Ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ἀπέστειλεν ἅμα τῇ ἐκλογῇ τοῦ νέου Πατριάρχου Σερβίας κ. Πορφυρίου, τό ἀκόλουθο Συγχαρητήριον Γράμμα:

«Μα­κα­ρι­ώ­τατε Ἀρ­χι­ε­πί­σκοπε Ἰπ­πε­κίου, Μη­τρο­πο­λῖτα Βε­λι­γρα­δίου καὶ Καρ­λο­βι­κίου καὶ Πα­τρι­άρχα τῶν Σέρ­βων, ἐν Χρι­στῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀ­γα­πητὲ καὶ πε­ρι­πό­θητε ἀ­δελφὲ καὶ συλ­λει­τουργὲ τῆς ἡ­μῶν Με­τρι­ό­τη­τος, κύ­ριε Πορ­φύ­ριε, τὴν Ὑ­με­τέ­ραν Μα­κα­ρι­ό­τητα ἐν Κυ­ρίῳ κα­τα­σπα­ζό­με­νοι ὑ­πε­ρή­δι­στα προ­σα­γο­ρεύ­ο­μεν.

Πάνυ ἀ­σμέ­νως πλη­ρο­φο­ρη­θέν­τες τὴν γη­θό­συ­νον εἴ­δη­σιν τῆς ἐ­πα­ξίας, χά­ριτι τοῦ συγ­κρο­τοῦν­τος ὅ­λον τὸν θε­σμὸν τῆς Ἐκ­κλη­σίας Πα­ρα­κλή­του Πνεύ­μα­τος, ἐ­κλο­γῆς τῆς Ὑ­με­τέ­ρας Μα­κα­ρι­ό­τη­τος εἰς τὴν πε­ρί­βλε­πτον καὶ πο­λυ­εύ­θυ­νον θέ­σιν τοῦ Προ­κα­θη­μέ­νου τῆς ἐν Σερ­βίᾳ συ­νε­κλε­κτῆς (Α´ Πετρ. 5, 13), εἰς δι­α­δο­χὴν τοῦ ἀλή­στου μνή­μης Μα­κα­ρι­στοῦ Πα­τρι­άρ­χου κυ­ροῦ Εἰ­ρη­ναίου, σπεύ­δο­μεν ὅ­πως, διὰ τῶν μετά χεῖ­ρας Συ­νο­δι­κῶν ἡ­μῶν Γραμ­μά­των, ἀ­πευ­θύ­νω­μεν Ὑ­μῖν τὰς πλέον ἐν­θέρ­μους συγ­χα­ρη­τη­ρί­ους προσ­ρή­σεις τῆς ἡ­μῶν Με­τρι­ό­τη­τος, τῆς περὶ ἡ­μᾶς Σε­πτῆς Ἱ­ε­ραρ­χίας, τοῦ εὐ­α­γοῦς Κλή­ρου καὶ τοῦ φι­λο­χρί­στου Λαοῦ τῆς καθ’ Ἑλ­λάδα Ἁ­γι­ω­τά­της Ἐκ­κλη­σίας.

Προ­σέτι ἐ­πευ­χό­μεθα ἐξ ὅ­λης καρ­δίας ὅ­πως ὁ Θεὸς τῆς εἰ­ρή­νης, ‘’ὁ ἀ­να­γα­γὼν ἐκ νε­κρῶν τὸν ποι­μένα τῶν προ­βά­των τὸν μέ­γαν ἐν αἵ­ματι δι­α­θή­κης αἰ­ω­νίου, τὸν Κύ­ριον ἡμῶν Ἰ­η­σοῦν Χρι­στὸν’’ (Ἑβρ. 13, 20) ἀ­να­δει­κνύῃ Ὑ­μᾶς φά­ρον ἀ­ει­λαμπῆ τῶν Εὐ­αγ­γε­λι­κῶν, πα­τε­ρι­κῶν καὶ ἱ­ε­ρο­κα­νο­νι­κῶν πα­ρα­δό­σεων, λύ­χνον και­ό­με­νον καὶ φω­τί­ζοντα τοὺς ἐν σκό­τει καὶ σκιᾷ θα­νά­του κα­θη­μέ­νους.

Μα­κα­ρί­ζο­μεν δὲ τὸν εὐ­σεβῆ ὁ­μό­δο­ξον καὶ πο­λυ­παθῆ Σερ­βι­κὸν Λαόν, μεθ’ οὗ συμ­πο­ρευ­ό­μεθα διὰ μέ­σου τῶν αἰ­ώ­νων συν­δε­δε­μέ­νοι μετ’ ἀρ­ρή­κτων ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν, ἱ­στο­ρι­κῶν καὶ ἀ­δελ­φι­κῶν δε­σμῶν, ὅτι ὁ Θεός ἐχα­ρί­σατο αὐτῷ τοι­οῦ­τον Πρω­θι­ε­ράρ­χην, ἔ­χοντα ἦ­θος ἀ­πο­στο­λι­κὸν καὶ κο­σμού­με­νον ὑπὸ τῶν κρειτ­τό­νων τοῦ Ἁ­γίου Πνεύ­μα­τος χα­ρι­σμά­των.

Πρὸς τού­τοις δε­ό­μεθα τοῦ Κυ­ρίου ἡ­μῶν ὅ­πως χα­ρί­ζη­ται τὴν Πα­τρι­αρ­χι­κὴν ποι­μαν­το­ρίαν Ὑ­μῶν μα­κρὰν καὶ γα­λη­νι­ῶ­σαν, πλήρη Πνεύ­μα­τος Ἁ­γίου καὶ πά­σης ἀγα­θο­δω­ρίας, εἰς δό­ξαν τοῦ Ἁ­γίου Αὐ­τοῦ Ὀ­νό­μα­τος, εὔκλειαν τῆς ἐν Σερ­βίᾳ Ἁ­γι­ω­τά­της Ἐκ­κλη­σίας καὶ ὠ­φέ­λειαν τοῦ Χρι­στω­νύ­μου Λαοῦ Αὐ­τῆς, διὰ πρε­σβειῶν τοῦ ἐν Ἁ­γί­οις Πα­τρός ἡ­μῶν Σάββα, πρώ­του Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Σερ­βίας, καὶ πάν­των τῶν Ἁ­γίων.

Πε­ρι­πτυσ­σό­με­νοι καὶ αὖ­θις ἀ­δελ­φο­πο­θή­τως τὴν Ὑ­με­τέ­ραν Μα­κα­ρι­ό­τητα κα­τα­σπα­ζό­μεθα Αὐ­τὴν φι­λή­ματι ἁ­γίῳ καὶ δι­α­τε­λοῦ­μεν μετὰ πολ­λῆς τῆς ἐν Κυ­ρίῳ ἀ­γά­πης

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος» 

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συναξάρι 6ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῆς εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μετά τῶν Τιμίων Ἥλων ὑπό τῆς Ἁγίας...

Η Καμπάνα στο Κουτσόχερο απόψε Ξαναχτυπά

Από νωρίς το πρωί, ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου π. Ιγνάτιος Μουρτζανός βρέθηκε στο χωριό Κουτσόχερο, το οποίο χτυπήθηκε πολύ περισσότερο από όλα...

Φτάνουν πια οι εκπτώσεις

Αρχιμ. Αλέξιος Εγκλειστριώτης Η Κύπρος "της Μπανανίας", όπως πολύ σοφά την χαρακτήρισε ο αείμνηστος Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης,  έσπευσε και πάλι να πρωτοτυπήσει, αυτή τη φορά...

«Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς…» – Αναζητώντας τη λογική των ηρώων της Επανάστασης

Μαθητικό Συνέδριο Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας & Λαυρεωτικής  «Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς...» -  Αναζητώντας τη λογική των ηρώων της Επανάστασης Αυτός είναι ο τίτλος του 10ου...

Νέος ηγούμενος στην Ιερά Μονή Παλαιοκαστριτίσσης στην Κέρκυρα

Νέος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστριτίσσης στην Κέρκυρα, εις διαδοχήν του αειμνήστου π. Ευθυμίου Δούη, εξελέγη από την αδελφότητα της Μονής ο...

Συναξάρι 5ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἁγίου Κόνωνος τοῦ Ἰσαύρου. Ὁ Ἅ­γι­ος Κό­νων ἐγεννήθηκε περί τά τέλη τοῦ...

Ένα- ένα τα ζούμε όλα….

Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα από μας....Ο σεισμός. Μια ρωγμή στον ήλιο του μεσημεριού, μια ρωγμή στην αδιαφορία μας, στην ασφάλειά μας, στην σιγουριά μας. Από...

Πρόταση ΔΙΣ για σύσταση Παρατηρητηρίου κοινωνικών και υγειονομικών κρίσεων, πανδημιών

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021, μέσω τηλεδιασκέψεως, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 164ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του...

Στιγμιότυπα από την καταστροφή στο Κουτσόχερο

Μέσα στην καταστροφή το καντήλι της πίστης κι η λαμπάδα της ελπίδας επιμένουν να καίνε. ...

Στον δοκιμαζόμενο Τύρναβο ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στην πληγείσα, από τον σεισμό, περιοχή του Τυρνάβου, μετέβη αμέσως, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και διεπίστωσε με τα μάτια του...

Συναξάρι 4ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου. Ὁ Ὅ­σι­ος Γε­ρά­σι­μος ὁ Ἰ­ορ­δα­νί­της ἐγεν­νή­θη­κε...

Δείτε ολόκληρη την εξόδιο ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου Πολυανής και Κιλκισίου κυρού Εμμανουήλ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών κ. Γεώργιος συμμετείχε στην εξόδιο ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου Πολυανής και Κιλκισίου κυρού Εμμανουήλ, που τελέστηκε σήμερα, 3 Μαρτίου 2021,...

Πράξεις ασέβειας στους Αγωνιστές του ’21

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=M2-xkfevuSo]

Δείτε φωτογραφίες: Κατέρρευσε η εκκλησία στο Μεσοχώρι

Σημαντικές ζημιές προκάλεσε ο εγκέλαδος στο Μεσοχώρι και στο Βλαχογιάννι. Στο μεσοχώρι κατέρρευσε εκκλησία, ενώ τετραπληγικός άντρας που ήταν εγκλωβισμένος σε σπίτι, κατά τις πρώτες...