Εἶναι, ἄραγε, δυνατὸν ἀνθρώπινος λόγος νὰ ἀποδώσει τὰ μεγαλεῖα τῆς ἐμψύχου Κιβωτοῦ τοῦ Θεοῦ, τῆς ὑπερευλογημένης Θεοτόκου Μαρίας, τῆς ὁποίας τιμοῦμε καὶ ἑορτάζουμε σήμερα τὴν πάνσεπτη Κοίμηση καὶ ἱερὰ Μετάσταση στὰ οὐράνια θεῖα σκηνώματα; Ἂν ὁ ἀγγελικὸς νοῦς ἰλιγγιᾶ καὶ τρέμει νὰ εἰσδύσει στὰ μυστήρια τῆς θεόπαιδος Κόρης, πῶς ὁ χοϊκὸς ἀνθρώπινος λόγος θὰ τολμήσει νὰ ἐρευνήσει τὰ ἀνεξερεύνητα καί ἀπρόσιτα βάθη τῆς σεπτῆς ὑπάρξεώς της;

Θαρροῦμε, ὅμως, διότι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι στοργικὴ Μητέρα καὶ θὰ μᾶς βοηθήσει νὰ εἰσδύσουμε στὰ ὑπερφυῆ μυστήρια ποὺ ἐπετέλεσε ἐντός της τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, γιὰ νὰ ἀνακαλύψουμε τὸν μυστικό της πλοῦτο, μὲ τὸν ὁποῖο ἦταν κοσμημένη ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Μὲ αὐτὸν, ἐξάλλου, τὸν πλοῦτο, τὴν θεϊκὴ δόξα, παρίσταται καὶ τώρα ἐν οὐρανοῖς, ὡς Βασίλισσα ἐκ δεξιῶν τοῦ Υἱοῦ της.

«Πᾶσα ἡ δόξα τῆς θυγατρὸς τοῦ βασιλέως ἔσωθεν», εἶχε προφητεύσει γιὰ τὴ Νύμφη τοῦ Θεοῦ, τὴν Ἐκκλησία, ὁ προφητάναξ Δαβίδ (Ψαλμ. 44,14). Τὰ ἴδια λόγια, ὅμως, ἔχουν ἀπόλυτη ἰσχὺ καὶ γιὰ τὴν ὑπερευλογημένη Μαρία. Διότι, καὶ ὅλη ἡ δόξα τῆς Θεοτόκου ἦταν «ἔσωθεν». Καὶ δὲν ἦταν ἄλλη ἡ δόξα αὐτὴ ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τὸ Ὁποῖο τὴν ἐπεσκίασε καὶ κατοίκησε μέσα της, σὰν σὲ Ναό. Διότι, στὴ Θεοτόκο Μαρία, τὴν «Κεχαριτωμένη», δέν ἐδόθη ἁπλῶς μέρος τῆς Χάριτος, ἀλλὰ τὸ πλήρωμά Της. «Ἑκάστῳ τῶν ἐκλεκτῶν ἡ χάρις κατὰ μέρος ἐδόθη, τῇ δὲ Μαρίᾳ ἅπαν τὸ τῆς χάριτος πλήρωμα», σημειώνει ὁ Πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας ἅγιος Ἱερώνυμος. Γι’ αὐτὸ, καὶ ἀνεδείχθη ἡ Παρθένος Μαρία «τὸ ἱερὸν θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ».

Καὶ βέβαια ὅλον αὐτὸν τὸν πλοῦτο, τὴ θεϊκὴ δόξα, τῆς τὴν χάρισε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα δικαίως! Τήν Θεοτόκο δὲν τὴν ἐνδιέφερε τίποτε ἀπὸ τὰ γήινα, τὰ ἐγκόσμια˙ δὲν θεωροῦσε τίποτε τερπνὸ καὶ εὐχάριστο, ἀλλὰ εἶχε προσανατολίσει τὸν ὀφθαλμὸ τῆς ψυχῆς της πρὸς τὶς οὐράνιες ὡραιότητες! Κι αὐτό, ἀπὸ τότε ἀκόμα ποὺ παιδίσκη ζοῦσε μέσα στὰ ἱερὰ σκηνώματα τοῦ Ναοῦ τῶν Ἱεροσολύμων. Ἔτσι, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος κατόρθωσε νὰ λυθεῖ ἀπὸ τοὺς ὑλικοὺς δεσμούς, νὰ γίνει «ὑπερτέρα», ἀνώτερη ἀπὸ τὶς ἡδονὲς τῶν αἰσθήσεων, καί, στρέφοντας ὅλη της τὴν προσοχὴ καὶ τὸ ἐνδιαφέρον στὰ ἐνδότερα τοῦ ἑαυτοῦ της, νὰ ἔχει ὡς κύριο ἔργο της τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή.

Ἡ ἐπιμέλεια τοῦ «κρυπτοῦ τῆς καρδίας ἀνθρώπου» ἐκ μέρους τῆς Θεοτόκου περιελάμβανε, ὅμως, καὶ τὴν ἐπιμελῆ ἐσωτερική της ἐργασία καὶ ἐμβάθυνση στὰ θεῖα νοήματα καὶ μυστήρια, ποὺ ἔβλεπε νὰ ἐκδιπλώνονται ἐμπρός της, τὰ σχετιζόμενα μὲ τὸ πανάγιο πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ της καὶ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου, ποὺ Αὐτὸς ἦλθε νὰ ἐπιτελέσει. «Ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ρήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς», μᾶς πληροφορεῖ σχετικὰ ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς (Λουκ. 2,19).

Ὁ ἀτίμητος, ἐξάλλου, πλοῦτος τῆς «θεόπαιδος» Μαρίας, ἡ μυστική της αὐτὴ δόξα, δὲν ἔμενε ἀφανέρωτη: «Σὰν φῶς χυνόταν πρὸς τὰ ἔξω, καὶ τὴν ἐσωτερική της εὐπρέπεια τὴν ἐξωτερίκευε, καὶ ἔδειχνε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὴν παρθενική της ψυχὴ», παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.

Αὐτὸς εἶναι ὁ μυστικὸς πλοῦτος τῆς Θεοτόκου, ὁ ἀμύθητος θησαυρός, ἡ «ἔσωθεν» δόξα της. Καὶ μὲ αὐτὴ τὴ δόξα παρίσταται καὶ τώρα στὰ δεξιὰ τοῦ θρόνου τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ της «ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη, πεποικιλμένη» (Ψαλ. 44,10). Κι ἐμεῖς ποὺ τιμοῦμε τὴν ἔνδοξη Κοίμησή της, καλούμαστε αὐτὸν τὸν πλοῦτο νὰ ἀποταμιεύουμε μέσα μας, προκειμένου νὰ ἀναγνωρισθοῦμε ἀπὸ τὴ Βασίλισσα τοῦ Οὐρανοῦ δικοί της ἀκόλουθοι, καὶ ὡς τέτοιους νὰ μᾶς προσαγάγει στὸν ἔνδοξο θρόνο τοῦ Υἱοῦ της, γιὰ νὰ «συνδιαιωνίζουμε» μαζί Του καὶ μαζί της μακάριοι στὴν ἄληκτη αἰωνιότητα.

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Χειροθεσίες Αναγνωστών και Εκκλησιαστικών από τον Μητρ. Σπάρτης

Το απόγευμα της Δευτέρας 10 Αυγούστου 2020, στον Ι.Ν Αγίου Σπυρίδωνος Σπάρτης, τελέσθηκε ο Μέγας πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, επί τη εορτή της...

Δεν θα πραγματοποιηθεί η λιτανευτική πομπή της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Χαρακιανής

Ανακοινώνεται ότι λόγω των έκτακτων μέτρων για την πανδημία και τη σχετική ρητή απαγορευτική διάταξη της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50451 (ΦΕΚ...

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Δροσάτου

Το εσπέρας του Σαββάτου 8 Αυγούστου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος επισκέφθηκε την διαλελυμένη Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Δροσάτου. Στη συνέχεια, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως...

Ὁ ἱερεύς

 Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ' Ἡ ἱερωσύνη εἶναι ὡραία! Ἔχει πνευματική ὡραιότητα. Εἶναι λειτούργημα ἱερό καί ὑψηλό. Ἔχει θεία ἀρχή. Εἶναι θεοΐδρυτος θεσμός....

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος στην Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιάς

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτη ς Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλωνκ. Τιμόθεος, το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020, τέλεσε την Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Παναγίας «Σπηλιάς». ...

Ὁ ἱερὸς ναὸς ὡς Σῶμα Χριστοῦ δὲν δύναται νὰ εἶναι χῶρος μετάδοσης ἀσθενειῶν

Mέ ἀφορμή τή νέα αὔξηση τῶν κρουσμάτων κορονοϊοῦ στήν Ἑλλάδα θυμίζουμε τήν Ποιμαντορική Ἐγκύκλιο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐδέσσης Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ.κ Ἰωήλ ἀναφορικά...

Μητροπολίτης Βεροίας: Ὁ Θεός μᾶς ζητᾶ νά ἐμπιστευθοῦμε τή ζωή μας στά χέρια του

Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό...

Η Παράκληση της Παναγίας στο Καλοχώρι από τον Μητρ. Λαρίσης

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως, της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον...

Αρχιεπίσκοπος Κρήτης: «Ο κορωνοϊός αποκάλυψε πως δεν είμαστε παντοδύναμοι»

Ζητήματα επικαιρότητας, όπως η επέλαση της πανδημίας αλλά και η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, σχολιάζει στη “Ν.Κ.” ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. O Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος...

«Eἰς ἀσθενείας και θλίψεις» † Μητροπολίτης Πατρῶν Νικόδημος

Ἀπό τάς θερμότερας δεήσεις καί ἱκεσίας τῆς μικρᾶς παρακλήσεως εἶναι αἱ ἀναφερόμεναι εἰς ἀσθενείας καί θλίψεις. Εἶναι πολλῶν και διφόρων μορφῶν αἱ θλίψεις. Ἡ...

Τό Συναξάρι τοῦ Ἁγίου Νήφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (+ 11 Αὐγούστου)

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Πατρίδα τοῦ ὁσίου Νήφωνος ὑπῆρξε ἡ Πελοπόννη­σος (Μωριάς). Πιθανὴ χρονολογία τῆς γεννήσεώς του εἶναι τὸ 1418....

Η Ι.Μ. Κερκύρας για την λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνος

Το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Αυγούστου 2020 έγινε σύσκεψη στα γραφεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κέρκυρας, με τη παρουσία εκπροσώπων του Ιερού Προσκυνήματος του Αγίου...

Χωρίς λιτανεία και χορούς το Πανηγύρι της Παναγούλας εν Βανάτω της Ζακύνθου

Όπως συνεπάγεται από τις σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις για την μη διασπορά του φονικού Κορονοϊού, με τις οποίες αναστέλλονται οι λιτανείες και οι πανηγύρεις καθ'...

Ομαδικές βαπτίσεις από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος Συμεών

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Μέσα στο κατανυκτικό κλίμα των Αγίων ημερών του Δεκαπενταυγούστου, στο Φως που εκπέμπει η Εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου...

Τά Ἐγκώμια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Γηροκομητίσσης Πατρῶν

Mέ τά λόγια τῆς προσευχῆς πρός τήν Παναγία τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη ἂρχισε τό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος κατά τήν τελετή...