Ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ.κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μος το πρωί της Δευ­τέ­ρας 6 Μαΐ­ου 2019 δέχθηκε στην Ι­ε­ρά Αρ­χι­ε­πι­σκο­πή Α­θη­νών μαθητές α­πό ό­λη την Ελ­λά­δα.

Πρό­κει­ται για τους βρα­βευ­θέντες μα­θη­τές της τάξεως της Γ΄ Γυ­μνα­σί­ου, οι ο­ποί­οι συμ­με­τεί­χαν στον Πα­νελ­λή­νιο Μα­θη­τι­κό Δι­α­γω­νι­σμό πα­ρα­γω­γής βίν­τε­ο, δι­αρ­κεί­ας έ­ως έ­ξι λε­πτών, με θέ­μα τις προ­ε­πα­να­στα­τι­κές μορ­φές του Α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κού Α­γώ­να του Γέ­νους κα­τά την πε­ρί­ο­δο του 1821 και συγ­κε­κρι­μέ­να τους: Ά­γιο Κο­σμά τον Αι­τω­λό, Α­γί­α Φι­λο­θέ­η την Α­θη­ναί­α, Ρή­γα Φερ­ραί­ο και Γιά­ννη Δα­σκα­λο­γιά­ννη.

Ο Δι­α­γω­νι­σμός πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με­τά α­πό την έγ­κρι­ση του Υ­πουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, Έ­ρευ­νας και Θρη­σκευ­μά­των και της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος και την υ­πο­γρα­φή συμ­φώ­νου συ­νερ­γα­σί­ας, με­τα­ξύ της Γε­νι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Θρη­σκευ­μά­των και της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πο­λι­τι­στι­κής­ Ταυ­τό­τη­τος, εν ό­ψει των πολ­λών δρά­σε­ων που πραγ­μα­το­ποι­ούν­ται, αλ­λά και προ­γραμ­μα­τί­ζον­ται, για τους ε­ορ­τα­σμούς της ε­πε­τεί­ου των 200 χρό­νων α­πό την έ­ναρ­ξη του Α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κού Α­γώ­να το 1821.

Τους βρα­βευ­θέντες μα­θη­τές και τους συ­νο­δούς – Κα­θη­γη­τές πα­ρου­σί­α­σε στον Μα­κα­ρι­ώ­τα­το Αρ­χι­ε­πί­σκο­πο Αθη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ.κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μο ο Γραμ­μα­τέ­ας της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πο­λι­τι­στι­κής ­Ταυ­τό­τη­το­ς Αρ­χιμ. Βαρ­θο­λο­μαί­ος Αν­τω­νί­ου-Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης.

Ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ.κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μος, πα­ρου­σί­α και του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­ως Θρη­σκευ­μά­των κ. Γε­ωρ­γί­ου ­Κα­λαν­τζή, υ­πο­δέ­χθη­κε τους μα­θη­τές και τους κα­θη­γη­τές τους με τον Πα­σχά­λιο χαι­ρε­τι­σμό «Χρι­στός Α­νέ­στη», συ­νο­μί­λη­σε μα­ζί τους για τα εν­δι­α­φέ­ρον­τα στοι­χεί­α που α­να­δύ­θη­καν α­πο την με­λέ­τη των προ­σώ­πων που απα­σχό­λη­σαν τον Δι­α­γω­νι­σμό, ε­παί­νε­σε την ε­ξαι­ρε­τι­κή προ­σπά­θειά τους και ευ­χή­θη­κε να έ­χουν στην πο­ρεί­α της ζω­ής τους το Φως της Α­να­στά­σε­ως του Κυ­ρί­ου και το φως της ι­στο­ρι­κής γνώ­σε­ως.

Πριν την α­πο­χώ­ρη­ση των μα­θη­τών και των κα­θη­γη­τών α­πο το κτήριο της Ι­ε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών, ο ­Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος προ­σέ­φε­ρε σε ό­λους έ­ναν σταυ­ρό και α­να­μνη­στι­κά μα­θη­τι­κά εί­δη με τον λο­γό­τυ­πο 1821-2021.

Με την Αρ­χι­ε­πι­σκο­πι­κή ευ­λο­γί­α άρ­χι­σε η εκ­παι­δευ­τι­κή εκ­δρο­μή στην ι­στο­ρι­κή πε­ρι­ο­χή της Σπάρ­της, του Μυ­στρά και της Μο­νεμ­βά­σιας, η ο­ποί­α α­πο­τε­λεί για το τρέ­χον σχο­λι­κό έ­τος και το έ­πα­θλο της δι­α­κρί­σε­ώς τους.

Οι μα­θη­τές, οι συ­νο­δοί – Κα­θη­γη­τές τους, ο εκ­πρό­σω­πος του Υ­πουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, Έ­ρευ­νας και Θρη­σκευ­μά­των κ. Νι­κό­λα­ος Πα­πα­θα­να­σό­που­λος και ο γραμ­μα­τέ­ας της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πο­λι­τι­στι­κής ­Ταυ­τό­τη­το­ς Αρ­χιμ. Βαρ­θο­λο­μαί­ος Αν­τω­νί­ου – Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης κα­τά την ά­φι­ξή τους στην Σπάρ­τη ε­πι­σκέφ­θη­καν και ξε­να­γή­θη­καν στο Αρ­χαι­ο­λο­γι­κό Μου­σεί­ο της πό­λε­ως και στο Μου­σεί­ο Ε­λιάς και Ελ­λη­νι­κού Λα­διού.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Άσκηση στην Εκκλησία

Του αρχιμ. Ιακώβου Κανάκη Μια σημαντική λέξη στην Πίστη μας λέγεται Παράδοση. Μία λέξη που γενικά θυμίζει κάτι από το παρελθόν, κάτι για πολλούς ξεπερασμένο....

Νέα διαμαρτυρία της ΠΕΘ προς το ΙΕΠ

Προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Αναστασίου Τσόχα 36, Αθήνα 115 21  Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Στη συνέχεια του εγγράφου μας αρ. πρωτ. 21/ 11 Μαϊου 2020 και παρά...

Με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου ξεκίνησαν τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Ι.Π.Ε.

Με την παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου Β΄ ξεκίνησαν τα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί το Ιδρυμα Ποιμαντικής...

Συναξάρι 5ης Ἰουνίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Ἀπόδοσις ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως. † Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Δωροθέου, ἐπισκόπου Τύρου. Εἶναι ἄγνωστο ἀπό ποῦ καταγόταν...

Σύναξη Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου Ι. Μητροπόλεως Περιστερίου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Κλήμης στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του εὐθύνης γιά τούς ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας κάλεσε σέ Γενική Σύναξη τό Δ.Σ. τοῦ...

Δήμαρχος Αχαρνών και Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος στον Αρχιεπίσκοπο

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος πραγματοποίησε σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών...

Συνεχίζονται οι εργασίες ανακαίνισης των κτηρίων της Εκκλησίας στην Δεινοκράτους

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Για την πορεία των εργασιών ανακαίνισης των κτηρίων της Εκκλησίας στην Δεινοκράτους ενημερώθηκαν σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών...

Μπογδάνος: H ευλογία του Μακαριωτάτου είναι ένα πολύ σημαντικό εφόδιο

Ο Βουλευτής της Ν.Δ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, όπου συζήτησαν διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. «Σε...

Διαμαρτυρία της Μητροπόλεως Περιστερίου για συκοφαντικό δημοσίευμα

Ἐν Περιστερίῳ, τῇ 4ῃ Ἰουνίου 2020 Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Περιστερίου ἐξ ἀφορμῆς δημοσιεύματος με τίτλο «Ξεσηκωμός τῶν πιστῶν γιά τήν Μητρόπολη Περιστερίου», πού ἀναρτήθηκε τήν...

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου για την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΗΜΕΡΑΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η σημερινή ημέρα - Παγκόσμιος Ημέρα Περιβάλλοντος - η οποία, ως γνωστόν, εθεσπίσθη...

Ψυχοσάββατο Πεντηκοστής

Μία ακόμη ευκαιρία μάς προσφέρει η αγία μας Εκκλησία, να θυμηθούμε και να τιμήσουμε τους νεκρούς μας, τόσο τα πρόσωπα που υπήρξαν προσφιλή για...

Τι σημαίνει η λέξη ανάθεμα; Ποια είναι η σημασία της;

Ἡ λέξη ἀνάθεμα καί ἡ σημασία της ὑπό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (Μαξίμοβιτς), Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Σάν Φρανσίσκο Ἡ ἑλληνική λέξη ἀνάθεμα, ἀποτελεῖται ἀπό δύο λέξεις: τήν ἀνά, πού εἶναι...

Ἡ Ὀρθόδοξη Ποιμαντική καί ἡ ψηφιακή μετάδοση τοῦ μηνύματός της

τοῦ καθηγητῆ Γεωργίου Μαντζαρίδη Ἡ Ὀρθόδοξη Ποιμαντική στηρίζεται στήν ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία πού θεμελιώνεται στόν καινό ἐν Χριστῷ ἄνθρωπο καί διέπεται ἀπό τήν ἀρχή τοῦ προσώπου....

Ἐπίκαιρες σκέψεις μέ ἀφορμή τό κείμενο τοῦ Μητροπολίτου Ἀργολίδος

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου, ἐφημερίου τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς Οἱ «ροπαλοφόροι», οἱ «φωνασκοῦντες ὁμολογητές» και τό... «γλυφιτζούρι περί σφραγίσματος  τοῦ Ἀντι-χρίστου». Ἐπίκαιρες σκέψεις μέ ἀφορμή τό  κείμενο...

Η Ιερά Μονή Παναγίας Ρεματιανής

Η Ιερά Μονή Παναγίας Ρεματιανής, βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μέτρων και απέχει 32 χιλ. από τη Σπάρτη, όπου τη συναντούμε αριστερά του δρόμου που...