Ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ἀπέστειλεν ἅμα τῇ ἐκλογῇ τοῦ νέου Πατριάρχου Σερβίας κ. Πορφυρίου, τό ἀκόλουθο Συγχαρητήριον Γράμμα:

«Μα­κα­ρι­ώ­τατε Ἀρ­χι­ε­πί­σκοπε Ἰπ­πε­κίου, Μη­τρο­πο­λῖτα Βε­λι­γρα­δίου καὶ Καρ­λο­βι­κίου καὶ Πα­τρι­άρχα τῶν Σέρ­βων, ἐν Χρι­στῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀ­γα­πητὲ καὶ πε­ρι­πό­θητε ἀ­δελφὲ καὶ συλ­λει­τουργὲ τῆς ἡ­μῶν Με­τρι­ό­τη­τος, κύ­ριε Πορ­φύ­ριε, τὴν Ὑ­με­τέ­ραν Μα­κα­ρι­ό­τητα ἐν Κυ­ρίῳ κα­τα­σπα­ζό­με­νοι ὑ­πε­ρή­δι­στα προ­σα­γο­ρεύ­ο­μεν.

Πάνυ ἀ­σμέ­νως πλη­ρο­φο­ρη­θέν­τες τὴν γη­θό­συ­νον εἴ­δη­σιν τῆς ἐ­πα­ξίας, χά­ριτι τοῦ συγ­κρο­τοῦν­τος ὅ­λον τὸν θε­σμὸν τῆς Ἐκ­κλη­σίας Πα­ρα­κλή­του Πνεύ­μα­τος, ἐ­κλο­γῆς τῆς Ὑ­με­τέ­ρας Μα­κα­ρι­ό­τη­τος εἰς τὴν πε­ρί­βλε­πτον καὶ πο­λυ­εύ­θυ­νον θέ­σιν τοῦ Προ­κα­θη­μέ­νου τῆς ἐν Σερ­βίᾳ συ­νε­κλε­κτῆς (Α´ Πετρ. 5, 13), εἰς δι­α­δο­χὴν τοῦ ἀλή­στου μνή­μης Μα­κα­ρι­στοῦ Πα­τρι­άρ­χου κυ­ροῦ Εἰ­ρη­ναίου, σπεύ­δο­μεν ὅ­πως, διὰ τῶν μετά χεῖ­ρας Συ­νο­δι­κῶν ἡ­μῶν Γραμ­μά­των, ἀ­πευ­θύ­νω­μεν Ὑ­μῖν τὰς πλέον ἐν­θέρ­μους συγ­χα­ρη­τη­ρί­ους προσ­ρή­σεις τῆς ἡ­μῶν Με­τρι­ό­τη­τος, τῆς περὶ ἡ­μᾶς Σε­πτῆς Ἱ­ε­ραρ­χίας, τοῦ εὐ­α­γοῦς Κλή­ρου καὶ τοῦ φι­λο­χρί­στου Λαοῦ τῆς καθ’ Ἑλ­λάδα Ἁ­γι­ω­τά­της Ἐκ­κλη­σίας.

Προ­σέτι ἐ­πευ­χό­μεθα ἐξ ὅ­λης καρ­δίας ὅ­πως ὁ Θεὸς τῆς εἰ­ρή­νης, ‘’ὁ ἀ­να­γα­γὼν ἐκ νε­κρῶν τὸν ποι­μένα τῶν προ­βά­των τὸν μέ­γαν ἐν αἵ­ματι δι­α­θή­κης αἰ­ω­νίου, τὸν Κύ­ριον ἡμῶν Ἰ­η­σοῦν Χρι­στὸν’’ (Ἑβρ. 13, 20) ἀ­να­δει­κνύῃ Ὑ­μᾶς φά­ρον ἀ­ει­λαμπῆ τῶν Εὐ­αγ­γε­λι­κῶν, πα­τε­ρι­κῶν καὶ ἱ­ε­ρο­κα­νο­νι­κῶν πα­ρα­δό­σεων, λύ­χνον και­ό­με­νον καὶ φω­τί­ζοντα τοὺς ἐν σκό­τει καὶ σκιᾷ θα­νά­του κα­θη­μέ­νους.

Μα­κα­ρί­ζο­μεν δὲ τὸν εὐ­σεβῆ ὁ­μό­δο­ξον καὶ πο­λυ­παθῆ Σερ­βι­κὸν Λαόν, μεθ’ οὗ συμ­πο­ρευ­ό­μεθα διὰ μέ­σου τῶν αἰ­ώ­νων συν­δε­δε­μέ­νοι μετ’ ἀρ­ρή­κτων ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν, ἱ­στο­ρι­κῶν καὶ ἀ­δελ­φι­κῶν δε­σμῶν, ὅτι ὁ Θεός ἐχα­ρί­σατο αὐτῷ τοι­οῦ­τον Πρω­θι­ε­ράρ­χην, ἔ­χοντα ἦ­θος ἀ­πο­στο­λι­κὸν καὶ κο­σμού­με­νον ὑπὸ τῶν κρειτ­τό­νων τοῦ Ἁ­γίου Πνεύ­μα­τος χα­ρι­σμά­των.

Πρὸς τού­τοις δε­ό­μεθα τοῦ Κυ­ρίου ἡ­μῶν ὅ­πως χα­ρί­ζη­ται τὴν Πα­τρι­αρ­χι­κὴν ποι­μαν­το­ρίαν Ὑ­μῶν μα­κρὰν καὶ γα­λη­νι­ῶ­σαν, πλήρη Πνεύ­μα­τος Ἁ­γίου καὶ πά­σης ἀγα­θο­δω­ρίας, εἰς δό­ξαν τοῦ Ἁ­γίου Αὐ­τοῦ Ὀ­νό­μα­τος, εὔκλειαν τῆς ἐν Σερ­βίᾳ Ἁ­γι­ω­τά­της Ἐκ­κλη­σίας καὶ ὠ­φέ­λειαν τοῦ Χρι­στω­νύ­μου Λαοῦ Αὐ­τῆς, διὰ πρε­σβειῶν τοῦ ἐν Ἁ­γί­οις Πα­τρός ἡ­μῶν Σάββα, πρώ­του Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Σερ­βίας, καὶ πάν­των τῶν Ἁ­γίων.

Πε­ρι­πτυσ­σό­με­νοι καὶ αὖ­θις ἀ­δελ­φο­πο­θή­τως τὴν Ὑ­με­τέ­ραν Μα­κα­ρι­ό­τητα κα­τα­σπα­ζό­μεθα Αὐ­τὴν φι­λή­ματι ἁ­γίῳ καὶ δι­α­τε­λοῦ­μεν μετὰ πολ­λῆς τῆς ἐν Κυ­ρίῳ ἀ­γά­πης

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος» 

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ

Με την χάρη του Θεού, προγραμματίζουμε τον φετεινό εορτασμό της ιεράς μνήμης του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου του νέου...

Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Παράδοση μαθημάτων σέ ὑποψηφίους διδάκτορες

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, τήν ἑβδομάδα ἀπό Δευτέρα 10 Μαΐου μέχρι τήν Παρασκευή 14 Μαΐου ἐἔ., παρέδωσε μαθήματα «Πατερικῆς...
video

Αναστάσιμες ωδές – Ψάλλει o Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος από του θρόνου της εορτάζουσας Ιεράς Μονής Βαρλαάμ Αγίων Μετεώρων αναπέμπει τις Αναστάσιμες ωδές. Η εγγραφή έγινε ...

Ο Μητροπολίτης Εδέσσης για τον Άγιο Νικολάου εκ Μετσόβου

Στην αναδημοσίευση μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας ομιλίας προέβει το poimin.gr επί τη εορτή του Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου. Πρόκειται για την ομιλία του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου...

Έκκληση Μητροπολίτου Δημητριάδος για ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της Τοπικής Εκκλησίας

Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου λειτούργησε την Κυριακή 16/5 (Μυροφόρων) ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος. Στο τέλος του Όρθρου, ο Σεβασμιώτατος...

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο μακαριστού π. Βασιλείου Χασούρα

Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κορίνθου λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το Σάββατο, 15 Μαΐου 2021, πλαισιωμένος από τον Πανοσ. Αρχιμ....

Κυριακή των Μυροφόρων στην Μητρόπολη Κορίνθου

  Την Κυριακή, 16 Μαΐου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο....

Άγιος Νικόλαος εκ Μετσόβου: «Χριστιανὸς ἐγεννήθην καὶ Χριστιανὸς θέλω νὰ ἀποθάνω»

Ο Νεομάρτυς Νικόλαος Μπασδάνης ή Βλαχονικόλας ή Εξηντατρίχης, όπως αλλιώς ονομάζεται,  καταγόταν από το Μέτσοβο της Ηπείρου και γεννήθηκε κάπου στις αρχές του 17...

Απάντηση Αναστασίου Βαβούσκου στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς

Στην φιλόξενη ιστοσελίδα www.poimin.gr, στην οποία δημοσίευσα προσφάτως επιστημονικό - νομοκανονικού χαρακτήρα - άρθρο μου με τον τίτλο «Περί κανονικών παραπτωμάτων και ποινών συνέχεια»,...

Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και εκδηλώσεις τιμής για τον Αθανάσιο Διάκο στην Ι.Μ. Φθιώτιδος

Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε σήμερα Κυριακή των Μυροφόρων 16 Μαΐου 2021 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Συνοδικού Μητροπολίτου...

Κυριακή των Μυροφόρων στη Μητρόπολη Χαλκίδος

Φωτογραφίες: Παρασκευή Σπυροπούλου Την Κυριακή 16 Μαΐου 2021, τρίτη από του Πάσχα, κατά την οποία η Εκκλησία μας τιμά τις Άγιες Μυροφόρες γυναίκες και τους...

Μεθέορτος εορτασμός των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στη Χώρα της Μυκόνου

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ ιερούργησε σήμερα, Κυριακή των Μυροφόρων στον πάλαι ποτέ Ενοριακό Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, στη Χώρα της Μυκόνου,στον...

Κυριακή των Μυροφόρων στη Νάουσα – Μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού

Την Κυριακή 16 Μαΐου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος...

Θετικός στον κορωνοϊό ο Mητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος

Μετά από μοριακό τεστ, λόγω ηπίων συμπτωμάτων, που υποβλήθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος κ.  Κωνσταντίνος, στο οποίο βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό (covid...

Εκδημία Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών μετά θλίψεως αναγγέλλει την εκδημία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου κυρού Ανανία Κουστένη, Εφημερίου του Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Νεκταρίου οδού Ισαύρων Εξαρχείων...