ἀρχιμ. Ἰακώβου Κανάκη

Οἱ προφῆτες εἶναι οἱ θεούμενοι τῆς ἐποχῆς τους καί δέν ἀφορᾶ αὐτό σέ μιά ἐποχή μόνο, ἀλλά κάθε ἐποχή ἔχει προφῆτες. Εἶναι οἱ ἴδιοι πού συλλαμβάνουν μέ τό προφητικό τους ὄμμα τό «φάλτσο» τῆς κοινωνίας πού ζοῦν καί στήν συνέχεια δίνουν τήν λύση γιά νά ξεπεραστεῖ. Δέν προλέγουν μόνο τά μέλλοντα συμβαῖνειν ἀλλά ἀποτελοῦν τό στόμα τοῦ Θεοῦ στή γῆ. Κορυφαῖος ἐκ τῶν προφητῶν εἶναι ὁ Ἠσαΐας ἀπό τό βιβλίο τοῦ ὁποίου ἀντλοῦμε συχνά θέματα καί νοήματα, τά ὁποῖα προσπαθοῦμε νά μεταφέρουμε καί νά μοιραζόμαστε. Ἄλλωστε δέν ὑπάρχει τίποτα καλύτερο ἀπό τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.[1]

Στό 29ο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου προφήτης Ἠσαΐας διαβάζουμε δύο στίχους πού πραγματικά μᾶς δίνουν ἔναυσμα γιά μελέτη καί προβληματισμό. Ὁ 13ος στίχος ἀναφέρει: «Καί εἶπε Κύριος× ἐγγίζει μοι ὁ λαός οὗτος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ καί ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσί με, ἡ δέ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽ἐμοῦ× μάτην δέ σέβονταί με διδάσκοντες ἐντάλματα ἀνθρώπων καί διδασκαλίας». Δηλαδή: « Καί εἶπεν ὁ Κύριος× Μέ πλησιάζει ὁ λαός οὗτος μέ τό στόμα του μόνον καί μέ τά χείλη των μέ τιμοῦν, ἡ καρδία των ὅμως μακράν ἀπέχει ἀπό ἐμέ× ἀνωφελῶς δέ καί ματαίως μέ σέβονται, διότι διδάσκουν ἐντολάς καί διδασκαλίας ἀνθρώπων καί ὄχι τάς ἰδικάς Μου».[2] Ἡ προφητική αὐτή ἀναφορά ἀσφαλῶς καί ἀφορᾶ στήν ἐποχή μας. Ἐκτός τῶν συνανθρώπων μας πού συνειδητά ἔχουν πάρει ἀπόσταση ἀπό τόν Θεό ὑπάρχει καί ἄλλη μιά μερίδα πού ζοῦν τήν πίστη ὡς «οἰκογενειακή ἀρχή», ὡς μέρος μιᾶς «τοπικῆς παράδοσης». Ἐκεῖνοι προσπαθοῦν νά διαιωνίσουν τίς παραδόσεις τῆς πίστης μόνο καί μόνο γιά νά τό κάνουν χωρίς δηλαδή νά ὑπάρχει ἡ δική τους καρδιακή καί οὐσιαστική συμμετοχή. Ἄλλοι ἔχουν διαμορφώσει μιά δική τους, προσωπική πίστη, τήν ὁποία μάλιστα προσπαθοῦν νά μεταδώσουν ὅπου κρίνουν ὅτι εἶναι δυνατόν. Πρόκειται φυσικά γιά ἕναν διαφορετικό Χριστό πού δέν σχετίζεται μέ Αὐτόν τόν ὁποῖο μᾶς προβάλλει ἡ Ἐκκλησία αἰῶνες τώρα. Ὑπάρχει καί ἀκόμα μιά ὁμάδα ἀνθρώπων πού ζητοῦν «ἰδιωτικές θεῖες Λειτουργίες», στίς ὁποῖες δέν ἐπιτρέπουν νά παρευρεθεῖ κανείς «ξένος», οὔτε κἄν περαστικός στόν ναό ἀγνοώντας ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ πρῶτος καί μεγαλύτερος ξένος κατά τό «δός μοι τοῦτον τόν ξένον». Ὑπάρχουν πολλές κατηγορίες ἀνθρώπων πού δημιουργοῦν ἕναν δικός του Θεό καί τόν λατρεύουν στά μέτρα τους. Βρίσκει σέ αὐτούς ἐφαρμογή ὁ προφητικός λόγος «ἡ δέ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽ἐμοῦ». Ἡ ἴδια ὅμως φράση ἀφορᾶ καί ὅλους ἐμᾶς πού, ἐνῶ πιστεύουμε σέ ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει θεσπίσει μέσω τῶν ἁγίων της, στόν καθημερινό μας βίο πολλές φορές λησμονοῦμε αὐτό πού πιστεύουμε.

Ἄς δοῦμε ὅμως καί μιά ἀκόμα ἀναφορά τῶν λόγων τοῦ προφήτη. Στόν στίχο Ἠσ.29,16 καθρεφτίζεται ἡ σημερινή παγκόσμια κατάσταση τῶν κοινωνίων, πού ζητοῦν τήν θέωση τῆς τεχνολογίας καί τοῦ ἀνθρωπίνου ναρκισσισμοῦ. Διαβάζουμε στό κείμενο: «Οὐχ ὡς ὁ πηλός τοῦ κεραμέως λογισθήσεσθε; Μή ἐρεῖ τό πλάσμα τῷ πλάσαντι αὐτό× οὐ σύ μέ ἔπλασες; ἤ τό ποίημα τῷ ποιήσαντι× οὐ συνετῶς με ἐποίησας;». « Πόσον πλανῶνται ὅμως φανταζόμενοι, ὅτι θά διαφύγουν τό ὄμμα τοῦ Θεοῦ! Δέν θά ὑπολογισθῆτε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου σἄν τόν πηλόν τοῦ κεραμέως; Αὐτός δέν ἔπλασε καί σᾶς; Μήπως θά εἴπῃ αὐτό, πού ἐπλάσθη μέ πηλόν, εἰς ἐκεῖνον, πού τό ἔπλασε: Δέν μέ ἔπλασες σύ. Ἤ μήπως αὐτό πού ἐποιήθη θά εἴπη εἰς ἐκεῖνον πού μέ σκέψιν καί σχέδιον τό ἐποίησε× δέν μέ κατεσκεύασες μέ σκέψιν καί σύνεσιν. Αὐτό θά διδάξη σοφίαν καί σύνεσιν τόν ποιητήν του;».[3]

Ἐδῶ ὁ Προφήτης διαζωγραφίζει χιλιάδες χρόνια πρίν τά ὅσα θά ὑποστηρίξουν τά ἀνθρωποκεντρικά ρεύματα κυρίως τῆς δύσης. Πρόκειται γιά ἕναν ὑπεράνθρωπο πού μπορεῖ νά κάνει τά πάντα μόνος νομίζοντας ὅτι μπορεῖ νά κλειδώσει τόν Θεό στό χρονοντούλαπο. Ἕνας ἄνθρωπος μέ τεράστιο ἐγώ, πού θεωρεῖ ὁτιδήποτε σχετίζεται μέ τό Θεό στέρηση τῆς προσωπικῆς του ἐλευθερίας καί φυσικά κάτι παρωχημένο καί ὀπισθοδρομικό. Ἕνα δημιούργημα πού διατείνεται ὅτι δέν ἔχει δημιουργό. Ἕνας εὔθραυστος πηλός πού ζητᾶ νά κυβερνήσει καί νά ὑποτάξει τά πάντα. Ἕνας ἄνθρωπος πού ὁδηγεῖται στόν ἀφανισμό δρώντας αὐτοκαταστροφικά. Οἱ ἐκφάνσεις τῆς θεώρησης αὐτῆς διαφαίνονται καθημερινά στήν ἐποχή μας ὡς καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος καί ὡς πιθανή προετοιμασία ἑνός πυρηνικοῦ πολέμου. Ὅμως τά ὀψόνια τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἀστοχίας καί τῆς φιλαυτίας θάνατος. Δέν μπορεῖ ὅμως νά γίνει διαφορετικά ἀλλά νά ἰσχύσουν οἱ πνευματικοί νόμοι πού ἀπορρέουν ἀπό τό «ὁ ὑψῶν ἐαυτόν ταπεινωθήσεται..».[4]

 Δέν εἶναι στέρηση ἐλευθερίας ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ× πραγματική στέρηση ἐλευθερίας προσφέρει ἡ ἀγκίστρωση στά πάθη, κορυφαῖο δέ ἐξ αὐτῶν εἶναι ὁ ἐγωισμός!


[1] Ἱεροῦ Χρυσοστόμου,  Εἰς τόν Λάζαρον, λόγος τρίτος, P.G. 48,993.
[2] Ἡ μετάφραση εἶναι ἀπό τό Ὑπόμνημα τοῦ Παν. Τρεμπέλα, Εἰς τόν Προφήτην Ἠσαΐαν, Ἀθῆναι 1990, σ.326.
[3] Ἡ μετάφραση εἶναι ἀπό τό Ὑπόμνημα τοῦ Παν. Τρεμπέλα, Εἰς τόν Προφήτην Ἠσαΐαν, Ἀθῆναι 1990, σ.328.
[4] Λκ.18,14

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μεγαλοσχημία Μοναχής στην Ι. Μ. Αγ. Τριάδος Μελιταίας Δομοκού

Στην  Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Μελιταίας Δομοκού μετέβη για τέταρτη φορά από την ενθρόνιση του  ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, όπου ετέλεσε την...

Στον θεομητορικό Ναό Ευαγγελιστρίας Φελλού ιερούργησε ο Μητροπολίτης Σύρου

Στον θεομητορικό Ναό Ευαγγελιστρίας Φελλού ιερούργησε σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’, με τη λειτουργική συμμετοχή του Εφημερίου, Πρωτοπρ. Παναγιώτη Μανιδάκη, την...
video

Μάθε ποιος έχει Πνεύμα Άγιο – Το Ευαγγέλιο της Κυριακής

Μάθε ποιος έχει Πνεύμα Άγιο. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ έλεγε, το πόσο σημαντικό είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ψυχή μας,...

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Ιτέα Πηγών Άρτης

Το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021, το πρωί, στον ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου και Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Ιτέα Πηγών Άρτης, λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος...

Σερρών Θεολόγος: Η Πατρίδος μας ακόμα και σήμερα ευρίσκεται στην δίνη ενός επικίνδυνου κυκλώνα

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και μέσα σε κλίμα εθνικής περηφάνειας τιμήθηκε, το πρωί του Σαββάτου 19 Ιουνίου 2021, η 108η επέτειος της τριήμερου μάχης Λαχανά-Κιλκίς...

Πεντηκοστή: Η Δωρεά του Αγίου Πνεύματος

Τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Αὐλῶνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Mr. Th. ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Πράξ. 2, 1-11 ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ: Η ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ «Καί ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τήν...

Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Σύρου στην Άνδρο

Την Άνδρο επισκέπτεται από σήμερα ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ , ο οποίος το απόγευμα τέλεσε τον Εσπερινό και την Ακολουθία των Κολλύβων, μνημονεύσας...

Ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στη Λάρισα και στον Τύρναβο

Εθιμοτυπική επίσκεψη με την ευκαιρία και των ονομαστηρίων του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Ιερωνύμου, πραγματοποίησε στη Μητρόπολή μας, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ραφαήλ, Έξαρχος...

Ἐξόδιος Ἀκολουθία Μοναχοῦ Θεοδοσίου ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν

Τήν Παρασκευή 18 Ἰουνίου 2021, τελέσθηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ Μοναχοῦ Θεοδοσίου (Βλάχου), ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς καί παλαιφάτου Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν Μαντινείας. Τό πρωί...
video

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος σε 60’’ – Αύριο είναι Κυριακή της Πεντηκοστής (video)

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την Κυριακή της Πεντηκοστής, αναφερόμενος και στο ειδεχθές έγκλημα...

«Ψυχοσάββατα», μέρες αφιερωμένες στις ψυχές των κεκοιμημένων

 Αρχιμανδρίτης του οικουμενικού θρόνου π. Μελχισεδέκ Αμπελικάκης Τι είναι το Ψυχοσάββατο και πόσα Ψυχοσάββατα έχει η Εκκλησία μας; κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κεκοιμημένους. Όπως...

Κλῆρος καί ἐκκοσμίκευση

ὑπό Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη «Ὁ Ἱερέας εἶναι ὁ ἀγγελιοφόρος, ὁ κήρυκας τοῦ θείου νόμου. Οἱ ἄνθρω­ποι ἀπό αὐτόν ζητοῦν νά μάθουν τόν θεῖον νόμον» (Μαλ....

ΚΖ΄ Παύλεια : «Το μυστήριο της Εξομολόγησης στον καιρό της πανδημίας». Ημερίδα Πνευματικών

Στο πλαίσιο των ΚΖ´ Παυλείων την Πέμπτη 17 Ιουνίου το πρωί στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή...

Ιερατική Σύναξη στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου

Με την παρουσία όλων των Κληρικών της Ι. Μητροπόλεως μας πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021, η 34η Ιερατική Σύναξη, στον Ι. Καθεδρικό Ναό...

Η Λιτανεία του Απ. Παύλου στην Καβάλα στην διακριτική ευχέρεια του Χαρδαλιά

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου και σε συνέχεια κοινής συνεντεύξεως τύπου που παρεχώρησαν ο Σεβ....