2 εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλὰ γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ.

3 ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν αὓτη ἐστί.

4 Μή οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν;

5 μή οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοί τοῦ Κυρίου καὶ Κηφᾶς;

6 ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ μὴ ἐργάζεσθαι;

7 τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τὶς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἢ τὶς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει;

8 Μή κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ; ἢ οὐχὶ καὶ ὁ νόμος ταῦτα λέγει;

9 ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως νόμω γέγραπται· οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα. μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ Θεῷ;

10 ἢ δι’ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐπ’ ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ’ ἐλπίδι.

11 Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν;

12 εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας ὑμῶν μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ἀλλ’ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἳνα μὴ ἐγκοπὴν τινὰ δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ.

«Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν;»

(Πρὸς Κορ. Α’ θ’ 11)

Ἡ μεγάλη ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀνθρώπων ποὺ τὴν ἐκπροσωποῦν εἶναι «νὰ σπείρουν τὰ πνευματικά». Νὰ ὁδηγήσουν στὴν καθαρὴ καὶ ἀμόλυντη πίστη τοῦ Χριστοῦ τὸν ἄνθρωπο. Νὰ ἐνισχύουν συνεχῶς τὸν δρόμο τῆς σωτηρίας. Μὲ κόπο καὶ ἀγώνα, μὲ θυσία πολλή, γιὰ ὅλους τούς Χριστιανούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἕναν ἕκαστον ξεχωριστὰ νὰ μεταφέρουν τὴν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου.

Μέσα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ νὰ ἀντλοῦν τὸν λόγο τους, ὁ ὁποῖος δὲν θὰ εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, ἑρμηνευόμενος καὶ διαδεδόμενος, ἀκραιφνὴς καὶ ἀναλλοίωτος, στὰ μέτρα τὰ νοητικὰ τῶν ἑκάστοτε πιστῶν. Μέσα ἀπὸ αὐτὸν τὸν Λόγο νὰ γίνεται διαφώτιση καὶ ξεκαθάριση ὅλων τῶν πτυχῶν τῆς πίστεως.

Οἱ πιστοὶ νὰ συνειδητοποιοῦν τὴν Ἀλήθεια ἡ ὁποία εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς καὶ ἀκολουθώντας την νὰ εἶναι ὁλοένα καὶ περισσότερο συνειδητοποιημένοι καὶ συνειδητοί. Ἡ χριστιανικὴ συνείδηση ἀσφαλῶς διαμορφώνεται ὡς ἰδεολογία καὶ αὐξάνεται ὡς πίστη μὲ τὴ δυνατὸν καλύτερη κατήχηση, μὲ τὴν κατάρτιση καὶ πλήρη ἐνημέρωση ἐπὶ τῆς Ἀλήθειας.

Ἀλλὰ ὄχι μόνον μεταδίδει τὸ Εὐαγγέλιον ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ ἁγιάζει τοὺς πιστούς. Ὑπάρχει ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπὸ προσωπικὴ καὶ κοινὴ προσευχή. Μέσα ἀπὸ ἀκολουθίες κυρίως ὅμως μέσα ἀπὸ τὰ μυστήρια. Κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ μυστήρια, μὲ τρόπο μυστικὸ καὶ πνευματικό, μὲ τρόπο μυστηριακὸ καὶ ἀόρατο στοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος, μεταδίδει τὴν Θεία Χάρη καὶ ἁγιάζει τὸν ἄνθρωπο. Κάθε δὲ ἱερὸν Μυστήριο ὡς ἁγιαστικὴ πράξη ἔχει συγκεκριμένο λόγο καὶ σκοπό. Ὅπως π.χ. τὸ Βάπτισμα ἐντάσσει στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Γάμος ἑνώνει τὸν ἄνδρα καὶ τὴν γυναίκα εἰς ἕνα πρόσωπο γιὰ νὰ ὑπάρξει ὁ ἱερὸς θεσμὸς τῆς Οἰκογένειας. Ἡ Ἐξομολόγηση γιὰ νὰ συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες γιὰ τὶς ὁποῖες ὁμολογοῦμε μετανοημένοι. Ἡ Θεία Εὐχαριστία γιὰ νὰ προσφέρει σὲ Θεία Κοινωνία τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ ὥστε νὰ γινόμαστε σύσσωμοι καὶ σύναιμοι μαζί Του.

Λόγος καὶ λατρεία. Λόγος καὶ Μυστήρια σπείρουν τὰ πνευματικά. Ὁ ἄνθρωπος μεταποιεῖται. Ὁ ἄνθρωπος μεταμορφώνεται. Γίνεται πνευματικὸς ἄνθρωπος. Ἐνδιαφέρεται ἀφ’ ἑνὸς νὰ μεταμορφώσει τὸν  παρόντα κόσμο σὲ καθαρὸ καὶ ἄμωμο Τόπο ποὺ τὸν κυβερνᾶ ὁ Θεός. Τόπο ποὺ γίνεται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Γίνεται δηλαδὴ τὸ καλό. Καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἐπιποθεῖ νὰ γίνει συγκληρονόμος τοῦ Χριστοῦ στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Δὲν θέλει ποτὲ καὶ μὲ καμιὰ ἀνταλλαγὴ νὰ χάσει τὴν εὐκαιρία τῆς αἰωνιότητος. Τὴν μεγάλη εὐκαιρία τοῦ Παραδείσου.

Ἂν ὅμως ἡ Ἐκκλησία προσφέρει αὐτὴν τὴν ἀνεκτίμητη εὐεργεσία στὸν ἄνθρωπο. Ἂν κοπιάζει μὲ ὅλη της τὴν διάρθρωση ἀπὸ Ἐπισκοπὲς ἕως ἐνορίες καὶ ἀγωνίζεται ὥστε ὁ κάθε πιστὸς νὰ μὴν ὑστερηθεῖ τὴν Θεία Χάρη. Καὶ ἀγωνίζεται ὥστε ἂν εἶναι δυνατὸν ὅλοι νὰ εὐαισθητοποιηθοῦν στὴν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, γιατί νὰ μὴν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ στηριχθεῖ στοὺς πιστοὺς ὥστε νὰ ἐπιτελεῖ τὸ ὕψιστον ἔργο της;

Καὶ ὄντως στηρίζεται στὴν διάρκεια τῶν αἰώνων ποὺ εὑρίσκεται στὴν γῆ. Γι’ αὐτὸ καὶ τόσοι Ναοὶ τοῦ Θεοῦ, τόσα μοναστήρια καὶ τόσο κοινωνικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο. Δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ ἔχουμε ἀνθρώπους ἀφοσιωμένους στὴν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου, στὴν μετάδοση τῆς Θείας Χάριτος ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ἡ στήριξη τῶν πιστῶν.

Δὲν εἶναιλοιπὸν μεγάλο νὰ θερίζονται τὰ σαρκικὰ ἐφ’ὅσον σπείρονται τὰ πνευματικά, λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

Ἂν δὲν ἐσπείροντο τὰ πνευματικὰ καὶ ἐκαλλιεργεῖτο τὸ ψέμα καὶ δὲν ὑπῆρχε ἡ ὁδήγηση στὴν Ἀλήθεια, στὸν ἀληθινὸ Θεό, τότε θὰ ἦτο ἐκμετάλλευση ὁ θερισμὸς τῶν σαρκικῶν. Ἀλλὰ τώρα ὀφείλουμε ὅλοι μας στὴν ἀνθρώπινη στήριξη, γιὰ τὸ συμφέρον τοῦ Εὐαγγελικοῦ ἔργου, γιὰ τὸ συμφέρον τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς μας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Προβληματισμός και αναστάτωση…

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση υποδέχτηκε κλήρος και λαός το γε­γο­νός ό­τι ό­λοι οι Ι­ε­ροί Να­οί θα πα­ρα­μέ­νουν α­νοι­κτοί για τους πι­στούς σε ό­λες...

Διαρκής Ιερά Σύνοδος: Οι αποφάσεις για τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση

Η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος της 164ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, κα­τά την πραγ­μα­το­ποι­η­θεί­σα μέ­σω τη­λε­δι­α­σκέ­ψε­ως συ­νε­δρί­α­σή Της, της Τρί­της 20ής Α­πρι­λί­ου 2021,...
video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η μετάθεση της τελετής της Αναστάσεως θα φέρει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα»

Στην πρωινή εκπομπή «Από τις 6» της ΕΤ1 μίλησε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, σχετικά με την λειτουργία των Ναών την Μεγάλη...

Ιλίου Αθηναγόρας: Συμβιβαστική λύση για να μην μείνουν κλειστές οι εκκλησίες

Για τις συζητήσεις μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας προκειμένου να βρεθεί λύση για την λειτουργία των ναών ενόψει Πάσχα μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς...

Πάτερ ημών: click-take away

Σχόλιο εν όψει της εισόδου μας στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα  Μητροπολίτου Φαναρίου Aγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικῆς Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος Δεν θα μιλήσω για τον...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: “H Ανάσταση πρέπει να γίνει κανονικά στις 12 τα μεσάνυχτα”

Για τις λειτουργίες των εκκλησιών κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα και το αίτημα της Ιεράς Συνόδου προς την κυβέρνηση μίλησε στο LIVE...
video

Γιατί να κάνω ελεημοσύνη;

Γιατί να κάνω ελεημοσύνη; Πώς μπορώ να κάνω ελεημοσύνη; Γιατί χρειάζεται να κάνουμε ελεημοσύνη; Με ποιον τρόπο μπορώ να κάνω ελεημοσύνη; Ο μεγάλος διδάσκαλος...

«Μεθόδευση, Υποβάθμιση και Κατάργηση Δομών.» Το τρίπτυχο της νέας δομής της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Εντείνονται οι ανησυχίες όσων φοβούνται ότι το προετοιμαζόμενο νέο νομοθετικό πλαίσιο της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης θα οδηγήσει στην υποβάθμιση και κατάργησή της. Με τίτλο “«Μεθόδευση,...

Συναξάρι 20ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἁγίου Ζακχαίου τοῦ ἀρχιτελώνου καί ἀποστόλου. Ὁ Ἅγιος Ζακχαῖος ἔζησε κατά τούς χρόνους...
video

Ο ΣΤ’ Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ι. Μ. Φθιώτιδος

Τον τελευταίο Κατανυκτικό Εσπερινό για την φετινή Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή ετέλεσε απόψε, Κυριακή Ε΄ των Νηστειών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών στην...
video

Το αγώνισμα της Μετανοίας – Ομιλία Σεβ.Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στον Στ’ Κατανυκτικό Εσπερινό (video)

 Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, κατά την Ακολουθία του Στ’ και τελευταίου Κατανυκτικού Εσπερινού...

Η 5η Εβδομάδα της Σαρακοστής την Ι.Μ. Χαλκίδος

Κατά την πέμπτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στην Ι. Μητρόπολη Χαλκίδος τελέσθηκαν όλες οι ιερές ακολουθίες της κατανυκτικής αυτής περιόδου, με περιορισμένη συμμετοχή πιστών,...

Συνέρχεται αύριο η Δ.Ι.Σ.

Συνέρχεται εκ νέου για τον μήνα Απρίλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 20 Απριλίου 2021, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 164ης...

E΄ Κυριακή των Νηστειών στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας

Την E΄ Κυριακή των Νηστειών 18 Απριλίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον υπό κατασκευή Ιερό...

Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν καί Δοξολογία γιά τήν Ἀπελευθέρωση τῆς Ναυπάκτου

Τήν Κυριακή 18 Ἀπριλίου, Ε΄ Κυριακή Νηστειῶν, ἡμέρα καί τῆς Ἐπετείου τῆς Ἀπελευθέρωσης τῆς Ναυπάκτου ἀπό τούς Τούρκους (18 Ἀπριλίου 1829), στόν Ἱερό Μητροπολιτικό...