Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε την Κυριακή 13 Οκτωβρίου, η εις Επίσκοπον χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας κ. κ. Ιερώνυμος Β’ συμπαραστατούμενος από πλειάδα Ιεραρχών.

Συμπροσευχήθηκαν Μοναστικές Αδελφότητες απ΄όλη την Αχαΐα, εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, κ.α. Αρχών και Φορέων και πλήθος πιστών που από νωρίς είχε κατακλύσει τον Ι. Μητροπολιτικό Ναό, για να φωνάξει το «Άξιος» στον νέο Ποιμενάρχη της ιστορικής Ι. Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Στον χειροτονητήριο λόγο του ο νέος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο, τους Αρχιερείς, κλήρο και λαό και μεταξύ άλλων τόνισε πως «Περίφροντις καί περιδεής στέκομαι ἐνώπιόν Σας, τιμιωτάτη ὁμήγυρις, ἰχνηλατῶν μέ φόβον, ἀπορίαν καί θάμβος τά περί ἐμέ σήμερον, ἐν Ἐκκλησίᾳ πληθούσῃ, τελούμενα τοῦ Θεοῦ μυστήρια, ἐπαναλαμβάνων ἐκ καρδίας συντετριμένης καί διαπορούσης τά τοῦ θείου Χρυσοστόμου λόγια: «Ἆρα ἀληθῆ τά συμβάντα περί ἡμᾶς; Καί γέγονεν ὄντως τά γεγενημένα, καί οὐκ ἐξηπατήμεθα; Οὐδέ νύξ τά παρόντα καί ὄναρ, ἀλλ’ ἡμέρα ὄντως ἐστί καί ἐγρηγοροῦμεν ἅπαντες; Και τίς ἄν ταῦτα πιστεύσειεν, ὅτι ἡμέρας οὔσης, νηφόντων ἀνθρώπων και ἐγρηγορότων, μειρακίσκος εὐτελής καί ἀπερριμένος πρός ὕψος ἀρχῆς ἀνηνέχθη τοσοῦτον;» (Ἰ. Χρυσοστόμου, Ὅτε πρεσβύτερος προεχειρίσθη….)

Ταῦτα καί τοιαῦτα, ἐν φόβῳ καί τρόμῳ, διαλογιζόμενος παρίσταμαι σήμερον ἐνώπιόν σας ὑπακούων, εἰς τήν φωνήν τοῦ Κυρίου μου, τοῦ καλέσαντός με εἰς τοῦτο τό ὑπερμέγιστον ἐκκλησιαστικόν λειτούργημα, τῆς παναγίας δηλονότι Ἀρχιερωσύνης, νοουμένης κατά τόν θεῖον Συμεών Ἀρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης «ὡς δῶρον ἴδιον καί μόνον ἔργον Θεοῦ». Μετά δέους πολλοῦ ἐνωτίζομαι τῆς θείας ἐκείνης ἐκφαντορικῆς φωνῆς λεγούσης τό «ἀνάβα ὧδε», εἴσελθε εἰς τόν γνόφον τῆς θεοπτίας, πορεύου πρός τήν ἄρρητον φωτοχυσίαν τῆς Πεντηκοστῆς, ἐπεί «πρός τό φῶς ὁδηγεῖ ὁ ἀρχιερεύς, ἐκμιμούμενος Χριστόν τό φῶς τοῦ κόσμου….καί πρός αὐτόν ἄγει τούς ἑπομένους αὐτῷ». Ἡ φωτιστική καί τελειωτική τάξις τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, «τό δυσανάβατον τοῦτο ὕψος» συνιστᾶ τό τελειότερον δῶρον τοῦ Θεοῦ εἰς τήν Ἐκκλησίαν Του καί τόν κόσμον ἅπαντα. Ἐκ τῆς παναγίας Ἀρχιερωσύνης «πᾶν δώρημα ἡμῖν καί φωτισμός καταπέμπεται, καί θεμέλιος αὕτη καί ἀρχή καί πηγή δε τῆς εὐσεβείας ἐστί καί ρίζα.» (Συμεών Θεσσαλονίκης). Θρόνος Ἀποστολικός ηὐπρέπισται ἐνώπιόν μου σήμερον, θρόνος Γεθσημανείου ἀγωνίας, Σταυροῦ, θυσίας ἀλλά καί Ἀναστάσεως, κατάστικτος μέν τοῖς μόλωψι ἀλλά καί πανσθενουργός, θρόνος ὑψίστης εὐθύνης ἀλλά καί ὑπερβαλλούσης τιμῆς, καθώς «καί τάς κλεῖς διά τοῦ Πέτρου τοῖς ἀρχιερεῦσι ὁ Χριστός ἐχαρίσατο».

Ὁ Ἀρχιερεύς , ὡς ἔμψυχος εἰκών τοῦ Θεοῦ, (ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης), ὡς ἄγγελος Θεοῦ, εἶναι ἡ πηγή παντός ἀγαθοῦ καί πάσης εὐλογίας καθώς «τά πάντα δι’ αὐτοῦ τά τῆς Ἐκλησίας τελεῖται» (Συμεών Θεσσαλονίκης). Ἀλλά καί δοῦλος εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος, διάκονος καί ὑπηρέτης Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὄργανον τῆς θείας χάριτος, κιθάρα μελωδική τοῦ παναγίου Πνεύματος, ποιμήν, κηδεμών καί προστάτης τῶν ἀρνίων τοῦ Χριστοῦ, «ἀνάδοχος τῶν ὑπ’ αὐτοῦ ποιμαινομένων ψυχῶν» φύλαξ, ὁδηγός , «σιτοδότις πνευματικός», διδάσκαλος, ἰατρός, ἐργάτης τῆς Ἐκκλησίας καί «καλός οἰκονόμος τῆς ποικίλης χάριτος τοῦ Θεοῦ». (Α’ Πετ. 4,10). Μέσα στήν ἀνεξιχνίαστον πανσοφίαν καί παντοδυναμίαν Του ὁ παντοκράτωρ Θεός ἠθέλησε μέσα ἀπό τήν ἀσθένεια καί τήν εὐτέλεια «τοῦ ὀστρακίνου σκεύους» (Β΄Κορ. 4,7) τοῦ ἀνθρωπίνου πλάσματος νά ὑπηρετοῦνται διά τῆς πανιέρου Ἀρχιερωσύνης οὐράνιες ἀξίες καί ποιότητες καί ἀθάνατες ψυχές, ὑπέρ τῶν ὁποίων ὁ μόνος Κύριος καί Ποιμήν ἀληθής καί Δεσπότης τοῦ παντός ἐνηνθρώπισε, «ἀπέθανεν καί ἀνέστη». «Ὤ βάθος πλούτου καί σοφίας καί γνώσεως Θεοῦ! ὡς ἀνεξερεύνητα τά κρίματα αὐτοῦ καί ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοί αὐτοῦ !» (Ρωμ.11,33)

Κατόπιν, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στην ιστορία της Μητροπόλεως Καλαβρύτων, αλλά και στους άξιους προκατόχους του νέου Μητροπολίτη, ενώ τόνισε πως «η εκλογή σου είναι και ένα σημασιολογικό στοιχείο για την Εκκλησία μας και γιατί όχι και για το Έθνος. Ο Κύριος μας, μας δίδαξε και ζητάει από εμάς να είμαστε ενωμένοι. Το πρόσωπό σου ένωσε όλα τα μέλη της Ιεραρχίας» και με αφορμή αυτό το γεγονός ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε πως «έχουμε πολλά παραδείγματα και λυπηρά πολλές φορές ότι οι διενέξεις, οι διαιρέσεις, οι απολυτότητες βοηθούν στο να διασχίζεται η Πολιτεία, η κοινωνία και να ταλαιπωρείται η πορεία μας» και σημείωσε ότι «από την ιστορία ξέρουμε πως όταν η Εκκλησία είναι ενωμένη η πορεία της είναι πιο άνετη».

Ολοκληρώνοντας τον λόγο του ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε στον νέο Μητροπολίτη η πορεία του να είναι «πορεία Ιησού Χριστού, Αυτού που είπε να αγαπάμε τα πρόβατά του και να θυσιαζόμαστε για αυτά».

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο νεοχειροτονηθείς Αρχιερέας διένειμε, κατά την τάξη, το Αντίδωρο δεχόμενος τα συγχαρητήρια και το «Άξιος» των πιστών.

ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ του Σεβασµιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, ηµών δε πατρός και Ποιµενάρχου, πολλά τα έτη.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Κυριακή του Τυφλού στη Μητρόπολή Λεμεσού

Την Κυριακή, 24 Μαΐου, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού, κ. Αθανάσιος, λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου, όπου εορτάστηκε εκ...

Ιερά Μονή Σωσίνου: Η Φωτοβόλος Εστία της Ηπείρου

H Ιερά Μονή Σωσίνου -Ευαγγελίστρια όπως είναι πιο γνωστή στους κατοίκους της περιοχής- βρίσκεται 50 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων. Είναι σταυροπηγιακή Μονή, αφιερωμένη στον...

Ὁ διάβολος ὡς πρόσωπο

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας  Σύμφωνα τήν γνώμη τῶν ἁγίων Πατέρων καί τῆς ἱερᾶς παράδοσης ὁ διάβολος δέν εἶναι κάτι τό ἀφηρημένο καί ἀνύπαρκτο, παρότι αὐτό...

Αγρυπνία επί τη εορτή της αποδόσεως του Πάσχα εις το ιερό Προσκύνημα της Αγίας Βαρβάρας

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΒΡΑΔΥ ΤΡΙΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ 2020 Γιορτάζουμε την Ανάσταση! Η Απόδοση του Πάσχα είναι γιορτή...

Πρώτος εορτασμός της Συνάξεως των Καστοριανών Νεομαρτύρων

Πανήγυρις και καύχημα και ευλογία μεγίστη αποτελεί για την Εκκλησία η κατάταξη ενός πιστού μέλους της στη χορεία των αγιασμένων μορφών και στρατιωτών του...

Κυριακή του Τυφλού στην Μητρόπολη Διδυμοτείχου

Μέσα από τη διήγηση της ευαγγελικής περικοπής περί της θεραπείας του εκ γενετής τυφλού, ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, ιερουργών...

Η Κυριακή του Τυφλού στη Ν. Φιλαδέλφεια

Την Κυριακή του Τυφλού, 24 Μαΐου 2020, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και...

Κυριακή του Τυφλού στον Προσκυνηματικό Ναό Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου

Την Κυριακή 24 Μαΐου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος Χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Προσκυνηματικό Ι. Ναό Οσίου...

Κυριακή του Τυφλού στη Θεσσαλονίκη

Σήμερα τὸ πρωΐ, Κυριακὴ 24η Μαΐου, Στ’ Κυριακὴ ἀπὸ τοῦ Πάσχα ἑορτάσθηκε στὴν ἁγιοτόκο Θεσσαλονίκη, μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ ἱεροῦ κλήρου, καὶ τῶν εὐσεβῶν...

Συναξάρι 25ης Μαῒου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῆς τρίτης εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου....

Φθιώτιδος Συμεών: «Όσοι αμφισβητούν την Θεία Ευχαριστία τυφλοί τα τ’ ώτα τον τε νουν τα τ’ όμματα»…

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Το όμορφο ορεινό χωρίο Σκαμνό, το οποίο ευρίσκεται στην πλαγιά της Οίτης, στα σύνορα της Φθιώτιδας με την Φωκίδα, επισκέφθηκε...

Με λαμπρότητα πανηγύρισε ο Καθεδρικός Ναός Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου

Την Κυριακή ΣΤ΄ από του Πάσχα, του Τυφλού, εορτάστηκε εκ μεταθέσεως η μνήμη του Αγίου Θεράποντος, εις τον ομώνυμο περικαλλή Ιερό Ναό στου Ζωγράφου. Στην...

Σύρου: Ο Ιησούς πάντοτε μας αναμένει για να μας ανακουφίσει και να μας θεραπεύσει

Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Ερμουπόλεως Σύρου, τελέσθηκε σήμερα το πρωί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β', συλλειτουργούντων Εφημερίων...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον Μητροπολίτη Λαγκαδά

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Την Κυριακή του Τυφλού, 24.5.2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννης, χοροστάτησε του Όρθρου και προεξήρχε της...

Νεαπόλεως: Δεν μπορεί να υπάρξει Ελληνική Ιστορία χωρίς Αγια –Σοφιά, Παναγία Σουμελιώτισσα

Την Κυριακή του τυφλού, 24 Μαΐου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβας ιερούργησε στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου στο πρώην Στρατόπεδο Καρατάσου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ανέφερε  ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμά του, μάς...