Προσωπικά Δεδομένα

Το παρόν website (www.poimin.gr) δεν συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών, παρά μόνο όταν αυτοί του τα παρέχουν με τη θέλησή τους. Η συλλογή των προσωπικών στοιχείων των χρηστών του site, γίνεται κατά την παροχή δεδομένων μέσω e-mail. Η χρήση των προσωπικών στοιχείων γίνεται ιδιαίτερα προσεκτικά και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάζεται η σχετική νομοθεσία.