Κυριακή ΙΑ΄ Λουκᾶ- Τῶν ἁγίων προπατόρων, Ἀπόστολος Κυριακῆς Πρός Κολοσσαεῖς γ΄ 4-11
“Ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ” (Πρός Κολοσσαεῖς γ΄, 4)
Καθὼς προσεγγίζει ἡ μεγάλη μέρα τῶν Χριστουγέννων, ἡ Ἐκκλησία μας θυμᾶται σήμερα τοὺς προπάτορες τοῦ Χριστοῦ, τοὺς προγόνους δηλαδὴ τοῦ Ἰησοῦ κατά σάρκα. Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στή σημερινὴ περικοπὴ ἀναφέρεται στούς πνευματικοὺς ἀπογόνους τοῦ Χριστοῦ. Στούς χριστιανούς. Καὶ οἱ προπάτορες τοῦ Χριστοῦ καὶ οἱ χριστιανοὶ ἔχουν δύο κοινὰ χαρακτηριστικά: τὴν ἀφάνεια καὶ τή δόξα. Μέσα στή ζωὴ καὶ τὴν ἱστορία συνήθως ἀγνοοῦνται καί τούς σκεπάζει τὸ πέπλο τῆς ἀφάνειας καὶ τῆς λησμοσύνης. Χάρις ὅμως στήν  παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἀποκτοῦν δόξα καὶ ἀνυπέρβλητο μεγαλεῖο.
Οἱ προπάτορες τοῦ Χριστοῦ ἦταν διακεκριμένοι ἄντρες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Σὲ μία πρώτη ὁμάδα ἀπὸ αὐτοὺς ἀνήκουν ὁ Ἀδάμ, ὁ Ἐνώχ, ὁ Νῶε, ὁ Μελχισεδέκ, ὁ Ἀβραάμ, ὁ Ἰσαάκ, καὶ ὁ Ἰακώβ. Μετὰ τὴν παράδοση τοῦ νόμου συναντᾶμε μία ἄλλη ὁμάδα πού τὴν ἀποτελοῦν ὁ Μωϋσῆς, ὁ Ἀαρών, ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυή, ὁ προφήτης Σαμουήλ  καὶ ὁ βασιλέας Δαβίδ. Ἔπειτα ἔρχεται ἡ ὁμάδα τῶν προφητῶν: Ὁ Ἠσαΐας, ὁ Ἱερεμίας, ὁ Ἰεζεκιήλ, ὁ Δανιὴλ καὶ οἱ δώδεκα προφῆτες, ὁ Ἠλίας καὶ ὁ Ἐλισσαῖος. Ἡ σειρὰ αὐτὴ τῶν προπατόρων κλείνει μὲ τή μικρή ὁμάδα τῶν συγχρόνων τοῦ Χριστοῦ, τὸν Προφήτη Ζαχαρία, τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Βαπτιστὴ κ.τ.λ.
Ὅλοι αὐτοί, ποὺ τοὺς τιμᾶ σήμερα ὀνομαστικὰ ἡ Ἐκκλησία, ἂν καὶ διακρίθηκαν στή ζωὴ τους ἔπεσαν στήν ἀφάνεια καὶ τή λήθη. Μόνο στούς Ἑβραίους ἔμειναν γνωστὰ τὰ ὀνόματα τους. Γιά τοὺς ὑπόλοιπους λαοὺς ἦταν ἄγνωστοι.
 Ἡ πρώτη στή γῆ  παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ἡ γέννηση δηλαδὴ τοῦ Ἰησοῦ τοὺς ἔφερε ὅλους ξανὰ στό προσκήνιο τῆς ἱστορίας. Ὅλοι ὅσοι δέχθηκαν καὶ πίστευσαν στὸ Χριστό,  γνώρισαν καὶ τοὺς προγόνους του.
Μελέτησαν τή ζωή τους, διάβασαν τὰ θεόπνευστα βιβλία τους, τὰ ὁποῖα μάλιστα ἡ Ἐκκλησία καταχώρησε μέσα στήν ἐπίσημη συλλογὴ τῶν ἱερῶν βιβλίων, στήν Ἁγία Γραφὴ. Μαζὶ  ἀκόμα μὲ τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ πού κηρύχθηκε σὲ ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη, διαδόθηκε ἡ φήμη καὶ ἔλαμψε ἡ δόξα καὶ τῶν προγόνων του. Οἱ προπάτορες τοῦ Χριστοῦ εἶναι πιὰ καὶ οἱ πρόγονοι ὅλων τῶν χριστιανῶν τῆς οἰκουμένης. Τὰ ὀνόματα τους μεταφρασμένα σὲ ὅλες τίς γλῶσσες τοῦ κόσμου, εἶναι γνωστὰ σὲ κάθε γωνιὰ τῆς γῆς καὶ ἔχουν τιμητικὴ θέση μέσα στο παγκόσμιο ὀνοματολόγιο. Τὰ ἀστέρια τῶν προπατόρων φάνηκα στό στερέωμα τοῦ χρόνου μαζὶ μὲ τὸν Ἀστέρα τῆς Βηθλεεμ. Ἔκτοτε, σελάζουν μὲ ὑπέρλαμπρη λάμψη σάν φωτεινὸ μετέωρο στόν οὐρανὸ τῆς ἀνθρωπότητας.
Οἱ Χριστιανοί  πού δέχτηκαν καὶ δέχονται τὸ μήνυμα τῆς Βηθλεὲμ καὶ πίστευσαν στόν Ἰησοῦ εἶναι κατὰ πνεῦμα ἀπόγονοι τοῦ Χριστοῦ. Ὅλοι αὐτοί, μέσα στή ζωὴ καὶ τὴν ἱστορία ἔχουν τὴν ἴδια τύχη μὲ τοὺς   « κατὰ σάρκα » προγόνους τοῦ Χριστοῦ, μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἴσως εἶναι γνωστοὶ  καὶ ὀνομαστοί. Οἱ πιὸ πολλοὶ ὅμως εἶναι ἀφανεῖς καὶ ἐντελῶς ἄσημοι καὶ ἄγνωστοι. Ἡ ζωὴ ἰδίως ὅλων τῶν χριστιανῶν εἶναι μυστική. Τὸ νόημα δηλαδὴ καὶ ἡ ἀξία τῆς χριστιανικῆς ζωῆς πού ζοῦν δέν φαίνονται ἐκ πρώτης ὄψεως. Τὰ γεγονότα τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν χριστιανῶν δέν παρουσιάζονται ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημερώσεως καὶ πληροφορήσεως τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ζωὴ τοῦ χριστιανοῦ δέν παίζεται τόσο μπροστὰ στά μάτια τοῦ κόσμου, ἀλλὰ μπροστὰ σὲ ζωντανὴ παρουσία τοῦ Θεοῦ. Γι’ αυτὸ καὶ ἡ ζωὴ τῶν χριστιανῶν σὲ πολλοὺς μὲν εἶναι ἀκατανόητη, σὲ παρὰ πολλοὺς δὲ ἄγνωστη.
Ὁ Ἀπόστολος ὅμως διακηρύττει σήμερα « ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθεῖ στήν δεύτερη ἔνδοξη  παρουσία του τότε καὶ ἐσεῖς θὰ φανερωθεῖτε  στόν κόσμο μὲ τιμὴ καὶ δόξα». Θὰ ἐπαναληφθεῖ, μὲ ἄλλα λόγια, τὸ θαυμαστό  γεγονὸς τῆς πρώτης ἐμφανίσεως καὶ παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο. Τότε, οἱ πρόγονοι τοῦ Χριστοῦ ἔλαμψαν καὶ δοξάστηκαν, ὅπως εἴπαμε. Τώρα, στή δεύτερη παρουσία τοῦ Χριστοῦ « θὰ λάμψουν σάν τὸν ἥλιο » (Ματθ. ιγ΄43) οἱ χριστιανοί, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Χριστοῦ.
Οἱ χριστιανοὶ θὰ λάμψουν στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ γιατὶ θὰ ἔχουν καὶ αὐτοὶ μεταμορφωθεῖ καὶ ἁγιασθεῖ  μὲ τή λυτρωτικὴ χάρη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ μεγάλου προγόνου τους, τοῦ Χριστου. Καθὼς ἔχουν γίνει διαφανεῖς καὶ κρυστάλλινοι, θὰ λάμψουν μπροστὰ στό φῶς τῆς θεϊκῆς δόξας. Τὸν ἁγιασμὸ καὶ τή μεταμόρφωση τῶν χριστιανῶν τὴν ἀπεργάζεται ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Καὶ ὅταν θὰ ἔρθει γιά δεύτερη φορὰ στον κόσμο, θὰ ἀποκαλύψει σὲ ὅλους τὸ ἔργο τῆς χάριτος του. Θὰ παρουσιάσει τοὺς προγόνους καὶ ἀπογόνους του μέσα στά ἄφθαρτο  καὶ αἰώνιο φῶς τῆς δόξας του. Γι’ αὐτὸ ἀξίζει ὄχι μόνο νά ὀνομάζεται κανεὶς χριστιανὸς ἀλλὰ καὶ νά εἶναι καὶ νά ζεῖ  σὰν ἀληθινὸς καὶ γνήσιος ἀπόγονος τοῦ Χριστοῦ.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συναυλία με το Δημήτρη Μπάση και τη Γυναικεία Χορωδία της Ι. Μητροπόλεως Νεαπόλεως «Αγία Κασσιανή η Υμνογράφος»

Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022 η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την επέτειο της Μικρασιατικής καταστροφής, πραγματοποίησε Συναυλία με τη...

Χειροτονία Διακόνου στην Καρδίτσα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος, το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων...

Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τό «θεολογικό» ὑπόβαθρο τῶν ψευδοπροφητειῶν

Ἡ πρόσφατη Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἶναι σημαντική καί ἔθεσε τόν δάκτυλο στόν τύπο τῶν ἥλων, ἀναφερόμενη στούς ψευδοπροφῆτες πού δημιουργοῦν προβλήματα στήν Ἐκκλησία...

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ Ι. ΝΑΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ

Την Θ. Λειτουργία τέλεσε χθες Κυριακή, 26 Ιουλίου 2022, ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος, πλαισιούμενος από τους Ιερείς του Ι. Ναού και τους...

Πρώτη κατασκηνωτική περίοδος στον Άγιο Λαυρέντιο

Στις ανακαινισμένες κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου, βρέθηκε προχθές, Σάββατο 25 Ιουνίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και...

Αγιασμός στο πρόγραμμα «Κατασκήνωση στην Πόλη»

Η έναρξη του προγράμματος «Κατασκήνωση στην Πόλη», έγινε με αγιασμούς σε όλες τις κατασκηνωτικές δομές, ενώ ο επίσημος αγιασμός πραγματοποιήθηκε στο 5ο Δημοτικό Σχολείο...

Ο Σύλλογος Ανθοχωριτών Μεγαλόπολης τίμησε τον Μητροπολίτη Σπάρτης

Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας και Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ευστάθιος τέλεσε το Μυστήριο της Θείας...

Έναρξη των εργασιών του 28ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου των Παυλείων

Την Κυριακή 26 Ιουνίου το απόγευμα στον Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας πραγματοποιήθηκε η έναρξη των εργασιών του 28ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου των Παυλείων...

Στην Καρίτσα ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στον Ιερό Ναό τον Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καρίτσας τέλεσε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία ο Σρβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, σήμερα Κυριακή...

Ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εκδηλώσεις Μικρασιατικού πολιτισμού της Ι.Μ. Νέας Ιωνίας

Με μία πραγματική εορτή, ωδή στις αλησμόνητες πατρίδες και στο Μικρασιατικό μουσικό πολιτισμό, που περιλάμβανε χορούς και παραδοσιακά τραγούδια, ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 26 Ιουνίου...

ΤΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΑΚΟΜΗ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ Εν Πειραιεί τη 27η Ιουνίου 2022     Οι Διαχριστιανικές και Διαθρησκειακές Συναντήσεις και Συνέδρια με τους αιρετικούς...

Οι τρεις εκφράσεις του θείου νόμου

Τον Άμβωνα του Μετοχίου της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Ελεούσας του Κύκκου, στη Λευκωσία, διακόνησε σήμερα, κατόπιν ευλογίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου...

«Μικρασία αλησμόνητη» Μουσικό αφιέρωμα από τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής ΔΑΥΙΔ Ο ΨΑΛΜΩΔΟΣ

Στα 100 χρόνια μνήμης από την Μικρασιατική Καταστροφή ήταν αφιερωμένη η εκδήλωση για την λήξη των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Αγρινίου «Δαυίδ ο...

Άγιος Σαμψών ο Ξενοδόχος (Η μνήμη του τιμάται στις 27 Ιουνίου)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μια κατηγορία αγίων της Εκκλησίας μας είναι και οι Ανάργυροι και Ιαματικοί, οι οποίοι ανάλωσαν τη ζωή τους στην...

Η Εκκλησία της Ελλάδος τιμά την μνήμη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου

 Με την δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορτάσει και εφέτος η Εκκλησία της Ελλάδος την ιερά μνήμη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, Ιδρυτού της Εκκλησίας...