2 εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλὰ γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ.

3 ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν αὓτη ἐστί.

4 Μή οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν;

5 μή οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοί τοῦ Κυρίου καὶ Κηφᾶς;

6 ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ μὴ ἐργάζεσθαι;

7 τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τὶς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἢ τὶς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει;

8 Μή κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ; ἢ οὐχὶ καὶ ὁ νόμος ταῦτα λέγει;

9 ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως νόμω γέγραπται· οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα. μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ Θεῷ;

10 ἢ δι’ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐπ’ ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ’ ἐλπίδι.

11 Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν;

12 εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας ὑμῶν μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ἀλλ’ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἳνα μὴ ἐγκοπὴν τινὰ δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ.

«Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν;»

(Πρὸς Κορ. Α’ θ’ 11)

Ἡ μεγάλη ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀνθρώπων ποὺ τὴν ἐκπροσωποῦν εἶναι «νὰ σπείρουν τὰ πνευματικά». Νὰ ὁδηγήσουν στὴν καθαρὴ καὶ ἀμόλυντη πίστη τοῦ Χριστοῦ τὸν ἄνθρωπο. Νὰ ἐνισχύουν συνεχῶς τὸν δρόμο τῆς σωτηρίας. Μὲ κόπο καὶ ἀγώνα, μὲ θυσία πολλή, γιὰ ὅλους τούς Χριστιανούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἕναν ἕκαστον ξεχωριστὰ νὰ μεταφέρουν τὴν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου.

Μέσα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ νὰ ἀντλοῦν τὸν λόγο τους, ὁ ὁποῖος δὲν θὰ εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, ἑρμηνευόμενος καὶ διαδεδόμενος, ἀκραιφνὴς καὶ ἀναλλοίωτος, στὰ μέτρα τὰ νοητικὰ τῶν ἑκάστοτε πιστῶν. Μέσα ἀπὸ αὐτὸν τὸν Λόγο νὰ γίνεται διαφώτιση καὶ ξεκαθάριση ὅλων τῶν πτυχῶν τῆς πίστεως.

Οἱ πιστοὶ νὰ συνειδητοποιοῦν τὴν Ἀλήθεια ἡ ὁποία εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς καὶ ἀκολουθώντας την νὰ εἶναι ὁλοένα καὶ περισσότερο συνειδητοποιημένοι καὶ συνειδητοί. Ἡ χριστιανικὴ συνείδηση ἀσφαλῶς διαμορφώνεται ὡς ἰδεολογία καὶ αὐξάνεται ὡς πίστη μὲ τὴ δυνατὸν καλύτερη κατήχηση, μὲ τὴν κατάρτιση καὶ πλήρη ἐνημέρωση ἐπὶ τῆς Ἀλήθειας.

Ἀλλὰ ὄχι μόνον μεταδίδει τὸ Εὐαγγέλιον ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ ἁγιάζει τοὺς πιστούς. Ὑπάρχει ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπὸ προσωπικὴ καὶ κοινὴ προσευχή. Μέσα ἀπὸ ἀκολουθίες κυρίως ὅμως μέσα ἀπὸ τὰ μυστήρια. Κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ μυστήρια, μὲ τρόπο μυστικὸ καὶ πνευματικό, μὲ τρόπο μυστηριακὸ καὶ ἀόρατο στοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος, μεταδίδει τὴν Θεία Χάρη καὶ ἁγιάζει τὸν ἄνθρωπο. Κάθε δὲ ἱερὸν Μυστήριο ὡς ἁγιαστικὴ πράξη ἔχει συγκεκριμένο λόγο καὶ σκοπό. Ὅπως π.χ. τὸ Βάπτισμα ἐντάσσει στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Γάμος ἑνώνει τὸν ἄνδρα καὶ τὴν γυναίκα εἰς ἕνα πρόσωπο γιὰ νὰ ὑπάρξει ὁ ἱερὸς θεσμὸς τῆς Οἰκογένειας. Ἡ Ἐξομολόγηση γιὰ νὰ συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες γιὰ τὶς ὁποῖες ὁμολογοῦμε μετανοημένοι. Ἡ Θεία Εὐχαριστία γιὰ νὰ προσφέρει σὲ Θεία Κοινωνία τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ ὥστε νὰ γινόμαστε σύσσωμοι καὶ σύναιμοι μαζί Του.

Λόγος καὶ λατρεία. Λόγος καὶ Μυστήρια σπείρουν τὰ πνευματικά. Ὁ ἄνθρωπος μεταποιεῖται. Ὁ ἄνθρωπος μεταμορφώνεται. Γίνεται πνευματικὸς ἄνθρωπος. Ἐνδιαφέρεται ἀφ’ ἑνὸς νὰ μεταμορφώσει τὸν  παρόντα κόσμο σὲ καθαρὸ καὶ ἄμωμο Τόπο ποὺ τὸν κυβερνᾶ ὁ Θεός. Τόπο ποὺ γίνεται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Γίνεται δηλαδὴ τὸ καλό. Καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἐπιποθεῖ νὰ γίνει συγκληρονόμος τοῦ Χριστοῦ στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Δὲν θέλει ποτὲ καὶ μὲ καμιὰ ἀνταλλαγὴ νὰ χάσει τὴν εὐκαιρία τῆς αἰωνιότητος. Τὴν μεγάλη εὐκαιρία τοῦ Παραδείσου.

Ἂν ὅμως ἡ Ἐκκλησία προσφέρει αὐτὴν τὴν ἀνεκτίμητη εὐεργεσία στὸν ἄνθρωπο. Ἂν κοπιάζει μὲ ὅλη της τὴν διάρθρωση ἀπὸ Ἐπισκοπὲς ἕως ἐνορίες καὶ ἀγωνίζεται ὥστε ὁ κάθε πιστὸς νὰ μὴν ὑστερηθεῖ τὴν Θεία Χάρη. Καὶ ἀγωνίζεται ὥστε ἂν εἶναι δυνατὸν ὅλοι νὰ εὐαισθητοποιηθοῦν στὴν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, γιατί νὰ μὴν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ στηριχθεῖ στοὺς πιστοὺς ὥστε νὰ ἐπιτελεῖ τὸ ὕψιστον ἔργο της;

Καὶ ὄντως στηρίζεται στὴν διάρκεια τῶν αἰώνων ποὺ εὑρίσκεται στὴν γῆ. Γι’ αὐτὸ καὶ τόσοι Ναοὶ τοῦ Θεοῦ, τόσα μοναστήρια καὶ τόσο κοινωνικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο. Δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ ἔχουμε ἀνθρώπους ἀφοσιωμένους στὴν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου, στὴν μετάδοση τῆς Θείας Χάριτος ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ἡ στήριξη τῶν πιστῶν.

Δὲν εἶναιλοιπὸν μεγάλο νὰ θερίζονται τὰ σαρκικὰ ἐφ’ὅσον σπείρονται τὰ πνευματικά, λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

Ἂν δὲν ἐσπείροντο τὰ πνευματικὰ καὶ ἐκαλλιεργεῖτο τὸ ψέμα καὶ δὲν ὑπῆρχε ἡ ὁδήγηση στὴν Ἀλήθεια, στὸν ἀληθινὸ Θεό, τότε θὰ ἦτο ἐκμετάλλευση ὁ θερισμὸς τῶν σαρκικῶν. Ἀλλὰ τώρα ὀφείλουμε ὅλοι μας στὴν ἀνθρώπινη στήριξη, γιὰ τὸ συμφέρον τοῦ Εὐαγγελικοῦ ἔργου, γιὰ τὸ συμφέρον τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς μας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Εθνεγέρτη Αρχιεπισκόπου Ευβοίας Νεοφύτου Αδάμ

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 το πρωί, τιμήθηκε, όπως κάθε χρόνο, η εορτή του Αγίου μάρτυρος Νεοφύτου στον Ενοριακό Ι. Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου...

Εις μνήμην κυρού Νικολάου Μητροπολίτου πρώην Καρπενησίου

Του π. Ευαγγέλου Φεγγούλη Συμπληρώθηκαν στις 15 Ιανουαρίου 2021, δυο χρόνια από την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτου Καρπενησίου κυρού Νικολάου. Ο σπουδαίος αυτός Ιεράρχης της Ελλαδικής...

Συναξάρι 22ας Ἰανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Τιμοθέου, μαθητοῦ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου. Σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες πού μᾶς...

Ο Φθιώτιδος Συμεών κοντά σε εορτάζοντες Ιερείς της Μητροπόλεως

Για άλλη μια φορά βρέθηκε κοντά σε εορτάζοντες Ιερείς της Μητροπόλεως μας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών το διήμερο 20 & 21 Ιανουαρίου,...

Η Πανήγυρις της Παναγίας Παραμυθίας στην Ι. Μητρόπολη Κορίνθου

Εορτάστηκε κι εφέτος στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου η Ι. Πανήγυρις της Παναγίας της Παραμυθίας, το ακριβές αντίγραφο της θαυματουργού Εικόνος της Oποίας βρίσκεται στο...

Από τη Μονή Σταυροβουνίου στις ουράνιες Μονές του Παραδείσου

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου, Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος, πλήρης ημερών (1925-2021) μετέστη στις ουράνιες Μονές του Παραδείσου. Από τα δεκαπέντε του χρόνια προσήλθε στη...

Τέτοιες θεάρεστες πράξεις είναι ευλογία Θεού και ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον

Στις 21 του Ιουλίου του 2020 η Ουγγρική Κυβέρνηση διαμέσου της Αυτοδιοικήσεως ων Ελλήνων της Ουγγαρίας και γνωρίζοντας τα δεινά και τις καταστροφές που...

Μητροπολίτης Γαλλίας: “Η ειρηνική συνύπαρξη δεν απαιτεί κοινή πίστη”

Η Ορθόδοξος Εκκλησία συμμετέχει εδώ και αρκετές δεκαετίες στον Διαθρησκειακό Διάλογο με πνεύμα ειρήνης, αλληλεγγύης και σεβασμού προς όλες τις θρησκευτικές παραδόσεις. Αυτό είναι...

Τιμήθηκε στην Άρτα ο βλαστός της Άγιος Μάξιμος ο Γραικός

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021, το πρωΐ, στον εν Άρτη πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού, ελειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ....

Συγκλονιστική μαρτυρία μάγου: Την ημέρα των Θεοφάνειων λύνονται όλα τα μάγια!

Απόσπασμα συνέντευξης του Σπύρου Φιλιάνου, μετανοημένου μάγου στη δημοσιογράφο Βικτωρία Ντακουνάκη (1996): "Την ημέρα της εορτής των Θεοφανείων και 40 ημέρες μετά, λόγω του...

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Άρτα για τον Άγιο Μάξιμο τον Γραικό

Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού, ετελέσθη Μέγας Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης...

Επαναπατρισμός δύο εικόνων που είχαν κλαπεί από Μοναστήρι της Καρδίτσας

Δύο δεσποτικές εικόνες του Χριστού Παντοκράτορα και της Παναγίας Οδηγήτριας, των ετών 1735 και 1785 αντίστοιχα, παραδόθηκαν στις 19 Ιανουαρίου 2021 στην Πρεσβεία της...

Συναξάρι 21ης ᾿Ιανουαρίου

  Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Μαξίμου τοῦ ῾Ομολογητοῦ. ῾Ο Ὅσιος Μάξιμος ὁ ῾Ομολογητής καταγόταν ἀπό ἐπιφανῆ...

Συναντήσεις Αρχιεπισκόπου

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κασαπίδης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. Ο...

Eίναι παρατηρημένο ότι μόνο ο Ορθόδοξος Αγιασμός διατηρείται χωρίς να χαλάει

«Είναι γνωστό ότι ο Αγιασμός έχει πολύ ισχυρή και σταθερή δομή. Αυτό το νερό μπορεί να μεταβιβάσει τις ιδιότητές του. Πάρτε μόνο 10 γραμμάρια...