«Ἄκου ἕνα βιβλίο» μέ τόν ἀρχιμανδρίτη Ἰάκωβο Κανάκη

«Πράγματι, Ἐπειδή δέν ἦταν δυνατόν νά ἀπαλλαγῇ τό ἀνθρώπινο γένος μέ ἄλλον τρόπον ἀπό τά τόσα μεγάλα δεινά, κατεδέχθη ὁ Βασιλεύς τῆς ἀπαθείας νά ἀνταλλάξῃ τήν ἴδια του τήν δόξα μέ τήν ἰδικήν μας ζωή. Καί εἰσέρχεται μέν ἡ καθαρότης στόν ἰδικόν μας ρύπον, ὁ ρύπος ὅμως δέν ἐγγίζει τήν καθαρότητα, ὅπως λέγει τό Εὐαγγέλιον. Τό καταφθαρμένο σώζεται ἀπό τήν ἕνωση μέ τό ἄφθαρτο. Ἡ φθορά δέν ἐπηρεάζει τήν ἀφθαρσία. Γιά ὅλα αὐτά γίνεται ἁρμονική χορωδία ἡ σύμπασα κτίση. Ὅλοι ἀναπέμπουν ὁμόφωνον δοξολογίαν στόν Κύριο….«εὐλογητός Κύριος Ἰησοῦς εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».