Εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ μὲ τὰς εὐλογίας καὶ ὁδηγίας τῶν Ἐκκλησιῶν μας, ἡ Διεθνὴς Ἐπιτροπὴ τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ἀγγλικανῶν συνῆλθεν εἰς τὴν Λάρνακᾳ τῆς Κύπρου ἀπὸ τὴν 13ην ἕως τὴν 20ην Ὀκτωβρίου 2018, διὰ νὰ συνεχίσῃ τὸν διάλογον εἰς τὰ θέματα οἰκολογίας καὶ εὐθανασίας. Τὴν Συνάντησιν ἐφιλοξένησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ Διαλόγου διατελεῖ βαθύτατα εὐγνώμων διὰ τὴν κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα γενναιόδωρον καὶ θερμὴν φιλοξενίαν τοῦ Μητροπολίτου Κιτίου.
Ὅπως πάντοτε, αἱ ἐργασίαι τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διαλόγου ἤρχιζαν μὲ καθημερινὴν προσευχὴν καὶ λατρείαν. Ἡ Ἐπιτροπὴ παρηκολούθησε τὴν Εὐχαριστιακήν Σύναξιν τῆς Κυριακῆς εἰς τὸν Ἀγγλικανικὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Παύλου εἰς τὴν Λευκωσίαν, ὡς καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Λαζάρου εἰς τὴν Λάρνακαν, καθὼς καὶ τὸν Μέγα Ἑσπερινὸν τῆς ἑορτῆς του Ἁγίου Λουκᾶ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, προστάτου τῆς Ἀραδίππου.
Τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς εἶχον τὴν εὐλογίαν νὰ ἐπισκεφθοῦν ἱερὰ προσκυνήματα καὶ νὰ προσκυνήσουν λείψανα Ἁγίων, ὅπως εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἀγγελόκτιστης εἰς τό Κίτι-Λάρνακας, τὸ Βυζαντινὸν Μουσεῖον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´ εἰς τὴν Λευκωσίαν, καθὼς καὶ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὰ Πάνω-Λευκάρα.
Ἡ Ἐπιτροπὴ συνέχισε εἰς τὰς ἐργασίας της τὴν ἀνάπτυξιν τῆς θεολογικῆς κατανοήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, συμφώνως πρὸς τὰς ἀρχὰς τοῦ Συμφωνηθέντος Κειμένου τοῦ Διαλόγου «Τὸ κατ᾽ Εἰκόνα καὶ καθ᾽ Ὁμοίωσιν Θεοῦ: Μία ἐλπιδοφόρα ἀνθρωπολογία (Buffalo 2015)». Ἐφέτος αἱ συζητήσεις ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου ἑστιάσθησαν εἰς τὰς πρακτικὰς συνεπείας τοῦ ὡς ἄνω Κειμένου τοῦ Buffalo, ἤτοι εἰς τὰ πολύπλοκα καὶ πιεστικὰ ζητήματα τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν τὸ περιβάλλον καὶ τὴν οἰκολογίαν καθὼς καὶ τῆς λήξεως τοῦ ἀνθρωπίνου βίου.
Ὅπως συνεφωνήθη εἰς τὴν Μάλτᾳ κατὰ τὸ προηγηθὲν ἔτος 2017, τὰ πρῶτα προσχέδια-κείμενα τῶν συμπεφωνημένων κειμένων ἐπὶ τῶν ὡς ἄνω θεμάτων, προετοιμάσθησαν ἀπὸ δύο μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἐπεξεργάσθηκαν καὶ ἀναθεωρήθηκαν ἀπὸ μικρὰν συντακτικὴν ὁμάδα, ἡ ὁποία συνῆλθε ἐπὶ τούτου εἰς τὴν Ἱερὰν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης εἰς τὴν ὁμώνυμον νῆσον τὸν παρελθόντα Ἰούνιον τοῦ 2018. Τὸ ἀναθεωρηθὲν κείμενον διὰ τὸ περιβάλλον ἀναθεωρήθηκε εἰς συνεδριάσεις τῆς ὁλομελείας, ἐκ τῶν ὁποίων προέκυψαν περαιτέρω ἐποικοδομητικὰ στοιχεῖα. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐχαιρέτησε ἰδιαιτέρως τὴν σύγκλισιν ἀπόψεων ἀναφορικῶς πρὸς τὴν μέριμνα διὰ τὴν Δημιουργίαν καθὼς καὶ τὰς εὐκαιρίας διὰ κοινὴν δρᾶσιν. Ἐπίσης ἐξέτασε τὸ προσχέδιο κειμένου περὶ τῆς λήξεως τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, ἤτοι: Εὐθανασία: ἡ χριστιανικὴ προσέγγισις εἰς ζητήματα ζωῆς καὶ θανάτου.
Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐνημερώθηκε καὶ ἐξέφρασε τὴ θλίψη της διὰ τήν συνεχιζόμενη ὀδύνη καὶ ταλαιπωρία τὰς ὁποίας προξένησε ἡ κατάληψη τοῦ βορείου τμήματος τῆς Κύπρου, καὶ προσευχήθηκε διὰ μίαν ταχεία, δίκαιη καὶ εἰρηνική ἐπίλυσι αὐτῆς τῆς καταστάσεως. Ἐπίσης, προσευχήθηκε διὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, πληροφορηθεῖσα ὅτι ἐνοσηλεύθη διὰ ἰατρικὴν περίθαλψιν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἑβομάδος τῆς συνεδριάσεώς της.
Τὴν Ἐπιτροπὴν καλωσόρισαν οἱ χριστιανοὶ τῆς περιοχῆς μὲ τὴν πατροπαράδοτον φιλοξενία των. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐπισκέφθηκε τὸ Δημαρχεῖον Ἀραδίππου καὶ τὸ Λαογραφικὸν Μουσεῖον, ἠκολούθησε δὲ δεῖπνον παρατεθὲν ὑπὸ τοῦ Δημάρχου τῆς περιοχῆς. Ἡ Ἐπιτροπὴ συμμετέσχε εἰς τὰς πολιτιστικὰς ἐκδηλώσεις μετὰ τὸν Μέγα Ἑσπερινὸν πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ καὶ ἐπεσκέφθη τὸ χωρίον Πάνω-Λεύκαρα. Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος ἐφιλοξένησε τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου εἰς τὸ Πολιτιστικὸν Κέντρον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
Αἱ ἐργασίαι τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διαλόγου θὰ συνεχιστοῦν κατὰ τὴν ἐπομένην Συνεδρίαν τὸν Ὀκτώβριον τοῦ προσεχοῦς ἔτους 2019 καὶ θὰ φιλοξενηθοῦν ὑπὸ τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας ἐν Καντέρμπουρυ.

Προεδρεῖον
Σεβασμιώτατος Δρ Richard Clarke τοῦ Armagh
Ἀγγλικανὸς Συμπρόεδρος

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον
Ὀρθόδοξος Συμπρόεδρος

Ἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ
Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας

Αἰδεσιμολογιώτατος Πρεσβύτερος Jonathan A. Hemmings
Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας

Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Καθηγητὴς Δρ. Γεώργιος Δράγας
Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων

Καθηγητὴς Δρ Bogdan Lubardic
Πατριαρχεῖον Σερβίας

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρυγοβιστείου κ. Νήφων
Πατριαρχεῖον Ρουμανίας

Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Καθηγητὴς Δρ. Giorgi Zviadadze
Πατριαρχεῖον Γεωργίας

Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος
Ἐκκλησίας Κύπρου

Ἐλλογιμώτατος Καθηγητὴς Δρ Μιλτιάδης Κωνσταντίνου
Ἐκκλησία Ἑλλάδος

Ἐλλογιμώτατος Καθηγητὴς κ. Nathan Hoppe,
ἐκπροσωπῶν τὴν Ἐκκλησίαν Ἀλβανίας

Γραμματεία
Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Δρ Χρῆστος Β. Χρηστάκης
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο (Συγγραμματεύς)

Μέλη τὰ ὁποῖα δὲν ἠδυνήθησαν νὰ συμμετάσχουν:

Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Δρ. Valentine Vassechko
Πατριαρχεῖον Μόσχας

Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ἡλίας
Ἐκκλησία Ἀλβανία

Ἐκπρόσωποι Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας:

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις Dr Phillip Aspinall
Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία Αὐστραλίας

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις Ἐπίσκοπος Dr Humberto Gonçalves
Ἐπισκοπικὴ Ἐκκλησία Βραζιλίας

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις Ἐπίσκοπος Graham Usher
Ἐκκλησία Ἀγγλίας

Αίδεσιμολογιωτάτη Canon Dr Alison Joyce
Ἐκκλησία Ἀγγλίας

Αἰδεσιμολογιωτάτη Πρωθιερεὺς Dr Sarah Rowland Jones
Ἐκκλησία Οὐαλίας

Αἰδεσιμολογιώτατος Canon Philip Hobson OGS
Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία Καναδά

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις Ἐπίσκοπος Michael Lewis
Ἐπισκοπικὴ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων καὶ Μέσης Ἀνατολῆς

Αἰδεσιμολογιώτατος Canon Hosam Naoum
Ἐπισκοπικὴ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων καὶ Μέσης Ἀνατολῆς

Γραμματεία
Αἰδεσιμολογιώτατος Canon Dr John Gibaut
Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας (Συγγραμματεύς)

Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος Neil Vigers
Γραφεῖον Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας

Μέλη ποὺ δὲν ἠδυνήθησαν νὰ συμμετάσχουν:

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις Dr Rowan Williams
Ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Canterbury

Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος Marc Billimoria
Ἐκκλησία Κεϋλάνης

Αίδεσιμώτατος Gcebile Phumzile Gina
Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία Νοτίου Ἀφρικῆς

Ἐπισκοπικὴ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων καὶ Μέσης Ἀνατολῆς

Αἰδεσιμολογιώτατος Canon Hosam Naoum

Ἐπισκοπικὴ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων καὶ Μέσης Ἀνατολῆς

Γραμματεία

Αἰδεσιμολογιώτατος Canon Dr John Gibaut

Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας (Συγγραμματεύς)

Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος Neil Vigers

Γραφεῖον Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας

Μέλη ποὺ δὲν ἠδυνήθησαν νὰ συμμετάσχουν:

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις Dr Rowan Williams

Ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Canterbury

Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος Marc Billimoria

Ἐκκλησία Κεϋλάνης

Αίδεσιμώτατος Gcebile Phumzile Gina

Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία Νοτίου Ἀφρικῆς

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εξελέγη ο νέος Μητροπολίτης Ηλείας

Τον  Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ωλένης Αθανάσιο, εξέλεξε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, νέο Μητροπολίτη Ηλείας με 55 ψήφους.

Το τριπρόσωπο για τη Μητρόπολη Ηλείας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης του τριπροσώπου, από το οποίο θα εκλέγει ο νέος Μητροπολίτης Ηλείας. 1) Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης Αθανάσιος, ψή­φους 58 2) Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδρούσης...

Θετικός στον κορονοϊό ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συμμετοχῆς του στὶς συνεδριάσεις τῆς Ἱεραρχίας μετὰ ἀπὸ πολὺ ἤπια συμπτωματολογία λοίμωξης τοῦ...

Εξελέγη ο νέος Μητροπολίτης Δράμας

Τον  Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Δωρόθεο Πάπαρη, Α΄Γραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, εξέλεξε η Ιερά Σύνοδος νέο Μητροπολίτη Δράμας με 69 ψήφους. Επίσης ευρέθησαν 4...

Το τριπρόσωπο για τη Μητρόπολη Δράμας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης του τριπροσώπου από το οποίο θα εκλεγεί ο νέος Μητροπολίτης Δράμας. 1) Αρχιμανδρίτης  Δωρόθεος Πάπαρης, ψή­φους 69 2) Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Μπίρδας, ψή­φους...

Ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης την Κυριακή θα είναι στην Αθήνα

Ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 6:00 το απόγευμα θα είναι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βύρωνος (Τηλ....

Ο Μητροπολίτης Ταμασού στην φιλανθρωπική εκδήλωση του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού

Το απόγευμα της Τετάρτης, 5 Οκτωβρίου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας παρέστη, κατόπιν προσκλήσεως, στη φιλανθρωπική εκδήλωση (τσάι), που διοργάνωσε...

Ο νέος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Σύδνεϋ επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας

Την επίσκεψη του νέου Γενικού Προξένου της Ελλάδος στο Σύδνεϋ, κ. Ιωάννη Μαλλικούρτη, δέχθηκε την Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος,...

Η Μητρόπολη Σάμου χαιρετίζει την εκλογή του Μητρ. Αιτωλίας Δαμασκηνού

Ἡ τοπική κατά Σάμον, Ἰκαρίαν καί Κορσεούς Ἐκκλησία, συμετέχουσα εἰς τήν χαράν τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνοῦ Κιαμέτη, ὁ ὁποῖος...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας επίτιμος διδάκτορας της Χριστιανικής Ακαδημίας Βαρσοβίας

Με το μήνυμα ότι «Αποστολή και ευθύνη της Εκκλησίας είναι να συνδέει την ανθρωπότητα με τον αληθινό Θεό της Αγάπης», περάτωσε την ομιλία του...

Πανήγυρις του Αγίου Κενδέα στο Αυγόρου

Το πρωί της Πέμπτης, 6 Οκτωβρίου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, ευγενώς προσκληθείς υπό του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας και Αμμοχώστου...

Η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας για την εκλογή του νέου της Μητροπολίτη

Με αισθήματα χαράς και ευχαριστίας προς τον εν Τριάδι Θεό, η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει, ότι, κατά την σημερινή συνεδρίαση της 6ης...

Ποιος είναι ο νέος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ὁ ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Δαμασκηνός Κιαμέτης γεννήθηκε τό 1975 στόν Πειραιᾶ, ἀνατράφηκε καί...

Ποιος είναι ο νέος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Ὁ ἐψηφιεμένος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρος (κατά κόσμον Ἀθανάσιος) Εὐσταθίου γεννήθηκε τό ἔτος 1967...