Εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ μὲ τὰς εὐλογίας καὶ ὁδηγίας τῶν Ἐκκλησιῶν μας, ἡ Διεθνὴς Ἐπιτροπὴ τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ἀγγλικανῶν συνῆλθεν εἰς τὴν Λάρνακᾳ τῆς Κύπρου ἀπὸ τὴν 13ην ἕως τὴν 20ην Ὀκτωβρίου 2018, διὰ νὰ συνεχίσῃ τὸν διάλογον εἰς τὰ θέματα οἰκολογίας καὶ εὐθανασίας. Τὴν Συνάντησιν ἐφιλοξένησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ Διαλόγου διατελεῖ βαθύτατα εὐγνώμων διὰ τὴν κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα γενναιόδωρον καὶ θερμὴν φιλοξενίαν τοῦ Μητροπολίτου Κιτίου.
Ὅπως πάντοτε, αἱ ἐργασίαι τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διαλόγου ἤρχιζαν μὲ καθημερινὴν προσευχὴν καὶ λατρείαν. Ἡ Ἐπιτροπὴ παρηκολούθησε τὴν Εὐχαριστιακήν Σύναξιν τῆς Κυριακῆς εἰς τὸν Ἀγγλικανικὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Παύλου εἰς τὴν Λευκωσίαν, ὡς καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Λαζάρου εἰς τὴν Λάρνακαν, καθὼς καὶ τὸν Μέγα Ἑσπερινὸν τῆς ἑορτῆς του Ἁγίου Λουκᾶ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, προστάτου τῆς Ἀραδίππου.
Τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς εἶχον τὴν εὐλογίαν νὰ ἐπισκεφθοῦν ἱερὰ προσκυνήματα καὶ νὰ προσκυνήσουν λείψανα Ἁγίων, ὅπως εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἀγγελόκτιστης εἰς τό Κίτι-Λάρνακας, τὸ Βυζαντινὸν Μουσεῖον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´ εἰς τὴν Λευκωσίαν, καθὼς καὶ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὰ Πάνω-Λευκάρα.
Ἡ Ἐπιτροπὴ συνέχισε εἰς τὰς ἐργασίας της τὴν ἀνάπτυξιν τῆς θεολογικῆς κατανοήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, συμφώνως πρὸς τὰς ἀρχὰς τοῦ Συμφωνηθέντος Κειμένου τοῦ Διαλόγου «Τὸ κατ᾽ Εἰκόνα καὶ καθ᾽ Ὁμοίωσιν Θεοῦ: Μία ἐλπιδοφόρα ἀνθρωπολογία (Buffalo 2015)». Ἐφέτος αἱ συζητήσεις ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου ἑστιάσθησαν εἰς τὰς πρακτικὰς συνεπείας τοῦ ὡς ἄνω Κειμένου τοῦ Buffalo, ἤτοι εἰς τὰ πολύπλοκα καὶ πιεστικὰ ζητήματα τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν τὸ περιβάλλον καὶ τὴν οἰκολογίαν καθὼς καὶ τῆς λήξεως τοῦ ἀνθρωπίνου βίου.
Ὅπως συνεφωνήθη εἰς τὴν Μάλτᾳ κατὰ τὸ προηγηθὲν ἔτος 2017, τὰ πρῶτα προσχέδια-κείμενα τῶν συμπεφωνημένων κειμένων ἐπὶ τῶν ὡς ἄνω θεμάτων, προετοιμάσθησαν ἀπὸ δύο μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἐπεξεργάσθηκαν καὶ ἀναθεωρήθηκαν ἀπὸ μικρὰν συντακτικὴν ὁμάδα, ἡ ὁποία συνῆλθε ἐπὶ τούτου εἰς τὴν Ἱερὰν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης εἰς τὴν ὁμώνυμον νῆσον τὸν παρελθόντα Ἰούνιον τοῦ 2018. Τὸ ἀναθεωρηθὲν κείμενον διὰ τὸ περιβάλλον ἀναθεωρήθηκε εἰς συνεδριάσεις τῆς ὁλομελείας, ἐκ τῶν ὁποίων προέκυψαν περαιτέρω ἐποικοδομητικὰ στοιχεῖα. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐχαιρέτησε ἰδιαιτέρως τὴν σύγκλισιν ἀπόψεων ἀναφορικῶς πρὸς τὴν μέριμνα διὰ τὴν Δημιουργίαν καθὼς καὶ τὰς εὐκαιρίας διὰ κοινὴν δρᾶσιν. Ἐπίσης ἐξέτασε τὸ προσχέδιο κειμένου περὶ τῆς λήξεως τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, ἤτοι: Εὐθανασία: ἡ χριστιανικὴ προσέγγισις εἰς ζητήματα ζωῆς καὶ θανάτου.
Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐνημερώθηκε καὶ ἐξέφρασε τὴ θλίψη της διὰ τήν συνεχιζόμενη ὀδύνη καὶ ταλαιπωρία τὰς ὁποίας προξένησε ἡ κατάληψη τοῦ βορείου τμήματος τῆς Κύπρου, καὶ προσευχήθηκε διὰ μίαν ταχεία, δίκαιη καὶ εἰρηνική ἐπίλυσι αὐτῆς τῆς καταστάσεως. Ἐπίσης, προσευχήθηκε διὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, πληροφορηθεῖσα ὅτι ἐνοσηλεύθη διὰ ἰατρικὴν περίθαλψιν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἑβομάδος τῆς συνεδριάσεώς της.
Τὴν Ἐπιτροπὴν καλωσόρισαν οἱ χριστιανοὶ τῆς περιοχῆς μὲ τὴν πατροπαράδοτον φιλοξενία των. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐπισκέφθηκε τὸ Δημαρχεῖον Ἀραδίππου καὶ τὸ Λαογραφικὸν Μουσεῖον, ἠκολούθησε δὲ δεῖπνον παρατεθὲν ὑπὸ τοῦ Δημάρχου τῆς περιοχῆς. Ἡ Ἐπιτροπὴ συμμετέσχε εἰς τὰς πολιτιστικὰς ἐκδηλώσεις μετὰ τὸν Μέγα Ἑσπερινὸν πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ καὶ ἐπεσκέφθη τὸ χωρίον Πάνω-Λεύκαρα. Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος ἐφιλοξένησε τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου εἰς τὸ Πολιτιστικὸν Κέντρον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
Αἱ ἐργασίαι τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διαλόγου θὰ συνεχιστοῦν κατὰ τὴν ἐπομένην Συνεδρίαν τὸν Ὀκτώβριον τοῦ προσεχοῦς ἔτους 2019 καὶ θὰ φιλοξενηθοῦν ὑπὸ τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας ἐν Καντέρμπουρυ.

Προεδρεῖον
Σεβασμιώτατος Δρ Richard Clarke τοῦ Armagh
Ἀγγλικανὸς Συμπρόεδρος

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον
Ὀρθόδοξος Συμπρόεδρος

Ἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ
Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας

Αἰδεσιμολογιώτατος Πρεσβύτερος Jonathan A. Hemmings
Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας

Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Καθηγητὴς Δρ. Γεώργιος Δράγας
Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων

Καθηγητὴς Δρ Bogdan Lubardic
Πατριαρχεῖον Σερβίας

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρυγοβιστείου κ. Νήφων
Πατριαρχεῖον Ρουμανίας

Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Καθηγητὴς Δρ. Giorgi Zviadadze
Πατριαρχεῖον Γεωργίας

Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος
Ἐκκλησίας Κύπρου

Ἐλλογιμώτατος Καθηγητὴς Δρ Μιλτιάδης Κωνσταντίνου
Ἐκκλησία Ἑλλάδος

Ἐλλογιμώτατος Καθηγητὴς κ. Nathan Hoppe,
ἐκπροσωπῶν τὴν Ἐκκλησίαν Ἀλβανίας

Γραμματεία
Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Δρ Χρῆστος Β. Χρηστάκης
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο (Συγγραμματεύς)

Μέλη τὰ ὁποῖα δὲν ἠδυνήθησαν νὰ συμμετάσχουν:

Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Δρ. Valentine Vassechko
Πατριαρχεῖον Μόσχας

Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ἡλίας
Ἐκκλησία Ἀλβανία

Ἐκπρόσωποι Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας:

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις Dr Phillip Aspinall
Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία Αὐστραλίας

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις Ἐπίσκοπος Dr Humberto Gonçalves
Ἐπισκοπικὴ Ἐκκλησία Βραζιλίας

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις Ἐπίσκοπος Graham Usher
Ἐκκλησία Ἀγγλίας

Αίδεσιμολογιωτάτη Canon Dr Alison Joyce
Ἐκκλησία Ἀγγλίας

Αἰδεσιμολογιωτάτη Πρωθιερεὺς Dr Sarah Rowland Jones
Ἐκκλησία Οὐαλίας

Αἰδεσιμολογιώτατος Canon Philip Hobson OGS
Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία Καναδά

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις Ἐπίσκοπος Michael Lewis
Ἐπισκοπικὴ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων καὶ Μέσης Ἀνατολῆς

Αἰδεσιμολογιώτατος Canon Hosam Naoum
Ἐπισκοπικὴ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων καὶ Μέσης Ἀνατολῆς

Γραμματεία
Αἰδεσιμολογιώτατος Canon Dr John Gibaut
Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας (Συγγραμματεύς)

Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος Neil Vigers
Γραφεῖον Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας

Μέλη ποὺ δὲν ἠδυνήθησαν νὰ συμμετάσχουν:

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις Dr Rowan Williams
Ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Canterbury

Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος Marc Billimoria
Ἐκκλησία Κεϋλάνης

Αίδεσιμώτατος Gcebile Phumzile Gina
Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία Νοτίου Ἀφρικῆς

Ἐπισκοπικὴ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων καὶ Μέσης Ἀνατολῆς

Αἰδεσιμολογιώτατος Canon Hosam Naoum

Ἐπισκοπικὴ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων καὶ Μέσης Ἀνατολῆς

Γραμματεία

Αἰδεσιμολογιώτατος Canon Dr John Gibaut

Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας (Συγγραμματεύς)

Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος Neil Vigers

Γραφεῖον Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας

Μέλη ποὺ δὲν ἠδυνήθησαν νὰ συμμετάσχουν:

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις Dr Rowan Williams

Ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Canterbury

Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος Marc Billimoria

Ἐκκλησία Κεϋλάνης

Αίδεσιμώτατος Gcebile Phumzile Gina

Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία Νοτίου Ἀφρικῆς

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Γιατί κάνουμε το σταυρό μας με το δεξί μας χέρι;

Μια από τις πρώτες κινήσεις που κάνει ο χριστιανός κάθε μέρα που ξυπνάει και από τις τελευταίες πριν κοιμηθεί, είναι το σημείο του σταυρού. Κι...

Κλειστοί Ναοί: Μια πορεία με Σταύρωση αλλά χωρίς προοπτική «Ανάστασης»…!

του π. Αντωνίου Χρήστου Αγαπητοί μου Αναγνώστες, θέλω να πιστεύω ότι διαβάζοντας τις γραμμές αυτές είστε όλοι υγιείς, γεροί και δυνατοί ή τουλάχιστον και να...

Τά δάκρυα τοῦ Θεοῦ

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  Ἡ λειτουργική περίοδος πού θά διανύσουμε κατ' αὐτή την ΣΤ΄ Ἑβδομάδα ταῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς δέν δίδει...

Παναγία μου σε παρακαλούμε λύτρωσε μας όλους και αυτή τη φορά

Όταν με τη χάρη του Αγίου Θεού,τις Ευλογίες της Παναγίας της Βουρλιώτισσας και των Νεομαρτύρων Νεκταρίου και Μιχαήλ ξαναγύρισε η Εικόνα της Παναγίας στο...

Με προσευχή και πίστη θα ξεπεράσουμε τα δύσκολα – Μην παρασύρεστε από όσα λέγονται από τα Μ.Μ.Ε.

Σε αγώνα πίστης και προσευχής, κάλεσε τους πιστούς χριστιανούς της Μητροπόλεώς μας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος, ο οποίος χοροστάτησε στην ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, στο...

Εξιτήριο για τον 58χρονο ιερέα – Αρνητικό και το δεύτερο τεστ

Έδωσε τη μάχη και ξεπέρασε τον κίνδυνο ο 58χρονος κληρικός από το Αμάρι Ρεθύμνου, ο οποίος φαίνεται να ανάρρωσε από τον κορωνοϊό. Όπως ενημέρωσε ο γιος...
video

Μητρ. Ναυπάκτου: H Εκκλησία κάνει υπακοή, σε όσους έχουν την ευθύνη

–Είναι ένας αόρατος πόλεμος και αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να γίνει ένας εμφύλιος πόλεμος Στην ενημερωτική εκπομπή της ΕΤ1 Μαζι το Σαββατοκύριακο φιλοξενήθηκε σήμερα...

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τοποθέτηση βηματοδότη στον Αρχιεπίσκοπο

Σε επέμβαση τοποθέτησης βηματοδότη, υπεβλήθη το πρωί του Σαββάτου 4 Απριλίου, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Ο Αρχιεπίσκοπος εισήχθει στο Ωνάσειο...

Να προτρέψουμε τα μικρά παιδιά, τα αγγελούδια μας που έχουν παρρησία στο Θεό να προσεύχονται

Σε αγώνα μετανοίας και προσευχής, κάλεσε τους πιστούς χριστιανούς ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, ο οποίος χοροστάτησε στην ακολουθία του Ακαθίστου...

Περί τῆς Θείας Μεταλήψεως

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ' Τό κέντρο τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ Θεία Μετάληψη. Εἶναι ὁ πυρήν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πιστή...

Η Εκκλησία δεν κλείνεται σε τοίχους. Ο Θεός εντός μας είναι. Πού Τον ψάχνομε, επιτέλους;

Την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και από ώρας 7:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης, τελέστηκε η Ακολουθία του...

«Πόσοι ακολουθούν σήμερα τον Χριστό;»

Αποστολικά Μηνύματα Ε΄ Κυριακή των νηστειών 5/4/2020 «Πόσοι ακολουθούν σήμερα τον Χριστό;» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στην ευαγγελική...

«Οἱ τά ἐπίγεια φρονοῦντες»

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πτολεμαϊδος κ. Ἐμμανουήλ  «… Οἵδα αι ταπεινοῦσθαι οἵδα καί περισσεύειν ἐν παντί καί ἐν πᾶσι μεμύημαι καί χορτάζεσθαι και πεινᾶν και περισσεύειν και ὑστερεῖσθαι. Πάντα ἰσχύω ἐν...

Η ευλογημένη γυμνότητα ή Περί της Παρθενίας του Πνεύματος

(ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΒΙΟ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ) Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου Γενικού Διευθυντού Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος   Ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει καί τιμᾶ την Ε΄ Κυριακή...

Αυστραλίας Μακάριος: «Ο καρπός των δωρεών του Αγίου Πνεύματος έρχεται μέσα από τη δοκιμασία»

Κεκλεισμένων των θυρών τελέστηκε την Παρασκευή, 3 Απριλίου, η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Ρέντφερν του...