά, στην πόλη της Άρτας, ετελέσθη Μέγας Εσπερινός χοροστατούντος του...

Σερρών Θεολόγος: «H Αρχιερωσύνη δεν είναι έπαθλο αλλά μαρτύριο και μαρτυρία Ιησού Χριστού

Αρχιερατική θ. Λειτουργία στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχών Σερρών, τελέσθηκε σήμερα, Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, ημέρα κατά την οποία τιμάται εθνοπρεπώς η έναρξη...

Άξιος Άξιος Άξιος – Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Περιστερίου

Εν πληθούση εκκλησία τελέσθηκε σήμερα Κυριακή 17/10 η  χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Γρηγορίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο προκαθήμενος της...