Χριστός  γεννᾶται· δοξάσατε.    

Μέ κάθε  λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε   ἡ Ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ  τήν Κυριακή 25η Δεκεμβρίου  2016 στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἅγιου Βασιλείου Τριπόλεως .

Πλῆθος κόσμου κατέκλυσε ἀπό πολύ νωρίς τό πρωί τόν Ἱερό Ναό  γιά νά καλωσορίσει τόν ἐν σπαργάνοις τεχθέντα  Κύριον ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστόν.

Τοῦ  Ὄρθρου  καί  τῆς Θ. Λειτουργίας προηξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ .

Μετά τό πέρας τῆς πρωινῆς Χριστουγεννιάτικης Θείας Λειτουργίας μέ εὐλογία τοῦ Σέβ. Ποιμενάρχου μας  τελέσθηκε   στὸν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως καὶ δεύτερη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία.

 + π.Ι.Σ.

  Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ    Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές ἀδελφότητες

καί τόν εὐσεβῆ Λαόν

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Χριστός  γεννᾶται· δοξάσατε.

Χριστός ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε.

Χριστός ἐπί γῆς· ὑψώθητε.

Ἡ ἐνανθρώπησι τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι τό μεγαλύτερο καί μοναδικό γεγονός τῆς ἀνθρώπινης Ἱστορίας, γιατί χάρις σ’ αὐτό βρῆκε ὁ ἄνθρωπος καί ὁλόκληρη ἡ δημιουργία τήν πραγματική λύτρωσι καί γι’ αὐτό ὅλοι μας τήν ἁγία ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων μ’ ἕνα στόμα καί μέ  μιά καρδιά ὑμνοῦμε καί δοξολογοῦμε τόν Θεάνθρωπον Λυτρωτήν καί Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Τό γεγονός τοῦτο εἶναι ὁ ἀντίποδας τοῦ γεγονότος τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ ἀληθινή παλινόρθωσί του στήν προπτωτική κατάστασι τοῦ Παραδείσου καί ἄν ἡ πτῶσι τοῦ ἀνθρώπου ἦταν ὁ τραγικώτερος ὅλεθρός του καί ἡ φρικτώτερη κατάρα, ἡ ἐνανθρώπησι τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἡ μεγαλύτερη εὐλογία καί χάρι γιά τόν κόσμο ὁλόκληρο καί ὁ ἐνσαρκωμένος Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ μοναδικός καί ἀναντικατάστατος Σωτήρας τοῦ κόσμου.

Οἱ ἀμέτρητοι ἄνθρωποι «σωτῆρες» πού ἐνεφανίσθησαν σ’ ὅλες τίς ἐποχές,  ἀπεδείχθησαν ἀπίστευτα ἀνεπαρκεῖς καί ψευδεῖς καί καμμία ἄλλη προσωπικότητα στήν Ἱστορία δέν εὐεργέτησε τήν ἀνθρωπότητα ὅσο ὁ Ἰησοῦς Χριστός, γιατί αὐτός δέν εἶναι ἕνας κοινός θνητός ἄνθρωπος ἀλλά εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός, ὁ μόνος δυνατός πού νικᾶ τό κακό καί ἐλεεῖ τόν πληγωμένο ἀπό τήν ἁμαρτία ἄνθρωπο. Εἶναι ὁ μόνος πού προσφέρει ὀντολογική σωτηρία στόν ἄνθρωπο καί ὄχι μονομερῆ, ὅπως οἱ διάφοροι κατά καιρούς μεταρρυθμιστές τῆς κοινωνίας καί κυβερνῆτες τῶν Λαῶν ἤ οἱ πάμπολλοι φιλόσοφοι, διά τῶν ὁποίων «οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διά τῆς σοφίας τόν Θεόν»(Α΄ Κορινθ. 1). Μόνον διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ σώζεται καθολικά ὁ ἄνθρωπος καί ὁλοκληρωτικά ὁ κόσμος, διότι ὁ Χριστός διά τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του προσέλαβε τό κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο στή Θεανδρική Του ὑπόστασι καί τό ἔκανε δικό Του κύτταρο καί ὁ ἑνωμένος ὀργανικά στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἄνθρωπος ἔχει αὐθεντική φύσι γιατί μετέχει τοῦ αὐθεντικοῦ προτύπου τοῦ Θεανθρώπου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, πού ἑορτάζομε σήμερα, δίνει τήν εὐκαιρία σέ κάθε πιστό νά ἀναλογισθῆ τό ἀπύθμενο ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο καί ἀκόμα καταδεικνύει τήν ἀφροσύνη τοῦ συντριπτικοῦ πλήθους τῶν ἀνθρώπων, πού προσπερνοῦν τό μεγάλο γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ μέ ἀπίστευτη ρηχότητα  καί ταυτίζουν τίς ἅγιες τοῦτες ἡμέρες μέ τόν ἐφήμερο καταναλωτισμό.

Ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἀνέσυρε τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τήν ἐλεεινή καί σκοτεινή τάφρο τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου καί τήν ἀνύψωσε στά οὐράνια ὕψη τῆς ἀφθαρσίας καί τῆς θεϊκῆς αἰωνιότητος καί διά τοῦτο «Εὐφραίνεσθε δίκαιοι, οὐρανοί ἀγαλλιᾶσθε,  σκιρτήσατε τά ὄρη Χριστοῦ γεννηθέντος».

Εὐχέτης  πάντων ὑμῶν θερμός. 

† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας   α λ ε ξ α ν δ ρ ο ς

mantinias_xristougenna1 mantinias_xristougenna2 mantinias_xristougenna3 mantinias_xristougenna4 mantinias_xristougenna5 mantinias_xristougenna6 mantinias_xristougenna8 mantinias_xristougenna9 mantinias_xristougenna10 mantinias_xristougenna11 mantinias_xristougenna12 mantinias_xristougenna13 mantinias_xristougenna14 mantinias_xristougenna18 mantinias_xristougenna19 mantinias_xristougenna16 mantinias_xristougenna15

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.