Ἐλπιδοφόρος γιὰ τοὺς ἀποφασισμένους καὶ ἀληθινοὺς πιστοὺς ὁ σημερινὸς λόγος τοῦ Κυρίου: «ὅποιος χάσῃ τὴν ζωή του γιὰ χάρη Μου καὶ γιὰ χάρη τοῦΕὐαγγελίου αὐτὸς θὰ τὴν σώσῃ»· ἐπιβεβαιωμένος στὸ μαρτύριο τοῦ αἵματοςἑκατομμυρίων μαρτύρων, παλαιῶν καὶ συγχρόνων, ποὺ ἔχασαν τὴ ζωή τους, γιὰνὰ μὴν ἀρνηθοῦν Αὐτὸν ποὺ τοὺς τὴν χάρισε· προκλητικὸς γιὰ ἕνα κόσμο προκλητικῆς ἀνηθικότητος· ἀδιαμφισβήτητος, ὑποσχετικὰ ἀληθινὸς γιὰ τοὺςἀγωνιστὲς τῆς πνευματικῆς ζωῆς, τοὺς ῥωμαλέους καὶ ἀφόβους μονομάχους στὴν ἀρένα τοῦ πόνου, αὐτοὺς ποὺ δὲν δειλίασαν καὶ δὲν δειλιάζουν στὸἄκουσμα καὶ στέκονται μὲ ἀνδρεία καὶ σεβασμὸ στὸ μυστήριο τοῦ θανάτου.

Οἱ χριστιανοὶ βιώνουμε καθημερινὰ τὸν θάνατο στὸπρόσωπο τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς πίστεώς μας, ποὺ πεθαίνει καὶἀνασταίνεται μυστηριακὰμέσα στὴ θεία λειτουργία, γιὰνὰ μᾶς χαρίσῃ τὴν ζωή Του.Ὅσοι εἶναι ἑνωμένοι μὲ τὸν Χριστὸ δὲν φοβοῦνται τὸν θάνατο, γιατὶ ὁ Χριστὸς δὲν κρατᾶ τὴν Ἀνάσταση μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό Του, ἀφοῦ «οὐχἑαυτῷ ἤρεσεν», δὲν ἔκανε τίποτε ἐγωϊστικά, ἡ ἀγάπη Του «οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς». Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ὑπὲρ Χριστοῦθάνατος, τεκμηριώνει ἀφ’ ἑνὸς τὴν ἐν Χριστῶ ζωή, μιὰ καὶ δὲν μπορεῖς νὰπεθάνῃς γιὰ τὸν Χριστό, ἂν δὲν ζῇς ἐν Χριστῷ, ἀφ’ ἑτέρου σφραγίζει αὐτὴν τὴν ζωὴ εἰς τὸ διηνεκές, τὴν κατοχυρώνει αἰωνίως, δικαιώνοντας τὸν ὑπὲρ Χριστοῦθανόντα.
Ἂν ἐρωτούσαμε τοὺς φέροντας τὴν ἰδιότητα τοῦ χριστιανοῦ, ἂν ἤθελαν νὰμαρτυρήσουν γιὰ τὸν Χριστὸ ἢ νὰ ἔχουν ἕνα θάνατο εἰρηνικὸ σὲ βαθειὰγεράματα, ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία θὰ προτιμοῦσε τὴν δεύτερη ἐπιλογή, τὴνἀντικατοπτρίζουσα σαφῶς καὶ τὸ εἶδος τῆς ἐν Χριστῷ ζωή τους. Ἡ ἀδιαφορία, ἡὀλιγοπιστία, ἡ χαλαρότητα, ἡ πνευματικὴ τεμπελιά, ἡ ἀγάπη γιὰ αὐτὴν τὴν ζωὴκαὶ ἡ ἀνάγκη γιὰ τὴν ἐξασφάλισή της μέχρι τέλους, ὁ τρόμος στὸ ἐνδεχόμενο τῆςἀπώλειά της, ἀποκαλύπτουν τὸ ἐσωτερικό μας περιεχόμενο καὶ τὸν τρόπο ποὺἀντιλαμβανόμαστε καὶ διαχειριζόμαστε καὶ τὴν ζωὴ καὶ τὸν θάνατο.
Σαφέστατα ὅλοι συμφωνοῦμε πὼς ὁ θάνατος εἶναι ξένος πρὸς τὴν φύση μας,ἅρα καὶ καθολικῶς ἀποῤῥιπτέος. Ἐντούτοις, καὶ ἐφ’ ὅσον «ἀπόκειται τοῖςἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν», ἐφ’ ὅσον δηλαδὴ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θὰ πεθάνουν καὶ μετὰ ἀκολουθεῖ ἡ φοβερὰ κρίσις τοῦ Θεοῦ, εἶναι προτιμώτερο γιὰ τοὺς θερμῶς πιστεύοντας στὸν Χριστὸ νὰ σώσουν τὴν ψυχή τους, νὰ περισώσουν τὴν ζωή τους, ὅταν τοὺς δοθῇ ἡ εὐκαιρία τῆς ὁμολογίας καὶ τοῦ μαρτυρίου. Οἱ ἀρνητὲς τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐραστὲς τοῦ βίου καὶ οἱ ἐραστὲς τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀρνητὲς τοῦβίου γιὰ χάρη Του. Καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ ἀγαποῦν τὴν ζωή, πρᾶγμα διόλου μεμπτό.Ὅμως οἱ τελευταῖοι τὴν βάζουν σὲ δεύτερη μοῖρα, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν νωρίτερα τὸ πρῶτο καὶ ἀνώτερο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ τοὺς χωρίσῃ, οὔτε θλῖψις, οὔτε στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα,ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀλλὰ καὶ τίποτε τερπνὸ καὶ μάταιο τοῦ κόσμου τούτου. Ἀκολουθοῦν τὸν Χριστὸ καὶ αἴρουν τὸν Σταυρὸ τῆς ὁμολογία Του. Ξέρουνὅτι, κι ἂν πεθάνουν βιολογικά, θὰ ζήσουν ἀληθινὰ κοντά Του.
Τὸν τελευταῖο καιρὸ παρακολουθεῖ ἡκοινὴ γνώμη τὴν σφαγὴ ὀρθοδόξων καὶχριστιανῶν ἄλλων ὁμολογιῶν σὲ χῶρες,ὅπου κυριαρχεῖ ὁ ἰσλαμισμός. Τὸ μῖσος καὶἡ κακία τῶν πλανεμένων φανατικῶν θὰτοὺς κατατάξῃ αὐτομάτως καὶαὐτοδικαίως στὴν αἰώνια κόλαση, ἀπ’ὅπου θὰ βλέπουν λάμποντες ὑπὲρ τὸνἤλιον τοὺς ἁγίους μάρτυρες δίπλα στὸν Θεό. Στὰ ἔσχατα χρόνια ὁ πόλεμος τῶν δαιμόνων κατὰ τῆς ἀληθείας γίνεταιὁλοένα καὶ σκληρότερος μὲ τάσεις κορύφωσης σὲ ἡμέρες Ἀποκαλύψεως. Ὁφθόνος τοῦ πονηροῦ κατὰ τῶν ὀρθοδόξων μεγαλώνει, καθὼς πλησιάζει τὸ τέλος τῆςἱστορίας. Δὲν θὰ σᾶς χαϊδέψω τὰ αὐτιά,ἀδελφοί μου, δὲν θὰ σᾶς πῷ ῥομαντικὰλόγια. Πρέπει ἐπιτέλους νὰ ἀνδρωθῆτε πνευματικὰ καὶ νὰ κοιτάξετε τὴν ἀλήθεια κατάματα, τὴν ἀλήθεια ποὺ εἶναι πολὺ σκληρή! Δὲν θὰ ντραπῷ καὶ δὲν θὰ φοβηθῷ νὰ πῷ ὅτι κάποιοι ἀπὸ ἐσᾶς θὰμαρτυρήσουν γιὰ τὸν Χριστό, ἴσως ὁρισμένοι -ἀλίμονο- νὰ Τὸν ἀπαρνηθοῦν.
Οἱ καιροὶ εἶναι πονηροί, δύσκολοι, καὶ χρειάζεται γενναιότητα καὶ σωστὴἐπιλογή, ἂν θέλουμε νὰ σωθοῦμε. Κάποιοι θὰ γίνουν ἅγιοι, κάποιοι ἀπὸ ἐσᾶς, κάποια ἀπὸ τὰ παιδιά σας καὶ τὰ ἐγγόνια σας, ἐνῷ ἄλλοι θὰ κατακριθοῦν καὶ θὰκαταδικαστοῦν σὲ κόλαση αἰώνια. Τὰ πράγματα μὲ τὸν Χριστὸ εἶναι ξεκάθαρα. Δὲν ὑπάρχει τρίτη ἐπιλογή. Ἢ μὲ τὸν Χριστό μας ἢ μὲ τὸν διάβολο. Ἢ μὲ τὸν Σταυρό μας ἢ μὲ τὴν κοσμικὴ ζωή μας. Σαφῶς καὶ δὲν θὰ κληθοῦν ὅλοι νὰ Τὸνὁμολογήσουν μὲ τὸ αἷμα τους, σαφῶς καὶ ἡ ὁμολογία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἁγιότητα, ἡσωτηρία, δὲν ἐξαντλοῦνται στὸν θάνατο. Μποροῦμε καὶ πρέπει πρωτίστως νὰΤὸν ὁμολογοῦμε μὲ τὴν ζωή μας, μὲ τὴν μετάνοιά μας, μὲ τὴν συμμετοχή μας στὰθεῖα μυστήρια, μὲ τὴν στάση μας ἀπέναντι στὸν κόσμο, μὲ τὸν τρόπο ποὺπολιτευόμαστε μέσα σ’ αὐτόν. Ὁπωσδήποτε ὅμως, ἂν κληθοῦμε, νὰ Τὸνὁμολογήσουμε καὶ μὲ τὸ αἷμα μας.
Ὁ Χριστὸς μᾶς διεκδικεῖ· μᾶς διεκδικεῖ γιὰ τὸ δικό μας καλό, γιὰ νὰ μᾶς χαρίσῃτὴν σωτηρία. Μακάρι ὅλοι νὰ ἀνταποκριθοῦμε θετικῶς, ὥστε νὰ διεκδικήσουμε κι ἐμεῖς τὴν θεότητά Του κατὰ χάριν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Χειροθεσία Καθηγουμένου στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Δεσφίνας

Ο σεπτός Ποιμενάρχης μας Σεβ. Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος, εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Στεμνίτσας της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως. Τότε...

Χειροτονία Διακόνου στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Δεσφίνας

Στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Δεσφίνας το Σαββάτο 9 Μαΐου 2020, παρουσία του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Παν. Αρχιμανδρίτου Προδρόμου Φεγγερού, ο Σεβ. Ποιμενάρχης...

Η εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου στην Ι.Μ. Λευκάδος

Το πρωί της Πέμπτης, 28ης Μαΐου 2020, κυριώνυμο ημέρα της εορτής της Αναλήψεως του Κυρίου, τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Καλάμου Αρχιερατική...

H εορτή της Αναλήψεως στο Θούριο

Με την ευκαιρία της εορτής της Θείας Αναλήψεως ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει: «Φθάσαμε στην ένδοξη Ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και...

Η εορτή της Αναλήψεως στην Ιεραποστολική Αδελφότητα «Χριστιανική Ελπίς»

Την Πέμπτη της Αναλήψεως, 28 Μαΐου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας ιερούργησε στον Ιερό Ναό Θείας Αναλήψεως της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Χριστιανική Ελπίς» στο Φίλυρο. «Η...

Η Δεσποτική εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου στο Όρος των Ελαιών

Τήν Πέμπτην, 15ην /28ην  μηνός Μαΐου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς εἰς οὐρανούς ἐνδόξου Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν...

Κοινή δήλωση των Κληρικών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Τώρα πια που οδηγούμαστε προς μία «κανονικότητα», πιστεύουμε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να τοποθετηθούμε αναφορικά με ένα άκρως σοβαρό και εξαιρέτως...

Η εορτή της Αναλήψεως στο Χορτοκόπι Παγγαίου

Με λαμπρότητα εορτάστηκε την Πέμπτη 28 Μαίου 2020, η Δεσποτική εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου, σε όλες τις ενορίες και Μονές της Μητροπόλεως μας. Ανήμερα της...

Ευχή του Αρχιεπισκόπου Σινά για την κατάπαυση του κορονοϊού

Η ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΜΕ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΙΝΑΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ Ως γνωστόν, στην Iερὰ Μονὴ Σινά (Aγίας Αiκατερίνης) και στα ανά τον...

Η Δεσποτική εορτή της Αναλήψεως στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Επιστρέφοντας από το Νέο Προκόπι στη Χαλκίδα, μετά την Πανήγυρη του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τον...

Λαμπρός ο εορτασμός της Αναλήψεως του Χριστού στην Καλαμάτα

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η Δεσποτική εορτή Αναλήψεως του Χριστού στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Επίκεντρο του εορτασμού, ο ομώνυμος Ενοριακός Ιερός Ναός στην παραλία της...

Συναξάρι 29ης Μαῒου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων, τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐν ἔτει 1453, καί τῆς θυσίας...

Δημητριάδος: «Tαπεινωθήκαμε, υπομείναμε, αλλά δώσαμε ένα λαμπρό παράδειγμα σ’ ολόκληρο τον κόσμο»

Με την δέουσα λαμπρότητα και ιεροπρέπεια, τιμήθηκε η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου, στην Τοπική μας Εκκλησία, με επίκεντρο τον ομώνυμο περικαλλή Ιερό Ναό του...

Η Δεσποτική εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου στην Ι. Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Με τη δέουσα λαμπρότητα και με κάθε ιεροπρέπεια εορτάσθηκε sτην Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, κατά το διήμερο της...