«Ὅστις  θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν» (Μάρκ. η΄, 34)
           Tρίτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν σήμερα καί ἡ Ἐκκλησία μας ὑψώνει μπροστά μας τή σημαία της. Σημαία τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ὁ Σταυρός. Σημαία πού κυματίζει αἰῶνες τώρα καί δίνει θάρρος καί ἀνδρεία σ’ αὐτούς πού πιστεύουν καί ἀγωνίζονται γιά τό Χριστό. Σημαία πού νικᾶ κάθε ἐχθρό καί θριαμβεύει. Πού θά νικήσει μιά μέρα τά στρατεύματα τοῦ ἀντιχρίστου καί θά κυριαρχήσει σέ ὅλους τούς λαούς τῆς γῆς. Στή σκιά της θά βρεῖ ὁ κόσμος τήν εἰρήνη καί τήν εὐτυχία του.
Κάτω ἀπό  τή σημαία τοῦ Σταυροῦ μᾶς καλεῖ  σήμερα ὁ Χριστός νά στρατευθοῦμε. Μᾶς καλεῖ ὁ αἰώνιος βασιλιάς νά καταταχθοῦμε στό στρατό του. Μᾶς ἀφήνει, ὅμως, ἐλεύθερους νά διαλέξουμε. Ἤ μέ τό Χριστό ἤ μέ τό διάβολο. Ἐθελοντές μᾶς θέλει ὁ Χριστός. Μᾶς λέει: «Ὅποιος θέλει νά γίνει δικός μου μαθητής καί νά μέ ἀκολουθήσει, ἄς ἀπαρνηθεῖ τόν ἑαυτό του». Πόσο σέβεται τήν ἐλευθερία μας! Δέν εἴμαστε ἄλογα ζῶα ἐμεῖς, δέν εἴμαστε μᾶζες. Δέν εἴμαστε δοῦλοι. Εἴμαστε ἄνθρωποι ἐλεύθεροι. Μποροῦμε νά ἐκλέξουμε τό καλό ἤ τό κακό. Τό φῶς ἤ τό σκοτάδι. Τό Χριστό ἤ τό διάβολο.
Ἐλεύθεροι εἴμαστε νά ἀκολουθήσουμε τό Χριστό. Ἀλλά ἀπό τή στιγμή πού παίρνουμε    τήν ἀπόφαση νά τόν ἀκολουθήσουμε, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά κάνουμε αὐτό πού ὁ Χριστός θέλει. Ὄχι αὐτό πού θέλουμε ἐμεῖς. Καί τό πρῶτο πού μᾶς ζητάει, ὅπως ἀκούσαμε στό σημερινό Εὐαγγέλιο, εἶναι νά ἀπαρνηθοῦμε τόν ἑαυτό μας. Νά μισήσουμε τόν ἑαυτό μας.
Τί σημαίνει νά μισήσουμε  τόν ἑαυτό μας; Δέν σημαίνει ἀσφαλῶς  νά μισήσουμε τό σῶμα μας καί νά τό ἐξοντώσουμε. Δέν ἐννοεῖ νά μισήσουμε τίς καλές ἐπιθυμίες πού φύτευσε ὁ Θεός στόν κάθε ἄνθρωπο. Ἐννοεῖ νά μισήσουμε καί  νά ἀπαρνηθοῦμε τίς κακές μας ἐπιθυμίες. Τά πάθη μας, πού φωλιάζουν μέσα στήν ψυχή μας καί μᾶς τυραννοῦν, καί δέν μᾶς ἀφήνουν νά ἀναπνεύσουμε ἐλεύθερα. Τίς κακίες, πού δέν προέρχονται ἀπό τό Θεό ἀλλά ἀπό τήν πονηρή φύση μας, ἀπό τόν ἁμαρτωλό καί διεφθαρμένο ἑαυτό μας. Αὐτόν πού ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τόν ὀνομάζει  παλαιό ἄνθρωπο. Κι εἶναι αὐτός πού μᾶς σπρώχνει διαρκῶς πρός τό κακό. Αὐτόν, λοιπόν, τόν παλαιό ἄνθρωπο πρέπει νά μισήσουμε,  καί νά μήν ἀκολουθοῦμε τίς εἰσηγήσεις του, ἄν θέλουμε νά μείνουμε πιστοί στό Χριστό. Ἄν θέλουμε  νά εἴμαστε ἄνθρωποι ἀνώτεροι, μέ ὑψηλό προορισμό καί νά μήν μοιάζουμε μέ τά ἄλογα ζῶα.
«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν».                              Μερικά παραδείγματα θα μᾶς βοηθήσουν νά καταλάβουμε τό σπουδαῖο αὐτό λόγο τοῦ Κυρίου μας.
Εἴμαστε σέ περίοδο νηστείας. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ ὅλους νά νηστέψουμε, ἐκτός ἀπό τούς πολύ ἀσθενεῖς. Ἔρχεται, ὅμως, ὁ παλαιός ἄνθρωπος πού ἔχουμε μέσα μας καί μᾶς λέει: «Μήν τούς ἀκοῦς. Τί θά πεῖ νηστεία; Ὅλες οἱ ἡμέρες εἶναι ἴδιες. Ἄλλα  μᾶς βλάπτουν καί ὄχι τό τί θά φᾶμε. Ὁ Θεός μᾶς τίς ἔδωσε τίς τροφές. Νά τρῶς καί Τετάρτη καί Παρασκευή καί Σαρακοστή καί τή Μεγάλη Ἑβδομάδα…». «Μή νηστεύεις», μᾶς λέει, λοιπόν, ἡ μία φωνή. «Νήστευε», μᾶς λέει ἡ ἄλλη. Ποιά ἀπό τίς δύο φωνές θά ἀκούσουμε; Ἄν ποῦμε, θά ἀκούσω τή φωνή τοῦ Χριστοῦ καί θά νηστέψω, ἐφαρμόζουμε τήν αὐταπάρνηση πού μᾶς ζητάει ὁ Χριστός, τό «ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν». Πατᾶμε τό θέλημα τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου.
-Χτυπᾶ τήν πόρτα τοῦ  σπιτιοῦ μας μία χήρα, ἕνα ὀρφανό. Ζητοῦν τή βοήθειά μας. Γνωρίζουμε ὅτι ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη. Δύο φωνές ἀκούγονται πάλι μέσα μας. Ἡ μία εἶναι ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ: «Δῶσε», μᾶς λέει. Ἡ ἄλλη εἶναι ἡ φωνή τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, πού λέει. «Μή δίνεις. Αὐτοί φταῖνε πού κατάντησαν ἔτσι. Ἄς πρόσεχαν. Μήπως ἐμεῖς τἄχουμε πολλά;». Ἀδελφοί μου, ποιά φωνή θά ἀκούσουμε; Ἄν ἀκούσουμε τή φωνή τοῦ Χριστοῦ, νικήσαμε τή φιλαυτία μας, δείξαμε ἀγάπη καί συμπόνοια.
-Χτυπᾶ πάλι κάποιος τήν πόρτα μας. Δέν εἶναι φτωχός, δέν εἶναι δυστυχισμένος. Εἶναι ὁ ἐχθρός μας, μᾶς ἔχει ἀδικήσει, μᾶς ἔχει βλάψει, μᾶς ἔχει συκοφαντήσει. Ἔρχεται νά μᾶς ζητήσει συγχώρεση. Τί θά κάνουμε; Ἄν ἀκούσουμε τό Χριστό καί τόν συγχωρήσουμε, νικήσαμε ἕνα ἀπό τά χειρότερα πάθη τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, τό πάθος τῆς ἐκδικήσεως. Ἀπαρνηθήκαμε τόν παλαιό ἄνθρωπο, πήγαμε μέ τό Χριστό, ἐφαρμόσαμε τό «ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν».
Ἀδελφοί! Ὁ Χριστός εἶναι  ὁ ἀρχηγός μας.  Σημαία μας ὁ Σταυρός. Κι ἐμεῖς στρατιῶτες. Ἄς φανοῦμε πιστοί καί ἀφοσιωμένοι στρατιῶτες τῆς στρατιᾶς τοῦ Χριστοῦ. Ἄς ἀπαρνηθοῦμε τόν ἑαυτό μας Ἄς μισήσουμε τήν κακία μας. Ἄς διακόψουμε κάθε σχέση μέ τόν διεφθαρμένο ἑαυτό μας. Ἄς λέμε συνεχῶς « ὄχι » στά ἁμαρτωλά θελήματα τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου πού φέρουμε μέσα μας. Κι ἄς ἐφαρμόζουμε μόνο τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ. Ἄς λέμε προσευχητικά:
Χριστέ μου, ἀρνοῦμαι τό ἑαυτό μου, ἀρνοῦμαι τό θέλημά μου.
Χριστέ μου «γενηθήτω τό θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η εορτή της Μεταστάσεως του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου στην Άνδρο

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ ιερούργησε σήμερα το πρωί , εν πληθούση Εκκλησία και την παρουσία πολλών παιδιών, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου...

Μνημόσυνο Γέροντος π. Συμεών Κραγιόπουλου

Μέσα σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης, τελέσθηκε το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου ε.έ., εις το Καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίας Τριάδος Πανοράματος, το πενταετές...

«Πρώτα η υγεία μου ή η σωτηρία της ψυχής μου;»

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Με την βοήθεια και τη χάρη του Θεού φθάσαμε σήμερα στο τέλος της φετινής ιεραποστολικής και...

Ένας υποδειγματικός οικογενειάρχης – Κυριακή Α’ Λουκά

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «ἐπιστάτα, δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες  οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ρήματί σου  χαλάσω τὸ δίκτυον»  (Λουκᾶ 5,5) Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, ἀγαπητοί Ἀδελφοί,...

Η αναβολή της Ιεραρχίας

Του Γιώργου Ν. Πασπαθανασόπουλου Η αναβολή – ματαίωση της ετήσιας υποχρεωτικής συγκλήσεως της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν έχει καμία δικαιολογία. Ούτε φυσικά τον κορωνοϊό....

Περί κανονικής προσκτήσεως της μοναχικής ιδιότητος (μέ ἀφορμή Ἀνακοινωθέν μας διά τόν ἐκπεσόντα Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀνδρέαν Κονάνον)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ Ὁ πολιός καί πολυσέβαστος καί βαθυνούστατος Μητροπολίτης Ἠλείας κ.κ. Γερμανός μέ τήν ὀξυδέρκεια καί τόν δυναμισμό πού τόν...

Η εορτή του Αγίου Σιλουανού στην Μητρόπολη Θηβών

Στην  Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας) στο Ακραίφνιο λειτούργησε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος. Ο Σεβασμιώτατος τέλεσε...

Ἡ Ἐξόδιος Άκολουθία τῆς Μοναχῆς Νειλίας στήν Τρίπολη

Τήν Παρασκεύη 25 Σεπτεμβρίου 2020, τελέστηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Μοναχῆς Νειλίας, στόν Ἱερό Ναό Νεομάρτυρος Δημητρίου Μερκοβουνίου Τριπόλεως. Ἡ Μοναχή Νειλία (κατά κόσμον Χρυσούλα)...

Ορκωμοσία Νεοσύλλεκτων Οπλιτών από τον Μητροπολίτη Λαγκαδά

Τηρώντας αυστηρά τα μέτρα προφύλαξης για τον κορωνοϊό, με αποστάσεις αλλά και χωρίς την παρουσία συγγενών ή φίλων πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 25...

Δεν θα εορτάσει ο Μητροπολίτης Κορίνθου λόγω κορωνοϊού

Ανακοινώνεται ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2020, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, ημέρα κατά την οποίαν...

Σημεῖα τοῦ νεοελληνικοῦ πνευματικοῦ βίου

Ἀγαθαγγέλου, Μητροπολίτη Φαναρίου «Ποῦ εἰσι τὰ ἐλέη σου τὰ ἀρχαῖα Κύριε, ἃ ἔδειξας τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου; Μνήσθητι τοῦ ὀνειδισμοῦ καὶ τοῦ...
video

Άγιος Ηλίας Ζαχάρως: «Άνοιξαν» οι τάφοι από τους θυελλώδεις ανέμους

Σοκαριστικές εικόνες αντίκρισαν σήμερα το πρωί, οι κάτοικοι της νότιας Ηλείας, αφού τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή άφησαν πίσω...

Ιεραρχία γιοκ;

Μία φορά και έναν καιρό όλα ήταν ετοιμασμένα και ο λόγος και τα πρόσωπα και οι τίτλοι και τα τριπρόσωπα. Αυτό για να εκλεγούν...

Θυρανοίξια Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ζαππείου

Πραγματοποιήθηκαν τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο χωριό Ζάππειο, του Δήμου Κιλελέρ. Την τελετή του Αγιασμού των Θυρανοιξίων τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Εορτάστηκε η σύναξη της Παναγίας Παντανάσσης στην Έδεσσα

Με αρχιερατική συγχοροστασία και θεία λειτουργία εορτάστηκε η σύναξη της ιεράς εικόνος της Παναγίας Παντανάσσης κατά την οποία πανηγυρίζει η ενορία Αγίου Νεκταρίου Εδέσσης. Την...