Ἡ νύχτα πέφτει ὁλόχαρη, τὸ σκοτεινό της πέπλο μᾶς σκεπάζει… ἐγὼ γυρίζω μόνος μου, τὸ φεγγάρι φωτίζει τὸ δρόμο μου…
Ἡσυχία πρυτανεύει παντοῦ…
Ὁ θόρυβος τῶν ἄστρων δημιουργεῖ μία γαλήνια φωτορύπανση, ἡ ὁποία ἠρεμεῖ τὴν ταραγμένη μου ψυχή…
Μέσα στὴ φουρτουνιασμένη πολυκοσμία, θέλουμε ἁπλᾶ, κάποιες στιγμές, τὴν ἠρεμία μας… νὰ γαληνέψῃ, ἔστω γιὰ λίγο, ἡ ψυχή μας… νὰ κάνουμε ἕνα διάλειμμα ἀπὸ τὸν τροχὸ ποὺ γυρνᾶ σὰν τρελλός!
Ἀνοίγω ἕνα τυχαῖο βιβλίο καὶ ἡ ὀμορφιὰ τῆς σιωπῆς, δὲν φαίνεται μόνο στὰ ἄψυχα, ἀλλὰ γεμάτα ζωντάνια φύλλα, μὲ τὶς ὡραῖες περιγραφές, ἀφηγήσεις, διηγήσεις, συμβουλές, προτροπές… ἀλλὰ καὶ στὴν ἱκανότητα νὰ ἀφήσῃς κάθε θόρυβο πίσω σου, γιὰ νὰ βρῇς, μὲ τὴν ἀπουσία του, τὴν οὐσία ποὺ κρύβεται βαθιά, πιὸ βαθιά, ἐκεῖ ὅπου ὁ νοῦς δὲν μπορεῖ νὰ φτάσῃ…
Ἡ ψυχὴ προσπαθῆ νὰ γαληνέψῃ, νὰ ἠρεμήσῃ, νὰ ἀπαγκιστρωθῇ ἀπὸ κάθε κοσμικὸ θόρυβο… νὰ ἀφήσῃ πίσω τὴν ἀτμοσφαιρικὴ τύρβη καὶ τὴν αἴγλη τῶν ἀξιωμάτων… νὰ ἠρεμήσῃ γιὰ λίγο ἀπὸ κάθε εἴδους ἀπολογισμοὺς καὶ λογισμούς… νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὴ μουρμούρα, τὴ γκρίνια καὶ τὸ θόρυβο τῶν γεγονότων τῆς ἡμέρας… νὰ διασχίσῃ τὸ δάσος καὶ νὰ μὴ δῇ κανένα δέντρο. Καὶ ἂν δῇ τὸ δέντρο ὁλοζώντανο μπροστά της, νὰ προσπαθήσῃ νὰ γίνῃ ἕνα μαζί του… νὰ προτιμᾶ τὴν ἡσυχία τῆς ἐρήμου καὶ τὴν ἁπλότητα τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου.
Μέσα σ’ αὐτὴ τὴ νηφάλια σιωπή, ἀνυψώνεται ὁ νοῦς πρὸς τὸ Θεὸ καὶ συνομιλεῖ μαζί του. Μέσα σὲ αὐτὴ τὴν ὀμορφιὰ τῆς σιωπῆς, γίνεται ἡ ἕνωση τοῦ προσευχομένου ἀνθρώπου μὲ τὸ Θεό…!
Μὲ ἐκεῖνον ποὺ ἔσμιξε τὸ χῶμα μὲ τὸ πνεῦμα… μὲ Αὐτὸν ποὺ δημιούργησε ἕνα ὅν ὁρατό, μαζὶ καὶ ἀόρατο… θνητό, ἀλλὰ καὶ ἀθάνατο… ἐπίγειο, συγχρόνως καὶ οὐράνιο. Ποὺ πλησιάζει τὸ Θεὸ καὶ δὲν τὸν ἀντιλαμβάνεται, ποὺ πλησιάζει καί, ταυτόχρονα, ἀπομακρύνεται!!!
Τὶς ὧρες τῆς σιωπῆς, τελεσιουργοῦνται μεγάλα θαύματα…
Ἐκεῖ στὴ σιγὴ τοῦ νοῦ, γίνεται ἡ συνάντηση μὲ τὸ Ζωοποιὸ Θεό!
Ἡ προσευχή, φίλοι μου, εἶναι ἡ μητέρα τῶν ἀρετῶν… ὅπλο ἀκαταμάχητο… θησαυρὸς ἀδαπάνητος… γέφυρα ποὺ σώζει ἀπὸ τοὺς πειρασμούς… τεῖχος ποὺ προστατεύει ἀπὸ τὶς θλίψεις… εἶναι καθρέφτης τῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου… ἐργασία ποὺ ποτὲ δὲν τελειώνει… ἔργο τῶν ἀγγέλων… κλειδὶ τοῦ παραδείσου… φωτισμὸς τῆς ψυχῆς… συγχώρεση ἁμαρτημάτων…
Ἡ προσευχὴ καὶ ἡ ἡσυχία, φίλοι μου, εἶναι μεγάλη ὑπόθεση… ἀκόμη καὶ νὰ μὴν προσεύχεται κανείς, καὶ μόνο μὲ τὴν ἡσυχία προσεύχεται!!!
Ἡ ἡσυχία, εἶναι μιὰ μυστικὴ προσευχή, ποὺ πολὺ βοηθάει στὴν προσευχή, ὅπως ἡ ἄδηλη ἀναπνοὴ στὸν ἄνθρωπο.
Ἡ ὀμορφιὰ τῆς σιωπῆς συντροφεύει τὶς μεγάλες ὧρες τῶν ἁγίων, τὶς ἱερὲς ὧρες περισυλλογῆς τῶν ὁσίων, τῆς αὐτοσυγκέντρωσης τῶν νηπτικῶν, τῆς αὐτομεμψίας τῶν ἀσκητῶν, τῆς μελέτης τῶν φιλοκαλικῶν, τῆς προσευχῆς τῶν ἀγωνιστῶν.
Ἡ ἐξωτερικὴ ἡσυχία, μακριὰ ἀπὸ τὴν τυρβώδη ροὴ τοῦ κόσμου, μὲ τὴν διακριτικὴ ἄσκηση καὶ τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή, γρήγορα φέρνει καὶ τὴν ἐσωτερικὴ ἡσυχία. Τότε ὁ ἄνθρωπος δὲν ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ ἀνησυχία, οὔτε ἐπηρεάζεται, γιατὶ στὴν οὐσία μόνον τὸ σῶμα βρίσκεται στὴ γῆ, ὁ δὲ νοῦς πλέει σὲ οὐράνια πελάγη… πελάγη πνευματικῆς εὐτυχίας.
Ὁ Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, αὐτὸς ὁ μεγάλος Ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας, ἔλεγε: «Σωστὴ βάση, εἶναι ἡ ἀντιμετώπιση τῶν πραγμάτων μὲ καλοὺς λογισμούς…
Ἔχει μεγάλη ἀξία νὰ πετύχῃ κάποιος τὴν ἐσωτερικὴ ἡσυχία μέσα στὸ θόρυβο. Ἂν δὲν πετύχῃ τὴν ἡσυχία μέσα στὴν ἀνησυχία, οὔτε στὴν ἡσυχία θὰ ἡσυχάση. Ὄταν ἔρθῃ στὸν ἄνθρωπο ἡ ἐσωτερικὴ ἡσυχία, ἡσυχάζουν ὅλα μέσα του, καὶ τίποτε δὲν τὸν ἐνοχλεῖ. Ἂν θέλῃ τὴν ἐξωτερικὴ ἡσυχία, γιὰ νὰ ἡσυχάσῃ ἐσωτερικά, ὄταν βρεθῇ στὴν ἡσυχία, τὴν ἡμέρα θὰ πάρῃ ἕνα καλάμι καὶ θὰ διώχνῃ τὰ τζιτζίκια καὶ τὸ βράδυ θὰ διώχνῃ τὰ τσακάλια, γιὰ νὰ μὴν τὸν ἐνοχλοῦν».
Τὶς ὧρες τῆς σιωπῆς ἐπιτελοῦνται μεγάλα καὶ παράδοξα θαύματα, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε (Α΄ Κορ. 2,9)… ἐκεῖ μέσα στὴ σιωπὴ κρύβονται οἱ προσωπικές μας ἐπαναστάσεις, ἡ γνωριμία μὲ τὸν ἄγνωστο ἑαυτό μας, οἱ κόποι καὶ οἱ ἱδρῶτες μας, οἱ ἀφανεὶς ἀγῶνες μας, ἡ ὑπομονετικὴ σιωπὴ τοῦ ἥρωα, τὸ μαρτύριο τοῦ πονεμένου καὶ τοῦ δυστυχισμένου, ἡ ἀκριβὴ σιωπὴ τοῦ ὑπομονετικοῦ, ἡ κρυφὴ σιωπὴ τοῦ ἁγίου, ἡ συνάντηση τοῦ Θεοῦ μαζί μας μέσα στὴν ἐπίμονη προσευχή.
Ἡ ἀκατάσχετη πολυλογία, ἀλλοιώνει τὴν οὐσία… ἀλλοιώνει τὰ σημαντικά, τὰ καίρια, τὰ ἱερά. Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ τὴ βιωματικότητα γιὰ νὰ ἀκούσουμε μέσα στὴν ἡσυχία τὴ χαμηλὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ.
Μεῖνε σιωπηλός, μὴ σκέπτεσαι καὶ ὅλα θὰ γίνουν κατανοητά… ἡ μουσικὴ τῆς σιωπῆς, εἶναι ἡ συνάντηση τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τοῦ Δημιουργοῦ, ἀνάμεσα στὶς νότες…
Σὲ ἕναν κόσμο ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν συνεχὴ διάθεση πληροφοριῶν, εἰκόνων καὶ ἤχων, ἡ σιωπὴ τείνει νὰ γίνῃ τὸ πιὸ δυσεύρετο ἀγαθό… Ἂς μὴν τὸ χάσουμε!
 
Στοχαστής

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Τά δάκρυα τοῦ Θεοῦ

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  Ἡ λειτουργική περίοδος πού θά διανύσουμε κατ' αὐτή την ΣΤ΄ Ἑβδομάδα ταῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς δέν δίδει...

Παναγία μου σε παρακαλούμε λύτρωσε μας όλους και αυτή τη φορά

Όταν με τη χάρη του Αγίου Θεού,τις Ευλογίες της Παναγίας της Βουρλιώτισσας και των Νεομαρτύρων Νεκταρίου και Μιχαήλ ξαναγύρισε η Εικόνα της Παναγίας στο...

Με προσευχή και πίστη θα ξεπεράσουμε τα δύσκολα – Μην παρασύρεστε από όσα λέγονται από τα Μ.Μ.Ε.

Σε αγώνα πίστης και προσευχής, κάλεσε τους πιστούς χριστιανούς της Μητροπόλεώς μας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος, ο οποίος χοροστάτησε στην ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, στο...

Εξιτήριο για τον 58χρονο ιερέα – Αρνητικό και το δεύτερο τεστ

Έδωσε τη μάχη και ξεπέρασε τον κίνδυνο ο 58χρονος κληρικός από το Αμάρι Ρεθύμνου, ο οποίος φαίνεται να ανάρρωσε από τον κορωνοϊό. Όπως ενημέρωσε ο γιος...
video

Μητρ. Ναυπάκτου: H Εκκλησία κάνει υπακοή, σε όσους έχουν την ευθύνη

–Είναι ένας αόρατος πόλεμος και αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να γίνει ένας εμφύλιος πόλεμος Στην ενημερωτική εκπομπή της ΕΤ1 Μαζι το Σαββατοκύριακο φιλοξενήθηκε σήμερα...

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τοποθέτηση βηματοδότη στον Αρχιεπίσκοπο

Σε επέμβαση τοποθέτησης βηματοδότη, υπεβλήθη το πρωί του Σαββάτου 4 Απριλίου, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Ο Αρχιεπίσκοπος εισήχθει στο Ωνάσειο...

Να προτρέψουμε τα μικρά παιδιά, τα αγγελούδια μας που έχουν παρρησία στο Θεό να προσεύχονται

Σε αγώνα μετανοίας και προσευχής, κάλεσε τους πιστούς χριστιανούς ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, ο οποίος χοροστάτησε στην ακολουθία του Ακαθίστου...

Περί τῆς Θείας Μεταλήψεως

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ' Τό κέντρο τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ Θεία Μετάληψη. Εἶναι ὁ πυρήν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πιστή...

Η Εκκλησία δεν κλείνεται σε τοίχους. Ο Θεός εντός μας είναι. Πού Τον ψάχνομε, επιτέλους;

Την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και από ώρας 7:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης, τελέστηκε η Ακολουθία του...

«Πόσοι ακολουθούν σήμερα τον Χριστό;»

Αποστολικά Μηνύματα Ε΄ Κυριακή των νηστειών 5/4/2020 «Πόσοι ακολουθούν σήμερα τον Χριστό;» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στην ευαγγελική...

«Οἱ τά ἐπίγεια φρονοῦντες»

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πτολεμαϊδος κ. Ἐμμανουήλ  «… Οἵδα αι ταπεινοῦσθαι οἵδα καί περισσεύειν ἐν παντί καί ἐν πᾶσι μεμύημαι καί χορτάζεσθαι και πεινᾶν και περισσεύειν και ὑστερεῖσθαι. Πάντα ἰσχύω ἐν...

Η ευλογημένη γυμνότητα ή Περί της Παρθενίας του Πνεύματος

(ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΒΙΟ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ) Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου Γενικού Διευθυντού Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος   Ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει καί τιμᾶ την Ε΄ Κυριακή...

Αυστραλίας Μακάριος: «Ο καρπός των δωρεών του Αγίου Πνεύματος έρχεται μέσα από τη δοκιμασία»

Κεκλεισμένων των θυρών τελέστηκε την Παρασκευή, 3 Απριλίου, η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Ρέντφερν του...

Στο Ωνάσειο για τοποθέτηση βηματοδότη ο Αρχιεπίσκοπος

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος εισάγεται σήμερα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για προγραμματισμένη τοποθέτηση βηματοδότη, μετά από σύσταση των θεραπόντων...

Αρχιεπίσκοπος: Δύναμη και κουράγιο και θα νικήσουμε

Πρωτόγνωρες χαρακτήρισε τις σημερινές εικόνες με τους δρόμους έρημους και τις Εκκλησίες κλεισμένες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος από τον ιερό...