Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Γιά μία ἀκόμη φορά μᾶς ἀξιώνει ἡ ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου μας νά δρασκελίσουμε μέ χρηστές ἐλπίδες ἀλλά καί μέ βαθειά περίσκεψη τό κατώφλι μιᾶς νέας χρονιᾶς. Καθώς κυρίαρχο θέμα τῶν ἡμερῶν μας φαίνεται νά εἶναι ἡ βαθιά οἰκονομική κρίση, πού πλήττει μέ ἰδιαίτερη σφοδρότητα καί τήν πατρίδα μας, γεγονός πού συ­νοδεύεται ἀπό αἰσθήμα­τα ἄγχους καί ἀνασφά­λειας γιά τό μέλλον, μᾶς δίδεται σήμερα, πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου Ἔτους 2017, ἡ δυνατότητα γιά ἕναν γόνιμο προβληματισμό γιά τό πῶς φτάσαμε στήν βαθιά αὐτή κρίση, πού εἶναι πρωτίστως πνευματική καί ἠθική, καί κυρίως πῶς μποροῦμε, ἀνακαλύ­πτοντας καί πάλι τίς ζωηφόρες δυνάμεις τῶν ἀξιῶν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς πατρίδος μας, νά ὁδη­γηθοῦμε στήν ὑπέρβαση τῆς βαθιᾶς αὐτῆς ὑφέσεως.

Ὁ ἄνθρωπος σήμερα ζεῖ, περισσότερο ἴσως ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή, μέσα στόν παραλογι­σμό ἑνός ψυχοφθόρου ὑπερκαταναλωτισμοῦ καί ἑνός καταστροφικοῦ ἀμοραλισμοῦ, πού τόν παγιδεύουν, δημιουργώντας του ἐπικίνδυνες ψευδαισθήσεις, οἱ ὁποῖες δέν μποροῦν νά τοῦ προσφέρουν δι­έξοδο, ὅραμα καί προοπτική ζωῆς. Ὅσα θλιβερά καί ἀνησυχητικά καταγράφονται στίς ἡμέρες μας συμ­βαίνουν γιατί ἐγκλωβι­σμένοι μέσα στόν παραλογισμό τοῦ ἐγωισμοῦ μας, λησμο­νήσαμε καί ἀπαρνηθήκαμε μέ τήν ζωή μας, τήν ἐνυπόστατη ἐλ­πίδα πού εἶναι ὁ Κύριός μας Ἰη­σοῦς Χριστός, ὁ Σωτήρας μας. Ὁ Χριστός εἶναι Ἐκεῖνος πού δίδει τό πραγματικό νόημα, τήν ἀξία, τήν ὀμορφιά καί τό περιε­χόμενο στή ζωή καί στήν ὕπαρξή μας. Ἡ ἀκαταίσχυ­ντη ἐλπίδα, ἡ δύναμη καί τό φῶς πού ἀπορρέουν ἀπό τό μεγαλειῶδες γεγονός τῆς θείας Ἐνανθρωπή­σεως προσφέρουν στόν ἄν­θρωπο τό οὐσιαστικό νόημα καί τό ὅραμα πού τοῦ εἶναι ἀπολύτως ἀπα­ραίτητα γιά νά πορεύεται μέσα στό ἱστορικό γίγνεσθαι καί συνάμα νά τό συνδημιουργεῖ. Ἡ κρίση τῶν ἡμερῶν, πνευματική καί οἰκονομική, ἀληθι­νή ἤ κατασκευασμένη, ἀποτέλεσμα ἀνθρωπί­νων ἀστοχιῶν ἤ σκοτεινῶν σχεδιασμῶν, μπο­ρεῖ νά μᾶς ὁδηγήσει εἴτε στόν περιορισμό τοῦ ὁρίζοντα τῆς ζωῆς μας, μέσα ἀπό τήν υἱοθέτηση μιᾶς βο­λικῆς παθητικό­τητας καί ἡττοπάθειας, εἴτε πάλι στόν ἀγώνα γιά ἕνα λυτρωτικό ἄνοιγμα τῶν καρδιῶν μας πρός τόν Θεό καί μέσα ἀπό τήν θυσιαστική ἀ­γάπη καί πρός τόν συ­νάνθρωπό μας. «Ἕνας ἄν­θρω­­πος γεμᾶτος θεῖο ζῆλο μπορεῖ νά με­ταμορφώ­σει, μία ὁ­λόκληρη πόλη», λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάν­νης ὁ Χρυσόστομος. Αὐτή ἡ διαπίστωση δείχνει ἀκριβῶς καί τίς μεγάλες δυνα­τό­τητες γόνιμης προσφορᾶς πού κρύβει ὁ καθέ­νας μας μέσα του. Ὁ προσανατολι­σμός τῆς κοινωνίας μας πρός τό μέλλον μπορεῖ νά θεμελιωθεῖ μέ ἀσφά­λεια μόνο στό ἔδαφος τῆς πάντοτε ἐπίκαιρης χριστια­νικῆς πίστεως, πού θεραπεύει, φωτίζει, χριστοποιεῖ, καινοποιεῖ καί μεταμορ­φώ­νει οὐσιωδῶς ἐκ τῶν ἔσω τόν ἄνθρωπο καί ἀκολούθως ὁλόκληρο τόν κόσμο.

Αὐτός ἀξίζει νά εἶναι ὁ κατεξοχήν στόχος πού μπορεῖ ὁ καθένας μας, τώρα στήν ἀρ­χή τοῦ νέου χρόνου, νά θέσει ὡς προτε­ραιότητα. Ἡ ἐκ νέου ἀνακάλυψη μέσα ἀπό τήν ἀληθινή μετάνοια τῆς δυναμι­κῆς καί τῆς ὀμορφιᾶς τῆς εἰς Χριστόν πίστεως προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς μία σωτήρια πρόκληση καί πρόσκληση ζωῆς. Ὀφείλουμε ὅλοι νά ἀγωνι­σθοῦμε, μέ συνέπεια καί ταπεινό φρόνημα, ὥστε νά γίνει ἡ ζωή μας, ἡ κοινω­νία μας, ἡ πατρίδα μας, ὁ κό­σμος ὁλόκλη­ρος θαλερό φυτώριο πίστε­ως, ἐλπίδος, ζωῆς καί ἀνθρωπιᾶς. Εὔχομαι καί προσεύχομαι ἐκτενῶς πρός τόν Σωτῆρα μας Χριστό, νά μᾶς φωτίζει ὅλους μας, νά ἀν­τιλη­φθοῦμε ἐγκαί­ρως τά κρί­σιμα μηνύματα τῶν και­ρῶν, ὥστε μέ τήν χάριν Του νά ἀντα­ποκριθοῦ­με ἐλπιδο­φόρα καί μέ τήν δέουσα ἀποφασιστικότητα, ὡριμότητα καί εὐ­θύ­νη στίς προκλήσεις τῶν καιρῶν, πού παγκοσμίως κυοφοροῦνται καί στόν τομέα τῆς ἀσφάλειας καί τῆς εἰρήνης πού σήμερα ἀπειλοῦνται πολύ ἐπικίνδυνα ἀπό τήν τρομοκρατία καί τούς πολέμους.

Εἴθε ὁ φιλάνθρωπος Κύριος καί Δεσπότης τῆς  ζωῆς μας, ὁ ἀληθής καί τέλειος Θεός καί ἄνθρωπος, Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Πανάγιος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας Δομήτωρ, νά εὐλογήσει ἀφθονοπαρόχως τό νέο ἔτος 2017 ἀπό τόν ἀκένωτο πλοῦτο τῆς χρηστότητος καί τῆς ἀγάπης Του, ὥστε νά εἶναι γιά ὅλους μας, τόν ἱερό κλῆρο, τίς μοναστικές ἀδελφότητες καί τόν φιλόχριστο λαό τῆς ἀγγελοφρουρήτου ἐπαρχίας μας, ἀλλά καί γιά τήν ταλαιπωρημένη πατρίδα μας καί τόν κόσμο ὁλόκληρο, ἔτος εὐ­λο­γί­ας, μετανοίας, σωτηρίας, εἰρήνης, ἀσφάλειας, ὑγείας και προκοπῆς.

Ἡ δε χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετά πάντων ἡμῶν. Ἀμήν.

Χρόνια Πολλά, ἅγια καί σωτήρια.

Εὐλογημένο καί καρποφόρο τό Νέο Ἔτος 2017

Μετ’ εὐχῶν ἐγκαρδίων καί ἀγάπης πολλῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.