Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ΄

Ἡ Ἁγία Μαρκέλλα εἶναι μία μεγάλη μάρτυς τῆς Ἐκκλησίας μας. Νεαρὴ θυγατέρα ἑνὸς εἰδωλολάτρου σκληροῦ πατέρα, ἔζησε τὸν 14ο αἰώνα στὴ Χίο καὶ ἁγίασε μὲ τὸ ὄντως θαυμαστὸ μαρτύριό της.

Εἶχε ἀνατραφεῖ «ἐν παιδεία καὶ νουθεσία» Κυρίου κοντὰ στὴ χριστιανὴ μητέρα της. Παρὰ δὲ τὸν θάνατο τῆς εὐσεβοῦς μητέρας της, ἐκείνη, ἡ νεαρὴ κόρη, συνέχισε τὴν χριστιανικὴ βιοτὴ καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ στὸ σπίτι της. Ὅταν ὅμως συμπλήρωσε τὰ 18 χρόνια της, ὁ βάναυσος πατέρας της, τὴν ἐξανάγκασε μὲ πολὺ σκληρὸ τρόπο νὰ ἀπαρνηθεῖ τὴν πίστη της στὸν Χριστό, νὰ ἀποδεχθεῖ σαρκικὲς ἁμαρτωλὲς προτάσεις, καὶ νὰ γίνει εἰδωλολάτρισσα. Ἡ Μαρκέλλα ὡστόσο δὲν προχώρησε στὴν ψεύτικη θρησκεία τῶν εἰδώλων, παρέμεινε καθαρὴ στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα καὶ διέφυγε στὰ βουνὰ γιὰ νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴν ἀσφυκτική, ἀπάνθρωπη καί ἁμαρτωλὴ πίεση τοῦ πατέρα της. Αὐτὸς δὲν σταμάτησε, τὴν κυνήγησε καὶ τὴν βρῆκε κρυμμένη στοὺς θάμνους καὶ γιὰ νὰ τὴν ἐξαναγκάσει νὰ ἐμφανισθεῖ ἐνώπιόν του, ἔκαψε τοὺς θάμνους. Ἡ νέα τότε κόρη τρέχοντας πρὸς τὴ θάλασσα, ἐκεῖ στὴν περιοχὴ Βολισσὸς τῆς Χίου γιὰ νὰ σωθεῖ ἀπὸ τὰ τόξα τοῦ πατέρα της ὅταν τελικὰ τὴν πέτυχαν καὶ τραυματίστηκε, αὐτὴ ἡ ἁγνή κοπέλα προσευχήθηκε στὸν Χριστὸ νὰ τὴν κρύψει ἀπὸ τὴ μεγάλη αὐτὴ ἀπειλή. Ἕνας βράχος στὴν ἀκρογιαλιὰ ἄνοιξε καὶ ἔκρυψε τὸ σῶμα της μέσα, ὄχι ὅμως τὸ κεφάλι της. Ὁ σκληρὸς πατέρας, ἐκεῖ τὴν ἀποκεφάλισε. Τὸ ἁγνὸ μαρτυρικὸ αἷμα της ἔβαψε τοὺς βράχους καὶ ἡ θάλασσα κοκκίνισε. Ὁ βράχος ἐκεῖ ἀποτελεῖ μέχρι σήμερα τόπο προσκυνήματος. Πλῆθος πιστῶν, ἰδίως νέοι ἄνθρωποι, καταφθάνουν πεζοπορῶντας, ὡς τάμα, στὴν παραλία αὐτὴ τοῦ μαρτυρίου τῆς ἁγίας γιὰ νὰ προσευχηθοῦν καὶ γιὰ νὰ λάβουν σωτήρια μηνύματα.

Ἡ ἁγία Μαρκέλλα, εἶναι πολὺ χαρακτηριστικό, ὅτι ἦταν μία ἁγνή, ἔφηβος, νέα γυναίκα ἡ ὁποία κατέδειξε τὴν σταθερότητα στὶς ἠθικὲς χριστιανικὲς ἀρχές. Σεμνή, σοβαρή, θαρραλέα, δὲν δείλιασε στὶς ἀπειλές, ἄξια παρέμεινε ἀνεπηρέαστη ἀπὸ ἁμαρτωλὲς προκλήσεις. ἀνεδείχθη βράχος ἠθικῆς καθαρότητος καὶ ὡς βράχος μαρτυρίας Χριστοῦ, στὸν βράχο ἐκεῖνον τῆς Χίου. Κατέστη ἔτσι φωτεινὸ παράδειγμα γιὰ τὴν ἐφηβικὴ ἡλικία.

***

Πράγματι, ἡ ἐφηβικὴ ἡλικία, ὡς γνωρίζουμε, καὶ ἀπὸ τὴν Ψυχολογία καὶ Παιδαγωγική, εἶναι μία σπουδαία περίοδος τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἡλικία αὐτή, ὡς μία νέα φάση ζωῆς, φέρνει ἐντάσεις, ἐπαναστατικότητα, ψυχολογικὲς ἀνακατατάξεις καὶ ἀπαιτεῖ καινούργιες προσαρμογές. Καθιστᾶται ἐξαιρετικὰ δύσκολο τό ἔργο τῆς ἀγωγῆς τῶν ἐφήβων καθ’ ὅτι τὴν ὅλη ψυχοπνευματικὴ ἐξέλιξη τῶν νέων ἐπηρεάζουν διάφοροι παράγοντες.

Βέβαια οἱ γονεῖς ἔχουν βασικότατο ρόλο στὴν ὅλη ἀγωγή, στὴν διαπαιδαγώγηση τῶν τέκνων τους. Ἀλλὰ τὰ μεγάλα ἐρωτήματα πού τίθενται, ἐν προκειμένω, εἶναι: Οἱ γονεῖς θὰ σταθοῦν στυλοβάτες τῶν νέων στὴν κρίσιμη αὐτὴ ἡλικιακὴ περίοδο τῶν παιδιῶν τους ἢ θὰ γκρεμίζουν μὲ τὸν ἐγωκεντρισμὸ τους κάθε τί τὸ πνευματικὸ καὶ χριστιανικό; Ἡ οἰκογένεια θὰ εἶναι ἐργαστήριον χριστιανικῆς ἀγωγῆς ἢ ξενοδοχεῖον ὕπνου καὶ φαγητοῦ; Καὶ τὸ χειρότερο μήπως ἐνίοτε οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς στέκονται ἐμπόδιο στὴν χριστιανικὴ προκοπὴ καὶ τὴν κατὰ Χριστὸν ζωὴ τῶν παιδιῶν τους;

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὑπάρχουν γονεῖς πού δυσκολεύουν τὴν χριστιανικὴ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν τους. Θέτουν ποικίλα ἐμπόδια. Διώχνουν τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του ἀπὸ τὸ σπίτι τους. Ποτὲ δὲν θέλησαν νὰ μιλήσουν γιὰ τὸν Χριστό, τὴν Παναγία, τοὺς ἁγίους. Δὲν ἐνδιαφέρθηκαν γιὰ τὸν ἐκκλησιασμό, τὴν ἐξομολόγηση, τὴν Θεία Μετάληψη τῶν παιδιῶν τους. Ἐπικρατεῖ ἕνα ἀθεϊστικὸ καὶ ἀρνητικὸ πνεῦμα μέσα στὴν οἰκογένεια. Ὁ Χριστὸς διωγμένος, βρίσκεται ἐκτός τοῦ σπιτιοῦ. Ἀκόμη νά σκεφθοῦμε πόσα παιδιὰ πού γνώρισαν τὸν Χριστὸ δὲν ὑποφέρουν ἀπὸ ἀσεβεῖς γονεῖς. Αὐτοὶ ὅμως θὰ δώσουν λόγο τὴν ἡμέρα τῆς κρίσεως ἐνώπιον τοῦ Δικαιοκρίτου Χριστοῦ.

***

Ἀλλὰ ἡ κατὰ Χριστὸν μόρφωση εἶναι ὁ κολοσσὸς τῆς ἀγωγῆς. Ὅσον δὲ εὐσυνείδητη εἶναι ἡ συμμετοχὴ τῶν νέων στὴν ἁγιαστικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, τόσον περισσότερο καλλιεργεῖται ὁ ἔσω ἄνθρωπος.

Τὸ παιδὶ δὲν παύει νὰ εἶναι ἀπὸ τὴν μικρὴ ἡλικία ἕνας κόσμος ὁλόκληρος μὲ προβλήματα καὶ ἐλλείψεις, μὲ ἀρετὲς καὶ κακίες, μὲ χαρίσματα καὶ ἐλαττώματα. Εἶναι μία διαμαντόπετρα πού θέλει ὅμως κατεργασία γιὰ νὰ λάμψει καὶ νὰ γίνει πολύτιμη καὶ αὐτό συντελεῖται μὲ τὸ χριστιανικὸ ἦθος. Αὐτὸ τὸ ἦθος ὀφείλουμε νὰ δώσουμε παράλληλα μὲ τὴν ἐκπαίδευση στὰ παιδιά μας. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Ι.Χρυσόστομος ἀνακεφαλαιώνοντας τὴν πραγματεία του περὶ τῆς ἀγωγῆς τῶν νέων συνιστᾶ: «Χριστιανὸν οἶκον ποίησον ἴνα σώσης τὸ τέκνον σου»! Εἶναι γεγονὸς ὅτι ποθοῦμε τὴν ἀνοδικὴ πορεία τῶν παιδιῶν μας πού ψάχνουν γιὰ τὴν ἀλήθεια, ἀγαποῦν τὴν ἐλευθερία, ἐπιθυμοῦν τὸν διάλογο καὶ θέλουν πρότυπα στή ζωή τους.Γιατί πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι στὸ βάθος τοῦ εἶναι τους οἱ νέοι καί οἱ νέες ἀναζητοῦν τὸν Θεό. Μὴν τοὺς Τὸν στερήσουμε. Ἃς ἀφήσουμέ τόπνεῦμα τοῦ Θεοῦ νά πνεύσει στὶς ψυχές τους.

***

Ἡ Ἁγία Μαρκέλλα γεύθηκε πικροὺς καρποὺς ἀπὸ τὸν σκληρὸ πατέρα της, ἔλαβε ὅμως τὸν ἀμαράντινο στέφανο τῆς δόξης, κατοικεῖ στὶς αἰώνιες σκηνὲς καὶ τὸ μαρτύριό της ἔχει δύναμη καὶ παρρησία στὸν οὐράνιο Θεὸ γιὰ ὅλους μας.

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρκέλλης Ἐξωχωρίου  22 Ἰουλίου 2019

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Δημοσιογραφική διάσκεψη «Πολιτιστικό Καλοκαίρι Ταμασού 2022»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022, στο χώρο της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής, δημοσιογραφική διάσκεψη για το «Πολιτιστικό καλοκαίρι Ταμασού 2022» στα πλαίσια...

Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΗΣ ΕΥΠΡΑΞΙΑΣ

Με βαθύτατη θλίψη τελέσθηκε χθες Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022, στις 11 το πρωί, στην Ι. Μονή Παναγίας Φανερωμένης Χιλιομοδίου, η Εξόδιος Ακολουθία της μακαριστής...

Δήλωση του Μητροπολίτου Δημητριάδος σχετικά με το Νομοσχέδιο για τις οργανικές θέσεις των Κληρικών

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση, κληθείς να σχολιάσει το Νομοσχέδιο της Κυβέρνησης, σχετικά με τις οργανικές θέσεις και τη μισθοδοσία...

O Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας Γαβριήλ στην Ουάσιγκτον σε Διεθνή Σύνοδο θρησκευτικής ελευθερίας

Στην Ουάσιγκτον μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, όπου συμμετείχε ως εισηγητής στις εργασίες της 2ης Ετήσιας Διεθνούς...

Επίσκεψη του Διευθυντού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας κ. Γεωργίου Αδαμίδη στον Μητροπολίτη Βεροίας

Την Τρίτη 5 Ιουλίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων δέχθηκε στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Βεροίας εθιμοτυπική επίσκεψη από τον Διευθυντή της...

Αφιέρωμα Μνήμης, Ιστορίας και Πολιτισμού για τη Μικρά Ασία από την Μητρόπολη Σπάρτης

Την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 στο πλαίσιο σειράς εκδηλώσεων με κεντρικό θέμα την επέτειο 100 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή (1922-2022) η Ιερά Μητρόπολη...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι προαγωγικές και διπλωματικές εξετάσεις της Σχολής Βυζαντινής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, στην έδρα και σε όλα τα παραρτήματά της,...

Αυλαία έπεσε στον 6ο Αγώνα Δρόμου »Το Πέρασμα του Αποστόλου Παύλου» με την βράβευση όλων των θεσμικών φορέων που...

Ο αγώνας δρόμου ''Το Πέρασμα του Αποστόλου Παύλου"πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022 με αφετηρία το μνημείο του Αποστόλου Παύλου στη...

Επετειακή Εκδήλωση του Συλλόγου Μικρασιατών Ερμούπολης Σύρου

Στο ιστορικό και εμβληματικό Θέατρο «Απόλλων» της Ερμούπολης, ο Σύλλογος Μικρασιατών Ερμούπολης Σύρου διοργάνωσε απόψε Εκδήλωση με θέμα:«Οι Δρόμοι του Μπαρουτιού». Επρόκειτο για μία...

Ἡ μάνα

 Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Δέν ὑπάρχει ἄλλη λέξη ὀμορφότερη μέσα στόν γήινο κόσμο, μέσα σέ ὅλους τούς πολιτισμούς καί τίς ἐποχές, ἀπό τήν λέξη μάνα! Ἡ μάνα εἶναι τό γλυκύτερο πλάσμα...

Αγιασμός Α΄ κατασκηνωτικής περιόδου στην Μητρόπολη Θηβών

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 η Κατασκήνωση της Μητροπόλεως στον Παρνασσό, με την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο των κοριτσιών Δημοτικού Σχολείου. Το απόγευμα της...

Έναρξη Α’ κατασκηνωτικής περιόδου Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Στις καταπράσσινες πλαγιές του Ταϋγέτου και συγκεκριμένα στη θέση «Σκουρόλακα», στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας «Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ», τελέσθηκε το απόγευμα...

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 6η Γιορτή Νεολαίας στην Ιερά Μητρόπολη Κίτρους

Στην κατάμεστη από παιδιά και νέους αυλή του Ιερού Ναού Αγίας Άννης Κατερίνης, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 4 Ιουλίου η 6η Γιορτή Νεολαίας...

«Τα άκουσε» ο Παπαθανάσης από τον δήμαρχο Αγρινίου: «Θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα η κυβέρνηση αν δεν γίνει η διχοτόμηση...

«Εξόρμηση» στην Αιτωλοακαρνανία κάνει σήμερα, Τρίτη 5η Ιουλίου,  η Νέα Δημοκρατία καθώς κλιμάκια της επισκέπτονται πολλά μέρη του νομού. Του ενός κλιμακίου επικεφαλής είναι ο...

Από το 1951 το δημοτικό συμβούλιο ζητά Μητρόπολη στο Αγρίνιο (δείτε το έγγραφο)

70 χρόνια μετά στο Μεσολόγγι κάποιοι ακόμη καλλιεργούν κλίμα αντιπαράθεσης των δύο πόλεων δίνοντας άλλοθι στους κυβερνώντες.  1951, το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου λαμβάνει απόφαση για...