Κυριακή ΙΑ΄ Λουκᾶ- Τῶν ἁγίων προπατόρων, Ἀπόστολος Κυριακῆς Πρός Κολοσσαεῖς γ΄ 4-11
“Ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ” (Πρός Κολοσσαεῖς γ΄, 4)
Καθὼς προσεγγίζει ἡ μεγάλη μέρα τῶν Χριστουγέννων, ἡ Ἐκκλησία μας θυμᾶται σήμερα τοὺς προπάτορες τοῦ Χριστοῦ, τοὺς προγόνους δηλαδὴ τοῦ Ἰησοῦ κατά σάρκα. Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στή σημερινὴ περικοπὴ ἀναφέρεται στούς πνευματικοὺς ἀπογόνους τοῦ Χριστοῦ. Στούς χριστιανούς. Καὶ οἱ προπάτορες τοῦ Χριστοῦ καὶ οἱ χριστιανοὶ ἔχουν δύο κοινὰ χαρακτηριστικά: τὴν ἀφάνεια καὶ τή δόξα. Μέσα στή ζωὴ καὶ τὴν ἱστορία συνήθως ἀγνοοῦνται καί τούς σκεπάζει τὸ πέπλο τῆς ἀφάνειας καὶ τῆς λησμοσύνης. Χάρις ὅμως στήν  παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἀποκτοῦν δόξα καὶ ἀνυπέρβλητο μεγαλεῖο.
Οἱ προπάτορες τοῦ Χριστοῦ ἦταν διακεκριμένοι ἄντρες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Σὲ μία πρώτη ὁμάδα ἀπὸ αὐτοὺς ἀνήκουν ὁ Ἀδάμ, ὁ Ἐνώχ, ὁ Νῶε, ὁ Μελχισεδέκ, ὁ Ἀβραάμ, ὁ Ἰσαάκ, καὶ ὁ Ἰακώβ. Μετὰ τὴν παράδοση τοῦ νόμου συναντᾶμε μία ἄλλη ὁμάδα πού τὴν ἀποτελοῦν ὁ Μωϋσῆς, ὁ Ἀαρών, ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυή, ὁ προφήτης Σαμουήλ  καὶ ὁ βασιλέας Δαβίδ. Ἔπειτα ἔρχεται ἡ ὁμάδα τῶν προφητῶν: Ὁ Ἠσαΐας, ὁ Ἱερεμίας, ὁ Ἰεζεκιήλ, ὁ Δανιὴλ καὶ οἱ δώδεκα προφῆτες, ὁ Ἠλίας καὶ ὁ Ἐλισσαῖος. Ἡ σειρὰ αὐτὴ τῶν προπατόρων κλείνει μὲ τή μικρή ὁμάδα τῶν συγχρόνων τοῦ Χριστοῦ, τὸν Προφήτη Ζαχαρία, τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Βαπτιστὴ κ.τ.λ.
Ὅλοι αὐτοί, ποὺ τοὺς τιμᾶ σήμερα ὀνομαστικὰ ἡ Ἐκκλησία, ἂν καὶ διακρίθηκαν στή ζωὴ τους ἔπεσαν στήν ἀφάνεια καὶ τή λήθη. Μόνο στούς Ἑβραίους ἔμειναν γνωστὰ τὰ ὀνόματα τους. Γιά τοὺς ὑπόλοιπους λαοὺς ἦταν ἄγνωστοι.
 Ἡ πρώτη στή γῆ  παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ἡ γέννηση δηλαδὴ τοῦ Ἰησοῦ τοὺς ἔφερε ὅλους ξανὰ στό προσκήνιο τῆς ἱστορίας. Ὅλοι ὅσοι δέχθηκαν καὶ πίστευσαν στὸ Χριστό,  γνώρισαν καὶ τοὺς προγόνους του.
Μελέτησαν τή ζωή τους, διάβασαν τὰ θεόπνευστα βιβλία τους, τὰ ὁποῖα μάλιστα ἡ Ἐκκλησία καταχώρησε μέσα στήν ἐπίσημη συλλογὴ τῶν ἱερῶν βιβλίων, στήν Ἁγία Γραφὴ. Μαζὶ  ἀκόμα μὲ τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ πού κηρύχθηκε σὲ ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη, διαδόθηκε ἡ φήμη καὶ ἔλαμψε ἡ δόξα καὶ τῶν προγόνων του. Οἱ προπάτορες τοῦ Χριστοῦ εἶναι πιὰ καὶ οἱ πρόγονοι ὅλων τῶν χριστιανῶν τῆς οἰκουμένης. Τὰ ὀνόματα τους μεταφρασμένα σὲ ὅλες τίς γλῶσσες τοῦ κόσμου, εἶναι γνωστὰ σὲ κάθε γωνιὰ τῆς γῆς καὶ ἔχουν τιμητικὴ θέση μέσα στο παγκόσμιο ὀνοματολόγιο. Τὰ ἀστέρια τῶν προπατόρων φάνηκα στό στερέωμα τοῦ χρόνου μαζὶ μὲ τὸν Ἀστέρα τῆς Βηθλεεμ. Ἔκτοτε, σελάζουν μὲ ὑπέρλαμπρη λάμψη σάν φωτεινὸ μετέωρο στόν οὐρανὸ τῆς ἀνθρωπότητας.
Οἱ Χριστιανοί  πού δέχτηκαν καὶ δέχονται τὸ μήνυμα τῆς Βηθλεὲμ καὶ πίστευσαν στόν Ἰησοῦ εἶναι κατὰ πνεῦμα ἀπόγονοι τοῦ Χριστοῦ. Ὅλοι αὐτοί, μέσα στή ζωὴ καὶ τὴν ἱστορία ἔχουν τὴν ἴδια τύχη μὲ τοὺς   « κατὰ σάρκα » προγόνους τοῦ Χριστοῦ, μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἴσως εἶναι γνωστοὶ  καὶ ὀνομαστοί. Οἱ πιὸ πολλοὶ ὅμως εἶναι ἀφανεῖς καὶ ἐντελῶς ἄσημοι καὶ ἄγνωστοι. Ἡ ζωὴ ἰδίως ὅλων τῶν χριστιανῶν εἶναι μυστική. Τὸ νόημα δηλαδὴ καὶ ἡ ἀξία τῆς χριστιανικῆς ζωῆς πού ζοῦν δέν φαίνονται ἐκ πρώτης ὄψεως. Τὰ γεγονότα τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν χριστιανῶν δέν παρουσιάζονται ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημερώσεως καὶ πληροφορήσεως τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ζωὴ τοῦ χριστιανοῦ δέν παίζεται τόσο μπροστὰ στά μάτια τοῦ κόσμου, ἀλλὰ μπροστὰ σὲ ζωντανὴ παρουσία τοῦ Θεοῦ. Γι’ αυτὸ καὶ ἡ ζωὴ τῶν χριστιανῶν σὲ πολλοὺς μὲν εἶναι ἀκατανόητη, σὲ παρὰ πολλοὺς δὲ ἄγνωστη.
Ὁ Ἀπόστολος ὅμως διακηρύττει σήμερα « ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθεῖ στήν δεύτερη ἔνδοξη  παρουσία του τότε καὶ ἐσεῖς θὰ φανερωθεῖτε  στόν κόσμο μὲ τιμὴ καὶ δόξα». Θὰ ἐπαναληφθεῖ, μὲ ἄλλα λόγια, τὸ θαυμαστό  γεγονὸς τῆς πρώτης ἐμφανίσεως καὶ παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο. Τότε, οἱ πρόγονοι τοῦ Χριστοῦ ἔλαμψαν καὶ δοξάστηκαν, ὅπως εἴπαμε. Τώρα, στή δεύτερη παρουσία τοῦ Χριστοῦ « θὰ λάμψουν σάν τὸν ἥλιο » (Ματθ. ιγ΄43) οἱ χριστιανοί, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Χριστοῦ.
Οἱ χριστιανοὶ θὰ λάμψουν στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ γιατὶ θὰ ἔχουν καὶ αὐτοὶ μεταμορφωθεῖ καὶ ἁγιασθεῖ  μὲ τή λυτρωτικὴ χάρη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ μεγάλου προγόνου τους, τοῦ Χριστου. Καθὼς ἔχουν γίνει διαφανεῖς καὶ κρυστάλλινοι, θὰ λάμψουν μπροστὰ στό φῶς τῆς θεϊκῆς δόξας. Τὸν ἁγιασμὸ καὶ τή μεταμόρφωση τῶν χριστιανῶν τὴν ἀπεργάζεται ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Καὶ ὅταν θὰ ἔρθει γιά δεύτερη φορὰ στον κόσμο, θὰ ἀποκαλύψει σὲ ὅλους τὸ ἔργο τῆς χάριτος του. Θὰ παρουσιάσει τοὺς προγόνους καὶ ἀπογόνους του μέσα στά ἄφθαρτο  καὶ αἰώνιο φῶς τῆς δόξας του. Γι’ αὐτὸ ἀξίζει ὄχι μόνο νά ὀνομάζεται κανεὶς χριστιανὸς ἀλλὰ καὶ νά εἶναι καὶ νά ζεῖ  σὰν ἀληθινὸς καὶ γνήσιος ἀπόγονος τοῦ Χριστοῦ.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου, τιμωμένου επ’ ονόματι της Αγίας Σοφίας στη Μύκονο

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ τέλεσε χθες τα Θυρανοίξια ιερού Παρεκκλησίου, τιμωμένου επ' ονόματι της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων αυτής, Πίστεως, Σοφίας και...

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό «των ψηφίδων» στη Μύκονο

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου "των Ψηφίδων", στην περιοχή "Μαού" Μυκόνου, ιερούργησε σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ και τέλεσε Μνημόσυνο...

Φθιώτιδος Συμεών: «Εορτάζουμε σήμερα το πρότυπο μιας Αγίας Οικογένειας»

Στο Λιανοκλάδι και στη Λαμία εορτάσθηκε η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Σοφίας και των τριών θυγατέρων της Αγίων Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης το διήμερο...

Πανήγυρις Αγίας Σοφίας στις Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης

Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021, το πρωΐ, στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Σοφίας, στις Κατασκηνώσεις θηλέων της Μητροπόλεως Άρτης στο Άνω Αθαμάνιο, ελειτούργησε...

Πανηγυρικά εόρτασε η Ενορία της Του Θεού Σοφίας Λαρίσης

Στην Ενορία Της του Θεού Σοφίας Λαρίσης μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, όπου χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Πανηγυρική...

Τον Μητροπολίτη Πρεβέζης επισκέφθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά

Επίσκεψη στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πρεβέζης κ. Χρυσόστομο πραγματοποίησε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος, σήμερα Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. στα Γραφεία...

Η εορτή της Αγίας Σοφίας στο κάστρο της Λιβαδειάς

Το εσπέρας της Πέμπτης 16 Σεπτεμβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος χοροστάτησε στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, που βρίσκεται εντός του...

Διανομή υλικών αγαθών και οικοσκευών στους πυρόπληκτους της Μεσσηνίας

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 16/9 και την Παρασκευή 17/9/2021 η Β’ φάση διανομής υλικής βοήθειας στους πυρόπληκτους κατοίκους των χωριών της Αρχιερατικής Περιφέρειας Διαβολιτσίου, της...

140 πρωτότυπα επιμορφωτικά προγράμματα του Ι.Π.Ε. με 3.000 συμμετέχοντες εγκαινίασε ο Αρχιεπίσκοπος

Την έναρξη 140 επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ι.Α.Α., με 3.000 συμμετέχοντες, τα οποία καλύπτουν 20 διαφορετικές θεματικές ενότητες, όπως Λειτουργική-Τελετουργική, Εξομολογητική,...

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος τέλεσε το Μυστήριο του Γάμου εντός της Θείας Λειτουργίας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού 12 Σεπτεμβρίου 2021, χοροστάτησε στην ακολουθία...

Επιτυχής η φιλανθρωπική εκδήλωση του Σουρλιγκείου Ιδρύματος Καναλίων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου η φιλανθρωπική εκδήλωση του Σουρλιγκείου Ιδρύματος Καναλίων στους φιλόξενους χώρους του ξενοδοχείου DOMOTEL XENIA VOLOS, με...

Ὁ Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος πού ἀφόρισε τόν Μητσοτάκη, ἐπανέρχεται μέ νέο κείμενο – φωτιά!

Ἀσεβέστατε Κύριε Πρωθυπουργέ Ἐπιστολή στόν Κυριάκο Μητσοτάκη γιά τό σταυροπόδι στήν Ἐκκλησία Ἐξοχώτατε, ἤ μᾶλλον Ἀσεβέστατε, Κύριε Πρωθυπουργέ, Μέ πολλή χαρά Σᾶς εἴδαμε νά παρίστασθε στό Μητροπολιτικό...

Νέος Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος στην Μητρόπολη Λαρίσης

Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου για το νέο Εκκλησιαστικό έτος. Ο Σεβασμιώτατος...

Τελετή Μνήμης για τον Εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Λαρίσης Πολύκαρπο Δαρδαίο

Τέτοιες μέρες, διακόσια χρόνια πίσω, ένας ρασοφόρος άφηνε το κεφάλι του στις όχθες του Πηνειού κάτω από την εκκλησία που υπηρέτησε. Στις 17 Σεπτεμβρίου...

Πανηγυρικός Εσπερινός της Αγίας Σοφίας στη Φτέρη Μαντινείας

Με λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τῆς ἁγίας Σοφίας καί τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς, Πίστεως, Ἐλπίδος καί  Ἀγάπης τό Ἱερό Ἐξωκκλήσιο τους, στή Φτέρη Μαντινείας, λίγα χιλιόμετρα ἔξω ἀπό τήν Τρίπολη, τό ὁποῖο ἔχουν ὑπό τήν ἐπιμέλειά τους...