Κήρυγμα Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς και Κονίτσης κ. Ἀνδρέου  τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας  (Ἱ. Ναὸς Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Κονίτσης , 25.2.2018)

Ὅπως μᾶς ἀφηγεῖται ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος (Κεφ. ΙΣΤ΄, 13 καὶ ἑξῆς), ὁ Κύριος βρέθηκε στὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου.   Ἡ Καισάρεια ἦταν μία πόλις, τὴν ὁποία εἶχε δημιουργήσει ὁ τετράρχης Φίλιππος πρὸς τιμὴν τοῦ Τιβερίου Καίσαρος. Ἐκεῖ, λοιπόν, ποὺ ἦσαν ὁ Χριστὸς μὲ τοὺς Ἀποστόλους, γυρίζει ξαφνικά, καὶ τοὺς θέτει τὸ ἑξῆς ἐρώτημα : «Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι ;» Τί λένε γιὰ μένα οἱ ἄνθρωποι ; Τί γνώμη ἔχουν ; Μετὰ τὸν αἰφνιδιασμὸ ποὺ ὑπέστησαν οἱ Ἀπόστολοι, εἶπαν : – Ἄλλοι λένε ὅτι εἶσαι ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ἄλλοι ὅτι εἶσαι ὁ Ἠσαΐας, ὁ Ἱερεμίας καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς παλιοὺς προφῆτες ποὺ ἀναστήθηκαν. Δεύτερο ἐρώτημα ὑποβάλλει ὁ Κύριος : «Ὑμεῖς δὲ τίνα μὲ λέγετε εἶναι ;» Καλὰ τὶ λένε οἱ ἄλλοι. Ἐσεῖς τί λέτε γιὰ μένα. Τὶ γνώμη ἔχετε γιὰ  μένα ; Δὲν ἤξεραν ν’ ἀπαντήσουν οἱ Ἀπόστολοι. Καὶ ὁ Πέτρος, ποὺ ἦταν αὐθόρμητος καὶ ὁρμητικὸς τύπος, ἀπήντησε ὅτι «Ἐσὺ εἶσαι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, τοῦ ζῶντος», εἶσαι δηλ. ζωντανὸς καὶ ὄχι νεκρός, ὅπως τὰ εἴδωλα.

Αὐτὸ τὸ ἐρώτημα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, «Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι», ὁ Χριστὸς τὸ ὑποβάλλει σὲ ὅλες τὶς γενεὲς τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐπειδὴ οἱ αἱρετικοὶ προσπαθοῦσαν νὰ διαστρέψουν τὴν ἀλήθεια τῶν λόγων του, γι’ αὐτὸ συνεκλήθησαν οἱ ἑπτὰ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι, στὶς ὁποῖες τὸ ἴδιο ἐρώτημα ἐπαναλαμβάνετο. «Τὶ γνώμη ἔχουν γιὰ μένα οἱ ἄνθρωποι». Καὶ ἀπαντοῦσαν οἱ Ἱεράρχαι ποὺ συγκροτοῦσαν τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους, ὅτι Ἐσὺ εἶσαι ὁ Ἕνας καὶ Μοναδικός. Εἶσαι τὸ δεύτερο πρόσωπο τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ. Εἶσαι ὁ τέλειος Θεὸς καὶ ὁ τέλειος ἄνθρωπος. Εἶσαι ὁ Σωτῆρας τοῦ κόσμου.

Ἔτσι, λοιπόν, οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πέτυχαν νὰ ὁλοκληρώσουν τὴν δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μᾶς ἔχει παραδοθεῖ, ἀκέραια, ἀλώβητη μέχρι σήμερα. Καὶ αὐτὴ τὴν ἀλήθεια τὴν κρατάει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ἀλλὰ ὁ σατανᾶς, ὅμως, δὲν ἔχει παύσει, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, νὰ διαστρέφει τὰ πράγματα. Τώρα, τοὺς τελευταίους καιρούς, ἔχει βρεῖ μιὰ ἄλλη μέθοδο : «Νὰ κρατᾶτε», λέει, «αὐτὰ ποὺ πιστεύετε. Μὴν τὰ ἀλλάζετε. Ἀλλὰ νὰ δείχνετε ἀγάπη καὶ κατανόηση καὶ πρὸς τὶς ἄλλες θρησκεῖες, οἱ ὁποῖες… μᾶς ὁδηγοῦν στὸν ἴδιο Θεό». Καὶ γιὰ νὰ ὡραιοποιήσουν τὰ πράγματα παρουσιάζουν μὲν τὸν Κύριο σὰν ἕνα μεγάλο ἡγέτη, ἀλλὰ χωρὶς νὰ διαφέρει ἀπὸ τὸν Μωάμεθ, τὸν Κουμφούκιο, τὸν Κρῖσνα, καὶ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ψεύτικους θεούς, ποὺ ἀκοῦμε συχνὰ τὰ ὀνόματά τους καὶ τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα, δυστυχῶς, ἔχουν ἀρχίσει νὰ μπαίνουν καὶ στὰ βιβλία τῶν Σχολείων. Καὶ ἔχουμε διαμαρτυρίες πολλῶν συλλόγων γονέων, οἱ ὁποῖοι ἐπέστρεψαν τὰ ἀπαράδεκτα αὐτὰ βιβλία πίσω στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας.

«Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι ;» Ἀλλὰ θὰ πεῖ κανεὶς δὲν θὰ τοὺς ἀγαπᾶμε τοὺς ἄλλους, ποὺ ἔχουν μιὰ διαφορετικὴ θρησκεία, ἕνα ἄλλο πίστευμα ; Βεβαίως θὰ τοὺς ἀγαπᾶμε. Ἀλλοίμονο. Χριστιανὸς ποὺ δὲν ἀγαπάει δὲν εἶναι ἀληθινὸς χριστιανός. Κοιτᾶξτε, ὅμως. Ἄλλο νὰ ἀγαπᾶμε τοὺς ἀνθρώπους σὰν ἄτομα, καὶ ἄλλο νὰ ἀγαπᾶμε τὴν θρησκεία τους. Διότι τὸ νὰ ἀγαπᾶμε τὶς ἄλλες θρησκεῖες βαδίζουμε ὁλοταχῶς στὴν παγκοσμιοποίηση τῶν Θρησκειῶν. Καὶ ἐπιτρέψτε μου, μιὰ λαϊκὴ ἔκφραση, γίνεται ἕνας «ἀχταρμάς» τῶν Θρησκειῶν, ποὺ κανεὶς δὲν ξέρει τί ἀκριβῶς πιστεύει.

Γι’ αὐτὸ νὰ εὐχαριστοῦμε τὸν Ἅγιο Θεό, ὁ ὁποῖος μᾶς ἔκανε μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καὶ μᾶς παρέδωσε τὴν ἀλήθεια, ὅπως τὴν δίδαξε ὁ Χριστός, χωρὶς νὰ προστεθεῖ οὔτε ἕνα γιῶτα, οὔτε ἕνα κόμμα. Καὶ αὐτὴν τὴν πίστη νὰ τὴν κρατᾶμε ἀλώβητη γιὰ νὰ τὴν παραδώσουμε  στὶς ἑπόμενες γενεές, ποὺ ἔρχονται καὶ θὰ συνεχίσουν νὰ ἔρχονται.

Μόνον νὰ προσέξουμε τοῦτο, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί. Πολλὲς φορὲς ἴσως, κάποιοι, δὲν μποροῦν νὰ διακρίνουν ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια, ποιὰ εἶναι ἡ ἀληθινὴ θρησκεία. Ξέρετε γιατί ; Ὄχι ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἐπιχειρήματα, ὑπάρχουν. Ἀλλὰ ὑπάρχει ἡ ἁμαρτία, ἡ ὁποία, βάζει ἕνα πέπλο σκοτεινὸ μπροστὰ στὰ μάτια τῆς ψυχῆς, καὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν μποροῦν νὰ δοῦν ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια. Καὶ γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει καθιερώσει σήμερα, τὴν Α΄Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, νὰ τελεῖται καὶ ἡ ἀκολουθία τῆς λιτανεύσεως τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, ὥστε νὰ πάρουμε τὴ δύναμη καὶ τὴν χάρη τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό, λοιπόν, νὰ προσέξουμε, ἀδελφοί μου, τὴν ἁμαρτία νὰ προσέξουμε. Αὐτὴ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ πλανεμένους δρόμους. Ἐὰν φύγει αὐτὴ ἀπὸ τὴ μέση, ὅλα εἶναι φωτεινὰ καὶ ὅλα μποροῦμε νὰ τὰ καταλαβαίνουμε.

Σήμερα, λοιπόν, στὸν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἄς εὐχαριστήσουμε, ἐπαναλαμβάνω γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, καὶ ἄς δοξάσουμε τὸν Ἰησοῦ Χριστό, στὸν Ὁποῖο ὅλοι μας μὲ ἕνα στόμα νὰ ποῦμε :  Ἐσὺ Εἶσαι ὁ Ἦν, ὁ Ὦν καὶ ὁ Ἐρχόμενος, Εἶς Ἅγιος, Εἶς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός, τοῦ ὁποίου ἡ Χάρις καὶ τὸ ἔλεος, εἴθε νὰ εἶναι μὲ ὅλους μας, Ἀμήν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Φθιώτιδος Συμεών: «Να αισθάνεστε υπερηφάνεια για το Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας»

Υλοποιώντας την συνεχή και αμείωτη στήριξή του προς το Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας, βράβευσε τους...

Τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού Μητροπολίτη Δράμας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, αμέσως μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο "Μ.Αλέξανδρος" της Χρυσούπολης Καβάλας, μετέβη στην Ιερά Μονή Αναλήψεως του Σωτήρος, στο χωριό...

Παράκληση στην Παναγία την Παρηγορήτρια για τις Πανελλαδικές

Η μέριμνα και η συναντίληψή μας  προς την μαθητιώσα νεολαίαείναι συνεχής και αδιάκοπη, ειδικά την περίοδο αυτή  κατά την οποία θα διεξαχθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022. Για το λόγο...

«Καλοκαίρι…στον Παράδεισο!» – Καλοκαιρινή Κατασκήνωση στην πόλη μας

Ο Πολυχώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών "Ο Μικρός Παράδεισος" του Ιερού Ναού Αναλήψεως του Χριστού Βόλου επιστρέφει δυναμικά με τον θεσμό της κατασκήνωσης στην πόλη...

Η Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών για το νέο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Ιδρυμάτων

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ακολουθώντας πάντα πιστά τις διατάξεις που ορίζουν την αποτελεσματική και διαφανή λειτουργία των Ιδρυμάτων της, εκφράζει την ικανοποίησή της για...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κεντρικός ομιλητής στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ελληνική Διασπορά

«Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η αποστολή της στον κόσμο» είναι το θέμα που θα αναπτύξει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, ως κεντρικός ομιλητής...

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Ναυπάκτου στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου

Το Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου επισκέφθηκε την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, ύστερα από πρόσκληση της Διευθύντριας, κ. Δέσποινας Γεωργιάδη - Αλεξοπούλου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου...

Αναχώρηση του Οικουμενικού Πατριάρχου για την Ελλάδα

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αναχώρησε σήμερα, Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022, από την έδρα του, για την Ελλάδα, και συγκεκριμένα για...

Ο Άγιος Νεομάρτυς Αλέξανδρος ο Δερβίσης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ.ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μια κατηγορία ενδόξων Νεομαρτύρων στα τετρακόσια μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς ήταν και αυτοί που είχαν αλλαξοπιστήσει και...

Χείμαρρος ο Μόρφου! Έσπασε την σιωπή του για τον πόλεμο που δέχτηκε

Μετά από έναν χρόνο σιωπής ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος εξήγησε, μεταξύ άλλων, τον λόγο που δεν έκανε δημόσιες ομιλίες ύστερα από τις παραινέσεις...

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου η Ιερατική Σύναξη στο Μπραχάμι

Ρεπορτάζ : Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου ομωνύμου...

Φοιτητές Θεολογίας και Μαθητές Δημοτικού στον Αρχιεπίσκοπο

Στις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας, στην αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, καθώς και στα ζητήματα του εφημεριακού κλήρου και των εκκλησιαστικών σχολείων αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και...

«Μπροστά στην Πατρίδα δεν υπάρχει τίποτα το ατομικό και προσωπικό»

Με μία συγκινητική εκδήλωση και υπό τους ήχους της ποντιακής λύρας, έκλεισε η «Εβδομάδα Μνήμης και Προσευχής 1919 – 1922 – 2022» της Ιεράς...

Eκδήλωση “Παραποδηλασία – Πηγή Ζωής”

Πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Λευκωσίας και συγκεκριμένα στην Πλατεία Ελευθερίας, η εκδήλωση ΠΑΡΑΠΟΔΗΛΑΣΙΑ – ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ, την οποία διοργάνωσε ο ποδηλατικός όμιλος της Ιεράς...