Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀγαπητοί μου, ἀδελφοί, ὀνομάζεται πρό τῆς Ὑψώσεως, γιατί σέ λίγες μέρες θά γιορτάσουμε τή μεγάλη γιορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Αὐτή ἡ γιορτή μᾶς ὑπενθυμίζει καί μᾶς διδάσκει ἀλήθειες ὑψίστης σημασίας, γιατί ἀναφέρονται στή σωτηρία μας.

Γιά τό λόγο αὐτό ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία καθιέρωσε νά διαβάζεται στή Θεία Λειτουργία τῆς σημερινῆς Κυριακής τό Εὐαγγέλιο πού ἀκούσαμε, πού ἀποτελεῖ ἔνα μικρό τμῆμα ἀπό τό διάλογο τοῦ Κυρίου μας μέ τό Νικόδημο. Ὁ Νικόδημος ἦταν Φαρισαῖος. Ἄνθρωπος μέ καλή διάθεση, εὐσεβής καί χωρίς προκαταλήψεις. Πῆγε στό Χριστό μιά νύχτα, χωρίς νά τόν δεῖ κανείς καί διαλέγεται μαζί Του. Δυσκολεύεται νά καταλάβει τά λόγια τοῦ Χριστοῦ, πού ἀφοροῦν τήν πνευματική ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου, γιά τή σωτηρία του ὄχι μέ τά ἔργα τοῦ Νόμου, ἀλλά μέ τό πνεῦμα κάι τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Νικόδημος συνεχίζει νά μήν καταλαβαίνει τά λόγια τοῦ Χριστοῦ, καί τότε ὁ Κύριος τοῦ εἶπε τά λόγια πού ἀκούσαμε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, τά ὁποῖα εἶναι λόγια προφητικά καί ἀποκαλυπτικά.

Κανείς ἀπό τούς ἀνθρώπους, εἶπε στό Νικόδημο ὁ Κύριος, δέν ἔχει ἀνεβεῖ στόν Οὐρανό, γιά νά μάθει τά μυστικά τῶν οὐρανῶν, ὥστε νά διδάξει τούς ἀνθρώπους γιά αὐτά, παρά μόνο Ἐκεῖνος πού κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό καί ἔγινε ἄνθρωπος τέλειος καί ἀναμάρτητος (καί ἐννοεῖ βέβαια τόν ἐαυτό Του) καί ἐνῶ βρίσκομαι ἐδώ στή γῆ τώρα, ἐπειδή εἶμαι καί Θεός, ἐξακολουθῶ, ὡς Θεός πανταχοῦ παρῶν, νά εἶμαι καί στόν οὐρανό.

Στή συνέχεια ἀποκαλύπτει στό Νικόδημο ἄλλη μυστηριώδη ἀλήθεια. Καθώς ὁ Μωυσῆς ὕψωσε τό χάλκινο φίδι στήν ἔρημο, κατά διαταγή τοῦ Θεοῦ, ἔτσι πρέπει νά ὑψωθεῖ καί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτό θά γίνει γιά νά μή χαθεῖ ἄδικα κανένας ἀπό ἐκείνους πού Τόν πιστεύουν ὡς Υἱό τοῦ Θεοῦ, ἀλλά νά ἔχει ζωή αἰώνια. Διότι τόσο πολύ ἀγάπησε ὁ Θεός τόν κόσμο, ὥστε ἔστειλε τόν Υἱό Του τόν μονογενῆ, γιά νά σωθεῖ ὁ κόσμος μέ τή χάρη τῆς Σταυρικῆς Του θυσίας.

Μέσα στήν Παλαιά Διαθήκη, ἀδελφοί μου, ἔχουμε πολλές προφητεῖες, προτυπώσεις καί προεικονίσεις γιά γεγονότα πού θά γίνουν στήν Καινή Διαθήκη. Εἶναι τά προφητικά σύμβολα. Μία ἀπό αὐτές τίς προεικονίσεις εἶναι καί αὐτή πού ἀνέφερε ὁ Κύριος στό Νικόδημο, ὅπου ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰσραήλ, βρίσκεται στήν ἔρημο τοῦ Σινᾶ. Ἀγανακτεῖ καί τά βάζει μέ τό Μωυσῆ. Δείχνει ἀσέβεια καί ἀχαριστία, ἐνώ εἶχε δεχθεῖ ἀπό τό Θεό ἄπειρες εὐεργεσίες καί καταπληκτικά θαύματα. Ὁ Θεός τιμωρεῖ τήν ἀχαριστία καί ἀσέβεια τῶν Ἰσραηλιτῶν. Στέλνει φαρμακερά φίδια πού μέ τό δηλητήριό τους φονεύουν ὅποιον δαγκώνουν. Ὁ λαός μετανοιωμένος παρακαλεῖ τό Μωυσῆ νά προσευχηθεῖ στό Θεό γιά νά τούς σώσει. Μέ ἐντολή τοῦ Θεοῦ ὁ Μωυσῆς κατασκευάζει ἕνα χάλκινο φίδι, τό ὑψώνει στό κέντρο τοῦ στρατοπέδου, ὥστε βλέποντάς τό οἱ Ἑβραῖοι νά σώζονται ἀπό τά φίδια.

Τό χάλκινο ἐκεῖνο φίδι ἦταν, ἀγαπητοί μου, τῦπος καί προεικόνιση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἐκεί, στήν ἔρημο, πάνω στό ξῦλο τό χάλκινο φίδι, ἐδῶ στήν Καινή Διαθήκη, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, καρφωμένος πάνω στό Σταυρό τοῦ Γολγοθᾶ. Μέ τά πανάχραντά του χέρια ἀνοιγμένα πάνω στό Σταυρό ὁ Χριστός ἀγκαλιάζει ἀπό τότε ὄλο τόν κόσμο. Μέ τό Τίμιο Αἷμα Του χαρίζει ζωή καί ἀθανασία, σέ ὅσους ἔχουν τήν ἐλπίδα τους πρός Αὐτόν. Βέβαια, μέ τή σταυρική θυσία δέν ἔπαυσε ἡ ἀμαρτία, οὔτε ὁ διάβολος, ὁ νοητός ὄφις, ἔπαυσε νά ὁρμᾶ κατά τῶν πιστῶν Χριστιανῶν. Δέν ἔχει ὅμως τή δύναμη, πλέον τοῦ θανάτου. Τό δηλητήριό του εἶναι ἀκίνδυνο. Τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μεταδίδει τή Ζωή στήν ψυχή τῶν πιστῶν καί τή λυτρώνει ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί τά ὀψώνια αὐτῆς. Ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ, ὁ Σταυρικός Του θάνατος, μᾶς ἔσωσε ἀπό τό θάνατο τῆς ἁμαρτίας.

Ἀδελφοί μου, ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾶ μέ μία ἀγάπη πού δέν μπορεῖ κανείς νά φαντασθεῖ: «Οὕτως ἡγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν……. ἵνα σωθῆ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ». Ὁ Θεός ἁγαπᾶ τόν κόσμο καί μάλιστα τόν ἀμαρτωλό καί ἀποστάτη καί ἀχάριστο.

Γιά τό σκοπό αὐτό ἔστειλε ὁ Θεός τόν Υἰό του στόν κόσμο. Αὐτό εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη τῆς γνήσιας καί ἀληθινῆς ἁγάπης τοῦ Θεοῦ. Δέν ἔστειλε κάποιον ἄγγελο, ἀλλά τόν Υἱό Του, τήν οὐσία Του. Δέν τόν στέλνει μονάχα, ἀλλά καί θυσιάζει ὁ Θεός τόν Υἱό Του γιά τή σωτηρία μας. Καί σωτηρία σημαίνει ἐλευθερία, ἀπελευθέρωση καί γίνεται μόνο διά τοῦ Υἱοῦ Του, τοῦ μόνου Σωτήρα τοῦ κόσμου.

Ἡ σωτηρία μας, ἀδελφοί μου, δέ συντελεῖται μονομερῶς. Χρειάζεται ἀνταπόκριση. Γιατί, σωτηρία σημαίνει συνάντηση Θεοῦ καί ἀνθρώπου στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στήν Ἐκκλησία διά τῶν Μυστηρίων. Καί σώζονται ὅσοι πιστεύουν καί ὅσοι θέλουν νά σωθοῦν. Τά λόγια τοῦ Χριστοῦ «πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν…» ἀποτελοῦν τόν κυριώτερο ὅρο στήν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης γιά τήν αἰώνια ζωή.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ πού αὐτές τίς μέρες θά δοῦμε νά ὑψώνεται στούς Ναούς μας, ἀπευθύνει ἕνα ἐλπιδοφόρο μήνυμα καί μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι ὅποιοι καί ἄν εἴμαστε, ὅσο βαθιά καί ἄν γονατίσαμε στήν ἁμαρτία, δέν θά χαθοῦμε. Ἀρκεῖ νά ἐπαναλάβουμε μέ πίστη καί ταπείνωση τό «ἥμαρτον» τοῦ Ἀσώτου, τό «ἱλάσθητί μοι» τοῦ Τελώνου, τό «μνήσθητί μου» τοῦ Ληστῆ. Ἀμήν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η νεφέλη της Μεταμόρφωσης

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου  Δρ  Θ. Η Μεγάλη Δεσποτική Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος είναι μια τις σημαντικότερες, τόσο στην θεολογία της Εκκλησίας μας όσο...

O Mητρ. Σύρου τέλεσε την Μεγάλη Παράκληση στην πευκόφυτη περιοχή των Χρούσσων

Στην Ακολουθία της Μεγάλης Παρακλήσεως, που τελέσθηκε απόψε στον Ιερό Ναό της Γενέσεως της Θεοτόκου στην πευκόφυτη παραθεριστική περιοχή των Χρούσσων, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος...

Ἀντισταθεῖτε!! Ὁ ἀγώνας εἶναι γιὰ τὴν Θεομάνα μας, τὴν Παναγία

"Σὰν τὴν καταστολισμένη νύφη, ἔτσι εἶναι ἡ Ἑλλάδα μᾶς γεμάτη ἀπὸ ἐκκλησίες, μοναστήρια καὶ ἐρημοκλήσια τῆς Παναγίας, πνευματικὰ παλάτια τῆς ταπεινῆς αὐτῆς Βασίλισσας. Στὸ...

Επιτέλους, ας είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί με την αλήθεια και ας μην προσπαθούμε να στηρίξουμε το αντιεκκλησιαστικό μας μένος...

Μεροληψία Α. Παπαγιάννης , Ιατρός Διάβασα χθες σε ιστολόγιο ένα απλό και συγχρόνως εύστοχο σχόλιο-ερώτημα: «Πώς, μετά τον Μάιο που επιτράπηκε ο κόσμος στις Εκκλησίες και η Θεία Κοινωνία, τα...

και….γράμματα γνωρίζω και Χριστόν μαρτυρώ!

Βγαίνει τώρα ένας κάποιος καθηγητής Γενετικής και μας λέει ότι η θεία κοινωνία αποτελεί πρόβλημα, όσον αφορά την μετάδοση του κορονοϊού και οπωσδήποτε έχει...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Λαρίσης στον Τίμιο Πρόδρομο Κυψελοχωρίου

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον...

«Ὁ γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν θλιβομένων ἡ χαρά…»

Στον Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου Μικρού Βάλτου μετέβη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεγχρεών κ. Αγάπιος, την Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020, προκειμένου να τελέσει την Ι....

Η Παράκληση της Παναγίας στην Κερασιά και τη Λουτροπηγή

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, το εσπέρας της Κυριακής 2 Αυγούστου 2020, χοροστάτησε στις ακολουθίες του Εσπερινού και της ιεράς Παρακλήσεως προς...

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Στεφάνου Μαυρομματίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Κυριακή 2 Αυγούστου 2020, επί τη ανακομιδή του ιερού λειψάνου του αγίου και ενδόξου πρωτομάρτυρος...

Αρχιεπίσκοπος: H Εκκλησίας οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών

Σε απάντηση ερωτήσεων δημοσιογράφων, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.Ιερώνυμος έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Η Εκκλησία μας, από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της...

Μεθοδευμένος ο διχασμός των ορθόδοξων Ελλήνων;

Την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Στεφάνου τιμήσαμε στην εκκλησιαστική κοινότητα Αγίας Μαρίνας, στην οποία υπάρχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στη μνήμη του, στο νότιο...

Οσιος Παΐσιος: Οι 33 συμβουλές για να γίνουμε καλύτεροι

Ο Παΐσιος ίσως είναι ο μοναδικός μοναχός στη σύγχρονη ιστορία της Ορθοδοξίας για τον οποίο έχουν γραφτεί τα περισσότερα βιβλία, στα οποία οι συγγραφείς...

Ο Μητρ. Μεσσηνίας για τον Φιλίππων Προκόπιο: «Ήταν τίμιος με τα ανθρώπινα και δίκαιος με τα θεία»

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου δίδεται στην δημοσιότητα ο λόγος, που εξεφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Λαρίσης στον Άγιο Αθανάσιο Σωτηρίου

Με κατάνυξη τελέστηκε η ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Σωτηρίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Βεροίας στην Καστανιά

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στη Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό...