Εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ μὲ τὰς εὐλογίας καὶ ὁδηγίας τῶν Ἐκκλησιῶν μας, ἡ Διεθνὴς Ἐπιτροπὴ τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ἀγγλικανῶν συνῆλθεν εἰς τὴν Λάρνακᾳ τῆς Κύπρου ἀπὸ τὴν 13ην ἕως τὴν 20ην Ὀκτωβρίου 2018, διὰ νὰ συνεχίσῃ τὸν διάλογον εἰς τὰ θέματα οἰκολογίας καὶ εὐθανασίας. Τὴν Συνάντησιν ἐφιλοξένησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ Διαλόγου διατελεῖ βαθύτατα εὐγνώμων διὰ τὴν κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα γενναιόδωρον καὶ θερμὴν φιλοξενίαν τοῦ Μητροπολίτου Κιτίου.
Ὅπως πάντοτε, αἱ ἐργασίαι τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διαλόγου ἤρχιζαν μὲ καθημερινὴν προσευχὴν καὶ λατρείαν. Ἡ Ἐπιτροπὴ παρηκολούθησε τὴν Εὐχαριστιακήν Σύναξιν τῆς Κυριακῆς εἰς τὸν Ἀγγλικανικὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Παύλου εἰς τὴν Λευκωσίαν, ὡς καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Λαζάρου εἰς τὴν Λάρνακαν, καθὼς καὶ τὸν Μέγα Ἑσπερινὸν τῆς ἑορτῆς του Ἁγίου Λουκᾶ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, προστάτου τῆς Ἀραδίππου.
Τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς εἶχον τὴν εὐλογίαν νὰ ἐπισκεφθοῦν ἱερὰ προσκυνήματα καὶ νὰ προσκυνήσουν λείψανα Ἁγίων, ὅπως εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἀγγελόκτιστης εἰς τό Κίτι-Λάρνακας, τὸ Βυζαντινὸν Μουσεῖον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´ εἰς τὴν Λευκωσίαν, καθὼς καὶ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὰ Πάνω-Λευκάρα.
Ἡ Ἐπιτροπὴ συνέχισε εἰς τὰς ἐργασίας της τὴν ἀνάπτυξιν τῆς θεολογικῆς κατανοήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, συμφώνως πρὸς τὰς ἀρχὰς τοῦ Συμφωνηθέντος Κειμένου τοῦ Διαλόγου «Τὸ κατ᾽ Εἰκόνα καὶ καθ᾽ Ὁμοίωσιν Θεοῦ: Μία ἐλπιδοφόρα ἀνθρωπολογία (Buffalo 2015)». Ἐφέτος αἱ συζητήσεις ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου ἑστιάσθησαν εἰς τὰς πρακτικὰς συνεπείας τοῦ ὡς ἄνω Κειμένου τοῦ Buffalo, ἤτοι εἰς τὰ πολύπλοκα καὶ πιεστικὰ ζητήματα τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν τὸ περιβάλλον καὶ τὴν οἰκολογίαν καθὼς καὶ τῆς λήξεως τοῦ ἀνθρωπίνου βίου.
Ὅπως συνεφωνήθη εἰς τὴν Μάλτᾳ κατὰ τὸ προηγηθὲν ἔτος 2017, τὰ πρῶτα προσχέδια-κείμενα τῶν συμπεφωνημένων κειμένων ἐπὶ τῶν ὡς ἄνω θεμάτων, προετοιμάσθησαν ἀπὸ δύο μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἐπεξεργάσθηκαν καὶ ἀναθεωρήθηκαν ἀπὸ μικρὰν συντακτικὴν ὁμάδα, ἡ ὁποία συνῆλθε ἐπὶ τούτου εἰς τὴν Ἱερὰν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης εἰς τὴν ὁμώνυμον νῆσον τὸν παρελθόντα Ἰούνιον τοῦ 2018. Τὸ ἀναθεωρηθὲν κείμενον διὰ τὸ περιβάλλον ἀναθεωρήθηκε εἰς συνεδριάσεις τῆς ὁλομελείας, ἐκ τῶν ὁποίων προέκυψαν περαιτέρω ἐποικοδομητικὰ στοιχεῖα. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐχαιρέτησε ἰδιαιτέρως τὴν σύγκλισιν ἀπόψεων ἀναφορικῶς πρὸς τὴν μέριμνα διὰ τὴν Δημιουργίαν καθὼς καὶ τὰς εὐκαιρίας διὰ κοινὴν δρᾶσιν. Ἐπίσης ἐξέτασε τὸ προσχέδιο κειμένου περὶ τῆς λήξεως τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, ἤτοι: Εὐθανασία: ἡ χριστιανικὴ προσέγγισις εἰς ζητήματα ζωῆς καὶ θανάτου.
Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐνημερώθηκε καὶ ἐξέφρασε τὴ θλίψη της διὰ τήν συνεχιζόμενη ὀδύνη καὶ ταλαιπωρία τὰς ὁποίας προξένησε ἡ κατάληψη τοῦ βορείου τμήματος τῆς Κύπρου, καὶ προσευχήθηκε διὰ μίαν ταχεία, δίκαιη καὶ εἰρηνική ἐπίλυσι αὐτῆς τῆς καταστάσεως. Ἐπίσης, προσευχήθηκε διὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, πληροφορηθεῖσα ὅτι ἐνοσηλεύθη διὰ ἰατρικὴν περίθαλψιν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἑβομάδος τῆς συνεδριάσεώς της.
Τὴν Ἐπιτροπὴν καλωσόρισαν οἱ χριστιανοὶ τῆς περιοχῆς μὲ τὴν πατροπαράδοτον φιλοξενία των. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐπισκέφθηκε τὸ Δημαρχεῖον Ἀραδίππου καὶ τὸ Λαογραφικὸν Μουσεῖον, ἠκολούθησε δὲ δεῖπνον παρατεθὲν ὑπὸ τοῦ Δημάρχου τῆς περιοχῆς. Ἡ Ἐπιτροπὴ συμμετέσχε εἰς τὰς πολιτιστικὰς ἐκδηλώσεις μετὰ τὸν Μέγα Ἑσπερινὸν πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ καὶ ἐπεσκέφθη τὸ χωρίον Πάνω-Λεύκαρα. Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος ἐφιλοξένησε τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου εἰς τὸ Πολιτιστικὸν Κέντρον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
Αἱ ἐργασίαι τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διαλόγου θὰ συνεχιστοῦν κατὰ τὴν ἐπομένην Συνεδρίαν τὸν Ὀκτώβριον τοῦ προσεχοῦς ἔτους 2019 καὶ θὰ φιλοξενηθοῦν ὑπὸ τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας ἐν Καντέρμπουρυ.

Προεδρεῖον
Σεβασμιώτατος Δρ Richard Clarke τοῦ Armagh
Ἀγγλικανὸς Συμπρόεδρος

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον
Ὀρθόδοξος Συμπρόεδρος

Ἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ
Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας

Αἰδεσιμολογιώτατος Πρεσβύτερος Jonathan A. Hemmings
Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας

Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Καθηγητὴς Δρ. Γεώργιος Δράγας
Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων

Καθηγητὴς Δρ Bogdan Lubardic
Πατριαρχεῖον Σερβίας

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρυγοβιστείου κ. Νήφων
Πατριαρχεῖον Ρουμανίας

Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Καθηγητὴς Δρ. Giorgi Zviadadze
Πατριαρχεῖον Γεωργίας

Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος
Ἐκκλησίας Κύπρου

Ἐλλογιμώτατος Καθηγητὴς Δρ Μιλτιάδης Κωνσταντίνου
Ἐκκλησία Ἑλλάδος

Ἐλλογιμώτατος Καθηγητὴς κ. Nathan Hoppe,
ἐκπροσωπῶν τὴν Ἐκκλησίαν Ἀλβανίας

Γραμματεία
Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Δρ Χρῆστος Β. Χρηστάκης
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο (Συγγραμματεύς)

Μέλη τὰ ὁποῖα δὲν ἠδυνήθησαν νὰ συμμετάσχουν:

Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Δρ. Valentine Vassechko
Πατριαρχεῖον Μόσχας

Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ἡλίας
Ἐκκλησία Ἀλβανία

Ἐκπρόσωποι Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας:

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις Dr Phillip Aspinall
Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία Αὐστραλίας

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις Ἐπίσκοπος Dr Humberto Gonçalves
Ἐπισκοπικὴ Ἐκκλησία Βραζιλίας

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις Ἐπίσκοπος Graham Usher
Ἐκκλησία Ἀγγλίας

Αίδεσιμολογιωτάτη Canon Dr Alison Joyce
Ἐκκλησία Ἀγγλίας

Αἰδεσιμολογιωτάτη Πρωθιερεὺς Dr Sarah Rowland Jones
Ἐκκλησία Οὐαλίας

Αἰδεσιμολογιώτατος Canon Philip Hobson OGS
Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία Καναδά

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις Ἐπίσκοπος Michael Lewis
Ἐπισκοπικὴ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων καὶ Μέσης Ἀνατολῆς

Αἰδεσιμολογιώτατος Canon Hosam Naoum
Ἐπισκοπικὴ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων καὶ Μέσης Ἀνατολῆς

Γραμματεία
Αἰδεσιμολογιώτατος Canon Dr John Gibaut
Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας (Συγγραμματεύς)

Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος Neil Vigers
Γραφεῖον Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας

Μέλη ποὺ δὲν ἠδυνήθησαν νὰ συμμετάσχουν:

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις Dr Rowan Williams
Ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Canterbury

Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος Marc Billimoria
Ἐκκλησία Κεϋλάνης

Αίδεσιμώτατος Gcebile Phumzile Gina
Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία Νοτίου Ἀφρικῆς

Ἐπισκοπικὴ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων καὶ Μέσης Ἀνατολῆς

Αἰδεσιμολογιώτατος Canon Hosam Naoum

Ἐπισκοπικὴ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων καὶ Μέσης Ἀνατολῆς

Γραμματεία

Αἰδεσιμολογιώτατος Canon Dr John Gibaut

Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας (Συγγραμματεύς)

Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος Neil Vigers

Γραφεῖον Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας

Μέλη ποὺ δὲν ἠδυνήθησαν νὰ συμμετάσχουν:

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις Dr Rowan Williams

Ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Canterbury

Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος Marc Billimoria

Ἐκκλησία Κεϋλάνης

Αίδεσιμώτατος Gcebile Phumzile Gina

Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία Νοτίου Ἀφρικῆς

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ανακοινωθέν Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Συνῆλθε σήμερα, Πέμπτη 9 Ἰουλίου 2020, στὴ Συνεδρία της γιὰ τὸν μῆνα Ἰούλιο ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 163ης Συνοδικῆς...

Μνημόσυνο για τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα Β΄

Την Τετάρτη 9 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους πανηγύρισε ο ομώνυμος ιερός Ναός στην Φυτειά Ημαθίας. Λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Σεπετού: Κτισμένη στην επιφάνεια του κατακόρυφου βράχου

Λίγο χαμηλότερα από την ακρόπολη της αρχαίας Αλίφειρας, κτισμένη μέσα στον απόκρημνο βράχο επάνω από τον ποταμό Τρίτωνα, προβάλλει η εντυπωσιακή Ιερά Μονή Κοιμήσεως...

Τά Σατανικά Τελετουργικά

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας Ἡ «Ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ» ἔχει τό δικό της «σατανιστικό τελετουργικό», τό ὁποῖο γράφτηκε ἀπό τόν ἴδιο LaVey τό 1972. Ἡ κάθε...

Άγιος Νεομάρτυς Μιχαήλ Πακνανάς ο κηπουρός {9 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Στη μεγάλη ομάδα των Νεομαρτύρων εξέχουσα θέση κατέχουν τα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα οποία προτίμησαν να υποφέρουν,...

Λιτανεία της Τιμίας Κάρας του Οσίου Νικάνορος στην πόλη των Γρεβενών

Το απόγευμα της Τρίτης 7 Ιουλίου 2020  πραγματοποιήθηκε με αυτοκίνητο, Λιτανεία της Τιμίας Κάρας του Οσίου Νικάνορος στις κεντρικές οδούς της πόλεως των Γρεβενών...

Εορτή Ανακομιδής των Λειψάνων της Οσίας Σοφίας της Κλεισούρας

Η νεοφανής Οσία Σοφία της Κλεισούρας αποτελεί κόσμημα και καύχημα, όχι μόνο της Καστοριάς και της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και ολόκληρης της Ορθοδοξίας. Γι’...
video

Ο Μητρ. Ρεθύμνης για τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας

Συνέντευξη του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου στον δημοσιογράφο κ. Γιάννη Καλαϊτζάκη και στο ραδιοσταθμό του Ρεθύμνου TEAM FM, που παραχωρήθηκε την...

Εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου στη Βέροια

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στο πανηγυρίζον Ιερό Παρεκκλήσιο του...

Άγιος Προκόπιος ο Μεγαλομάρτυς Αθλητής του Χριστού

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Η εποχή των διωγμών των πρωτοχριστιανικών χρόνων είναι η πλέον ηρωική περίοδος της Εκκλησία μας, η οποία ανέδειξε μέγα...

Ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας δεν θα εορτάσει τα ονομαστήρια του

Άπό την Ιερά Μητρόπολη Κασσανδρείας γίνεται γνωστό ότι ό Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης αυτής κ. Νικόδημος δεν θά εορτάσει οΰτε θά δεχθεί επισκέψεις στά εφετινά όνομαστήριά...

Τελετές Λήξης των Κατηχητικών Συνάξεων της Ι.Μ. Κίτρους

Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν σε πολλές Ενορίες της Πιερίας τελετές λήξεις των Κατηχητικών Συνάξεων παιδιών Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου-Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και...

Η εορτή του Αγίου Προκοπίου στο Μπούρτζι

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τον Αρχιμ. Νεκτάριο Ευγενικό και τον Διάκ. Ευγένιο Τσάλλα, προσήλθε στον...

Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Μητροπολίτου Φιλίππων κυρού Προκοπίου

Τήν ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Προκοπίου,  ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος μετέβη στό χωριό Βουνός τῆς Χίου,...

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Μητρ. Κορίνθου στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε χθες Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα. Κατά την διάρκεια της επισκέψεως,...