Ὁ Πνευματικός μας Πατέρας

«Ἐάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς ἔχητε ἐν Χριτῷ ἀλλ’ οὐ πολλούς Πατέρας»

Ὅταν ὁ «ἄρχων τῶν Ἰουδαίων» Νικόδημος ἐπισκέφθηκε νύκτα τόν Χριστό, Ἐκεῖνος τοῦ μίλησε γιά μία γέννηση πέρα ἀπό τήν σωματική –βιολογική. Τοῦ ἀπεκάλυψε τήν πνευματική ἀνα-γέννηση τοῦ πιστοῦ «ἐξ ὕδατος καί πνεύματος» μέ τήν ὁποία εἰσέρχεται κανείς στήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτήν τήν γέννηση ὁμιλεῖ ἡ αὐριανή περικοπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὑπογραμμίζοντας τήν παρουσία ὁρισμένων προσώπων στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ,
πού μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἀξιώνονται νά γίνουν οἱ κατά ἄνθρωπον συντελεστές της. Καί τά πρόσωπα αὐτά εἶναι οἱ πατέρες, ἕνα μέγεθος οὐσιαστικότατο στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κάνει διάκριση μεταξύ τῶν Πατέρων καί τῶν Παιδαγωγῶν- Διδασκάλων τῶν πιστῶν. Οἱ πρῶτοι εἶναι λίγοι σέ σύγκριση μέ τούς δεύτερους. Οἱ Πατέρες εἶναι ἐκεῖνοι, πού γεννοῦν τέκνα πνευματικά. Οἱ Παιδαγωγοί συντελοῦν στήν περαιτέρω ἀνάπτυξη καί καλλιέργειά τους. Οἱ Πατέρες φέρνουν στήν πνευματική ὕπαρξη, οἱ Παιδαγωγοί συμπληρώνουν τό ἔργο ἐκείνων μέ τήν «ἐποικοδομή τους». Ὅταν λέγει αὐτά ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἔχει ὑπ’ ὄψιν του τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό. Τό λέγει ἄλλωστε καθαρά στούς Κορινθίους, ὅτι εἶναι πνευματικός Πατέρας. Γι’ αὐτό μπορεῖ ἁπλά καί συγκεκριμένα νά περιγράψει τό ἔργο του σ’ αὐτούς σ’ ἀντιδιαστολή μέ τό ἔργο τῶν πολλῶν διδασκάλων πού εἶχαν. Αὐτός «ἐφύτευσε», ἐνῶ ὁ Ἀπολλώς μετά ἀπ’ αὐτόν μόνο «ἐπότισε». Αὐτός «ἔθηκε θεμέλιον», ὅσοι ἦλθαν μετά ἀπ’ αὐτόν ἁπλῶς «ἐποικοδόμησαν». Ὑπάρχει μία ἀναλογία ἀνάμεσα στούς πνευματικούς καί τούς σαρκικούς πατέρες. Εἶναι καί οἱ δύο μοναδικοί καί ἀναντικατάστατοι. Γιατί καί οἱ δύο ὁδηγοῦν στήν ὕπαρξη, βιολογική ἤ πνευματική. Κι αὐτό γίνεται μία φορά στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Ὑπαρξιακό καί ἀνεπανάληπτο γεγονός δέν εἶναι μόνο ἡ γέννηση, ἀλλά καί ἡ ἀναγέννηση. Ὑπάρχει βέβαια μία οὐσιαστική διαφορά. Οἱ σαρκικοί πατέρες γεννοῦν γιά τόν κόσμο, οἱ πνευματικοί πατέρες γεννοῦν γιά τόν Χριστό. Προσδιορίζοντας τήν δεύτερη αὐτή γέννηση ὁ Ἀπόστολος τήν ὀνομάζει «ἐν Χριστῷ καί διά τοῦ Εὐαγγελίου», χαράσσοντας ἔτσι καί τίς συντεταγμένες τῆς πνευματικῆς πατρότητας στήν Ἐκκλησία. Οἱ Πατέρες τῶν πιστῶν εἶναι «ἐν Χριστῷ » πατέρες καί τά πνευματικά τους τέκνα γίνονται μέσῳ αὐτῶν, ὄχι δικά τους ἀλλά οὐσιαστικά καί κύρια «τοῦ Χριστοῦ τέκνα». Αὐτό σημαίνει ὅτι γιά νά ἀξιωθεῖ ἀπό τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, νά γίνει κανείς στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ πατέρας, πρέπει νά εἶναι ὁ ἴδιος πρῶτα «ἐν Χριστῷ» δηλαδή ἀναγεννημένος, ἀληθινό τέκνο τοῦ Θεοῦ τοῦ μόνου κατ’ οὐσίαν Πατρός (Ἐφεσ. γ΄ 15). Ἄν δέν ὑπάρχει αὐτή ἡ προϋπόθεση, δέν μπορεῖ νά ὁδηγήσει κανείς στήν ἐν Χριστῷ ἀναγέννηση. Δέν γεννᾶ πνευματικά. Δέν ὁδηγεῖ στήν σωτηρία.

Ὅπως ὑπῆρχαν ψευδοπροφῆτες στήν Παλαιά Διαθήκη, πού σφετερίζονταν τό ἔργο τῶν γνησίων προφητῶν ἔτσι μπορεῖ νά ὑπάρξουν καί ψευδο-πατέρες πού δέν μποροῦν νά ὁδηγήσουν στήν ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ δέν εἶναι οἱ ἴδιοι ἀναγεννημένοι. Μή μπορώντας νά ἀναγεννήσουν «διά τοῦ Εὐαγγελίου, δέν γεννοῦν» «ἐν Χριστῷ» ἀλλά «ἐν πλάνῃ καί ἁμαρτίᾳ». Προσφέρουν δηλαδή μία γέννηση, πού ἰσοδυναμεῖ μέ θάνατο. Καί αὐτό συμβαίνει μέ τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί μέ ὅσους ἀναλάμβάνουν τό ἔργο τοῦ «πατρός». Χωρίς νά εἶναι ἀναγεννημένοι ἐν Χριστῷ οἱ ἴδιοι.

Ἡ Ὀρθοδοξία, ὡς ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀδιανόητη χωρίς Παύλους, χωρίς Πατέρες καί Μητέρες ἐν Χριστῷ, πού ὁδηγοῦν στήν ἐν Χριστῷ ἀναγέννησή του πνευματικά τους παιδιά. Οἱ ἅγιοι Πατέρες καί Μητέρες ὅλων τῶν αἰώνων συνιστοῦν τήν εὐθεία καί ἀδιάσπαστη γραμμή τῆς Ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως. Δηλαδή τήν συνέχεια τῆς εἰσαχθείσης στόν κόσμο γιά τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ -Λόγου νέας ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Οἱ Πατέρες εἶναι οἱ διάδοχοι τοῦ Παύλου καί τῶν λοιπῶν Ἀποστόλων. Στήν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας αὐτή ἡ σχέση τοῦ πνευματικοῦ πατρός – πνευματικοῦ τέκνου μένει ἀκατάλυτη. Κοντά στούς Ἁγίους Πατέρες γεννιοῦνται οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος κοντά στόν Μέγα Ἀντώνιο, ὁ Μέγας Βασίλειος κοντά στούς γέροντες τοῦ Πόντου. Ἔτσι νοοῦμε τήν φαινομενική ἀπολυτότητα ἀλλά καί τίς ἀληθινές διαστάσεις τῆς ἀκόλουθης φράσεως τῶν Ἀποστολικῶν Διαταγῶν, βιβλίου τοῦ τετάρτου αἰῶνος: «Οὕτος διδάσκαλος εὐσεβείας, οὕτος μετά Θεόν Πατήρ ἡμῶν δι’ ὕδατος καί πνεύματος ἀναγεννήσας ἡμᾶς» (Η΄ 26).

Τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας στόν κόσμο εἶναι μία συνεχής (ἀνα)γέννησις, ἡ ὁποία εἶναι ἀδύνατη, ἐάν δέν ὑπάρχουν πνευματικοί Πατέρες.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εις μνήμην κυρού Νικολάου Μητροπολίτου πρώην Καρπενησίου

Του π. Ευαγγέλου Φεγγούλη Συμπληρώθηκαν στις 15 Ιανουαρίου 2021, δυο χρόνια από την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτου Καρπενησίου κυρού Νικολάου. Ο σπουδαίος αυτός Ιεράρχης της Ελλαδικής...

Συναξάρι 22ας Ἰανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Τιμοθέου, μαθητοῦ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου. Σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες πού μᾶς...

Ο Φθιώτιδος Συμεών κοντά σε εορτάζοντες Ιερείς της Μητροπόλεως

Για άλλη μια φορά βρέθηκε κοντά σε εορτάζοντες Ιερείς της Μητροπόλεως μας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών το διήμερο 20 & 21 Ιανουαρίου,...

Η Πανήγυρις της Παναγίας Παραμυθίας στην Ι. Μητρόπολη Κορίνθου

Εορτάστηκε κι εφέτος στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου η Ι. Πανήγυρις της Παναγίας της Παραμυθίας, το ακριβές αντίγραφο της θαυματουργού Εικόνος της Oποίας βρίσκεται στο...

Από τη Μονή Σταυροβουνίου στις ουράνιες Μονές του Παραδείσου

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου, Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος, πλήρης ημερών (1925-2021) μετέστη στις ουράνιες Μονές του Παραδείσου. Από τα δεκαπέντε του χρόνια προσήλθε στη...

Τέτοιες θεάρεστες πράξεις είναι ευλογία Θεού και ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον

Στις 21 του Ιουλίου του 2020 η Ουγγρική Κυβέρνηση διαμέσου της Αυτοδιοικήσεως ων Ελλήνων της Ουγγαρίας και γνωρίζοντας τα δεινά και τις καταστροφές που...

Μητροπολίτης Γαλλίας: “Η ειρηνική συνύπαρξη δεν απαιτεί κοινή πίστη”

Η Ορθόδοξος Εκκλησία συμμετέχει εδώ και αρκετές δεκαετίες στον Διαθρησκειακό Διάλογο με πνεύμα ειρήνης, αλληλεγγύης και σεβασμού προς όλες τις θρησκευτικές παραδόσεις. Αυτό είναι...

Τιμήθηκε στην Άρτα ο βλαστός της Άγιος Μάξιμος ο Γραικός

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021, το πρωΐ, στον εν Άρτη πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού, ελειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ....

Συγκλονιστική μαρτυρία μάγου: Την ημέρα των Θεοφάνειων λύνονται όλα τα μάγια!

Απόσπασμα συνέντευξης του Σπύρου Φιλιάνου, μετανοημένου μάγου στη δημοσιογράφο Βικτωρία Ντακουνάκη (1996): "Την ημέρα της εορτής των Θεοφανείων και 40 ημέρες μετά, λόγω του...

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Άρτα για τον Άγιο Μάξιμο τον Γραικό

Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού, ετελέσθη Μέγας Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης...

Επαναπατρισμός δύο εικόνων που είχαν κλαπεί από Μοναστήρι της Καρδίτσας

Δύο δεσποτικές εικόνες του Χριστού Παντοκράτορα και της Παναγίας Οδηγήτριας, των ετών 1735 και 1785 αντίστοιχα, παραδόθηκαν στις 19 Ιανουαρίου 2021 στην Πρεσβεία της...

Συναξάρι 21ης ᾿Ιανουαρίου

  Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Μαξίμου τοῦ ῾Ομολογητοῦ. ῾Ο Ὅσιος Μάξιμος ὁ ῾Ομολογητής καταγόταν ἀπό ἐπιφανῆ...

Συναντήσεις Αρχιεπισκόπου

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κασαπίδης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. Ο...

Eίναι παρατηρημένο ότι μόνο ο Ορθόδοξος Αγιασμός διατηρείται χωρίς να χαλάει

«Είναι γνωστό ότι ο Αγιασμός έχει πολύ ισχυρή και σταθερή δομή. Αυτό το νερό μπορεί να μεταβιβάσει τις ιδιότητές του. Πάρτε μόνο 10 γραμμάρια...

Απλά και ταπεινά τα ονομαστήρια του Επισκόπου Ωλένης κ.κ. Αθανασίου!

Μέσα σε κλίμα πνευματικής Χαράς, εόρτασε απλά και ταπεινά τα σεπτά ονομαστήριά του, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ.κ. Αθανάσιος. Ο ακούραστος και ακάματος εργάτης της...