Εξ α­φορ­μής του φο­νι­κού και καταστρεπτικού σει­σμού των 6,4 ρίχ­τερ με ε­πί­κεν­τρο το Δυρ­ρά­χιο της Αλβανίας, η Ι­ερά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος απέ­στειλε σή­μερα την ως κάτωθι επιστολή συμ­πα­ρα­στά­σεως προς τον Μα­κα­ρι­ώ­τατο Αρ­χι­ε­πί­σκοπο Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιο.

Ταυτόχρονα, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος έθεσε στην διάθεση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων την Οργάνωση «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για τις ανάγκες των σεισμοπλήκτων κατοίκων της γείτονος Χώρας.

Το Συνοδικό Γράμμα έχει ως εξής:

«Μακαριώτατε Αρ­χι­ε­πί­σκοπε Τι­ρά­νων, Δυρ­ρα­χίου και πά­σης Αλ­βα­νίας, εν Χρι­στώ τω Θεώ λίαν α­γα­πητέ και πε­ρι­πό­θητε α­δελφέ και συλ­λει­τουργέ της η­μών Με­τρι­ό­τη­τος, κύ­ριε Α­να­στά­σιε, την Υ­με­τέ­ραν Μα­κα­ρι­ό­τητα εν Κυ­ρίω κα­τα­σπα­ζό­με­νοι υ­πε­ρή­δι­στα προ­σα­γο­ρεύ­ο­μεν.

Μετά θλί­ψεως βα­θυ­τά­της και αλ­γού­σης καρ­δίας ε­πλη­ρο­φο­ρή­θη­μεν το γε­γο­νός του έ­ναγ­χος εν Αλ­βα­νία κα­τα­στρε­πτι­κού σει­σμού και τον συ­νε­πεία τού­του θά­να­τον και τραυ­μα­τι­σμόν πλεί­στων ό­σων συ­ναν­θρώ­πων μας.

Εν τη ώρα ταύτη καθ’ ην πεν­θεί η γεί­των η­μών χώρα, θρη­νούσα επί τοις ε­ρει­πί­οις των πνευ­μα­τι­κών τε και υ­λι­κών κα­τα­στρο­φών, επί τοις α­στέ­γοις, τοις πει­νώσι, τοις α­σθε­νούσι και α­δυ­νά­μοις α­δελ­φοίς ημών, συ­νω­δυ­νό­με­νοι και η­μείς μετά της σε­πτής Ι­ε­ραρ­χίας της Α­γι­ω­τά­της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος και σύμ­παν­τος του ευ­σε­βούς ελ­λη­νι­κού λαού, ευ­χό­μεθα εκ μέ­σης καρ­δίας τω Πα­νοι­κτίρ­μονι Θεώ ό­πως κα­τα­πέμψη τω δει­νώς δο­κι­μα­ζο­μένω προ­σφι­λεί εν Αλ­βα­νία λαώ ευ­το­νίαν, πα­ρά­κλη­σιν, υ­πο­μο­νήν, δύ­να­μιν, ελ­πίδα και α­κα­ταί­σχυν­τον θάρ­ρος δια την αι­σίαν αν­τι­με­τώ­πι­σιν της α­προσ­δο­κή­του συμ­φο­ράς.

Μα­κα­ρι­ώ­τατε, οί­κο­θεν νο­εί­ται, ότι η Α­γι­ω­τάτη Εκ­κλη­σία της Ελ­λά­δος, θέ­λει συμ­πα­ρα­στα­θεί εμ­πρά­κτως εις την, κατά το δυ­να­τόν, α­να­κού­φι­σιν και ί­α­σιν των πλη­γών των χει­μα­ζο­μέ­νων α­δελ­φών η­μών και προ τούτο εί­μεθα ο­λο­θύ­μως εις την δι­ά­θε­σίν Σας, δι’ ό,τι η Υ­με­τέρα Μα­κα­ρι­ό­της κρί­νει α­πα­ραί­τη­τον.

Επί δε τού­τοις, κα­τα­σπα­ζό­με­νοι και αύ­θις την Υ­με­τέ­ραν Μα­κα­ρι­ό­τητα, δι­α­τε­λού­μεν μετά πολ­λής της εν Χρι­στώ α­γά­πης

+ο Αθηνών Ιερώνυμος, Πρόεδρος».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.