Κυριακή ΙΑ΄ Λουκᾶ- Τῶν ἁγίων προπατόρων, Ἀπόστολος Κυριακῆς Πρός Κολοσσαεῖς γ΄ 4-11
“Ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ” (Πρός Κολοσσαεῖς γ΄, 4)
Καθὼς προσεγγίζει ἡ μεγάλη μέρα τῶν Χριστουγέννων, ἡ Ἐκκλησία μας θυμᾶται σήμερα τοὺς προπάτορες τοῦ Χριστοῦ, τοὺς προγόνους δηλαδὴ τοῦ Ἰησοῦ κατά σάρκα. Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στή σημερινὴ περικοπὴ ἀναφέρεται στούς πνευματικοὺς ἀπογόνους τοῦ Χριστοῦ. Στούς χριστιανούς. Καὶ οἱ προπάτορες τοῦ Χριστοῦ καὶ οἱ χριστιανοὶ ἔχουν δύο κοινὰ χαρακτηριστικά: τὴν ἀφάνεια καὶ τή δόξα. Μέσα στή ζωὴ καὶ τὴν ἱστορία συνήθως ἀγνοοῦνται καί τούς σκεπάζει τὸ πέπλο τῆς ἀφάνειας καὶ τῆς λησμοσύνης. Χάρις ὅμως στήν  παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἀποκτοῦν δόξα καὶ ἀνυπέρβλητο μεγαλεῖο.
Οἱ προπάτορες τοῦ Χριστοῦ ἦταν διακεκριμένοι ἄντρες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Σὲ μία πρώτη ὁμάδα ἀπὸ αὐτοὺς ἀνήκουν ὁ Ἀδάμ, ὁ Ἐνώχ, ὁ Νῶε, ὁ Μελχισεδέκ, ὁ Ἀβραάμ, ὁ Ἰσαάκ, καὶ ὁ Ἰακώβ. Μετὰ τὴν παράδοση τοῦ νόμου συναντᾶμε μία ἄλλη ὁμάδα πού τὴν ἀποτελοῦν ὁ Μωϋσῆς, ὁ Ἀαρών, ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυή, ὁ προφήτης Σαμουήλ  καὶ ὁ βασιλέας Δαβίδ. Ἔπειτα ἔρχεται ἡ ὁμάδα τῶν προφητῶν: Ὁ Ἠσαΐας, ὁ Ἱερεμίας, ὁ Ἰεζεκιήλ, ὁ Δανιὴλ καὶ οἱ δώδεκα προφῆτες, ὁ Ἠλίας καὶ ὁ Ἐλισσαῖος. Ἡ σειρὰ αὐτὴ τῶν προπατόρων κλείνει μὲ τή μικρή ὁμάδα τῶν συγχρόνων τοῦ Χριστοῦ, τὸν Προφήτη Ζαχαρία, τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Βαπτιστὴ κ.τ.λ.
Ὅλοι αὐτοί, ποὺ τοὺς τιμᾶ σήμερα ὀνομαστικὰ ἡ Ἐκκλησία, ἂν καὶ διακρίθηκαν στή ζωὴ τους ἔπεσαν στήν ἀφάνεια καὶ τή λήθη. Μόνο στούς Ἑβραίους ἔμειναν γνωστὰ τὰ ὀνόματα τους. Γιά τοὺς ὑπόλοιπους λαοὺς ἦταν ἄγνωστοι.
 Ἡ πρώτη στή γῆ  παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ἡ γέννηση δηλαδὴ τοῦ Ἰησοῦ τοὺς ἔφερε ὅλους ξανὰ στό προσκήνιο τῆς ἱστορίας. Ὅλοι ὅσοι δέχθηκαν καὶ πίστευσαν στὸ Χριστό,  γνώρισαν καὶ τοὺς προγόνους του.
Μελέτησαν τή ζωή τους, διάβασαν τὰ θεόπνευστα βιβλία τους, τὰ ὁποῖα μάλιστα ἡ Ἐκκλησία καταχώρησε μέσα στήν ἐπίσημη συλλογὴ τῶν ἱερῶν βιβλίων, στήν Ἁγία Γραφὴ. Μαζὶ  ἀκόμα μὲ τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ πού κηρύχθηκε σὲ ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη, διαδόθηκε ἡ φήμη καὶ ἔλαμψε ἡ δόξα καὶ τῶν προγόνων του. Οἱ προπάτορες τοῦ Χριστοῦ εἶναι πιὰ καὶ οἱ πρόγονοι ὅλων τῶν χριστιανῶν τῆς οἰκουμένης. Τὰ ὀνόματα τους μεταφρασμένα σὲ ὅλες τίς γλῶσσες τοῦ κόσμου, εἶναι γνωστὰ σὲ κάθε γωνιὰ τῆς γῆς καὶ ἔχουν τιμητικὴ θέση μέσα στο παγκόσμιο ὀνοματολόγιο. Τὰ ἀστέρια τῶν προπατόρων φάνηκα στό στερέωμα τοῦ χρόνου μαζὶ μὲ τὸν Ἀστέρα τῆς Βηθλεεμ. Ἔκτοτε, σελάζουν μὲ ὑπέρλαμπρη λάμψη σάν φωτεινὸ μετέωρο στόν οὐρανὸ τῆς ἀνθρωπότητας.
Οἱ Χριστιανοί  πού δέχτηκαν καὶ δέχονται τὸ μήνυμα τῆς Βηθλεὲμ καὶ πίστευσαν στόν Ἰησοῦ εἶναι κατὰ πνεῦμα ἀπόγονοι τοῦ Χριστοῦ. Ὅλοι αὐτοί, μέσα στή ζωὴ καὶ τὴν ἱστορία ἔχουν τὴν ἴδια τύχη μὲ τοὺς   « κατὰ σάρκα » προγόνους τοῦ Χριστοῦ, μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἴσως εἶναι γνωστοὶ  καὶ ὀνομαστοί. Οἱ πιὸ πολλοὶ ὅμως εἶναι ἀφανεῖς καὶ ἐντελῶς ἄσημοι καὶ ἄγνωστοι. Ἡ ζωὴ ἰδίως ὅλων τῶν χριστιανῶν εἶναι μυστική. Τὸ νόημα δηλαδὴ καὶ ἡ ἀξία τῆς χριστιανικῆς ζωῆς πού ζοῦν δέν φαίνονται ἐκ πρώτης ὄψεως. Τὰ γεγονότα τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν χριστιανῶν δέν παρουσιάζονται ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημερώσεως καὶ πληροφορήσεως τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ζωὴ τοῦ χριστιανοῦ δέν παίζεται τόσο μπροστὰ στά μάτια τοῦ κόσμου, ἀλλὰ μπροστὰ σὲ ζωντανὴ παρουσία τοῦ Θεοῦ. Γι’ αυτὸ καὶ ἡ ζωὴ τῶν χριστιανῶν σὲ πολλοὺς μὲν εἶναι ἀκατανόητη, σὲ παρὰ πολλοὺς δὲ ἄγνωστη.
Ὁ Ἀπόστολος ὅμως διακηρύττει σήμερα « ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθεῖ στήν δεύτερη ἔνδοξη  παρουσία του τότε καὶ ἐσεῖς θὰ φανερωθεῖτε  στόν κόσμο μὲ τιμὴ καὶ δόξα». Θὰ ἐπαναληφθεῖ, μὲ ἄλλα λόγια, τὸ θαυμαστό  γεγονὸς τῆς πρώτης ἐμφανίσεως καὶ παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο. Τότε, οἱ πρόγονοι τοῦ Χριστοῦ ἔλαμψαν καὶ δοξάστηκαν, ὅπως εἴπαμε. Τώρα, στή δεύτερη παρουσία τοῦ Χριστοῦ « θὰ λάμψουν σάν τὸν ἥλιο » (Ματθ. ιγ΄43) οἱ χριστιανοί, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Χριστοῦ.
Οἱ χριστιανοὶ θὰ λάμψουν στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ γιατὶ θὰ ἔχουν καὶ αὐτοὶ μεταμορφωθεῖ καὶ ἁγιασθεῖ  μὲ τή λυτρωτικὴ χάρη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ μεγάλου προγόνου τους, τοῦ Χριστου. Καθὼς ἔχουν γίνει διαφανεῖς καὶ κρυστάλλινοι, θὰ λάμψουν μπροστὰ στό φῶς τῆς θεϊκῆς δόξας. Τὸν ἁγιασμὸ καὶ τή μεταμόρφωση τῶν χριστιανῶν τὴν ἀπεργάζεται ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Καὶ ὅταν θὰ ἔρθει γιά δεύτερη φορὰ στον κόσμο, θὰ ἀποκαλύψει σὲ ὅλους τὸ ἔργο τῆς χάριτος του. Θὰ παρουσιάσει τοὺς προγόνους καὶ ἀπογόνους του μέσα στά ἄφθαρτο  καὶ αἰώνιο φῶς τῆς δόξας του. Γι’ αὐτὸ ἀξίζει ὄχι μόνο νά ὀνομάζεται κανεὶς χριστιανὸς ἀλλὰ καὶ νά εἶναι καὶ νά ζεῖ  σὰν ἀληθινὸς καὶ γνήσιος ἀπόγονος τοῦ Χριστοῦ.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συναξάρι 20ῆς Ἰανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου. ῾Ο Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας ἐγεννήθηκε στή Μελιτηνή...

Η Ιερά Πανήγυρις του Αγίου Αθανασίου στα Γαλανέικα Λαμίας

Κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες εορτάσθηκε το διήμερο 17 & 18 Ιανουαρίου η Ιερά μνήμη του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρείας στην Ιερά Μητρόπολη...

Η εορτή του Αγίου Αθανασίου στην Μητρόπολη Χαλκίδος

Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 το πρωί στον Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Πολιούχου Χαλκίδος, ετελέσθη, τηρουμένων των νέων μέτρων υγειονομικής προστασίας του πληθυσμού από...

Πρόγραμμα Ονομαστηρίων Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος

Η αγία μας Εκκλησία, την 22αν μηνός Ιανουαρίου 2021, τιμά την ιερά μνήμη του αγίου Αποστόλου Τιμοθέου, ημέρα κατά την οποία άγει τα σεπτά...

Tα ονομαστήρια του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας στο Σύδνεϋ

Την Τρίτη, 19 Ιανουαρίου, εορτή του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου και ημέρα κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ....

Δεν θα εορτάσει τα oνομαστήρια του ο Μητροπολίτης Περιστερίου

Τήν 26η τοῦ μηνός Ἰανουαρίου ἕκάστου ἔτους, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει καί ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Κλήμεντος τοῦ Ἀθηναίου, ἡμέρα...

Η εορτή του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας

Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής...

Το τηλεοπτικό spot της Ι.Μ. Φθιώτιδος για το 1821

Η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος δημιούργησε αποκλειστικά για τα τοπικά τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, με τα οποία έχει αγαστή συνεργασία,...

Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα και κατάνυξη πανηγύρισε ο μεγαλοπρεπής Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Κατούνας. Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου το απόγευμα, τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ΄αρτοκλασίας...

Πανηγύρισε η Ιερά Μονή του Αγίου Αθανασίου στην Πουλίτσα

Στην Ι. Μονή Αγίου Αθανασίου, στην Πουλίτσα Κορινθίας, λειτούργησε σήμερα Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021, ανήμερα της εορτής των Αγίων Ιεραρχών Αθανασίου του Μεγάλου και...

Ο εορτασμός του Αγίου Αθανασίου στην Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων

Με λαμπρότητα εορτάστηκε η μνήμη των εν Αγίοις Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας στην Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων. Επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων...

Τον Στύλο της Ορθοδοξίας Άγιο Αθανάσιο τίμησαν στην I.M. Καρυστίας

Με λαμπρότητα   και βάση των υγειονομικών διατάξεων εορτάσθηκε η μνήμη των εν αγίοις πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας στην έδρα της Ιεράς...

Συναξάρι 19ης ᾿Ιανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου τοῦ ἀναχωρητοῦ. Ὁ Ὅσιος Μακάριος ἐγεννήθηκε περί...

Τον στύλο της Ορθόδοξης πίστης Μέγα Αθανάσιο εόρτασαν στην Σύμη

Σήμερα Δευτέρα 18η Ἰανουαρίου 2021, τήν ἱερά μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, τίμησε μέ τήν δέουσα λαμπρότητα καί σύμφωνα μέ...